T U R K Y E. D U I T S C H L A N D. vsn Ctffit 3üf van eer Nu ft9 kflffce 'tfienuWe, Ma#? tjt tjFigj&fï 2ich in verzekerde bewaring bevinden. C Men verneemt, dat er aan bet nationaal gedenkreekén ter eere vin J, C. Jvan Spijkhetwelk «It vrijwillige bijdragen re ^gmo^d aan 2ée is opgerigt, naar de teekening van den archicecc J. B. Zdcjsèr-*£*■ nog eet) afstuitend Hek onfbreekc f en er eenige hinderlijke ïandnoogten moeten ver werkt worden. Ten einde de kosten vsn een er. ander te besvrmlèri4: Ziet thans het licht de afbeelding van het monument, waarvan ae optntogsi door den archirect tot het opgegeven doel zal worden aangewend, f>e prijs vad iéder exemplaar is 4, U t Groningen schrijft men van den i6den: Aanstaanden Maandag zal alhierdoor HH Studehteft Vlh dé veifeefffgfrig Post Chaos Luxeen gemaskerde piogt öij fakkellicht gehouden wordeni Even als in het vorige jaar, zal dezeive bestaan uit othstreeltsizé'gfoepe^ ringen, zoo te paard als te voet. Ten 7 uren des avohds zal de ópiogt eenen aanvang nemen van uit de Manége in de Hofstraat, en aan het Gro ninger publiek voorzeker eenen vrolijken winter-avond verschaffen. Te Breda is den I4den dezer overleden de heer Mr. J. H. Hoeft in den ouderdom van 86 jaien; een man die zich zoowel door zijne weten schappelijke werken, als door zijne Latijnsche gedichten een' grooten naam bij de geleerde wereld gemaakt heeefc, en om zijne burgerdeugden alge meen geacht was. Berigten van de Torksche grenzen van 3 Febioarij melden, dar omtrent het vraagstuk van Servie nog niets beslist was; de onderhandelingen daarover duurden tusschen den Russiscnen Gezant en de Ministers der Porte in het grootste geheim nog voort. Het I'aliaansche opera-gezelschap gaf dezer dagen te Konsiantinopel op het tooneel in het Serail der Sultane Valide eene voorstelling van Belisario De teksc der opera was in het Tnrksch vertaald en gedrukt De Sultane' Valide en de meeste dames van het Serail verschenen daarbij gesluijerd. en met het gedrukte stuk in de hand luisterden zij nieuwsgierig naar de op'era, Eene der hofdames moet derwijze door het lijden van den blinden Beiisarius getroffen zijn geworden, dat zij hem eene beurs met geld op het tooneel heeft toegeworpen. Dit is de eerste maal dat eene dergelij'te toonvelvoor stelling voor de dames in het Serail heeft plaats gegrepen, en dat dit hei llgdom door mannen is betreden geworden. De diepdenkende en philantro. plsche Peraten beschouwen dit als eene groote schrede in de beschaving' Zij zijn van meening, dat van wege deze, d. i. de vrouwelijke zijde, Tur" kije het spoedigst en gemakkelijkst zoude te beschaven zijns zij kunnen daarbij wel zoo geheel en al geen ongelijk hebben. Sedert lang ia reeds de aluijer aan de schoone Cireassinnen lastigen zij zouden dien gaarne afleggen om ook voor de overige wereld hare bevalligheden ren toon te spreiden. De oneenigheden tusschen den Oostenrijkschen Zaakgelastigde én de Porte, wegens de vrije concurrentie der Ooitenrijksche stoombooteo in de vaart tusschen Konstantinopel en Trapezunt, zijn tot genoegen van den Zaakgelastigde bijgelegd, In onderscheiden provinciën van Persie heersclite de cbolera met groote hevigheid en rigtte schroomeljjke verwoestingen aan, PORTUGAL Te Oporto waren onlusten uitgebroken, doch niet van eenen ataatknndicert aard, maar ten gevolge van het innen der belastingen en tienden, welke de inwoners verklaarden, bij den tegenwoordigen staat van kwijning des wijn handels Diet meer te kunnen betalen. De Gouverneur zou eene memorie over de grieven des volks naar Lissabon opzenden. Het deficit in de inkomsten van het vorige jaar had in Portugal 1*10 conto's bedragen en zou dit jaar l315 bedragen; welk te kort men hoor.ee te vinden door het leggen van belasting op nog onbelaste voorwerpen Volgens de jongste tijdingen uit Brazilië was de slavenhandel óp de kusten aldaar zeer levendig. Sedert acht dagen waren niet m.Dder dan 42 000 slaven ingevoerd. Men bedient er zich geregeld v»n itoombooten bestemd om de bewegingen der Britsche kruisers gade te slaan en bengt te brengen san de alavenhaalderswelke zij alsdan op sleeptouw nemen. Een kruiser had eenen slavenhaalder prijs gemaakt, doch eenige vaartuigen van de kust hadden denzelven weten te ontzetten, SPANJE. De vrees, welke gekoesterd werd, dat het tot eene vredebreuk tosschen Spanje en Frankrijk zou kunnen komen, is thans geheel verdwenen daar in een' brief van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan den Miui'ater van Oorlog deze zinsnede voorkomt: „Dien ten gevolge moet de Regering van Hare Maj., welke steeds de regtvaardigheid en onpartijdigheid in acht neemt, verklarendat de bewerine van den burgerlijken gezagvoerder niet juist was, en ongetwijfeld geen an deren grond had gehaddan geruchten, uitgestrooid door lieden die uit Bar celona gevlugt waren; geruchten, waarvan de ongegrondheid ten gevolg- van het door den Kapitein-Generaal ingestelde onderzoek, gebleken was" Het onbetaalde gedeelte van de oorlogslasten, door Barcelona no? verschuldigd, is door den Regent aan dezelve geschonken en dit besluie door den Generaal Seeane aan het stedelijk Bestuur ter kennis gebragt, Den nden Februarij is de gemalin van den Keurvorst van Hessen gebo ren Gravin ven Reichenhachte Frankfort, alwaar de Keurvorst zijn verbliir houdtoverleden. Men berigt uit Rome, dat aldasr officiële berigten van de Mission rissen in China aangekomen waren, waaruit bleek, dat de Keizer vsn China verklaard zou hebben, dat de Christen-zendelingen vrijheid hadden zijne Sttten te bezoeken. Zij verzochten daarom, om nog meerdere zendelingen en re Rome was besloten, nog een veertigtal hunner naar China te zenden. GR00T-BR1TANNIE. Lcnden den 15 Februarij. De Hertog ran Wellington heeft alle ttoltken betrekkelijk den oorlog in Afghanistan den ;3den in het Hooger-Huis ter tafel gebragt. Den volgenden dag heeft de Hertog het voorstel gedaan, om aan het leger en de vloot in China dankbeiuigingen voor hun gehouden gedrag te doen hetgeen met algemeene stemmen is aangenomen. - Oak is in het Lager- Huis hetzelfde voorstel eenstemmig aangenomen,- De Times bevat het volgend artikel: Ofschoon nu laatstelijk, beide door de Regering en door"het pnbllek veel oplettendheid gewijd geworden is aan de tractaten, welke ons handels! verkeer met vreemde Staten en derzelver ondethoorieheden regelen ia het ons uiet bekend of de schikkingen, welke op onzen handel met Ilollsnd en de Hollandsche koloniën invloed oefenen, wel met die beltngneming onderzocht geworden zijn, welke zfj ontegenzeggeliik verdienen. Wel 11 waar, heeft Lord Palmerston aan zijn land een biaauw-boek van vertoogen en bouwstoffen tot een krakeel met den Haag nagelaten; maar terwijl hö poogde, hetgeen wij beweerden, krachtena het ttactaat van 1824 >e kunnen votdeten, tot het uitetsce te doen gelden, was h|j gedwongen te erken MO, dit de Ooit-lndlsche compagnie ons aandeel aan de verpligtingen der overéénkomst niet vervuld had, en bij scnljnt geene poging gedaan te heb ben, om de geheele vraag op een breeder en billijker grondslag te plaatsen. Wij zijn in geenen deele gene;en soijt te betuigen over het afstaan van Java en de omliggende eilanden aan Nederland; de voordeelen in grondge bied, Welke de Nederlanders uit het bezetten dezer bezittingen getrokken hebben, zijn meer dab opgewogen geworden door de onophoudelijke oor- logen, welke'zij er hebben moeien voeren; en zelfs nog tot op het tegen woordig oogenblik zijn rij gedwongen aanmerkelijke sommen gelds té ve'Sp'llen san Het onderhoüden eener krijgsmagc en aan hec oprïgtén van vestingwerken tegeh hunne binnen- of buitenlandsèhe vijanden. Maar al ler'dfepsf leedwezen moet mén gevoelën, dat in deze, gelijk in de rneesté der overige; zoo overnaast gemaakte diplomatieke schikkingen van died tijd, toen koningrijken en kolon ën a 1 losse ijsschotsen door de wereld dob berden, er zoo weinig oplettendheid besteed is ssn de handelszijde dezer transactiën en dat Engeland toen het in de verdeeling der overzeesché onde'hco.igheden van geheel Europa, letterlijk de wet voorschreef, dé schoonsis deelen van den Oosterschen Archipel uit de handen gegeven heeft, zonder éenig beding te maken ten voordeele van de handels-Belangen van zijne gewezene onderdanen 01 vin zijne eigene kooplieden, Het in i8t>4 gesloten ttactaat van den heer Canning was niét regc be stemd 0B1 du ongemak te verhelpen. Het heette, dat het de matkten van Nederlandseh-[ndië voor de fabrijkwaren van Engeland hld opengesteld, tegen een inkomend tegt van niet hooger dan 6 pCt, op zoodanige Waren - artikels, als uit het moederland vrfj van regt naar die koloniën worden uit gevoerd, en in geen geval meer dan het dobbel van het regt op Neder- landsche producten geheven; het verklaarde plegtigltjk, dat geen der beidé landen het voornemen hid, om naar staatkundige opperheerschappij of com merciëlen alleenhandel in den Oost-lndischen Archipel te streven; en hec beloofde aan de Hollanders deze.fde handels-gemakken niet Ceyion en het vaste land van Indiè, welke zij aan Bntsche achepen in hunne koloniën verleenden. Na, op den i^den Maart 1824, in deze voorafgaande grond slagen gestemd te hebben, verklaarden de Bri sche Gevolmagtigden: „Er zal voortaan geene mededinging tusschen de Engelsche en NeJerlandsché natiën in het Oosten bestaan. Uitgezonderd alleen tot de krachtdadiger ves tiging dier beginselen van vrijzinnige staatkunde, welke op heden voor het aa-ngezigt der wereld verklaard zijn geworden." Ongelukkiglijk bedrogen zij zich. Wettige en eerlijke mededinging is er niet geweest, maar integendeel overvloed van kwade trouw, verkeerde staatkunde en streng verbod. Wij zullen onZe lezers niet las:ig villen met de bewijzeó, die san allen, welke van handels-zaken we en, maar al te bekend zun, van de vol strekte teleurstelling dezer loffelijke verwachtingen. De banden van hec monopolie ztjn in de Hollandsche koloniën al Blauwer en naauwer toege haald; onze handel is grootendee.s vernietigd geworden; hét bedrag der uitvoers-waarde van Bntsche wollen goederen naar Java, bij voorbeeld, ia van 70,000 'ijaats tot 4,000 verminderd; de tol-reglementen der Britse ie Regering in Indië zijn tegen de Hollandsche scheepvaart vijandig geweest, en wij zijn weder niet in staat geweest tegen de Hollandsche magthebbers te belenen, met de onverzoenlijkste gestrengheid oorlogen voort te letten, die tot de verove ing van bijna geheel hec eiland Sumatra geleid hebben, de Staten vsn den Sultan van Achieo alleen Uitgezonderd. Wij komen op deze talrijke afwplngen van dén geest en den letter van het tractaat van 1824 terug, niet met een oogmerk van tegenverwijtmiar eenvoudiglijk om ae noodzakelijkheid aan te dringen, en de piaa s van deze alleronwerkzaamste overeenkomst door een ander tiactaai te doen innemen, berekend om hetgeen de heer Canning „de vrijzinnige staa.kunde" der beide landen waande, tot de volle uitgestrektheid te Brengen, niet alléén van der. zeiver vroegere bedoelingen, maar van deZelvei tegenwoordige Zeer veran derde omstandigheden. De onderscheiden handels- en siaats-veranderingeti in de laatste twintig jaren maken zulk eerie uitkomit gemakkelijker te ver krijgen en meer wenschelijk voor de beide par ijen. De Hollandsche bezit tingen in de Oosterscne zeeën liggen tnsschen drie vastelanden, in alle welke' de magt of de handel van Engeland het overwigt hééft. Hindostan, Nieuw- Holiand en China zijn waarschijnlijk de landenwaar de Êuropesche koophan del alsnog zijne uitgestrekste,-hoezeer vredelievende, veroveringen te maken heeft. In deze landen, of ten m'nste in de havens welke tot Ëngelands bezittingen behoorenhad men krachtens het tractsit van 1824, en zoo wij gelooven, volgens eene waarlijk vetl chte staatkunde de Nederlandsché schepen, op den voet der meest begunstigde natie moeten toelaten. De Britsche vestigingen op de noord-kust vsn Nieuw-Hol'and en san het zuide lijk uiteinde van het Mateische schier-éiland zijn ae sleutels' vin deze uit gestrekte en nog onvolledig bekende landstreken. Sedert het sluiten van het tractaat van 1824 zijn de handels-voortegten der O'jst Ibdische compag nie afgeschaft geworden en hét werk, hetwelk men begonnen heeft met hec Oosten voot dferi algemeenen koophandel van Engeland te openen, moet vol tooid Worden door in de O stersche bezittingen van Groot-Britannie den algemeenen koooiiandel der wereld aan te moedigen. Door de omwenteling van 1830, welke den band tusschen Holland en Belgie verbroken heeft, is de Nederlanosche Regering niet langer gedwongen een verbodstelsel te hand haven, ten behoeve van oe Engelscne fabrijkanten. Als handeldrijvende natie, die ruini in koloniale waren doet. rijn de Nederlanders gehouden om aan geene fabrijkanten van eenig land in Europa de vöPrkëiir te geven, be halve die, welke prijs en hoedanigheid der goederen hun vöorschiijvenen laatstelijk door de afstanddoening van den gewezen Koning der Nederlanden, is* die voorname actiehouder der handelmaatschappij niet langer de volstrekte heer en roeester' over de koloniale staatkunde der kroon. Van den kant vin Engeland zijn er veranderingen van ren minste een gelijk aanbelang Het volk van Engeland vordert, niet alleen te worden toegelaten om ie veikoopen pp eene markt van tien of twaalf millioenen Aziaten, dié. misschien al de meest voortbrengende gedeelten van het Oostelijke halfrond bewonen, met welke het dooi de ligging zijner koloniën endoor zijne koop vaart in' gedurige aanraking gebragt wotdt, maar het vordert daarenboven, op die zelfde' markt met gelijke vtijhéid te kunnen hoofen. In 4842 kon geen tractaat, hetwelk de heer Canning vennogt te reekenen, of de hëef Hsttkin son aan te prijzen, ihbr'etfk Pp de strikt vootbehouaené regtèn der 'Wést-Ih- dien tóen. In 1843 nadert met snelheid het tijdztip, waaróp, hetzij dan in hef t Oosten of-uit bet Westen, Engeland lüët de groore behoeften des'lèvéns, en' in het bijzonder met de koloniale voortbrengselen voorzien moet worden op de gunstigst mogelijke tetniën, zonder beperking, dan die welke de inkom5 sten van den Slaat en de tijdelijke hanipraken van bestaande belangen vereis, schép. De ware waarborg onzer veil gheid in onze éótóinerciéie onderbttr* delingen' is'de buitenlaodsche markieU fOimsého'ois open té zetten'. Wat onze' eigen voortbrengselen bëireft^tbehooren wij ons in'ifalf t'è-ife!-" len, tegen' dié van anderen fi'br ijk landen té kunngpopmarkienv en.wie onzer ia tot zulk een opnaatkten niet In -ftaai, mits slechts termen en voorwiirdeU1 gelijk staan? Dus moet het ook rijn met de voortbrengselen van'andéiè larf. den; de voorwaarden, welke wij aan Brazilië bieden, kunnen wl)! met nog- meer veiligheid bieden «an Nederland ja, wit meer ia,, wij zouden die' aan Nederland bieden, zelfs al weigerden wij ze nog aan Brazilië. Behoeven' Wij hier wel bij te voegen, dat wij vol vertrouwen gelooven', dat, op zuik eenen grondslag, een trsctaai van verre wég grooter gewigt, dan dat, van 1824, gesloten zoo kunnen wórden? Destsst vsn Nederland vereischt het de state van Java is, zegt men, nog meer belemmerd dan zelfs die van het Moederland; en niet moeijelijk zal het zijn te toonen, hoe déze vraag in5 nsauw verband staat met de onderhandelingen, die tot eene CommetCieÖlé vereeniging van Belgie met Frankrijk gevoerd zijn gewórden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 2