1 ^arikelijke drukpers het voorwerp en sla4v< fTer zijr zou; dit echter behoort nog onder de gissingen. Wat waar is, is, dat de gecoaliseerde drukpers hare-9 hetzij dan wezenlijke, hetzij verdichte ontwerpen, voortzet. D U I T S C H L A N D. Te Berlijn zijn In 1842 geboren 1222 jon-ens en 109? meisjes, te ratnen -2319 kinderen; overleden 2088 personen, als 1044 vton het mannelijk en 1044 van het vrouwelijk geslacht; gehuwd 646 paren - Daar de tijdelijke bestuurder van het Bisdom Br^slau eenen herderlij ken brief aan de geestelijkheid var dat Bisdom had uitgevaardigd, betrekke. l\jk de gemengde nuweltiken, nieuwe bepalingen bevattende, hoe de gees lelijkheid zich ten dien aanzien moest gedragen, welke brief noch re voren aan de overheid w»s medegedeeld-, noch met derzelveir verlof was bekend gemaakt; zoo heeft Ztjne Maj. de Koning van Pruissen bevolen, dien brief ais niet uitgevaardigd te beschouwen en gelast, dat dien ovèreenkomscig door de beambten des Rijks zou gehandeld worden. Z. K. H de Goothertog van Saksen-Weimar heeft Prins Albert van Pruissen met de orcte van den Witten Valk begiftigd. Op nieuwjaarsdag geraakte de Silesische wagen met pakgoederen óp den ijzeren spoorweg van Frankfort aan de Oder naar Berlijn, in de nabn held van Koppenink, tot grooten schrik van de passagiers, in brand. De brand onts ond door de vonken van de locomotive, welke door den hevige» wind tusschen de goederen waren gedreven. Door de dadelijke hulp der beambten werd de brand spoedig gebluscht. Onder de goederen bevonden zich voor 60,030 daalders papieren geld, welke gelnkkiglijk niet verbrand zijn, ofscnoon de kasten, waarin zich die effecten be vónden, geheel ver koold waren. Te Koperhagen zijn in 1842 uit zee binnengekomen 5,015 schepen, w aaronder 16 onder Nederlandsche vlsg en uitgezeild 4 971 schepen. Zijne Maj. de Keizer van Rusland heeft, op voorstel van den Russi .«enen Rijksraad, bij eene op den 14 December uirtrevaardigde okase, het regt hetwelk van een aantal uit de overige Furopesche S aten ingevoerd wordende goederen geëischt werd, tot nadeel van den koophandel, veranderd. Onder anderen zullen voor het vervolg voor doeken en schawls, hetzij van boom wol, zijde, wol of van gemengde stof, voor zoogenaamde Engelsche-, Fransche en Duicsche, en voor alle met gek eurde patronen gewerkte en gebrocheerde, naar de wijze der Turksche en der cachemiren, als ook derge.ijken alleen met aangewreven en aangenaaide gewerkte en gebrocheerde kanten, 9 roebels 45 kopeken zilver per pond betaald worden. Dezelfde om zaf men van monsters van die soort heffen. F R A N K R IJ K. Parijs den 10 januarij. Gisteren heeft Z. M. de Koning zoo als aangè- kondigd was, de vernieuwde zitiing der Kamers met de volgende troon rede geopend: „Mijne Heeren de Pairs en Afgevaardigden! „De genegenheid en meewarigheid van Frankrijk hebben mijhen moed steeds opgehouden. Het hart nog altijd geschokt, doch vol van vertrou wen op uwe gehechtheidheb ik, zelf 11 tot mij roepende om den loop uwer werkzaamheden te hervatten, heden willen voltooijen hetgeen mijne droef» heid mij had gedwongen bij de opening uwer zitting onafgedaan te laten. Gij hebt reeds veel gedaan voor de veiligheid en de toekomst van Frankrijk, Ik bedank o daarvoor in deszelfs naam. Welke onze beproevingen ook zijn mogen, zullen Zoowel ik sis de mijnen tot Frankrijks nut alles aanwenden, waartoe God ons de Kracht en het leven moge schenken. „Onder begunstiging van orde en vrede ontwikkelt de nationale voorspoed zien boven de vurigste verwachtingen, hetgeen blijkt uit den snellen aanwas der inkomsten van den Staat. De vaste werking der wetten is de zekerste waarborg voor het welzijn van een ieder en van 'de kracht van den S-aat; daarenboven maakt de overal aangenomen overtuiging dat de wetten stipcelijk zullen worden uitgevoerd, de roepassing van deVzelver strengheid minder menigvuldig. Ik schat mij gelukkig, dat wjj dien gesvenschten uitslag heb. ben verkregen. Ik vertrouw, dat onze voorspoed zonder tnsschenpoozeb en zonder hin dernissen zal voortduren. „Mijne beuekkingen met de Mogendheden blijven vredelievend en vriend, schappelijk. De overeenstemming der Mogendheden heeft de rust in den Levant be vestigd en in Syrië voor de Christen-bevolkingen het herstel te weeg gebragt van een bestuur, overeenkomstig mee hunne leer en hunne wenschen. „Ik betreur de onlusten, welke kortehng Spanje hebben geschokt. In mijne betrekkingen me. de Spaansche monarchie beoog ik niets dan de be. scherming onzer wettige belangen, jegens de Koningin Isabella II eene ge- tronwe vriendschap te bewaren en voor de regren der menschheid dien hulp- vaardigen eerbied te betuigen, welke den naam van Frankrijk vereert. Door het in bezit nemen van de Marquiezen-eilanden heb k aan onze zeevarenden in die afgelegen oorden een steunpunt en wijkplaats verschaft j waarvan de behoefte zich sints langen tijd deed gevoelen* „Aan de volhardende pogingen van ons dapper leger hebben wij té dan ken, dat in bet Algerijnsche ons gezag steeds meer wordt bevestigd en ge ëerbiedigd. De waakzaamheid en regelmatigheid des bestuurs zullen het werk voleindigen, hetwelk door den moed onzer krijgslieden tot dus verre zoo roemrijk is voortgezet. „Met onderscheiden Staten heb ik onderhandelingen geopend, die tot uitkomst zullen hebben, dat aan onzen landbouw, koophandel en nijverheid grootere uitbreiding en aan onze nationale belangen meerdere geriefelijkheden zullen worden verschaft. „De financiële wetten én onderscheiden conceptwettenbestemd om In onze wetgeving en bestuur gewigcige veranderingen daar te stellen, zullen met den meesten spoed aan u worden voorgelegd. Mijne Heeren! De wereld geniet vrede. Frakrijk is vrij, werkzaam en gelukkig. Ik heb en zal steeds, cot mijn laatste levensuur, ten doel hebben, de verzekering van dezen heilstaat aan mijn Vaderland. Hec is met uwe duurzame, ijverige medewerking, dat ik daarin t»en geslaagd. Gij zult mij behulpzaam zijn in het handhaven en verder voltooijen van ons wéder- keerig geluk. Dit zal voor allen de waardigste belooning zijn en voor mij de eenige croost, welken ik voortaan zal mogen hopen." Z. M. was vergezeld behalve van zijne zonen, de Hertogen van Nemours en Montpensier 1 van eerien luisterrijken staf. De beide Hertogen namert plaats ter regrer en l'nker hand van Z. M. Öok bevonden zich nog in de zaa! Mevr, Adelaidede Hertogin van Nemours en Prinses Clementine. De troonrede is zeer toegejnigd geworden en na dezelve hebben de nieuw benoemde Afgevaardigden den eed in de handen van Z M. afgelegd, waarna hij met zijne zonen én staf mar de Tuileriën is terus gekeerd, Te Havre zijn in 1842 binnengeloopen 5,863 schepen en uitgé* zei ld 5,406. 188ste Koningujke Nederlandsche Lóterij. Trekking der Vijfde Klasse* 5de Lijst. N°. 6195 een prijs van ioco. 6de N°. 867 en 14483 ieder een prijs van ƒ1000. 7de N°. 1086 een prijs vnn 1000. 8ste N°. 8619 een prijs van f 1000. N®. 15571 eene premie van 1000. Uit hft vroeger vermelde Zestal van Predikanten, is door den Grooten Kcrkeraad der Hervormde Gemeente te 's 1-1 er tog en h >sch .gemaakt het volgend Drietal: DD .Jas, te ^urinerendvan Andel WeijtrstpfficXfsjWJnilerte Voorschoten* PRIJS-COURANT van EFFECTEN. Amsterdam Woensdag n Januarij 1843. 52 loii 94a 129} ■81 20J 24ï toöi 7'i 104 52| lOlï 95 ■3o l8f "51 21 24t loö! O eb' 101J- 941 "3o{ 20I Nederland, Werkelijke Schuld4 jJ pCi. Dito Duo 5 Amortisrtte-Syndicaat4^ Duo Duo3; Handel-Maatschappij 4j Nieuwe Duo 4J. Oost-Indische Leening5 Aandeelen Rijn Spoorweg Dito Haarlemmei Dito Rotterdammer "Haarlemmermeer 5 Spanje, L. bij Ard. van 85 5 Üito hij Dito, onbep. stoke Dito Coup J?"0.3 Fassue Deferred. Fransche Uitgestelde Rusland, Om. Hope en Comp 1798 en 1816 Duo Dito 1828 en 1829 Certificaten bij duo 1831 en 1833 Du o bi] Hope Certificaten te Hamburg ■Juscivij ving in Assignatiën Cenficaren van Dito Oostenrijk, Öbl. Vo 11 en Cömp. lMegotiatie Metalliek2| Dito Duo ,..5 Napels, Certificaten5 Duo in Napels 5 •a' ÖN MONDAY EVENING a variety of ENGLISH READINGS will be delivered in DE ZON, BreedestriatLejden. CARDS of ADMISSION to be had in DE ZON, also of Mr, FLÉM- MING, Lecturer at the Leyden University. THEATRE FRANQAIS 4 LEIDE, Lundi i<5 Janvier 1843. LE DOMINO NOIR, Opéra, en 3 Actes, de Mr. Scribe, mnsique de Mr. iuberSuivi de: UNE PASSION Vaudeville, en 1 Acte, par Mr. Vatin. {Six heurei et demi.') Heden beviel van eene welgeschapene DOCHTER, Vrouwe AN- TOINETTA ETTA MODDERMAN, geliefde Echrgenoote van Leiden den 5 Januarij 1843. J. HARTEVELT, Az. Eenige Kennisgeving. Heden beviel naar omstardigheden voorspoedig van eene DOCHTER, j D. C. Baronesse d'ABLAÏNG van G1ESSENBURG, geb. van Dam, LeVDEN 9 Januarij 1843. Heden beviel vrij voorspoedig van eene ÖOCIITER, MARIA GEERTRUtDA BOÉLE geliefde Ec tgetioot van LeÏDEN II Januarjj 1843. P. WYNSÖUW. Den loden Janoarij 1843 overleed binnen Leyden, in den ouderdom van vier en zeventig Jaren, de Wed. WISMAN, Geb. Bronsgeest, diep betreurd van hare Dochrera en Betrekkingen. Wederom werd ons Ouderhart diep gewond, door het overlijdeh van onze geliefde CAROLINA, ruim 9 maanden oud; J. W. PIEK. LeyIjen N. PIEK. IO {Januarij 1843 Geb. Dam. burgemeester en Wethouders der Stad Lejdenroepen bij deze óp a lie LEVERANCIERS, WERKBAZEN, enz.,, welke voor her lonpendp jaar, ten lasten dezer Sod iets te vorderen hebben, om hunne REKENINGEN vóór lof op den lÖden januari) aanstaande in te leveren ter Rekenkamer dezer Sod; zullende de belanghebbende zich zeiven te wijten hebben, dat zij door verkeerdé bezorging hunner rekeningen of overschrijding Ser daarroé gestelde rermijnvan de spoedige voldoening hunner vorderingen versto ken blijven. Lejden den spsten December 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. G. DE M E V. Ter ordonnantie van dezelve, v. PUTTKAMMER. Op XVII, XVIII, XIX en XX Jannarij, zuilen NAYLER en COMP., in het Logement DE ZON, op de Breedé- straat Veiling honden van eene fraaiie Verzameling: BOEKEN, in diverse TALEN, PLAATWERKENj en velerlei nuttige en aardige LIEF HEBBER IJ E Ni waarvan de Catalogus eerstdaags rnndgebragt zullen worden. Op iV'aanddg, den XVI, voor een ieder te ZIEN. 4 M°n vraagt te HUUR regen primo Mei eerstkomende, Een HUIS, cp de Rreedéstraat of Rapenburg, van een goed uiterlijk aarzien, waarin een ruime Zij amer en c a 3 Boven-Kamers, tegen 2JÓ ■k 300 hwn-. Adres onder Letter M, bij Hen Boekhandelaar t. W van LEEUWEN, op de Breedestraatre Leyden. UIT de HAND te KOOP: Een HUIS en ERVE, met vier Boven- en "drie Beneden Kamers, alle Behangen en van Stookplaatsen voorzien, benevens goede Droog- en Turfzolders en Kelder. Staande op de Hooge- vvoe-d en u tkomerde aan den Rijn. Nadere information te bekomen bij j. van der TAS, Mr. Met ze laai, op de Oude Vest, aan de Aardappëlen- marktte Leyden. UIT de HAND te KOOP: E-n HUIS op eenè besten Stand binnen Leyden, waarin vele Jaren een TAPPERIJ wordt ubgeoefend, waarvan de helft der Kooppenningen op gevestigd kan blijven. Alsmede een WlNKEt, met C2 Stukken Vaatwerk met Koperen Kranen. Te bevragen bij M. P, POULUS, op het UireChtsche Veer, alhier. Brieven franco, Bij P. H. van den HEUVELL, te Leyden, is van de pers gekomen; Mr. J, R. THORBECKÈ, Briet aan een Liu der Staten van Gelderland, over de nragt der Provmcia e Staten uit art. 220 der Grondwet ƒ0.80. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 2