34 V S E iPRE 'CRE SC EN D O. ■UsSiga Mj gebrék van eenen »asten mil, n loo wel in de goede ala In oe kwade afwijkingen van den algeraeenen regel, kan medeslepen. „Gij hebt gelijk mijnheer, ik oen de schilder Topino Lebrun „Ik ken van dien naam alleen, een gezworene der revolntionnaire regt „bank, bhiere viiand der Girondeinenen die later het doodvonnis vin Darton en Camille Desmoulins uitsprak „Dat ben ik." „Gti hebt veel bloed doen storten, en toch wordt gij er door ruwe orgs „nisatie niet toegebtagt." „Ik heo aan overtuigingen toegegeven, maar nooit heb ik een doodvonnis gontrer siddering uitgesproken londer eenen traan af te droogen. „Teikens wanneer ik aan de onschuld van eenen beschuldigde geloofde heb ik die onschuld met levensgevaar verkondigd. „Ik weet het, zeide Gail, zeventien beschuldigden der stad Tonnérro llin, door uw toendoen, aan de biji der Guillotine ontkomen. Gij Zilt eChier niet voor staalkundige worstelingen gescnapen. Uwe roeping is de kust -in een vteedzaam leven; maar vriendschap en uwe tnagiige verbeeldingskracht kunnen u ver wegslepen. Wees op uwe hoede.** Aldus sprekende, ves-igde Gall zijnen doordrid'genden blik op de twee vrienden, en hunne geheimste gedachten schenen voor nem hlout te léggen. Ceracchi fronste Zijne wenkbraauwen verdrietig4 Topino Lebrun bloosde als een jong meisje; beide namen daarop stil en nadenkende .-afscheid: van Gail. „Zoude hij ons geheim kennen? vroeg Ceracchi het gevest vsd eenen dolk in zijnen 22k grijpende. „De kennis des üocters verwondert mij, zeide van zijnen kant Lebsurs. Ik krijg Insc om in Weenen te blijven, en de phrenoiogie te bestuderen en slcoo in hare wonderen door re dtingen. „Wispelturig kind, riep Ceracchi uit, gij denkt op eene beuzelachtige „wetenschap, wznneer heilige pltgten ons te Parijs roepen. Heb toen maar zelfstandigheid of ik zoude aan uwe vriendschap en vaderlands tefde twij felen. Ik heb 'oczwoten uw lot te deelen, en zal woord nouden." Hec jaar was niet ten einde of Gall vernam te Weenen de arrestatie van Ceracchi, beschuldigd van poging tot moord op den eersten Consul Buonaparte, De beeldhouwer tvas den 11 OctoDer 1800 gevat, op den oogenblia dat bij de opeta met Arena, zijn medepligttgebinnen trad. Zij waren met dolken en plstoien gewapend, en bekenden dadelijk hun voornemen. Een man, die zich bij hen bevond, had de viugt genomen, juist toen de Policie de beide zsntetizweerdets omringde. Die man werd door Ceracchi beschuldigd, die meende op den oogenblik der uitvoering door hem verlaten te zijn: die man was Topir.o Lebrun, Topir.o Lebrun ontweek lang de nasporingen der Policiemaar eene maand na ce in hechtenisneming van Ceracchi ontdekte men de schuilplaats, welke de schilder aan de zelfopoffering eener vronw, Brisiet genaamd, verschul digd was, en hij werd in de gevangenis geworpen. Toen wtide Ceracchi den viier,d redden, wetke zijne w.aakzuchtige InDorit met hem op de Dank der beschuldigden had gesleept. Eerst had hij verklasrd van Topino den dolk te hebben ontvangen, waarmede hij den eersten Consul moest uooden; maar voor de regters trok hij deze zijne verklaring in. Men hechtte aan deze trage ontkentenis geen geloof, en oen 9 Januari] 1801, veroordeelde hetzelfde arrest, ArenaCeracchi en Topino Lebrun ter dood. Gedurende de twee weken, welke tot op de voltrekking vin het trrest verliepen, vertoonde Ceraccni zich woedend van toom, en betreurde slechts dat hij den tiran niet had mogen treffen, Topino Lebrun daarentegen, scheen stilzwijgend zijne medepligtigheid aan de misdaad te betreuren, hoewel hij du niet nettende; hij hoopte op eene vermindering van straf en hield niet op daaraan te gelooven, tot dat de beul hem de handen kwam binden. Overi gens legde ht; e»en als Ceracchi, op den gewigfigen oogenDltkdeo grootsten moed san den dag, en beide beklommen het schavot; Ceracchi betreurende te moeten sterven, zonder Buonaparte gedood te hebben, lopino mee het 'woord vrijheid op de lippen. Er bevond zich nabij het schavot een vreemdeling die de beide zaoen zweerden zag sterven, en door kracht van goud hunne hoofden meester werd. Het was Doctor Gall, sedert eenige dagen te Parijs aangekomen. Een dief hoofden bevindt zich thans in hei kantnet van vergelijkende anatomie van den Jardin dei planfes, en maakt een deel uit der collectie bij den dood van tiert stichter der phrertoiogische wetenschap verkregen. Het is ingeschreven onder n°. 431, en kan otenen om aan te duiden, of Doctor Galt zich vergist had. door oe voornaamste en beslissende Deigingen der orgam satie en van het karakter van Ceracchi uit te leggen zoo als hu hec vootneen te Weenen deed; en door op zijn schedel te lezen, de woorden: humt, trots en moord. S, Henry Berthoud. 4a 4i 5. 3 1798 en 1816 5 5 5 4 5 a 6 iolj S7ï 8a f 1281 ioj{ IOOf», I i8| 162 *74 i°7; 99? 9°i« 59l 'oir's 11482 18; »<s; PRIJS-COURANT VAN EFFECTEN. timsterdam, Zaturdag 4 Maart 1843. Nederland, Werkelijke Schuldi s{ pCt.j 56 Dito Dito Amortisatie-Syndicaat Dito Dito Handel-Maatschappij Nieuwe Dito Oost-Indische Leening Aandeelen Rijn-Spoorweg Dito Haarlemmei Duo Rotterdammer Haarlemmermeer Spanje, L. bij Ard. van 85 Dito bij Dito, onbep. stukk. Dito Coup Dito Passive Deferred Eranjche Uitgestelde Rusland, Obl. Hope en Comp. Dito Dito 1828 en 1849 Certificaten bij dito 1831 en 1833 Dito bij Hope Certificaten te Hamburg inschrijving in Assignatiën Certificaten van Dito r t t Oostenrijk, Ooi. Goil en Comp5 Negotiatte Metalliek4f Dito Dtto Napels, Certificaten.,..,.5 D.to ia Napels 5 9° 2 Gebt. 101 '1 1482 «84 Dk Prijs van de BOTER aan de Waag binnen Leyden. Zaturdag4 Maart 1843. Van 35 toe 38 gulden. In de maand Febrnarij 1843, zijn binnen de Srad Leyden overleden 81 Personen,j tls: 14 Mannen, 28 Vrouwen, 20 Zoons en 19 Dochters. Levenloos aangegeven 8. In diezelfde maand zijn aldaar geboren 140 Kinderenals: 68 Zoons en 72 Dochters, waarbij één paar rweelingen. LEY DSC HE SCHOUWBURG. Maandag 6 Maart 1843. DE BRUID VAN VREELAND, Blijspelin 4 Bedruven. Na hetzelve: TONY, of 5 Jareiï m 2 Uset»B ijspel met Zang f in 2 Bedrijven. Aanvang zes Ure, Bi Het Van hebl «en Maa in s rtog daar kenr het Des CONCERT TEN BEHOEVE DER LEYDSCHE ARMEN. op Dingsdag den pden Maart 1843, in den SCHOUWBURG, De aanvang IS len hilf zeven we ptecies, terwijl de deuren van dei Schouwburg en de toegangen tot de verschillende plaatsen gelijktijdig eet half'zes Ure zullen geopend worden. De Toegang-Kaartjes zijn, tegen betaling van f 1.49 ook te bekOmen tei Kantore van de Boekhandelaars D. OU MORTIER EN ZOON, Van de voormiddags 16 tbt 'des namiddags 5 ore, en ten huize Van J ROBERT op de Breedestraat'; terwijl Programma's, op den avond, van het Concert, aan de Zaal van den Schouwburg zullen worden uitgereikt. THÉATRE ITALIEN de LEVDE. Jeudi 9 Mars 1843. BÉLI SAiRE, Grand Opéra, en 4 Actes et en 5 Parties, Paroles ue Salvator 1 Cammarano, mus que de Donizetti'(.Sept Heuret .De Rentmeester van Rijnland,, zal op Woensdag den negen en twin* tigifen Maart 1843, op den HUIZEN 7JV1NENBUXG te Haltwege dei Só a'n.iamschen D k, be.aling doen van al de gemaakte AARD- en DIJK WERKEN, bestede .MATERIALEN enz., die zoodanige PENNiNGEH .c ed hebben, komen zonder eenig verzuim, ten dage en piaa.se voor. noemd des ino gers ten tien ure. De Deelhebbers in de Sociëteit: de Grof'meierij te Leyden, wórden uitgenodigd om ..p ^Woensdag den 24 Maart 1843, des middags ten twaalf ure, te compareren" in het Slaes; Locaal op de Breedestraat aldaar, len einde Ingevolge Art. 17 der STATUTEN aan te hoeren het Verslag vJn den staar der Sociëteit, ii-ggetide de BaLANS van af den aémsten dezer ter visie van Deelhebbers aan het Bureau der Grofsmederij, van des mor gens to tot des namiddags teD 3 ure. Leiden 5 Maart 1843. Namens het Bestuur, J. C. BUCaILLE, Secretaris, '.'AANBESTEDING, Pastoer 'én Kerkmeesters van de Roomsch-Katholifks Gemeente van Soeter- nf, voudezlin voornemens onder nsdere goedkeuring op Donderdag den ï;s-en Maart 1843, des voormiddags ten li ure, te Sjeterwóude bij WILLEM Zl va.' ALKEMADE, in hét Wapen van Soeterivoude, in het openbaar AAN voor TE BESTÉDEN, het aroovgten van het OUDE KERKGEBOUW, bene- ,ènv ven» het bonwen eener NIEUWE KERK met TOREN,.in Guihischen 'óór Stijl, met de leverantie van Materialen Arbeid,honenenz. Vjlgeos daarvan gen gemaakt Bestek en Teékeningen, welke Teekentngen gedurende 14 dagen 's mt voor de Aanbesteding (Zon- en Feestdagen oitgeionje u^zuilen aiionen *or<1 bezlgtlgd worden ill de Pastorij van de voorz. Gemeenten, tn Het Bestek ligt ter lezing te Leyden in de voornaamste Koffijnu'zen, te het"' Soeterwotide in het Wapen van Soeterwoude, te riage bij Snseeis tn het ain d Neder landiche Koffij'ouis, te Delft bij Hl ober ts aan de Hiagscie pj.lrt; te Rotterdam in ie Romein, te Dordrecht in Belles ue bij Boiierte Girtn- chem bij van Alphen in de H soi vagente Gtesendam bij C. Stolk in de Roskam, te Nijmegen bij Hfherman in de Rotterdamsche Po;tv gente 's Hertogenbosch bij W. Reggers tp de Pensm» K<te B eda Dg Hameis in het Koffijhuis op de Pnats, te Utrecht In den Nieuwen Bak, te Haarlem bij Peters in de Halvemaan, en te Amsterdam in het Noordhotiandsché Kcffi- nu huis in de Kalversrtaat. Zulle:de gedurende 3 dagen vóór de Aanbesteding des morgens van r« Wet.h' tot Is brè, de inoOdige aanwijzingen en inlichtingen in ieco gegeven worden, l843 De Bestekken i 1.50 té bekomen bij der. Boeithinje.aar 1 W Van LEEUWEN, te Leyden. J De BOEKDRUKKERIJ een aantnl jaren gedreven onder de fi'Bil Welke van L HERDiNGH en ZOON, is op heien door de Êr en bij Vcrkoup overgedaan aan den Heer H R. de BREUK, zootikt van heden af de fi ral ophoudt te bestaan. 2tj bevelen zijn Ea, in die guns en dat venrnuwen b| voortduring San, met hetwelk zij zoo vele jaren zijn Vereerd geworden; en betu gen niervoor hunnen wetroeene'nuen duik. ook ten opz-gte del BOEKHANDELS, die mede van heden af ophoudt te bes-aan. Wee LeyBn 1 Maart 1843 Rr.èn L. HERDINGH en ZOON. De On-iergeteekehde door aanaoup Eigenaar geworden van bi BOEKDRUKKERIJ, 101 heaen toe iitigéoefebd onder de firma van L HER DINGH en ZOON, reemt de vrithetd zien in de gunst vSn iijne geëerde In Land en Stadgenooten aan te bevelen; vin I Leyden l Maan 184J H. R. De BREUK. deren ZINK. BLIK, TIN, LIJM; enz. Bij WILLEM van HOUTEN te Rotterdam, Handelaar in verschillende 3 Ma Artikelen en Lijm tabrijkir.t op de zoö g»i<s<ig bekende en aan de Maat oordei gelegen Lum-Fabrijk te Scaoondesloois altijd eene, ruime voorrkad op van ir hancen van E-geocn en Lu kscn ZINKËngelsCh BLIK, Franschë LAN-door 1 TAAIEN HOORNS, een: Banca's en En-elsch TIN, Ëngelscne en Hui -ér- lanusche LIJM; welke goederen, van de beste kwaliteiten, veritocbt wor. .Zijn den tot zeer Billijke prijzen, volgens gedrukte Ptijs Courant, die bij del door Uitgever dezes voor belanghebbenden te verkrijgen zuil, gedoni Ten Kantore van N. NATHANS, te Leyden, zhts nog ttneraai bekomen: MEELE en GEDEELTEN van KOOPLOTEN, vocitheerj de 1891/? Kon. bied. Losers;, waarvan de Eer,si K/a,se begint tt trekktil op heden over achr dagen DouSi Aan het Kantoor van D J. le NOBÊL; op dé Haarlemmerstraat,verlee Wijk 6 N' 488, te Leyden, zijn voor de 1891/* Kon. Ned. Lotesv.staanei te bekortten IIEELE en GÊDEELTENS van LOTENde trek groote king der Eerste Klasse begint aanstaande Maandag den 13 Maart 184I jjk HOUT-VERKOOPING op Credittdp Dingsdag den 7den MaanChr/au 1843, des morgens ten 10 ure, aan oe Oude Heerengracht te Leyden Ouders. van: Een aanzienlijke panij Betgroeden, Beschoeijing-PalenDeelen, Pligemee ten. Planken, Balken, Ribbeii, Raamhout, Slagers-, Vleesch-, Smtdi- Ambeelds-Biokken. Speeken Duigeh; Scheepmakers Kromhout; Knietjèbehoct en verdere HOUTWAREN. fhJJ Liggende hetzelv- van heden af ter gemelde plaats te zién. VRIJWILLIGE VEtvKOOPlNG, op Zaturdag den 11 Hïairt i843,van d« des avonds ten zes ure, in het Heeren Logement aan den Burg binnen LeidetïiJ||irjct Van de Buttenplaata PtiEDEsLUSTaller aangenaamst gelegen aan dënrot is Weg en Rhnn, onder Koudekerk, met de daaraan bétènde kapitèle BOUW-jsn, j MANSWONING, Stallingen voor 38 sttiks Hoornvee en verdere Gebou- 1' wen, meerendeels binnen weinige jaren geheel vernieuwd, en de daarbfajj 7». behöofcr.rie wel toegemaakte WEI-, HOOI- en BÖUWLANJEN, in bei. geheel groot 30 Bunders, 90 Roeden en öi Ellen, |s omv Voorts nog eenige Perceelen allerbest WEI- en BOUWLANÖ; gé/ëgeiweip v als voren, groot 9 Bunders3 Roeden en 80 Ellen, gedeeltelijk bezet mftneoori Pan- en Steenaarde, En eindelijk etn Perceel WEI-of HOOILAND, gelegen in de Kool» Alzo polder, onder Warmond, groot 5 Bunders, 97 Roeden en 17 Ellen» A'llilbet mé breeder bij Billenen omschreven. s Nadere informattën bg de Notarissen SAMSON, te Koudekerk,enBAR'fCi-.f KEY, te Leiden. Op Zaturdag den 11 Maart 1843, des avonds ten y ure, zal men 3d00r ee het Heeren Logement aan Oen Bn-g binnen Leyden, publiek Veilen en Veb«»ii0. koopen: KIER EN TWINTIG HUIZEN en ERVEN, allen staande rtO.erzV gelegen binnen Leyden, breeder bij aangeplakte Billenen omschreven. vloeiieti Kunnende worden bezigiigd daags vóór en op den dig der verkoopingfr^g,,. tusschen lo en 4 ure. -Zot, i Zijnde inmiddels nadere informatiën te bekomen ten Kantore van dtl.» J Notaris A. B. BARKEY, Nz., te Leyden. ,u"„v,n Bij de Wed, AIS'THONY de KLOPPER en ZOON, te Leyde* A"' 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 4