A*. 1843. IBTDSCB O IJ R A N T; MAANDAG» m- 6 M A A R T. NEDERLANDEN. Ley dek, 5 Maart. Uit G'avenhage 'meldt men «n den 3den deters. Wij WILLEM II» bij de gratie Gojs, Koning df.r Nederlanden, ÏPrins van Oranje-NasSaü GroÓt-HertOg van Luxemjurg, ene., ïnz enz. - Op de voordragt van Onzen Mmist'fer van Binnenlandsche Zaken van den Bisten November II., n°. 172, 50e alJeeling, waarbij, onder overlegging der van de collegiën viin curaoren der hopgescholen ten deze itn'gebragie adviezen', onze aandacht wordt g'èyestlgd o'p sommige illtgaven ten behoeve 'van geregde inrigtingeh, Welke, zonder nideel voor het onderwijs, voor vermindering vatbaar zijn; Herzien de KoningUUie besloiten van deh 2den A'Jgustiis 1815, n». 14, 13 Mei 1825n°.*37e" '3 Oc óber 1836, n°, «7,188 en 89; l)cn Raad van S.ate eenoord, advies van 3oJ>nj)»nj 1843, 0°. 1; Op het nader rapport van Oven Minister valt B.nneiiUodsche Zaken van den Ïiden Februarij 1843. n°. |65, Jde Sfdeeling Hebben'beiroien en beslunen: Ariikel I L)e vie de ve< hanging van jaarwedde» hij 'artikel 133 van het 'besluit van den aden Angus us 1815 bepaald voor dengenen, <Jie gedurende dertig jaren als gewoon "llooglyyiaar op eene of meer der Neiierlandacne Hoogeschole'n onder «vit a h'ee'li gegeven, 'zal niet verder wo den verleend, dan aan de gewone Hoogleeraren, die ihana in bediening zijn, en zal dus de vèihoöging riet (Deel wora'èn loe'getiaan aan degenen, die na dit be sluit 101 gewone Hojgteeraren zullen worden benoemd of bevorderd. An. '2- De uitschrijving van 'prijsvragen, bcdoeia bij art. 205 en volgende van het voormeld besluit en waaromtrent nadere voorschriften zijn gegeven bij hei besluit van den igdén OciobeT 1836, n° 87, zal voortaan geene plaat' meer 'henben en wordt gemeld art. met die, welke tot hetzelve in beuekkiirg staan, jgelijk ook het besluit van 13 October 1838, o°. 87, mi sdien voor hei vervolg bij deze ingetrokken. Art. 3. De beurzen welke bij art, 214 en volgende van het besluit van den 2de'n Augustus 1815 zijn ingesteld, en waaromtrent nadere bepalingen lijn gemaakt bij het besluit van den I3den October 1836, N°. 89, zullen voor liet vervólg, met uitzondering voorioopig van eene oij de Hoogeichool .vso Lrydenwaarvan', volgens hei Koninglijk besluit van 29Sten Mei j8r6, N*. 16, de begeving aan den heer óf vrouw van Warmond scnijnt te behoo- ren, vervallen, me dien vermande echter, dat zij', die dezelve (hansgenie ten, in het bezit daaivan zuilen hunnen worden gelaten, uiterlijk gedurende den termijn, aangewezen bij artikel 221 van gezegd besluie Van den 2den Auguaiut 1815. i A't. 4 Ter gedeefi'elijke vervanging djer betirzen, zullen kan de Hooge- icholen, ieder voor een gedeelte en op zoodanigen voet en wijze als nader aai Wórden bepaald, worden toegevoegd en verbonden de inkomsten der Vicarijen en beneficien ad sfudsawelke ter onzer begeving staan, Art 5. Voortaan zullen geene akademische jaarboeken meer worden uit gegeven en worden mitsdien buiten werking gesteld ari. 227 en 228 van het besluit van dén 'aden Augustus 1815 en het besluit van den I3den October 1836, N°. 88. Att. 6. Het presentie-geld, hetwelk bij arr. 23J van het besluit van den aden Augustus 1815 is bepaald voor de collegien van curatoren der drie Hoogeschouléuzal riet verdej wo den uitbetaald dan tot het einde van het eerste kwartaal van 1843, en wotdt met dat tijdstip gemeld artikel voor zoó veel dat piesêntie-gela aangaat, buiten wgrking ges.e O. Att, 7. De sommen van 150 en f 200 'sjaar's', bij artikel 257 en 260 van voormeid besluit aan den Rector Magnificus en den Secretaris van den Akaderoischen Senaat toegekend voor achrijtbehoeften', briefporten enz., worden, te rekenen van het Akademie jaar l8j}, voor zoo veel de Hoo- geschool te {.ryden aangaat en van hei Akademie-jaar 18JJ voor zoo veel de beide andere Hoogeschooten betreft, verminderd op de helft, en dus gebrast.op 75 en 100 *s jairs. Art. 8. Het Koninglijk besluit vsn den J3den Mei 1835, n°. 27, waarbij ii verordend, dat aan elke Hoogeschool geregeld onderwin zal gegeven worden in de toepassing der schei- en werktuigkunde op de nuttige kun aten, wordt, ook in verband met de oprigting, volgent Ons besluit van den gsien Jtnuitij 1842, n°. 73, van eene Akademie, iet opleiding van burger Ijjke Ingenieurs enz., bij deze in zoo verre gewijzigd en ingetrokkendat voormeld onnerwljs kan de Hoogescbólen voortaan niet toeer verpligtend zal zijn, maar alleen facultatief, Onze Minister van B nnenlanoiche Zaken Is belast met de oitvpering van dit besluit, hetwelk zal worden medegedeeld aan den Raad van S.ate, aan Onzen Minister van Financiën en aan de A'gameene Rekenkamer, Gegeven te 's Giavenhage, den ijden Februarij 1843. Willem. De Minister van Binnenlandsche Zaken schimmelpenninck van der olje. Bi) Koninglijk besluit is, met wijziging van art. 6 van het besluit van jo Ap.il 1819, N° 57, bepaald» dat de officieren van gezondheid eh apo. jhekera van de 3deklatise, mitsgaders de adjnnct-paarden-arcsën van het leger, te rekenen van en met den isten Januarij jI en voortaan, met opzlgt toe de aan hen; naar omstandignedentoe te kennen vergoeding voor reis- en verblijfkosten, geheel |mec de fide Luitenants b|j de armëe gelijk zullen iullen worden gesteld, Zijne Maf, heeft den heer F, T. Betman, officier van gezondheid der tide klasse benoemd in die betrekking vin de iste klasse, tevens belast met de administratie der geneesmiddelen voor de dienst der Nederlandsche ecablis Mmenten ter kuste van Guinea, Ziine Mij. heeft te Gorinchem tot Auditeur bij den schuttersraad be aioemd Mr. C. Matt het, in plaats van Mr. A, Bosman, op verzoek eervol mntiligen. Gisteren morgen Is het volgend bulletin uitgegeven: „De herstelling van Zijne ,Maj. Koning Willem Breder ikGraaf van Nas. •in, Issedeit het laatste berigt dermate vooruitgegaan, dat weldra Hoogst - deszelft genezing zal kunnen worden medegedeeld. (Cr/.) Beckers, Everard, Natorv," Ala Vice-COnsul van Rusland te Rotterdam enz. 11 erkend de heer P. J. Driebeek, In de zitting va'n de Tweede Kamer der Staten-Generaalvan heden, Is Ingekomen tefie Koninklijke boodschap, ten geleide vko twee on werpen van wet. Het eerste strekt rot eene verssdering van de eerere afdeelmg., titel XVI, boek II, van het burgerlijk weinoek handelende van Hoede!, scheiding, en. het tweede houdt eene wijsiging ir van de art. 695 nz. vari bet we'boek van btugerlrke regr.Bvord.rini'handelende Over de verdeeling waarvan de bepaling, n mei die over d.p boedelscheiding 111 verband gebragc worden. Öeze ontwerpen, met de dasitoe behooreide memorise, worden aan de afdeëlinge» 'ér o-erweging verzond-n. Is ontvangen .een adre» van oe.i heer van Riemsdijk, mede-agent van den Algetneehen Rijks Kassier te Maastricht,, die verzoektom bij de te dome keiize.tc: lid ivo het Collegie van Raden en G neraal-Meestert n d -r Muni', in aanmerking te komen. Plaatsing van zijnen naam op de lóst der ver. zoekeia. Zijn ingekomen negen verzoekschriftenrnder anderen van Coramlssa-isr»n der pijpenfabrijken te Gouda, die de belangen dier "fibrijken, ren aanzien van het'paieniregtaoordragen. De overige adressen hebben betrekking toj aanhangige ontwerpen van wet. Reeds zijn dezelve in handen van de daartoe bestaande Commissie gesteld, die daarop nog iD deze zitting verslag zal doen. Ook dat van Gouda wordt in bare handen gesteld, Öe Voorzitter oeeit mede, dat door de afJeelingen tot rapporteurs be. nbemd zijn: 1°. voor de ontwerpen van wetbetrekkelijk de stastsbegrooting voor 1844 en 1845 de heeren 'hompiste afd.; Enschedé, 2de afd.'; Flinlop-n, 3de afd.; van Dam van Lselt4de afd., en van den Bosch, 5de afd. 2°. voor het ontwerp van wet, tot wijziging van het wetboek van burger, lijke regcivorderingvoor zoo veel aangaat de kosren van den processe, enz, de heeren: Gouverneur'me afd.Enschedé, ede afd.; 'Ojtwetf Sterling 3de afd.de Man, 4de afd., en Schooneveid5de afd. De Commissie lot de verzoekschriften doet verslag; Bij monde van den heer Scheert van Harencarspei: op adressen van de Griffiers bij de Kantongeregten re Assen. Meppel en Hoogeveen, in di provincie Drenthe; van de Griffiers bij de Kantongeregten te Zutpben ets Delft'; van Advocaten en Procureurs bij het Provinciaal Geregishof van Drenthe; vsn Procureurs in het arrondissement Alkmaar, die alle hunne bedenkingen voordragen tegen de ontwerpen van wet, houdende de tarieven va'n justitie-kosteh én salarissen in bufgerlijke zaken.-De verzoekschriften 'zullen ter griffie nedergelegden het verslag zal gedrukt worden. Bfi monde van den heer van "Pankuysop adressen van de Kamer van Koophandel en Fabrijken te Zwolle; vin Jos. vanGulickvan Pelt en 66 andere kooplieden enz. te's Bosch van Notarissen in het arrondissement Eindho. ven en van 31 boekhandelaren, uitgevers van dagbladen en tijdsenriften'. boekdrukkers te *s Gravenhage .die hunne bedenkingen in het midden brengen tegen de aanhangige vpordragt van wet nopens het zegel.—Dezè verzoek, s hrifcen zullen ter griffie worden nedergelegd; zullende hec verslag, op hec verzoek van een aantal leden, worden gedrukt. Daarna wordt de vergadering tot nadere bijeenroeping verdaagd. ïn geroeid adres vin 31 boekhandelaren en drnkkers te 's Gravenhage. brengen deze hunne bezwaren in bet midden tegen de voordragt nopen» hét zegel op de gedrukte stukken, in veroand met de belangen van weten, schappen en kunsten, van den boekhandel en de drukpers, en van de nijverheid in het algemeen, in Nederland. Zij geven de voornaamste rede. nen op, waarom de boekhandel en drukpers hier te lande, in vergelijking met vroeger eo met andere landen, zeer achteruit zijn gegaan, en waarom deze zich nu meer en meer tot de uitgave van periodieke werken of rijd schriften wenden. Het zijn dan ook deze, die, volgens der adressanten overtuiging allezins verlichte, hulp fiehceven, feit men aan de regrvaardig. heid, de belangen der nijverheid en der schatkist te gader met te kort doen. Q'ie ondersteuning zou bestaan in de vermindering van het Zegelregt op de dagbladen en andere tijdschriftenen mildere toepassing van dat regc. Adressanten betoogen, dat die vermindering: l". is regivaardigj "dat toen de voordragt weinig of geene teranderlng iti de tnans nog vigerende Fran-che zegelbepalingen brengt dat die bepalingen hier echter zoo bijzonder drukkend zijn, omdat zij berekend zijn op eene zoo talrijke bevolking en een zoo uitgestrekt debiet als de Fransche; dat dit Franscne zegelregt van 1797 hiér zelfs nog bovendien verzwaard wordt door 38 opcenten dat ook het zegelregt in andere landen veel minder en beter toegepast wordt; dat b. v., het debiet gelijk stellende, een blad, d.i hier ie lande ƒ75,550 aan zegelregt betaalt, in Frankrijk slechts zou betalen 52.013, i." Beigie ƒ41,620, in Pruissen ƒ10,800, in Frankfort ƒ6000, in Beueren, Wuriemberg, Baden, enz. ƒ4800; behalve dat in laatstgenoemde S.aten nog vele milde bepalingen benaan, als het vrijlaten van kunst-en wetenschappelijke tijdschriften, bijvoegsels tot dagbladen, enz 2°. dat de zegelvetmindering gunstig Zou werken voor kunsten en weten, schappen; - dat het, bij het beperkt debiet van Neaerlandsche werken, toch nu onmogelijk is, schrijvers en kunstenaars zoodanig te beloonen alj in evenredigheid met hunne moeite en met die in het buitenland staat; dac men, door al hét bezwarende, dat de Nederlandsche boekhandel thans onder, vindt,, tot het ondernemen van degelijke werken van omvang wordt bniteni staat gesteld, en dit, terwijl de buitenlander ons met de voortbrengselen van zfine drukkerijen overstelpt, met name die, waarvin degelijkheid en zede. lijk held niét de eerste grondslagen zijn; 3°. dat eene zegel-vermindering niét schaden zal aan de schatkist; dac toen de ondervinding leert.dat vermindering van regt verhooging van inkom, lien éplevert; dat het gebeurde met het zegefegt op de dagbladen en advertentien in Engeland daarvan weder tot een sprekend bewijs strekt; dat door eene matige zegelbelasiing en mildere toepassing het zegelregt algemeen zal kunnen worden gedragen, en men 3e laakbare wets-ontdnikingen van verschillenden 'aard zal zien ophouden, welke thans plaats hebben, zoo mede de groote ongelijkheid bij de administratie, waardoor strijdig mee de grondwettige Voorschriften sommigen zwaar belast zijn, anderen vrij blijven; dat, intlien tot geene zegelyermindering wordt overgegaan, vele periodieke werken er toé znllen moeten besluiten maandelijks uit te komen, eu derhalve zegelvrij warden, tot werkelijke schade, het is waar van de uitgevers, en tót groot ongerief van het publiek, maar zonder dac de schat- er één enkele cent mede zal worden bevoordeeld; 40. eindelijknat vele takken van nijverheid door eene regtvaardlgè en verstandige ondersteuning van den boekhandel en de drukpers zullen worden opgebeurd; dat toch vele takken van nijverheid van dien handel afhangen; dat, terwijl men algemeen moeite doet om nieuwe takken vati \cfkéfreiu.E op te sporen, de mindere volksklasse san den kost te helpen;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1