A\ 1843. LBYDSCHË R*. COURANT; VN ien van ►ten oen te het te rtn- dt te in »- i 10 :irn, VA» i ma n bjj den, dei WOENSDAG, k fe N N I S C» E V i N O van de degen der Loting voor de Nationale Militie. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD LEYDEN, omvangen hebbende Öe alphabetische naamlij.t van alle de personen, die aan de lifting der Nationale Militie, van dezen jare 18434 deel moeten nemen; brengen bij deze ter kennis van de belang hebbenden, dat voornoemde naamlijst ter visie van elk en een' iegelijk zal liggen, in een der vertrekken van het Raadhuis van Maandag den öden tót Diugsdag den i^den Maart aanstaande, 's morgéns van 10 tot des namiddags ten één ure, ten einde een ieder in staat zoude zijn omingeval htm óp die lijst e'enige personen óf omstandigheden ifiogten voorkomen, die op dezelve. iVóg zóuflen behooren te worden aangeteekend of daarvan moeten worden weggelaten hiervan aan den Heer Kolonel Militie-Commissaris kennis te geven; alsmede4 dat de loting zal plaats hebben op de gróote pers van het Raadhuisen wel 'Op iVöén'sdcig'den 15. Maart 1843, Des morgens ten 9 ure, voor dé ingc.stbreverienwier familie naatri "Begint met dé letters; A, B, C, D, E, F, G, II, 1, J en K. En Donderdagden 16. Maart 1843, Des morgens ten 9 ure, voor de ingeschrevenen wjer familie naam begint rrtet de letter*; L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y en Z. Zullende ieder opgeschreverre bij een biljet worden opgerbep'en, om tot de loting ter voorz plaatse op te komen, op den dag en het uur in deze Kennisgeving uitgedrukt; terwijl door hen, wier woningwegens onnaauwkeurige opgaveniet is te ontdekken, en welke uit dien hoofde zoodanig biljet niet hebben omvangenhetzelve ttvee dagen vóór dén dag deï loting, 'tet'Secretatij. kan worden afgehaald. Hebbende alle de lotelm- gen het regtom bij de oprolling van de lotiug-notnmersop den 15. Maart 1843, 's morgens te.11 9 ure, zich te komen overtuigen, dat al de nommers, welke daartoe worden vereischt, werkelijk zijn opgerold. fc/n-vermanen Burgemeester.- en Wethouders voornoemd alle degenenwien zulks zoude mogen aangaan, om tot de loting op te komen op de plaats, den dag en het Uur, in het oproepings-biljet vermeld, en redenen van vrijstelling hebbende, dezelve alsdan afth den Heer Kolonel Militie Commissaris op te geven. Aldus gedaan en gepubliceerd, bij H. H. Burgemeester en Wethouders dér Stad Leyden, op den 2. Maart 1843. DU R 1 E U. Ter ordonnantie van dezelve, v. PUTTKAMMÊR; KENNISGEVING. BURGEMEESTER f.n WETHOUDERS drr STAD LEYDEN, geven bij deze kennis aan de bur ers.en ingezetenen dezer Stad,.dat, ter vervulling der openstaande Wethouderspiaars, bij besluit van Zijne Majesteit den Koning, van den 18 February 1843, N°. 75, tot Wethouder dezer Stad is benoemd; De Heer Mr. ALBERT OTTO ERNST GRAVE van LIMBURG STIRUM* Lid van den Raad Welke op heden als 2oodanig, in de Vergadering van den Raad, is geïnstalleerd. Aldus gedaan en gepobliceerd bij H. H. burgemeester en Wethouders der Stad Leyden i op den 6 Maart 1843. DU R I E U. Ter ordonnantie van dezelvfc, v. PUTTKAMMÊR. 8 MAARf; NEDERLANDEN. dé ER, Leyden, 7 Maart. ferde ïn de vergadering van den Raad van Beituur der Kcninglijke Akadenale vin Beeldende Kónsten, te Amiterdim, den 1 February I, 1., is onder an deren tot lid benoemd, de heer J. LCornetalhier, Bij vonnis van het Provinciaal-Geregtshof in Hoord-Hollanddito lende 3 Maart 1843, is de persócn van Egge Lammenwonende te Leiden -9 ver Maai oordeeld tot geesseling en brardmeik met de strop cm den hals, ter zake d op van in November 1842 te Haarlem gepleegde poging tot diefstal des nacht* AN; door middel van braak en». Hoi -r- Ü»t 's Gravenhage meldt men van den Óden dezer: wof. Zijr.e Majesteit heeft, bij besluit van dén 10 Februarij jl bekrachtigd dé deodoor de eerW. Commissie tot de zaken der Remonstrantsche Broederschap gedane benoeming van den heer Mr. GG, van Maanen% Advocaat-Ge >g teTieraaï bij den Hoogen Raad, tot lid dier Commissie, ter vervanging van den voóiheer Joan van Pollen hovenoverleden, int it -i— Bij een besluit van den 10 Februafij heeft Zijne Maj, aan dé Baronesse Douairière van Leijden% als ambachts-vrouwe van Warmond, vergunning traat,verleend tot het bestraten van den weg, leiderde van hét Warmonder-hek oteiijiSiaanee op den weg langs de trekvaart van Leiden naar Haarlem, naar den trek groüren Weg der iste klasse, N°, 4, in de nabijheid van Sassenheim en 184J. Bij een besluit van den 4 Maart gelijke vergunning aan Mr. D. Öor.ker M««f Csrtiut, Jor.kh. N. J. Steetigracht van Duivenvoorde en den heer E. van den yden Oudermeulen, tot bestrating van den zoogenaamde» Papeweg, leidende van de Pii'gemeenie Voorrchoten naar die van Wassenaar. ïmidi- Zijné Maj. heeft tot Broeder der orde van den Nederlandschen Leenar nieijéibehoemdden opziener der jagt H. Dijkman en tot Ridder den heer C. H. fhaft te Nijmegen. Eervol ontslag is op gedasn verzoek verleend aan den isten Lnitenant 1843,i»«n de irté Compagnie van het 3de bataljon rnitende schutterij in het 3de eiden.dli,riet vtn de provincie Zuid-Hollahdei. J. Pontier en daarbij benoemd in delrot Is en Luitenant, C. Stegerhoekthans jde Luitenant, en tot aden Luite. JUW-Hnt, Mr. F. /I. G. Grave van Limburg Stirum, thans vrijwillig schutter. Heden middag is er familie-diner op het paleis in het Noordeinde, ebou- daatbjfctj Zijne Maj. Kohing Willem FrederikGraaf van Nassau, in hei. In de zitting van de Tweede Kamer der Staten Generaal, van heden, Is ontvangen eene Koninglijke boodschap ten gelelde van het volgend ont- êlégél,eip vin wet tot regeling van's Rijks openbare schuld, hetwelk van eene ret müitemorie tot toelichting versezeld gaat: wij WILLEM II, enz. Kool- Alt'/O Wij in overweging genomen hebben, dat, ha de bekrachtiging van Allilhet met het Koningrijk Betgie op den 5ien November des laatst-vorigen Jaar» gesloten tractsst, goedgekeurd b|j de wet van den 4den Februarij jl Bhl\'(Stoatsb/ad N°. 3), het tijdstip gekomen 's, waarop, in verband tbet de .fflisoertpg van dat trectaat, kin worden overgegaan tot maatregelen, waar- men d<Joor eene vermindering van rente kan wórden verkregen, voorts eene doel- n Vebtfitigg regeling kan Worden bevorderd der bestaande schuld ten laste van de nde tSOv erzeeiche Bezittingen, én tevèns in de behoéf én van de schatkistvoort ij Hoeiiende tilt de mindere inkomsten vin de jaren 1841 en 1842 dan die >opingf(eraai)d zijn kan worden voorzién; Zou is het dat Wij, den Raad Van State gehóórd en met gemeen overleg ran dtOnR (je S aten-Generaal. hebben goedgevonden en yerscaan, gelijk Wij Jbedvinden en vers'aan bij deze: lmTm9 Art, i# Het kapitaal van tachtig ai Ui oen guldenrenceada 2J ten honderd, JQStb ren behoeve van her Nederlandsch Gooverrément in hér groothoek van hè* Koningrijk Belgie ingeschreven, overeenkomstig '6 van art #3 van hec tractaar op den 5deri November 1842 gesloten, ei. goedgekeurd dij de wet van 4 Febri arii j'. (St'aaiiblad N°. 3), tol Worden te gelde gemaakt en dè opbrengst daarvan worden hesreed rot intrekking en delging van schuldeit ten laste van her Koningrijk der Nederlanden of van deszelt* Ov'erzeesthê Bezittihgèh', ten minste èen'e renré vertegensVoórdigende van 2 öoó,ooo. Óp gelijke wiize en ien zelfden ettectezal worden bescuik' over hec kapitaal van tachtig imlHbe'ti guldenspCtS. inschrijving, vermeld in 7 van het evengenoemde art. 63of ovei de sorh van veertig mlllióen, we»kè krachtens de evengemelde parag»-aaph door hec Belgische Gouvernement, ter vervanging van deze tachtig millioéneh 2} pCts. inschrijving kan worded uwgekeerd. Art. 2. De rente dér 'staatsschuld van hét tweede groótboek der 5 pCtSi nationale sclinld, bij de wetten van; 6 Januarij 1832 Staatsblad n°. p), 22 November 1832 f w i» 54)* 28 April 1834 f n 13); 30 December I839 55). eh 27 December 1840 f m n 78), iren gezamenlijken bedrage van f 221,300,000 daar^csteld, Éal vaii op 4 ten honderd worden verminderd. Te dién einde zal de gelegenheid worden gegevén om de voorschreven schuld in een nieüw op te rigten 4pCt* èchuld, voor elke 100, rentend® 5 ten honderd; Alle voogden, curatoren en administrateuren van minderjarige en andere hulpbehoevende personen, zoó mede de bestuurders van gestichten en in stellingen van allen aard, worden bij dezé gemagtigd om voor dé perSoneit of instellingen aan hunne administratie toevertrouwd, ib deze overdragc toe te siemineh; Voor zóo verre de hobders van schuld, ingeschreven in het hationaló grootboek, rèntende ten honderd of van Certificaten van deélgeviog in hec- zélve, döor dé administratie-kantoren uitgbgeveb, zich niét vóór dén over gang mogien verklaren, zal het kapitaal in eens of achtervölgens in gereedL geld, tégen honderd tén hondérd, w'ordeh afgelost. Art. 3. Voor zoó véél eén gedeelte van 'de kapitalen in het groótboekrentende 5 ten honderd, overeenkomstig het voorgaand artikel, niet mogt worden overgedragen 4 zal tot een gelijk bedrag, aan de houders van losrenten, ten lasie van 's Rijks Over- zeescbe bezittingen, krachtens de weiten van: ïi Maart 1837 Staatsblad n°. 9 en io), 27 Maart 1838 y 22 December 1838 „50 jt en 6 Junij; 1840 18 uitgegeven tot een gezamenlijk bedrag van 64,000,000de gelegenheid aangebodetk wororn, om dezelve in het nieuwe 4 pCts. grootboek te doen inschrijven mtde op deit voet van 108 4 pCt. voor elke 100 5 pCts. losrenten. De losrenten, waarvoor zoodanige inschrijving nie't zal zijn gevraagd, of welke Ira dien maatregel niet begrepen kunnen wórden, zullen iii eens óf ichtervolgens in gereed, geldtegen honderd ten honderdworden afgelost. Art. 4. Önder de ^schulden waarvan de intrekking en delging bij art. i is voorge* schreven, kunnen ook begrepen worden; a. de nog in omloop zijnoe Domein-losrenten ten bedrage van f 75,700,000, uitgege ven door het voormalige Amortisatie-Syndicaat, krachtens art. 7 van de wet van deil 27 December 1822 Staatsblad h°. 59); b. de schark.SiUiljertenlentende 4 ten honderd, daargesteld krachtens de wet van 28 April 1834 Staatsblad 14) ten bedrage van 9799.950. Art. 5. Tot verdere venwindeiing van de door het li ijk verschuldigde renten, zullert de schuldbekentenissenrentende vier en eén 1 alf ten honderd, dóór IVec vö'orinalig A'mortisaiié-SynÓicaatkrachtens de wet van 27 December 1822 (^Staatsblad 'nn..59); uitgegeven, en thans nóg bedragende f 99.500,060, .met honderd ten honderd kunueit worden afgelosi, of tegen minder rentegevende schuld worden ingewisseld. /\rt. 6. Voorts zal het gedeelte der schuldvordering van de Nederlnndsche Handels maatschappij teh laste van 's Rijks Over zeescbe bezittingen, hetwelk krachtens de over éénkomsten óp den 23 tor 29 Jiilij 1840 en 25 tót 3Ï Maart 1841 tussclieu het Departe ment van Koloniën en de Nederïandsche Handelmaatschappij gesloten eh goedgekeurd bif de, wet van to 1111 ij 1842, Q Staatsblad n°. 22) vóór den laatsten December 1S49, achter vólgens moet worden al betaaldbij vervroegde aflossing op den daartoe door Ons té bepalen t\jdkunnen woroén gekweten. Voor de alzoo afbetaalde som zal eene hoofd-óbligatïe worden opgemaakt, ten hehoévè van het Rijk en ren laste vati de Overzeesche Bezittingen rentende vier en eeh half cerk hónderd, van soortgelijken inhoud als die welke zijn voórtgevloeid uit de wetten van 24. Aprjl 1R36 (Staatsblad n°. n en 12) 11 Maart 1837 (Staatsblad n°. 10) en 27 Maarc 1838 (Staatsblad n*. 9). en met dezelve ter Algemeene Rekenkamer worden neder-, gelegd Art. 7. Tot hét geheel teri uitvoer brengen van alle de maarregelen hèdóeld in dè navolgende artikelen, zal bejhalve de middelen ïn aft 1 aangewezen, niéuwe schuld tert laSte vati het Rijk kunnen worden daargesteld, rentende 4 ten honderd in het jaar, welke tot geenen lageren cours dan 92 pCt. zal worden uitgegeven; óf wel rentende 3 en eert halve pCt, welke niet beneden de 82 pCt.of eindelijk rentende 3 pCt.welke niec beneden de 72 pCt. zal mogen wórden geplaatst, zullende echte! het alzoo gezamenlijfe daar te stellen kapitaal in nieuwe sóhüld niet kuhnen te boven gaan het verëenigd nomi naal nedrag van alle de afgeloste kapitale en verwisselde schulden. Art. 8. Tot dekking van het tekort op de Rijks-inkomsten over den jare.1841 eh 18420' zal mede op den voet van het vorige artikelzoo veel nieüwe schuld worden daargesielcl en uitgegeven, als in gereed geld zal kunnen opleveren eene somma van negen miiiioenen zes hohderd ën dertig düizend guldens Vt.or zoo veël de retire vcör deze schuld niet al dadelijk geheel mógt kunnen woMeii goedgemaakt uit de besparing, welke het gevolg zal zijn der maatregelen bij art. 2 tot 6 bedoeld, wordt voor het te kort komende óp die rente, een crediet geopend, waarin» voor zoo veel noodiglater bij de wet zal worden voordien Art 9 Voor provisie en courtage tot plaatsing van de nieuwe tiit re geven schulden vóór kosten van roijemeht van certificaten op het 5 pCts. grootboek dér nationale schtild bij vrijwilligen övèrgdug benevens voor die vereischt tót de uitvoering vati dé maatregeleii inde vorige artikeleh bedoeld, zal in alles niet meer dan een half ten honderd van hec bedrag der uit te geven ïiieuwe schulden kunnen worden besteed. Art. 10. Wij behouden Ons voor de termijnen van verwisseling en aflossing der be staande scBuldeh, zoó mede den voet en de wijze waarop in dé nieuwe daar re stelled, schulden zhl künneri wordén deel genomen, overeerikónistig de beginselen dezer wet» nader fë regëlen. Art. It. De schuldbrieven, krachrens art. 8 uit te geven, zullen vooraf ter Alge meene Rekenkamer voor gezien geteekend en geregistreerd wórden; daarentegen zulleti de bewijzen van ingerrokken schuld ten lasie van het Rijk of van de Overzeesche Bezit tingen, ren spoedigste bij de Algemeene Rekenkamer worden overgébragt. Uit dezelve zal een kapitaal"venegenwoordiaende eene rente vah 4,000,000, van een behoorlijk; vernierigings-teeken voorzienWorden afgezonderd om tot bewijs te verstrekken dat door Nederland voldaan is aan de bepaling vervat in de laatste alinea van 7 van art. 63 vart het op den sdèn November 11 met het Koningrijk België gesloten tractaat;. en daarna» met al de ovèrige bewijzen van ingetrokken schuld, na behoorlijkè Verificatie fihaat worden vernietigd Art. 12 Met den aanvang van het jaar 1846 en vervolgens, of zoo veel vrdëgeral» dé Fchuld aan de NederlandsChe Handel Maatschappij op den vóét van are. <5 zaF zijn afgelost, of wel uit de bij deze wet bedoelde rente verminderingeneene besparing va« 1,000.000 zal zijn verkregen, *ordt ter verdere intrekking en delging vair vupr'-dmend aangewezens

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1