A°. 1843. LËYDSC1IÉ C O U R A N Tj MAANDAG, f8 i». go J A N U A R ij; burgemeester fn WETHOUDERS der ST\d LEVDE>J, brengen mits deze ter kcnnissë van de belanghebbenden dat bij Hun Ed. Achtb. van den Heer Controleur der Directe Belastingenis ontvangen het Suppletoir Kohier der Personele Be .isti g, .iki.sc 1&42 en 43, welke op tten 23sten dezer maand is executoir verklaard, en dat dezelve aan den Heer Ontvanger is verzonden. Leydenden 29. aWkrij 1843. n u R I E U. Ter ordonnantie van dezelve, v. PÜTTRAMMER. NEDERLANDEN. Leyöen, 29 Januarijè 2iine Maj. heeft het volgend besluit genomen* „Wij WILLEM lï, enz. Op voordrage van onzen Minister van Financiën, van den 11 Oct ber II.; N°. 96/853; Den Raad van State geh'óord if ad vies van den ió December 1842, N° 79; Onzen Minster van Financien nader gehoord (rapport van oen 30 Decem ber 184a, N®. 199/1078, accijnsen); Gelet op art 17 van hei reglement nopens de heffing van dan accijns op bet gemaal, bij wege van uitkoop of admodiatie, vastgesteld bij besluit van den 13 Augustus 1833 Staatsblad N°. 56}. houdende, onder anderen, dat geen meel van belast graan uit eene geadmodieerde gemeente in eene niet ge admodieerde gemeènré mag worden ingevoerd, dan voorzien van een accijns- of consent-biljet En willende voorzien in de bezwaren, voor sommige ingezetenen van ge. meenten, waar de belasting op het gemaal b«i admodiatie wordt geheven, uit 'de genoemde bepaling voorcvioeijendein het geval dat zij, na tiunne granen in hunne gemeente te hebben doen malen, het daarvan afkomstige mèel naar eene niet geadmodieeide gemeente zouden willen vervoeren, om hetzelve aldaar tot brood te doen verbakken en vervolgens naar hunne gemeence té doen terugvoeren; Gelet voorts op art, 22 Van het bovengenoemde reglement nopens de hef fing van den accijns op het gemaal, bij wege van uitkoop of admodiatie^ Hebben besloten en besluiten; 1°. Bij wijziging, in zoo verrevan arr, 17 van het voornoemde reglemenc op de admodiatie van het gemaal, te verklaren, gelijk geschiedt bij deze, dat het aan de ingezetenen van eene geadmodieerde gemeente is vrijgelaten om, na hunne granen aldaar te hebben doen malen, het daarvan afitomstige meel, met vrijdom van accijns, op een daartoe te ligten consentbiljec, ter bakking naar eene niet geadmodieerde gemeente te zenden, en het vervolgens van daar, als brood, naar hunne gemeente te mogen terugvoeren, mits zich aan de navolgende bepalingen onderwerpende: a% dac zij aan den Rijks one vanger Tn de niet geadmodieerde gemeente zullen behooren op te geven de hoeveelheid meel, welke zij verlangen in te voeren; zullende deze, na consignatie ven den accijns mee den aankleve van dien, of borgstelling voor het bedrag daarvan-, aan hen afgeven een consent, vrij van zegel, tot ver voer van het meel naar den bakker; b% dat zij van den Uitvoer van hec brood uit de niet geadmodieerde gemeente, in de verhouding van are, ai van het meergenoemde reglement op de admodiatie, met vertooning van hetzelve concept, zullen moeten doen blijken, waarna de geconsigneerde accijns of de gestelde borgtogt zal teruggegeven of ontslagen worden; cdat hét meel bij den invoer in de niet geadmodieerde gemeente door *1 Rijks beambten zal worden geverifieerd; d, dat het, in voege voorschreven, ten uitvoer bestemde brood, bij de kneeding, door middel van indruk met een stempel, houdende tie letters A D M, van aen onderscheidmgsteeken zal moe:en wor •den voortien, en dat dit teeken op het gebakken brood zigtbaar zal moeten werden gehouden, en e, dat geen van zoodanig kenteeken voorzien brood, «onder door een consent-biljec voor den invoer van het meel te znn gedekt, in eene bakkerij of winkel voorhanden zal mogen zijn, op straffe van als fraude te worden aangemerkt, 2°. Bij uitbreiding, in zoo verre, van art. 22 van het reglement nopens •de heffing van den accijns op het gemaal, bij wege van uitkoop ol admo diatie, vastgesteld bij besluit van den 13 Augustus 1833 {Staatsblad N°. 56), ie verklaren, gelijk geschiedt bij deze, dat een ingezeten in eene geaorao dieerde gemeente zijne granen in eene niet geadmodieerde gemeente doec malen, en het daarvan afkomstige meel tot brood te doen bakken, om het zelve naar zijne geadmodieerde gemeente terug te voeren; -- als wanneer «en ingezetenen uit eene geadmodieerde gemeente zijn gekneed brood, ter bakking, naar eene niet geadmodieerde gemeebie «endt, om van daar vervol gens naar zijne gemeente Wederom te worden teruggevoerd. Zijne Maj, heefc de heeren Generaal J. FSerrdris en Dr. Ph. F. B yen Siebolddirigerend Officier van Gezondheid van het Oost-Indische leger, ingelijfd in den Nederlandschen adelstand, -Heden morgen hebben HH. MM. de Koning en Koningin en Z. M. Willem FrederikGraaf van Nassau, alsmede HH. KK. HH. de Prinsen Alexander en Hendrik in de Residentie de godsdienstoefening bijgewoond om den Almagtigen dank te zeggen voer het spoedig gelukkig herstel van den Koning en het verlengen der levensdaden van het geëerbiedigd Hoofd van den Staat, Zijne Maj. werd bij deze gelegenheid verwelkomd en tref- «end toegesproken door den weleerwaarden heer D®. Huydecoper die deze feangename taak ook namens de geheele gemeente vervulde, en die zoowel in de gebedeD als in de dsnkzegging aan deze heugelijke omstandigheid in dachtig was, Den 26sren is in de Gothfiche zaal van *s Konings palels eene soirée musicale gehouden, waarop zich de organist van Zijne Maj.J. Smit Jren de eerste fluitist van den Koninglijken Franschen schouwburg F. Bótgorschek met veel lof hebben doen hooren, Den 24§ten is er bal geweest bij HH. KK. HH. Prins en Prinses Frederik der Nederlanden. Den 25iten is er eene partij door den heer Drieling gegeven waarop de Prinsen zijn tegenwoordig geweest. Gisteren zijn de afdeelingen van de Tweede Kamei der Staten-Gene- raal weder vergaderd geweest over de voordrage van wet* betrekkelijk het trictaat. Daarna is de centrale sectie, over hetzelfde onderwerp, bijeenge komen, Aanstaanden Maandsg of Dingsdag zal de centrale afdeeling derzei- ver algemeen verslag over het ontwerp, nopens het tractaatuitbrengen, zoodat de beraadslagingen over dat gewigtige staatsstuk Woensdag oi Don- derdsg eerstkomende te gemoec gezien kunnen worden* Aanstaanden Maardag zal er eene openbare zitting v'an de Kamer piscis hebben Men verneemt, dat bij bet eerste onderzoek van het wetoncwerp; nopens ue zaken der rraa >chappij van weldadigheid, in de afdeelingen vap de Tweede Kamer der S aten Generaal, door onderscheidene leden is aange* merkt, dat dé sast- van zaten der maatschappij, sedert de aanbieding van bet ontwerp, geheel en al veranderd isdaar het bestuur aier instelling sedert i° januari; dezes jaars, deazelfs beheer heeft geëindigd, zoodat hec de bedoelde leden der Kamer zeker schijntdat er mot het afgetreden bes;uur geehe nadere overeenkomst kan worden getroffen. Men meende, datwan ne'er de maatschappij iftogt ontbonden worden, het niet noodzakelijk was; dat san de Regering een groot 'cedier verleend wierd. Men heef; dienvol gens van de Regering mcdrdeeling enj ml'Chting gevraagd, nopens den tegen woordigen veranderden stand van zaken ten dezen aanzien. Ook het ontwerp van wet, hop'-n's den steèuweg van Maastricht naar de Geldersche grenzen, is bereids in de afdeelingen der Kamer onderzocht ge worden Men verneemtdac vele leden den aanleg van dien weg wenschelijk en noodzakelijk geoordeeld hebben, doch dat onderschedene leden er grooc bezwaar in gezien hebben, om tot dat einde eene nieuwe ge dleening uit te schrijven. Wanneer zij zich herinnerden het liooge bedrag der staatsscnu'deii en het dikwerf aan den dag gelegde voornemen, om dezelve niet dan bil eene bestaande dringende behoefte te verhoogen dan vermeenden zij, dac de omstandigheden niet medebragtentot aat einde, de scaatsschjld eene nieiiwe uitbreiding te doën ondetgaan. De Gouverneur van Zuid-Holland heeft bepaald, dac de loting voor de Nationale Militie, ligting van 1843, zal plaats hebben in de hoofdplaat sën der rhilitie-kanconSals volgt; i°. Dordrecht, Vrijdag 3 Maart 's morgens ten 11 ure; 20. Vianen, Vrijdag 10 Maarc; 30. Gorinchem, Donderdag 9 Maart; 40 's GravendeelZaturdag 4 Maart; 50. Oud-Beijerland Maandag 6 Maart; 6Ridderkerk, Dingsdag 7 Maart; 70. IJsseltnondeDngsdag 7 Maart; AlblasserdamWoensdag 8 M^art90. SueJrecn Woensdag 8 M<nri ló°. Rotterdam Donderdag, Vrijdag en Zaturdag 23, 24 en 25 Feuruarij 's morgens teo 8 ure; 110, B»telleVrijdag3 Maart; I20. Dirksland, Woens dag i Maarr; 130. OverschieMaandag 27 Februarij; 14°. Zevenhuizen. Woensdag 22 Feoruarij; 150. Leiden, Woensdag en Donderdag 15 en 16 Maart; 16° Woerden, Maandag 6 Maart; 170 Schoonhoven, 'Donderdag 9 Maart; 18®. Gouda, Vrijdag iö Maart; 190. AlpheoIVoensdag 1 Maart; 20°. Ondshoo-n, Vrijdag 3 Maart; 21°. Sassenheim, Maandag 13 Maarc; 22°. 'sG avenhage Donderdag en Vrijdag 2 en 3- Maart; 23°. Naaldwijk, Maandag 6 Maart; 24°. Vlaardiogen, Dingsdag 7 Maart; 25°. Scnieaam Donderdag 9 Maart; 26°. Delft, Vrijdag 10 Maart, en Stompwijk Zaturdag n Maart. Voorts is bepaald, dat, volgens are. 125 der wet van 1817, de opening vao de zittingen der Militieraden, voor de ligting van 1843, »n de noofd plaatsen van ieder militair ressort, zal plaats hebben als volgt: de eerste zitting Maandag 6 Februarij, de tweede Maandag 2o Februarij, de derde Maandag 10 April, en de vierde Maandag 24 April, ten einde daarin te be handelen en af te doen de werkzaamheden voorgeschreven hij art. 126 der wet. Tevens zijn de stedelijke en vetdere plaatselijke besturen aangeschreven om te zorgen, dat die lo;elingen, welke vermeenen, wegens lichaamsge breken; ongeschikt tot de dienst te zijn, voor den Militieraad van hun ressort bepaaldelijk verschijnen; a s hebbende de ondervinding geleerd, dat het te ruim gebruik maken van het bepaalde bjj art, 38 der (vet van i8só; aanieid'ng geeft tot eene herhaalde toepassing van art. 161 der wet van 18ïji Van wege den Duecrëur Generaal van Oorlog in overeenstemming mét den Minister van Koloniën, is aan cfë Generaals bevelhebbers der tniit taire divisién infanterie aangescnr'evenotn bij de onder derzelver bevelen staande c rpsen infanterie van net leger eené oproèping te doen van 10 isré en ro cweeoe Luitenants, ongehuwd zijnde, welke genegen mogieh zijn om In hunne rang en anciënniteit hij her Öosr-Indische leger over te gaan; zullende diegenen der daartoe genègertc ohlantjs benoemde isce Luitenants, welke voor al? nog slechts het trac enent van f 70Ó genieten, onmiodelijk m het genóc van oen aan hunnen rang verbondene900 worden gesteld. - ln het jaar 1841 bedroeg het gemiddeld getal gevangen, in de onder scheidene strafgesticnien in Nederland 2,699 hec grootste getal was 3,007 (2,667 mannen en 340 vr.:uwenj), het kleinste getal 2,426 (1,096 mannen en 324 vrouwen. Het getal gevangenen, gedurende het jaar bij afwisseling aanwezig geweest, beliep 3,820; van die getal waren 3,437 inlanders en 383 vreemden; 967 waren gehuwd, 2,853 ongehuwd. Naar de geloolsbelijoems Is dit getal aldus verdeeld; Protestanten 2,228, Roomsch-Kacholijke 1474, Israëliten 11. Wat het standpunt der beschaving aangaat, het getal gevan genen, die bij hunne aankomst kónden lezen en schrijven, beliep 2,130 die dit bij hunne aankomst niet konden 1,690, die dit bij hun ontslag of bij het einde van het jaar in de gestichten genoegzaam geleerd hadden 683, en die dit bij hun onts.ag of bij het einde van hec jaar in het gesticht mee genoegzaam geleerd hadden 1,007. ^an 6e gevangenen werden 818 in de gestichten disciplinair gestraft, 3,002 niet gestraft. Van de 3,820 personen; gedurêrdè het jaar 1841 bij afwisseling gevangen geweest, was het grootste getal zieken 289, te weten; 247 mannen en 42 vrouwen; het kleinsce gecal 133, te weten; I05 mannen en 28 vrouwen. Overleden zijn 104 personen; als; 91 mannen en 13 vrouwen. id de huizen van arrest zijn in 1841 gemiddeld 32b, en ln de burgerlijke en militaire huizen van verzekering 1,020 personen aanwezig geweest. In de armeninrigcing binnen Delft is in 1842 een gemiddeld getal van 230 personen werkzaam geweest, aan welke voor arbeidsloon/* 20,151 93^ ia uitbetaald. Uit Gorinbhem berigt men het volgende; Laatstleden Maandag is de scoombooc Stad Heitidenvarende Inde dienst tnèschen Heusden en Rotterdam, vice versa, op de terugreis van Rotterdam nabij Wondrichem, op eène krib gevareD. Door de duisterheid van den avond en de sterke mist was men uit het vaarwater geraakt, ofschoon de stuurman der boot en der verdere schippersgezellen reeds lang met hec vaarwater be, kend zijn. Door den val van het water op dë rivier, zal het veel moeité kosten om de boot weder vlot te krijgen. De schade hierdoor veroorzaakc wprdt voorloópig op iocö gerekend. Later meldt men dat genoemde stoomboot, na vergeefsche poging van de stoomboot de Stad 's Hertogenb sck om dezelve af te slepen, door den Scheepsbouwmeester F. Smitsop den 26scen dezer, in vlot water gebragc is, zonuer merkba/e averij, en terstond daarop de reis naar Heusden heefc Voortgezet*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1