A*. 1843. LEYDSCHË JV. so. C O U R A i\ WOENSDAG, 16 FEBRUARI). BURGEMEESTER en WETHÖUDERS dpr ST\D LETDEV; brengen nitts deië ter kennisse van de belanghebbenden, dat bij Hun Ed. aciud. van den Heer C .uroleur éer Directe Belastingenis ontvangen een aanvulliugs kohier der i ersoneele .L'asting dienst 1842 en 1843 welke dp den 8.«ten dezer ui a and is executoir erklaad, en d^t dezelve aan deil Heet Ontvanger is vetzoiidèn. jItydctt den 14 February 1843. O U R I E U. Ter ordbnriaiuië van dezelve, v. BUTTKAM.vfeft* NEDERLANDEN. Leydën, 14 Februarij* Uk *s GMvebhagë riieldt men vdn den I3den deaers Bij besluit van 30 January j)#* heeft Zijne Maj. de bij besluit viti 26 Oc tober 1841 ingestelde Staats-Commissiebestaande uit de heeren ECanne man als Voorzitter* Mr. P. van Akerlaken en Mr. G. JBraceais leden, en Mr. Metlkahdis Amanuensis, aan welke was opgedragen het voorstellen van maatregelen die ter Zake van de Maatschappij van Weldadigheid geno men Zouden kunnen worden, ombonden* onder betuiging van H. D. hoogë tevredenheid over dén becoondeh onvermo:iden ijver et) de oordeelkundige wijze* op welke dié CortimiSsie zich van hare taak heeft gekweten en de Regering heeft voorgelicht roet betrekking tot het gewigug onderwerp* Waarvan de overwegiilg aan haar was opgedragen. Bij besluit van 3 February jl heeft Zijne Maj. de heeren Canüeman Mr. DJ. v&n Ewijck\ Jhr. Mr. H, J. Caan en C. J, Feithbij Koningiqit besluit van 5 Februarij 1836, de beide eersten als Commissarissen des Konings bij de Maatschappij van Weldadigheid* en de beide laatSteti om meer bijzonder het gewoon en dagelyksch beheer dier maatschappij gade te fciaan en daarbij voor 's Rijks belang te waken - ontslagen uit die betrek, kingen, onder betuiging van-Zijné hoogste tevredenheid over de wijze* waarop zij zich met onvermoeiden ijver vat) de hun opgedragene taak heb ben gekweten* Bij besluit van 3 Februarij jl,v heeft Zijne Maj. de bij besluit van 15 De cember «84»benoemde speciale Commistie tot liet bewerkstelligen van een Onderzoek naar de administratie en de huishouding, het fabrijkwezen en den landbouw der Maatschappij van Weldadigheid en narer koloniale inngtingen, welke bestond ulc de heeren C. J. FeithF. J. Mahieu en Werf van Peijma, ombonden, onder betuiging van H. D. bijzondere tevredenheid over de wijze, waarop dezelve zich van dien last heeft gekweten. Tot adsiatenren voor dé dienst der Nederlandsche etablissementen ter kuste van Guinea heeft Eijne Maj, benoemd N, /I. 0"ergaauwge. émployeerde bij het Departement van Koloniën en D. A, van Hees. Heden is het volgende bulletin nopens Zijne Maj. Koning Willem FrederikGraaf van Nassau, uitgegeven: „Zijne Maj heeft gisteren een tamelijk goedeh dag gehad. Tegen den ivond koortsverheffing en tegen den morgen heeft H. D. een paar uurtjes geslapen." (tor.) Beckers, Everard, NaturZ. Zijné Maj. Koning Willem Frederik Graaf van Na ssau heeft aan de nagelatene betrekkingen van de op 14 Augusius 1840 verongelukte perso hen mét bet veerschip de Jonge Janschipper G. K, Klein150 doen toekomen. Heden hebben de afdeelingen van de Tweede Kamer defzelver over wegingen voortgezet over het ontwerp van wet, nopens het regt van succes lie, en liet onderzoek aangevahgen over het voorstel van den heer van Dam kan Isselt. Morgen teh half eeh ére zal de TtVeede Kamer eene tittirig houden. In de memorie van toelichting, welke vergezelt het ontwerp tot intrekking en vervanging van titel VI boek 11, wetboek van burgerlijke fegtsvorderingwordt, onder anderen gezegd, dat, volgens art. 615 van het wetboek van burgerlijke regtsvorderingde in de drie voorafgaande artikelen gemaakte bepalingen, ten aanzien van de vereffening van kosten, schulden en interessen, insgelijks van toepassing zijn up de taxatie der proces-kosten, waarin eene der partijen verwezen is, en moeten deze op de wijze, bij die artikelen omschreven worden vereffend;dat de Uitvoering dezer wetsbepaling, teeds duidelijk bij de invoering der Nederlandsche wetboeken, rot vele moei- jelijkheden, vooral in zaken van weinig aanbelang, heeft aanleiding gegeven vermits daaruit ia den regel een nieuw regtsgeding over die vereffening moest voortvloeijendat men wel gepoogd heeft daarin te voorzien, door ten aan zien van die vereffening bij het eerste hoofdstuk van het tarief van justitie- kosten en salarissen in burgerlijke zaken eenige nadere bepalingen vasc re •tellendoch eene driejarige ondervinding heeft ook het ongenoegzame van die bepalingen, in verbahd gebragt met het aangehaalde wets-artikel leeren kennen, en het li raadzaam voorgekomen, om bij eenen zevenden titel van het thana voorgestelde tirief, eene bijzondere wijze van procederen voor de vereffening en invordering der procea-kosten vast te stellen; doch dat, in verband daarmede ook art. 615 van bet wetb, van burg, regcsv. behoorde te worden gewijzigd; en dat de Regering gemeend heeft zich van deze gele genheid te moeren bedienen tot herstelling van twee gebreken, welke in de 'drie onmiddeiijk voorafgaande aitikëlgh zijn opgemerkt. In de eerste plaats 'was daarbij niet voorzien in hét geval, dat de partij aan wien een staat van kosten, schaden en interessen ..werd beteekend in gebreeke bleef daarop een aanbod te dóen, en de wijze 'waarop de vereffening aladan moest plaats hebben was dus geheel In net onzekere gebleven. Men heeft wel gepoogd dit gebrek door prakcicale hulpmiddelen aan te vullen, doch de gevoelens over de wijze waarop zolks zoude kunnen en behoofen te geschieden, zijn zoodanig verdeeld geweest, dat daarover reeds belangrijke regisgedingen zijn ontman, welke het voor de twistende partij van belang 'il voor het vervolg te voorkomen. Jnjde tweede plaaia is. opgemerkt, dat het voorschrift in art 614 vervat, 'dat het geschil bij eene eenvoudige acte van Procureur tot Procureur op de aeregtziiting zal worden gebragt, geheel in strijd was met het bij het Wei 'boek van Burgerlijke Regtsvordering aangenomen beginsel, dat he: Ministerie van den Procureur met de uitspraak van het vonnis of arreat eindigt, en zulka nit aanmerking, dat in ons tegenwoordig Wetboek van Burgeflijbe Regtsvordering nier alleen niet ia vervat eene bepaling, gelijk aan die van ért. 1038 van het fransche Wetboek, maar dat zelfs eene daarmede gelijk staande voorgestelde bepaling daaruit met opzet is weggelsien. Men heeft wel gepoogd zulks te herstellen, door te beweren rfai de ver effening der kosten, schulden en interenen moest worden aange eriit als eene voortzetting van her vroeger regisgeding ais strekkende om de gedsné ui -maak roe volledigheid ie brengen, doch van de menigte der bedenkingen, welke daartegen kunnen Worden aangevoerd, zal her genoegzaam rijn op te tnerken, dat, indien znik» de bedoeling geweest was de art. 612,615 niet in he tweede Hoek al'een en-bii uitsluiting Handelende van de ten uitvoer legging van vonh'Ssenzouden Znn geplaats, niaar veeleer in nee eerste boek Waarbit de Wlize van procederen in verschillende gevallen is voorge schreven. zouden rijn opgnomen. Men vertrouwt bij hei aangeboden Wets-omwerp beide deze bezwaren Uit den weg geruimd te hebben. Den igden dezer. Heden is her volgende bulletin nopens Zijne Maj. Koning Willem FrederikGraat van Nassau, uitgegeven: .Zijne Maj. verkeert In denzelfden toestand als gisteren." (Ce/.) Beckers, Everard, Nato t. In de zitting vsn de Tweede Kamer oer Staten Generaal van heden, heeft de Voorzitter te kennen gegeven, dat de afdeelingen tot Rapporteurs benoemd hebben: Voor het ontwerp Van wet, betrekkelijk het regt van successie, de hee. ren Tromp, isee afd.; van Goltsteindie afd.; Cost J or dins3de afd.; Star Busman, 41e afd., en van Nes, 5de afd.; en voor het voorstel van den heer van Dam van Isselt, de heeren: Ferwej- Mejaniste afd.; van Goltsteinsde afd.; Bum a3de afd.; kan Tujil vari Heeze4de afd en Luzac5de afd. Wordt kennis gegeven, dat de heer Michiels van Ferdujnen, het voorstel, om her ret}uaesr van fsbrijkanten re Roermonde, betrekkelijk het tarief, aan Zijne EXc. den Minister van Financien te verzenden, heeft ingetrokken. Ook de heer van Rechteren doet dien asngaande een gelijk voorsteldoch trekc hetzelve, na eenige discussien, weder in. Het bedoelde adres zal ter griffie Worden nedergelegd. De Commissie tot de verzoekschriften heeft, bij monde van de heeretl Bareel, Menso en van Panhuis verslag gedaan op onderscheidene in hare handen gestelde stukken. Twee derzelve geven tot eenige beraadslagingen aanleiding. Het eene rs van 32 verveeners enz, te Assen en te Smilde, die in het belang van de inlahdsche nijverheid bedenkingen tegen het tractaac met Belgie voordragen. De Commissie stelt voor, om nopens dit adres, over te gaan tót de orde van den dag, daar het verzoek door de aanneming en bekrachtiging van het tracraat, is komen ie vervallen. De heer Knip- horst heeft voorgesreld, het adres ter griffie neder te leggen en bij afscnrifc te verzenden aan Zijne Exc. den Minister van Buicenlandsche Zaken, Die voorstel wordt echter bestreden en geenszins ondersteund, zoodat hec voore •stel, om over te gaan tot de orde van den dag, Wordt aangenomen. Het tweede requaest hetwelk tot eenige discusiiën aanleiding geeft, is dat van fo verveenera enz. in Drenthe die zich beklagen over eene uitlegging ooor de administratie aan de wet, houdende een accijns op den turf, gegeven. De Commissie stelt voor, het adres rer griffie neder te leggen De heeren Bruce en van Goltstein bestrijden dit voorsceldasr het betreft eene zaak, die een onderwerp van de overwegingen der reg» eerlijke magt uitmaakt. De Kamer irloet zich wachten, den minsten schijn te gevèD, dat zij zich in de hangende procedures mengt. Nadar de tleerert Schooneveld, van Rechteren, Star Busman en van Dam van Isselt dat ge» voelen hebben bestreden is het voorstel der Commissie met eene meer» derheid van 35 tegen 8 stemmen aangenomen en alzoo het requaest ter griffie nedergelegd, zullende het rapport worden gedrnltt. De vergadering is tor nanere bijeënroeping ge-scheiden. Uit Dordrecht schril ft men van den 13 Feorusrij: Den tjsen dezer des avonds ten 8 ure is behouden in het Nieuwe DlepS aangekomen het fregaiscbip ÖrionKap. J. van der Lindenkomende van Batavia, vanwaar her den 16 October vertrokken was, inhebbende 1908 kanassers suiker, 8881 oalen koifij en 801 schuitjes tin voor de Nederland- acne Handelmaatschappij, Met gemelden bodem is herige ontvangen van Kap. J. A, Keeotanvoerende het barkschip Jan van Hoorn, dat hij, na re Probolingo 4,000' picols suiker ingenomen re hebben, den 9 October naar Samarang zou verzeilen om aldaar koifij in te nemen tot completering zijner lading, - Üic Amsterdam melde nien van 13 Eebrnarij: In den afgeloopen nacht, omstreeks 2} ure, barstte plotseling een hevige brand Uit, in Het huts n°. 9, in de Breedestraaczoodat in weinig lijds hec grootste gedeelte van hetzelve uit- en afgebrand was. Het huis werd be. woond door den kruidenier Jacób Hendrik Swerishet bovenhuis door de eigenaresse van het perceel, en de kelder door den schoenlapper Dirk van dér Linden, wiens huisvrouw, deerlijk gebrand; met hare twee jonge kin. deren naar het gasthuis is gebragt. Omstreeks vijf ure was men den brand, door behulp van elf brandspuitenmeester, en hebben zich daarbij vele per. aonen allézins loffelijk gekweten; zijnde de eigenaresse van hec perceel; eene bejaarde en ziekelijke vrouw, benevens het grootste gedeelte van haar fortuin, dat zich in een' koffer bevond, door de spoedige eD wel aange- brsgre hufp van een' Policre-agent; van het bovenhuis gered en in veilig heid gebragt; De meubel- en winkelwaren van den beWoner, van het huis waren voor brandschade verzekerd, Ook was aldaar op de Linderigracht den vorigen dag brand ontdekt, welke echter door de bewoners spoedig gehloscht was. Den I3den dezer waren de Effecten aan de Beurs re Amsterdam, als volgt: de pCt. Werk. Sch. 54^, 5pCc. löjJ; Hacd.-Maatsch 129}; Ard. Goup. 24[!. ITALIË. Uit Rome meldt men vsti het eind van Januarri het volgende: De onderhandelingen tnischen Perersourg en Rome, over de aaogelegeG. heden der Kacholijke kerk in Rusland, die door de Pausselijke allocutie v.n den 22 Julij 1842, afgebroken werden, zijn sedert weder aangeknoopt, doch hebben, voor zooveel openlijk bekend is, nog tot geene gewenschre uitkom t geleid. Slechts een van de in genoemde allocutie opgenoemde punten afgehandeld, nameliik dat betreffende den nit zijn Bisdom verwijderden Bis» scnop var. Podlachie; dezen heeft de Paus zélf inschikkelijkheid aangera» den, er ten gevolge daarvan heefc deze afstand van zijne waardigheid gedaan. Niettegenstaande de tusichen beide Mogendheden bestaande geschillen ,biqf|

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1