NB. Au lieu de Mile Sasjo, Mile Mattev rempiira te 1 He i>,IKÊNE.iwial Leyden den 6 Maart 1843. Leyden, den 7den Maart 1843. P. RAN DOE. Utrecht 3 Masri 1843. L J. van der BURCH. *el By de Wed, ANTHONY Dt KLOPPER tn ZOON, ce Lejd» D a. Se onvetvreemdbere renteten bcdrcge van 400,000 jaariijkschten laats v«n bet Koningrijk üeigie ingeschreven, volgens 1 van art. 63 van het tractaat van den 5 November 11 k de sommen op de staats-begrooting of by bijzondere wetten aan te wij2cn tot sftos- ling of inkoop van staarsscliuid; e. de koopschat van domeinen, in gereed geld voldaan; d. de voordeeten op de geregtelijke administratieve of vrijwillige consignatie» en depOts van allerlei aard, volgens de thans bestaande of later vast te stellen verordeningen;. e. bet bedrag der renten op de beide grootboeken der Nationale Schuldwelke in de verjaring vallen, zoo mede van de coupons ten laste vnn het Ryk, svelke vijfjaren na derzelver verschijndag, nier ter betaling zijn aangeboden; f. het dividend jaarlijks verkregen op de duizend aandeelen in her kapitaal van de Nederlandscbe dank, welke het eigendom van het Kijk zijn, Deze middelen zullen worden aangewend in overeenstemming met hetgeen jaarlijks tet uitvoering van art. 197 van de grondwetter bevordering van de belangen."vairde schuld eischera van den Staat, bij de wet zal worden vastgesteld. Art. 13. Op de uitvoering van alle de maatregelen in deze wet bedoeld,, zullen toe passelijk zijn de bepalingen, vervat in de wet van den 5 October 1841 C Staatsblad N", 40.) houdende instructie voor de Algemeene Kekenkamer. Art 14. Bij het jaarlijksch verslag van Rijks ontvangsten en uitgaven in art. 126 der grondwet vermeld, zai aan de Staten Generaal naauwkeurige opgave gedaan worden van de uitkomsten door de werking dezer wet verkregen. Lasten en bevelen, enz. Wordt besloten dit ontwerp met de daartoe behoorende «tukken:oc over weging aan de afdeelingen te verzenden. (Men verzekert dat u t de memorie tot toelichting blijken zou, dat de bezuiniging, die de Regering berekent ten gevolge van den aangeboden maatregel tot itand te zullen brengen omatreelti twee millioenen beloopt Zijn ingekomen twee adressen inhoudende verzoek, om bij de te doene keuze toe lid in het Collegie van Raden en Generaal-Meeiteren der Munt in aanmerking te komen, Zy zijn van een Advocaat bij de Atrondiaiement- Regibank te Roermonde en van den heer van der Chjs ie Leiden, Plaat, ting hnnner namen op de lljit det verzoeken. Zijn ontvangen een aanial verzoekschriften, alt onder anderen van Ptoctl. reurs der Atrondissemtnts-Regtbank te Hoorn, van Regters en Griffiers van de Kaniongeregten in de arrondissementen Amsterdam en Rotterdam, van Ad vocaten bij het Provinciaal Hof van Groningen enz., die alle bedenkingen voordragen tegen de ontwerpen van wet, houdende de tarieven van salarissen en justitie-kusten in burgerlijke zaken en voorts van verveenera in Overijssel die blagien aanheffen over den bestaanden accijns op den turt. Verzen ding dezer petitiën aan de Commissie. De Commissie tot de verzoekschriften doet verslag! I. Bij monde van den heer Menso: 1°. op een adres van kleingaren fsbrtj. keurs te Gouda en Moordrecht, die verzoeken dat bij de voorgedrtgene wijzigingen in de wetten op het patentregt hun beroep worde gerangschikt in verhouding tot hunne verdiensten, en in evenredigheid met andere soort gelijke fabtijken; 3°. op dat van eigenasrt van booge veenen te Anloo, Gasselte, Boger, Wildervank, Veendam en Nieuwe Pekel-A, provincie Groningen en Drenthe, die verzoeken, dat de accijna op den turf bij de siaatsbegrooting van 18441845 niet onder de middelen worde opgenomen, en 3°. op dat van A. Btujssenfabrijkant in katoenen en linnen-atoffen te Aaien, provincie Noor-Brabanddie bij de verwacht wordende voordrage van een nieuw tarief op den in-, uit- en doorvoer,de belangen der industrie aanbeveelt. II. Bij monde van den heer Boreel van Hoestlanden: op een adrea vin Commissarissen van den pijpenhandel en depijpenfabrijk te Gouda, die even zeer de belangen hunner nijverheid aanbevelen bij de behandeling van hei in de Kamer onderworpen ontwerp, nopens het patentregt, en bij de ver- wacht wordende vootdiagt van het nieuwe tarief der regten op den in-, uit en doorvoer. III. Bij monde van den heer Se heers van Harencarspel1°. op een adre» van de Procureurs bij de Arrondissemems-Regtbanlt te Hoorn; op dat van Regters en Griffiers bij de vier eerste kantons van het arrondissement Amater dam, en 30. op dat van Regtera en Griffiers, b|j de Kaniongeregten der siad Rotterdam, die hunne bezwaren doen kvnnen tegen de ontwerpen van wet, betrekkelijk het tarief van juititie-kosten enz. Overeenkomstig het voorstel der Commissie, wordt tot de nederlegging ven alle deze verzoekschriften besloten en tevens tot bet doen drnkken van sommige der gedane verslagen. De centrale afdeellng brengt verslag uit ten aanzien van bet kanhangige ontwerp van wet, nopens de grondbelasting.—— Wordt besloten, de beraad slagingen over cat ontwerp re doen plaats hebben, ssostsinden Vrijdag, des tporgens ten II «re. Tot dien tijd wordt de vergadering gescheiden. De centrale afdeeling der Kamer heeft zich In de Itstate dagen bezig gehouden met het opmaken van haar voorloopig verilag tea opzigte van de ontwerpen der siaatsbegrooting voor 1844—1845. Met het aanstaande voorjaar zullen Zijner Majs. wachtachlp aan den Helder de Sambrede fregatten de Maas en de Scheldeeen kruiatogt in de Noordzee ondernemen. Men verneemt dat het te kort over den jare 1843 thana opgegeven Is te bedragen ruim 9 mi.lioenen, en dat de besuiniging, die de Minister be rekent uit de henen voorgestelde rente-vermindering tot stand te brengen, omstreeks twee millioenen zal beloopen. (Zie beven Het gerucht loopt, dat er wederom eene bezuiniging bij het leger op handen is. Naar men wil, zonde bij elk regiment infanterie een der Ma joors gesupprimeerd worden en in het commando van een veldbataljon worden vervangen door den Luitenant-Colonelthans het bevel over het reserve bataljon voerende; in dit geval zoude de Chef van het regiment zich moeten vestigen in de plaats, waar bet reserve-baltaljon garnitoen houdt, ten einde hetzelve onder zijn loezigt re hebben- Voorts zoude de sterkte van elke compagnie infanterie met een Luitenant en veertig man verminderd worden, tengevolge waarvan 175 Luitenants buiteo activiteit zouden geraken, en de aterkie van het leger met ruim Zoooman verminderd worden. Naar men verneemt', zoude het 3de regiment ligte dra gonders bestemd z|jn om met het aanstaande voorjaar het sde regiment lan siers in de provincie Limburg te vervangen, terwijl laatstgemeld regiment in de noordelijke provinciën van bet Rijk soude gestationeerd worden, om sldaar de dienst van maréchaussée te verrigten. Men verzekert dat er bij het stedelijk bestuur dezer Residentie hei plan bestaat, om een gedeelte der stad door middel van gaz te verlichten, Men verzekert, dat het ontwerp om den spoorweg van Amsterdam rot de Papenlaan te openen, ten einde van daar met omnibussen naar Graven hage te werden vervoerdeerlang voortgang hebben zal. Op die wijze zsl men binnen de aj uren van *s Gravenhage naar AmaterOam kunnen reizen en natuurlijk voor minder geld dan tegenwoordig plaats heeft; alles in afwach tlng dat de weg tot de Residentie in gereedheid zal zijn, betgeen nasr men hooptnog in den loop van dit jaar het geval zal wezen. In allen gevalle is hei te voorzien, dat de toevloed van reizigersgedurende het aanstaanden lomergetijde zeer groot zal zijn, en dat de Hofplaat! druk bezocht zal worden. Te Westervoort in Gelderlad is den 4den dezer, des nachts om een uur bij den molenaar, bakker en winkelier P. Rutjes een hevigen brand ont staan. Ter naauwernood zijn de bewoners, die sliepen, het. gevaar ontko. men, doch het geheele huis en al-wat er. zich in bevond, benevens 6 koenen en 4 varkens zijn eeue prooi der vlammen geworden. Het huis was vezekerd, Door tusschenkomst van den Staatsraad, Gouverneur der provincie Vriesland, hebt en Burgemeester en Weihouders der stad Leeuwarden ont vangen, van Zijne Maj. den Koning, eene som van duinend gulden, en van Zijne M'j. Koning Willem Freaerik een gelijke som, ten einde die gelden dhder de kramers, slagcoffers van deu brand op de kermll van het vorige ÜN*. jaar, osar evenredigheid van derzelver verliezen gelijkmatig te verdeden, dei te 'Brnaael tot dus verre beataao hebbende bjjboek der openbare Nederluidsche schold is afgeschaft, zullende de uitgeschreven kapitelen voortaan een deel uitmaken van het grootboek der openbare Belgische schuld, U t Bata»ie wordi van 9 November het volgende gemeld. je Van Poerwakarta (tesidentie Krawang) wordt gemeld, dat op so October 1. I., des namiddags ten 3 ure, in het district Tagalwaroe een buitengewoon zware stoim heeft gewoed die vergezeld «tas van onweder en hevige regen en hageibuiien. Bij dien s orai zijn ter genoemde plaats ingestort; 57 huizen, 34 loemboergs en 11 kaibouw-kralenteiwiji verscheiden klapperboomen - uit den grond werden gerukt en een karbouw door den bliksem is gedood. Er gijn eene menigte hagelsteenen gevallen, die de grootte hadden van kleine duiven èiieren Gelukkig heeft men bi) deze gelegenheid geene menschen. Icygnji te betreuren gehad Op den s6sien der vorige maand is een schip, onder Engelsche vlag, bij Ontong Java, in de rigting van het eiland de Kleine Kombuis, geheel buiten het vaarwater, aan den grond gezeild, hetwelk la ter gebleken is te zlin het schip Mary Campbell, gezagvoerder J. fVjIlie, van Port Glasgow, groot 370 tonnen. De kommanderende officier van Zijner Maj. stoomschip Hekla, welke bodem zich, ler inneming van steenkolen, te Onrust bevond, heeft onmitl- hjI) delink de barkas van dien bodem, benevers de barkas van Z Majs. schoener .Cvol Circe, met kabeltouwen en werpankera, naar hei gestrande vaartuig gezon- de" den, met welke middelen men getracht heeft bet achip in vlot water te g"" brengen. Die pogingen ech'er vruchie oos geoleven zijnde, zoo heeft de ge- „jsl< zsgvoerder ie Batavia de noudige adsiatentie gevraagd, om de lading gedeel- ure teliik te lossen. Door Zijne Maj. den Koning is, bij besluit van den 4 Jnlij 1843, N°. sfibisbenoemd tot lid in den Raad vsn Nederlands-Indie, de heet James du fuijlaatstelijk Directeur-Generaal van Financiën aldaar, en thana voor loopig de functien van Raad van Indie waarnemende. - Op Java is tot groot verlies der Outtersche taalkunde en voor het genootschap tot Bijbel-verspreiding oveileden de heer C J. van der Pilt NB. Uit plaatsgebrek moeten wij de verdere bultenlandsche berigten ach ter lat en, welke overigens Van weir.ig b lat g zijnalleen wndt gemeld, dat de wet op de geheime fondsen waaiv*n eene stilist et iile gutrtie P[°' gemaakt wasdoor de Kamer van Afgevaat aigden te Parijs act g-oote meerderheid is aangenomen Den öden dezer waren de Effecten aan de Beurs te Anserdam,. n( sla volgt: de si pCt. Werk, Sch. ssilt S PC', lolj; Hacd.-M.avsch I38j;t,.| Ard. Coup. 3jyt. Ov e b< en v THEATRE ITALlEN dï LEYDE. Jtudi 9 Mars 1843 BÊLI 0' SAIRE, Grand Optra, en 4 Aces et en 5 Parties, Pa-niga e Salvatoret Fi Cammarano, mosique de Donizetti (.Sept Heures at d len g De Op den zeventienden Maart aanstaande, *a namHdagi ten tén nre tlo zal R. C. BAKHUIZEN Van den BRINK, Phil. Their. Mag et Litt. Hum. Doctor, in het Groot Auditorium, eene eerste oreMAKE voorle- tlisc houden: Over de noodzakelijkheid der Wijsbegeerte en hare beoefening. M'jne geliefde Echtgenoot M. A G. TOUSSAINT, beviel bedenD zeer voorspoedig van eer.rn welgeschapen ZOON P. ENGELS. Heden verb aie zeer voorspoedig vin eene welgeschapene DOCHTER, A. M. de MEERE, hartelijk geliefde echigenooie van t))jl On S)ji h Mijne dietbare Gade, MARGARETHA VAN VERSEM, volgde op®n,e heden, in den ouderdom vsn mis 48 Jaren, onze ouusie Lieveling, dit wij nog zoo kort betreurden, nasi betere gewesten. Ik verlies in ha» eene echt brave Huisvrouw, en mijne beide Kinderen de mee t zorgende en liefderijkste Moeoer. 1 1 1 de ji Men verlangt, liefst dadelijk of wel met i4. Mei aanstaande, bbne^'^, Leiden, op ec-en deftigen itand re HÜREN, een HUIS. bevsrtendt v|n minstens 6 KAMERS, goed gesitueerd en van oe noodige Gemakken voor- vflB j Zien, benevens eenen daarachter legeenden TUIN. Adres franco, zrier tot p( veel mogelijke om«chrijving en orgive van Huurprijs, onder Lett, A B, j,!I0 bj) J. LEEÜWENSTEIN, Boekhandelaar, Stilsteeg N®. 13, te Amsterdim, Op Zaturdig den 11 Maart 1843. des avonds ten 5 nre, zsl men ii het Heeren Logement san den Bo-g bu ren L-yden poMielt. Veilen en Ver> koopen: VIER EN TWINTIG HUIZEN en ERVEN, allen staande cl Kol° gelegen binnen Leyden, breeder bij aangeplakte Billenen omschreven, Kunnende wo den berigtigd daags vdOr en op den dag der verkooping, tosschen 10 en 4 ure. rj n' Ziinde inmiddels nattere information te bekomen ten Kantore vsi- dll Notaris A. B. BARKEY, Nr., te Leyden. jodai aldas V R IJ WILLIGE VERKÖOPING. Op Zatnrdag den 35 Maar- 1843, des svondf ten zes ore, in het Heeft* Logement aan den Buig binnen Leyden, van; Een aangenaam gplegen onnngs gedeeltelijk nieuw aangelegd BUITENVERBLIJF, genaamd 00S TERHOP, hebbende drie Beneden-Kamer», waarvan twee en Suite, alls Behangen en een met S ook plaat», twee Behangen Boveu-Kamers, Dtenii' boden-Kamer, ruime Zolder, groote Keuken, Provisie-Kaaien en Tutfzo/- der. Marmeren gang; voorts twree nieuwe Schuren, een Koepel.hebbend!, fraaijt Lardgezigteit, Tuinmans-Woning, Turfhok en verdere Getimmer» wijder» eene onlang» geheel n euw aangelegde BROEIJERfJ, bestasndeti Orangerie, nit steen gemetselde Krihien. Bloembakken en Drnivenksz allen met derzelver Ramen, Moestuin, Boomgaard, welaangelegde Pi» met Bloemperken, goed wasjerd Hakhoot en opgaande Boomerstaani en gelegen :n de Witte Laan, buiten de Koepoort der Stad Ltyden, ondi de Gemeente Soeterwoude. Strekkende tot achter aan de Roode Laat waarin heizeive mede een uitgang is hebbende, bekend by het Ridsscer 1 Sectie A, N*. 844. 849 tot en met 853. is&, «S7, 8<89k%, *0833o8j 3084 en 3081 te ztmen ter grootte van 1 Bunder, 8 Roeden en söElrei De Kooper kan des verkiezende een derde der Kooppenningen tegeo dt Intrest van vijf percent en eene jaarlijksche aflossing vsn 100, res Hypotheek op het Perceel gevestigd laten. Het voorschreve Buitenverblijf kan terstond door den Kooper wordt aanvaard, en ij inmiddels UIT de HAND te KOOP. Hetzelve zsl dagelijks van det voormiddags ten rr tot des namiddags tt 4 ure, kunnen Worden bezigtigd. Zijnde inm'ddels nadere inlormatiéu 1 bekomen ten Kantore van den Notaris J. A. PRYN, residerende te Leydt rasl, *ede Sfaa id e i verb «ge dei :d geiN de K nade D fierd mak etfe( land ter tnoe mee teas den te b OP

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 2