k\ 1843. LEYDSCIIË C O II R A !V f s VR ijdac* m0 .3 M AART. Nederlanden, Leiden, a Main, Êet journal do la Hay bevat bet volgende: ij lijn atn de vriendelijkheid van Dr, Hoffman, te Leiden, de volgende Vertaling verachuldigd van een orginvel document, gedeponeerd in de archie Ven van het Koninglijk Instituut der Nederlanden. Het is her antwoord, gegeven op last van den Keizer van China aab de Hollandsche Ambassade, Vertegenwoordigd door den Heer J. TlTztNGH. Zie hier de vertaling v»n dese "diplomatieke gedachtenis ran China, welke ons toeschijnt één vrij juist denk deeld te geven van den d plomStieken stijl van de Chinesche Kanselarijen: „Up last van deU Keizer, M Li, Gouverneur Generaal, Bevelhebber van iFo-Kien, Voorzitter vail iden Hot gen Raad van Oorlog enz, enz, aan den Koning van Holland (Gou* verneur-Generaal} te Java. fcüit den grond van ons hakt Wenschen Wij aan Zijne Hoogheid alle geluk en voorspred op de zeeën Zoowel als op het land. Dat gezégende tijden hem het onderpand van zijn Welzijn mogen weze'rt, Dat zijne vlaggen zich verheffen tot aan de olaauwe hemels en dat de gelukster den glani van zijne grootheid omnnge) Het is ons Onmogelijk hier de gevoelens van onze hooge achting en gé. hechtheid in at derzelver overvloed te uiteü, Eene bijeenkomst alleen zou den vastiten band daarsieben, fcAls een bewiji van de regtvaardigheid mijner daden, heeft hét aan Uwé Hoogheid behaagd mij geScnenkett te doen overnandigen. Maai, behoorendè tot eenen rang, die het gebruik van ijs (i) vergunt, heb ik mij nooit ver. Oorloofd geschenken aan te nemen, en, openlijk volhoudende aan mijne grondbeginselen, heb ik de ovérzeesche belendingen aan het Hooge Hof doen rer hand stellen. De Welwillendheid echter, welke mij van den kant van uwe Hoogheid gebleken is, zal hooit uit mijne gedachtenis Uitgewischt Werden, Da: bij de terUgkomst van de Ambassade, de verzekering van m(jnè hoogs achting aan den geliefden Vorst worde kenbssr gemaakt! Eer en roem zij hem) Lrai geluk zijn deel zij) Dit is het, Wat ik, in alle nederigheid, den hemel vobr hem bid Dar hij In zijne overwinnende vlugt, schitterend ala een spiegelhet voorwerp zij vsb bewondering en naijver, A'gezo'nden." Uit *s Gravé'nhage meldt men van den kalen dezer: Zilte Maj. hééft benoemd iot veriicateur der regiatraiié van dè eerste ClaSse, om ié Dordrecht ie resideren, Jkhr, R, A, de Satis, thans in die betrekking in de provincie Drenche; ioc ontvanger der regiatrare te Noord. Wijk, Mr. Cl, B, Visseher, thans leTerborg, én rot surnumerair der registratie In ZUid-Holland, den heer J, G H. R. van Nouhuy, Zijne Maj. heeft den heer C, F. DonnadieuMed. Doctor en Lector Voor de Chemie te Delftaangesteld als Leersar In de Scheikunde by de konioglijke Akadeihie in voornoemde stad. -cc— Zijne Maj. heeft aan de heeren S, J. Bouwmeesterthans verblijf hon tiende re Lisabon en D. C. SptitgerberConsul vtn Pruissen ie Amsterdam, Vergunning verleend tot het dragen der Ridder-ordent hun door Haré Maj. de Koningin van Portugal en Zijne Maj. den Koning van PrulaseU verleend. Het door Zijne Maj. den Koning-Groothertog goedgekeurde budget Vab het groothertogdom Luxembuig, voor her jaar 1843, bedraagt; de one vSbgSten 1,608,343.70; de Éitgaven f 1,608,913.39. Ook i: door den Ko hihg-Groothertog bepaald het getal manschappen, dat door de steden en ge ineenten van het groothertogdom, over de jaren 1839 rot en met 1843, voor het bondgenootschappelijk contingent moet geléverd worden, bedragende té galmen 1330 man, Heden morgen heeft eehe der afdeèlihgen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal het onderzoek ever de ontwerpén der staaisbegrooting voort gezet. De vier andeit afdeelingen hebben derzelver overwegingen over die voordragten ten einde gebragt. Héden avond heeft de centrale afdeelibg eene bijeehkomst gehouden over het Ontwerp van Wet betrekkelijk het zegel, i— Naar het schijnt, moer er reeds meermalen, bij verschillende ambtena ren van den burgerlijken fiand een misverstand hebben plaats gehad, omtrent tie juiste toepassing van are. 39 van het Burgerlijk Wetboek, namelijk, of bet hun al dan niét veroorloofd is, om eene geboorte-acce in de registers in té sChiijven, waarvan de aangifte ha den termijn, bij gelegd art. bepaald, gedaan Wordt, De aankleving van het gevoelen, dat de ambtenaar van den burgerlijken stand niet alleen daartoe bevoegd maar Wettig gehouden was, «lie aeten alsnog op te maken, heeft ten gevolge gehad, dat eene zóódanige handeling, bij bet onderzoek der registert, door het openbaar ministerie in bet arrondissement Nijmegen, geconstateerd en als overtreding der voor schriften van den 3den titel van het burgerlijk wetboek, Werd achtervolgd, be Arrondiatementi-Regtbank zag evenwel hierin geéne bij de wet strafbare daad; terwijl de betrokken ambtenaren van den burgerlijken stand van alle Zegtlvervolging Werden omslagen. De Officier van Justitie te Nijmegen hec door de Regibank omhelsde systems als een dwaalbegrip beschouwende, ipeende zich legen die gewijsden in cassatie te moetén voorzien en ter zake van verkeerde toepassing en schending der wei, 10c vernietiging der beklaagde Vonnisten deszelfs middelen ie doen gelden. Op den 3den deter werd door den Hoogen Raad op die beroepen in cas- tttie respectievelijk uitspraak gedaan en w|j achten hec voor de rigtige en getrobwe opvolging dier jurisprudentie en tot regc verstand der wet, in allen geelé belangrijk, die uitspraak alhier kortelijk mede te déelen: bij dezelve zjjn de vonnissen van voornoemd regteHyk collegie vernietigd en ten principale legt doende, de aangeklaagde ambtenaren vti den burger ttjken aiand schuldig verklaard aan en veroordeeld wegens overtreding der irt. 70, jrt en 73'b verband met art. 39 van het burgerlijk wetboek, tjjiide daarbij beslist, dac de verpligting, aan de ambtenaren van den bur gerlfjken stand opgelegd, in her naauwste verband staat, met de, bij art. tp van het burgerlijke wetboek, bepaalde aangifte, als Wetiig gedaan aan té nemen, veel min daarvan eene acte te mogen opmaken, als behoorende teodanige inschrijving, naar bet gevoelen van den hoogscen regter roe «k gelijk staan mee die aanvullingen der acteu of registert van den bur. (l) Het bespottelijke, dat misschien aan deze uitdrukking kon gebecbr worden, ver dwijnt voor het ernstige van het denkbeeld, dat het bevat. Het zim de Grouten VUB den hoogden rangdie zich van ijs bedienen bij de I jjkplegtighedenwelke zy vtrrigten ter eer van hunne voorouders." f Vergelijkt de Tc-Kio, door J. Pauthiir, p. 96.) gerlijkcn stand. Waarvan in èr't. 70, 71 en 73 van meergemeld wetbóek gesproken wordt; terwgl eindelijk r.ij het voorschreven arrest is uitgemaakt, dar de ambtenaren van den burgerlijken stand, door het inschrijven eener aangifte, na deb termijn, bij de' wet bepaald, zich 'schuldig maken aan eene aanvulling van a'cièn in die registers. Welke niet vermag plaats re hebben, dan óp vértoon van een in k acht Vin gèwijsde érkend règterlïjk bevel. De Commissie, aangesteld voor het inzamelen van liefdegiften voor de nege'atene betrekkingen van de met de Jonge Pie/ef, van Scheveningen verongelukte Visichers, beeft thans bekend gemaakt, dat het bedrag der ontvangen gelden 5433.93 beloopt. Uit Rotterdam meldt men van den istèn dezer: 'Onder de verschillende vermaken, aie wij hier dezen winter hebben geno ten, verdient voorzeker melding gemaakt te worden van een tweede carous. 'ielhetwelk vrijdag avond den sasten laatstleden aan heeren leden der manége werd aangeboden, en hetwelk een geheel jopleverde, zeldzaam in ons land zoo voorgesteld. Een twintigtal jongelieden, tot de deftigste fa. milien behoorende, gaven eene historische voorstelling, gevolgd naar dè feesten die plaats hadden in het jaar 1520, bij gelegenheid eener bijeen, komlt rnsschen Frans en Hendrik VITI, op een veld tnsschen Goisnes en Andrea, bekend onder den naam van ie camp dit irbp Por. Her locaal der manége was smaakvol met tropheën, overeenkomstig dien tijd, versierd en fraai verlicht, terwijl de manoeuvrs, ridderspelen en evolutiënonder dè leiding van den zeer verdienstelijken pikeur P J. Giebels uitgevoerd, deU aanschouwer zoowel door verscheidenheid van figuren boeiden, als getnig- den van dé geoefendheid der ruiters. De waarlijk prachtige costumes der vorsten, ridders en edelen, getrouw naar de geschiedenis gevolgd, de sier; lyke harnaChementen der paarden, de goede orde die overal Werd waarge. nomen, dii allea vórmde een uitmuntend geheel. Een zeer groot aantal leden der manége waren met hunne dames dien avond tegenwoordig, en algemeed Weid de groorste tevredenheid betuigd over eene uitspanning, die onmisbaar tot eer verstrekr van hen, welke die ontwierpen, uitvoerden en bevorderden Uit Amsterdam meldt men van den laten dezer: Het zal voorzeker reeds bekend zijn, dac er in hec lancet verloopen jaar, bij den opbouw der NieUwe Beurs alhier, eenige verzettingen aan de fan- deringen van dezeive waren ontdekt, Wy hebben nu hec genoegen met zekerheid te kunnen melden, dac de Achtbare Raad dezer Itad, in zijné vergadering van heden, heeft aangenomen een ontwerp van den heer Com- mitsarit over Stada Publieke Werken, in verband met de rapporten eener tot dac einde benoemde Commissie van deskundigen, ten gevolge waarvan dé boodige herstellingen en voorzieningen aan gemelde funderingen zollén wor den gemaakt en er mee den aanbouw zal worden voortgegaan. Te Apeldoorn ia in den nacht van 37 February het huis van dén wini keiier?. IVegerif door een hevigen brand vernield; het hui», de inDoedel en winkelgoederen waren verzekerd. -tt— Men meldt uit Leeuwarden; dat de heer H. A, van Ringh, geneei. heer ie BlaauwhUis onder Wesrhem, eenige dagen geleden reeds nieuwe aardappelen heeft gerooid, !n hec laatst van Julfj 1843 waren door hent eenige aardappelen op 31 duim diepte gepoot, en vervolgens mét losse tuin, aarde bedekt. Welke proef v-Jkotnen aan de verwachting heeft beantwoord. •a— Bij voUnis der ArrondiSaements-Regtbank te Middelburg, van deó agaten dezer, ia een apotheker aldaar veroordeeld in eene geldboete van honderd géiden, wegens nee afgeven van zoogenaamd slaapgóed aan diènsc- meiden, ten getrnike van een zeer jong kind, zonder voorkennis der ouders vsn hétzelve, en zonder order van eenig geneeskundige, en welk slaapgóed, onder andere bestanü'deelen, inhield eene hoeveelheid van den onder dè Vergiften behoorende Sytupus Popaveris Albi, Op de Belg sche apoorwegen zijn in 1841, 3.731.104 reizigers vet» voerd en 194.185,064 kilogrammen koopwaren; omvangen ia 7,458,774 fr, O O S T - N D I E. Berlgten van Batavi» van 39 October II. behelzen eene aankondiging vil: den waarnetnenden Goü vernenr Generaal, van 14October, inhoudende, dar overeenkomstig eene bij Zijner Majs. besluit van 16 November 1841 ver leende magtigtng om boven de som van 3,000 000aas papier kopergeld repreiénteerende uitgegeven krachtens de publicatie van 23 Augustus 1833, Zooveel meer van zoodanig papier tot ƒ3,006,000 toe, en dus gezamenlijk 6,000,oco, in omloop ie doen brengen, als wenschelïjk zal worden bevon. den, mits daarvoor een gelyk bedrag aan kopergeld of andere materiële waarde gedeponeerd worde,-»-»-door het Gouvernement nog zal worden nirge. geven koper repreaehterend papier, tot een bedrag van 3,000,000, verwia. telbaar bij '1 lands kassen te Batavia, Samarang en Soeribaija. De hoofdnegetij van de afdeelihg Damak en Grobogan, met name Poerwodadie, gelegen in de residentie Samarang, is ep den tsren October voor het grootste gedeelte in de asch gelegd. De brand begon dea morgen* omstreeks 11 ure in de kampong Baogoehonno tót twee malen toe is het gelukt denzelven in zoo ver meester ie worden, dat geene staande huizen meer in brand geraakten; doch telkens ontstond de brand op nieüw in meer noordelijk staande gebouwen, en terwijl men geene moeite onaangewend liec om ook deze ie blusschen, braken ie gelijker tijd de vlammen op drie ver. schillende plaatsen in de kampong Kaboemah tn hec Chinesche kamp, mee eene onbeschrijfelijke Woede uit, zoodanig, dat In minder dan (ien minuten, het geheele zuid-westelijke gedeelte der negerij all in eene zee van vunr Was herschapen. Behalve de schade by deZetl brand door de Chinezen en andere handelaten, welke, met uitzondering van de verbrande padie en rijac, op ruim ƒ100000 ia berekend, heeft men hec verliet te becrenten van acht Chinesche vrouwen, SPANJE, too als in ons vorig nommer gemeld is, was de staat van beleg te Barce, lona opgeheven. Het besluit van den bevelvoerenden Generaal hieromtrent, is in deze bewoordingen bevat: ji Don Antonio Seoar.eenz., enz. Van het oogenblik af, dat ik het militairé opperbevel over dit Vorstendom aanvaard heb, was het mijn vurigst verlan. gen, om den staat van beleg op te heffen, die gebeurtenissen, even alge. meen bekend als schandelijk, noodzakelijk hadden gemaakt, opdat de hart. •togten tot bedaren gebragt en de openbare orde hersteld zou worden. Aid dit verlangen, hetwelk zoo zeer overeenstemde mee mijne gevoelens ed myne denkwijze, zyn hindernissen in den weg gelegd door latere voorvallen*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1