PR IJS-COURANT VAN EFFECTEN. Amsterdam, Ztturdag 28 Januarij 1843. Geil, Nederland, Werkelijke Schold4 aj. pCc Duo Dito 5 Amortisatie-Syndicaat 4J Dito Dito*-3$ Handel-Maatschappij 4^. n Nieuwe Dito 4J Oost-Indische Leening .....5 Aandeelen Rijn Spoorweg41 Dito Haarlemmet Dito Rotterdammer Haarlemmermeer j n Spanje L. bij Ard, van 85 M5 K Dito bij Dito, onbep. stokk Dito Coup T"V Duo3 Passive Deferred Fransche Uitgestelde Rusland, Obl. Hope en Comp. 1798 en 1816 5 Dito Duo 1828 en 18295 Certificaten bij dito 1831 en 1833 5 Dito bij Hopen Certificaten te Hamburg Inschrijving in Assignatiën 6 Ceriificaten van Duo6 n Oostenrijk, Obl. Goli en Comp. Negotiatie Metalliek 2j Dito Dito Napels, Certificaten5 n Duo in Napels>.<5 53j I02J S5Ï 78i 128Ï 103! io°ra 91* '81 16, 26f I06J 98'. 89 691 7'! S3,5, 52 rs '°3 103 95 z 94t 7® is 7®A 129 129 ioö| ioo| 16, 89r'« io8{ ioSj :8f De Prijs van de BOTER aan de Waag binnen Leyden. Zaturdag28 Jar.uarij 1843. Van 30 tot 3 2 34 gulden. Door Zijne Maj. zijn, bij besluie van den ipden dezer, N°, 56, goedgekeurd de uit- gebragte beroepingen van Predikanten, door de Kerkeraden der Hervormde Gemeenten, hierna genoemd, als: i°. van Wilsum, onder de classis van Deventer, op Willem van de VeldeKandidaat bij het Provinciaal Kerkbestuur van Utrecht; i°. van Hoogmade en Rijpweteringonder de classis van Leydenop Johannes Pieter HuygensPredikant op het eilar.d Marken; en 30. van Heinenoordonder de classis van Dordrecht, op Benjamin NachenivsTheol. Doet. en Candidaat bij het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland. EEN OUD LEYDSCH STUDENT en gewezen vrijwillig Jager, bevindt zich, door verschillendevan hemzelven geheel onafhankelijke omstandighedenin eenen zeer hulpbehoevenden toestand. In weerwil van alle mogelijke door hem aangewende pogin genis het hem tot heden niet mogen te beurt vallen eenig vast bestaanvoor Hem en zijn Huisgezin te erlangen. Daar nu nagenoeg alles is ingeteerdt is hijhoe hard hem zuiks ook valle verpligt -zich langs dezen wegniet slechts tot zijne vroegere A kade mie- en Wapen-Broeders, maar ook tot andere medelijdende Menschenvrienden te wendenmet het dringendst verzoek, iets, hoe gering ook, te willen bijdragen, om in de hooggaande behoeften zijns Huisgezins te voorzien, of zoo het mogelijk waie, aan hem eehig yast bestaan te bezorgen. Aangaande zijne vroegere levenswijze kan hij de voldoendste Getuigschriften bijbrengen. Met de ontvangst van franco Brieven, onder Letter Q. P. en voor hem bestemde Giften, hebben zich wel willen belasten de Boekhandelaars C. G. van der POST, Kalverstraat over het Spui, N°. 176, te Amsterdam f en GÉBHARD in COMP., Rapenburg, te Leyden. Bij ons Mren Regenten der Huis-Zitten' en Diaconie- Armenweder als voor- gaanden Winter ontvangen zijnde eenige goederen voor onze Armen, betuigen wij (onder verdere aanbeveling) daar voor bij deze aan den onbekende gever onzen welmee- nenden dank. Leyden 30 Januari) 1843- Mren Regenten voornoemd P. D R A 11 E R President T^WM A ATSCH PPPIJ VAN TOONKUNST TE LET DEN. Ouders of Voogdeq, wenschende hunne Kinderen of Pupillen met den aanvang van het volgende quartaalhet onderwijs der MUZ1JKSCHOOL te doen bijwonen, gelieven zich vóór het einde dszer maand, aan te melden, liefst des voormiddags van 9 tot 12 ure, bij den Commissaris-Secretaris der Maatschappij,- C. LEEMANS, Boommarkt. LEYDSCHF. SCHOUWBURG. Maandag 30 Januari/ 1843. DE KRUISVAARDERS, Tooneeljpei, in 5 Bedrijven. Na hetzelve: DE MIN NEDRANK UIT CHAMPAGNE, Blijspel, met Zang, in ëén Bedrijf. Aanvang zes Ure. ITHÉATRE de LEIDE. Mecredi 1. Fevrier 1843. Par les Artistes du Théatre Frarfais d'Amsterdam. LA FILLE du REGIMENT, Opéra Comique, en 2 Actes, musique de Donizetti. PROSPER et VINCENT, Vaudevilleen 2 Acces. (Six heures et demi Bij vonnis der Arrondissements-Regtbank te Leyden, in daco 24 Ja- nuarij 1843, behoorlijk geregistreerd, is THEODORUS LEONARDUS van der KOELEN, Mr Broodbakkerwonende te Leyden, gesteld onder Curaieele. P. K. DOEFF, Procureur. LEYDSCHE SPAARBANK. Commissarissen van de Leydsche Spaarbank znllen on Woensdag den 1, 8 15 en 22 Fehruarfi 1843, des morgens van elf tot één uur op het gewoon Locaal vaceeren tot bijschrijving en uitbetaliog der RENTEN, tot 1 Ja nuary dezes jaars. A. LIBRECHT LEZVVYN, Penningmeester. NB. Op deze Zittingen kan geen inleg worden aangenomen. Ondertrouwd: Leyden j7 January 1843. J; H. N O O R T V E E N Weduwn. L. A. G. v. d. Polder e n J. C. M. van DOORENMAALEN, Wed. H. G. Daners, Heden overleed ns eene kortstondige ongesteldheid, In den oudef.lonj van ruim 59 Jaren, mijn hartelijk geliefde Eclugenooi G. van den BERG. in leven Deurwaarder bij de Arronaissetnentz-Regtbank te Leyden, diep door mij betreurd wordende. Volgens begeerte van den overledene, zullen geene uiterlijke teekenea van rouw gedragen worden, Luoem A. G. van dem BERG, 25 Januarij 1843. Geb Pelgrom. Dienende oeze tot Kennisgeving zoo binnen als buiten de Stad, De Ondergeteekenrien beiuigen bij deze, ook Uit naam hunner Bé. trekkingen, hunnen welmeenunden dank, voor de bewijzen van deelneming, welke zij ontvangen hebben bil het afsterven van hunne dierbare Moeder, Leyden 26 Januarij 1843. J. en M, COUVÊE. In de STADS APOTHEEK, te Leyden, wordt tegen i°» Mei aan- siaa-de gevraagd een BEDIENDE, buiten Kost en Inwoning, en een LEERLING; aan heiden zal gelegenheid worden gegeven tot waarneming van het bestaande Onderwijs. Brieven franco Men is van meening ten overstaan van J. TOMAS Notaris, reside rende re Leiden, op Woensdag den Isien February 1843, in het Regthnia te S.ssenhcim. des voormiddagt ten 10 ure, te Vellen en ie Verkoopeni N° Ken HUIS, ERVü, TUIN en SCHUUR, N°. 19 en 20, siaande en gelegen te Sassenlieim N'. 2. 1,80,30 Ellen WEI - of HOOILAND, gelegeh onder Sassenheim en N°. 3. 1,70,50 Ellen WEI- of HOOILAND, gelegen onder Warmond. Alles breeder by Billenen omschreven. Nadere Irformaiien ie bekomen len Kantore van voornoemden Notaris TOMAS, te Leiden op het Rapenburg, Wijk 2 N°. 38. V R IJ WILLIGE VERKOOPING. Op Zaturdag den 4den Februarij 1843, des avonds ten zes ure, in het Heeren-Logemert aan den Burg binnen Leyden, van: N°. I. Een SPEEL TUIN met deszelfs SPEELHUIZEN, GAANDERIJ, KOOKKEUKEN, SCHUITENHUIS en verder GETIMMERTE, gelegen buiten de Witte Poort der Siad Leyden, aan den Straatweg naar 's Gravenhageonder Soe- terwonde bekend bij her Kadaster in Sectie A, N°s. 2026, 2110 en 2109, ter grootte van 8 Roeden en 36 EHen, en N°. 2. Een SPEELTUIN, voorzien van een KOEPEL en KEUKEN, gelegen buiten de Rhijnsburg- sche Poort der Stad Leyden, in de Haverzaklaan, hebbende uitzigt op den Spoorweg, bekend bij het Kadaster in Sectie A, N's, 168, 169 eni7o,cef gioocte van 5 Roeden en 86 El en. De voorschteve Speeltuinen kunnen dadelijk door den kooper worden aanvaard, en zullen daags vö6r en op den verkoopdag van des voormiddags ten 10 tot des namiddags ten 4 ure te zien zijn. Nadere information zijn te Dek.men ten Kantore van den Notaris J. A, PRYNresiderende te Leyden, V R IJ WILLIGE VERKOOPING. Op Za uriag den 4 Februarij 1843, des avonds ten zes ure, in het Hee- ren-Logement aan den Burg binnen Leyden van: Eene allergunstigst gele gene en goed onderhouden KALKBRANDERIJ, genaamd DE VER WACHTING, voorzien van twee Ovens, een gemetseld Fondament voor een derde Oven, dubbelde Turfschuur, Leschhuis, Knechts-woningen en verder Getimmertevoorts eene daarbij gelegen BOUWMANS WONING, twee pat tijen BOUWLAND, BOOMGAARD en HOUTBOSCHJE, alles getégén bij en annex den anderen buiten de Siad Leyden, nabij het Haag- sche Schouw aan den Hoogen Rhijndijk, onder Voorschoten, bekend bij het Kadaster Seciie A, N5. 62 tot en met 70, ter grootte vin I Bunder, 37 Roeden en 70 Ellen. De Kalkbranderij kan met i". Maart 1843 door deo Kooper worden aan vaard. Zijnde de Bouwmans Woning mee het Land verhuurd tot Kersmis- dage 1843, voor 102 60's jaars. Het voorschreve Perceel zal dagelijks kunnen worden b-zigtigd, terwijl nade'e informatiën te bekomen zij'n ten Kantore van de Notarissen J. A, PRYN en A. WIJNSTROOM, residerende te Leyden. V VRIJWILLIGE VERKOOPING, op Zaïurdag den 4 Februarij 1843 des avonos ten 6 ure, in het Heeren-Logement aan den Burg te Lelden, van: Een groot en weldoortimmerd WINKELHUIS en ERF, op een der beste en nerirgrijksie Scanden op de Haarlemsiraatomtrent de Mate, Wijk 6 N°. 41» Een gr ot en weldoortimmerd HUIS en ERF, op de Hongevvoerd, omtrent de Rijns'raat, met twee daaraan verheelde WERK- HUIZE, op het Levendaal, Wijk 3 N°. 310, 310 rood en 251. Een DITO, op de Vuet, Wyk 1 N° 534 Een PAKHUIS op de Vliet, Wiik 2 N°. 20 A. Een oedekte ERF o» LOOTS achter hetzelve, Wijk 2 N". 20 B. Een HUIS en ERF, op de Langebrug, bij de Pleterskerk-CnoorsteegWijk 4 N°. 406. Een DITO, op de Haar lemsiraat omtrent de KennewegsieegWijk 6 N\ 328.Een DITO. op de Langegracht, omtrent de Riinevescs eegWijn 5 N°. 797. Twee DITO, op de IVaardgracht, Wuk 8 N". 439 en 517 A. Twee DITO in deBouwe- louwesteeg. Wijk 6 N°. 857 en 857 A, allen binnen Leiden. En twee HUIZEN, met Stalling vuur 28 Koebeesten, Paardenstal, Hooizolder, S huur of Wagenhuis, mitsgaders BOOMGAARD en MOESTUIN staande en gelegen onder Oegstgeesr, in de Poelgeesterbuurt, Kadaster Sectie C, N". 478, 479 en 480, ter grootte van 49 Roeden en 60 Ellen. Óp het eersigemelde Perceel km de helft en op het tweede, 2/3 van het bedrag der kooppenningen als Eersie Hypotheek gevestigd blijven, zijnde alle de voorschreven Perceelen re bezigtigen daags vóór en op den ver koopdag; lerwhl nadere inlormatiën te bekomen zijn ten Kantore van den Notaris P. MULLER, te Leiden. VERKOOPING op RECTERLIJKE AUTORISATIE. Zaturdag den ii Februarij 1843, des avonds ten 6 ore, in het Heeren-1 ogement aan den Burg te Leioen, van: onderscheidene HUIZEN en ERVEN, binnen ge melde Stad, in het breede bij Biljetten omichreven. Nadere inlormattjii zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris P. MULLER, te Leiden. VERKOOPING in de Stads Bank van Leening te Leyden, op Dings, dag den i4<jen Februarij 1843, des voormiddags ten ioure ,van VERSTANE. PANDEN, zoo van Juweelen, Goud, Zilver en Horologiën, als van Wol. len, Linnen en andere, zoo gemaakte als ongemaakte GOEDEREN, be leend in de maand October 1841. Zijnde daags vóór den Verkoopdag, des voormiddags va» 10, tot des na middags ten 2 ure, voor een ieder te zien. In de maand Februarij 1843, den dag nader te bepalen, za! men In het Logement aan den Burg binnen Leyden, publiek Veilen en Verkoopenr Éene welbeklante en zeer voordeelig gelegene KALKBRANDERIJ, met 4 OVENS. TURFSCHUUR. LESCHHUIS, MEESTERKNECHTSWO- NING, kapitaal HEERENHUIS met STALLING en TUIN, staande el» gelegen onder Valkenburg en Katwijk aan den Straatweg, Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, ie Leydea.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 4