A*. 1813. LEYDSCHE X: 6. C 0 U R A 1V T VRIJDAG, 13 JANUARIJ. BUR GÉME ESTER f.n WETHOUDERS df.r STAD eenden; -- Gehad hebbende hei verzoek van h van Bkofkh izen won nde alhier, srrelcke-de ter bekoming van de vercischte vergunning nm in deszeifs huizinge, giteckend Wij 4 149, een Koekbakkers Oven te mogen doen plaatsen. Gelet op Zijner Majesteit besluit van den sisten Jauuarij 1S24, rakende vergunningen ter oprigting van sommige Fabrijken en Trafijken. Brengen bij deze ter kennis van alle daarbij belanghebbenden, dat tot het hooren der Eig enaars en Bewoners van de naastbij gelegene en belenden 1e Panden, ren opzigte der informatiën de Commodo et Incommododoof de Commissie van Fabricage zal worden gevaceerd op het Raadhuis dezer Stad, op Dingftdflg den i/den Jauuarij eerstkomende, des middagsten twaalf ure, zullende de belanghebbenden verpligc zijnhunne bezwaren tegen opgemeld verzoek cp dien tijd bij genoemde Commissie in te brengen, terwijl by verzuim daarvan zij gehouden zullen wordentegen de inwilliging van hetzelve zich niet te hebben verzet. Ley denden ia. Januarij 1843. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, DU R 1 E U. Ter ordonnantie van dezelve, v. PUTTKAMME R. N E N. DERLANDE Leyden, 12 Januarij. Zijne Ma], heeft bij besluit van 30 Dec. jl. N°. 75, aan de Roomsch- Katholijke ingezetenen van de Zandberg, gemeente Odoorn, Prov. Drenthe, en van Onstweader-Musselgemeente Onstwedde, prov. G'omngen, op het daartoe gedaan verzoek, vergund, eene afzonderlijke kerkelijke gemeente uit td maken, onder toekenning van eene rijks subsidie voor den bouw eener kerk en pastorij aldaar van ƒ5800, en van eene jaarwedde voor den bij die gemeen.e te benoemen pastoor van ƒ800. Zijne Maj. heeft goedgekeurd de volgende door de Kerkenraden uit- geb agie beroepingen, als: door die van Doornspijk, onder de classis van Harderwijk, op J. J. KnapPredikant te Aarlanderveenvan Koorndijk orider de classis van Brielle, op H. IndeweyCandidaat bij het Provinciaal Kerkbestuur van Overijssel; van Appelicha, onder de classis van Heeren- veen, op A. Maat,i Meijer, Candidaat bij het Provinciaal Kerkbeatuor van Drenthe, en van WirJiim, onder de clasais van Appingadam, op T, Adriani Hoen, Candinaat bij het Provinciaal Kerkbestuur van Vrieiland. Zflner Maj. heeft aan het gecombineerde Wees- en Armkinderenbuis te fiergen-op-Zoumrzijnde eene instelling door een der voorzaten van Z. M. als belooning van de dapperheid der burgerij, in den bangen kamp voor Neerlands vrijheid en onafhankelijkheid geschonken2200 toegelegd, Zijne Maj. heeft den gewezen Belgischen Minister, den Prinses Chimaybegiftigd met h:t Grootkruis der Orde van de Eikenkroon, Mén vermeent, dat het Hare Maj.de Koningin goedgunstig behaagd heefi de opdragt aan te nemen van een muzijkstuk van den met roem be kenden Nederlandschen violoncellist, den heer Franco Mendei, zijnde eene Fantasie voor violoncel en Piano op thema's van ae Donna de Lage van Rossini, De Directeur-Generaal van Marine heeft ter kenni» van de zeevarenden gebragtdat blijkens eene missive van den Nederlandschen Vice-Consul te Dantzig, van den 9 December jl., N*. ra, op het uiteinde van het Ooster hoofd der haven aldaar, een ijzeren Vuurtoren ia opgerigt geworden, de hoogte hebbende van ongeveer 55 Rhyuiandsche voeten boven de opper vlakte der zee. Men verneemt, dat de Algemeene Synode der Hervormde Kerk in dit Rijk, in hare vergadering in het afgeloopen jaar, als provisionelen maatregel en bjj wijze van proefneming bepaald heeft, dat voortaan op de zestallen, die door de klasatkale besturen worden opgemaakt, allereerit een tweetal bij volstrekte meerderheid van stemmen moet gebragt worden, terwijl het voorts aan de vergadering Is overgelaten de vier overigen, bij volstrekte of betrekkelijke meerderheid, op de nominatie te plaarsen; alles overminderd de verpligting om, bij de opzending der nominatiën aan het Provinciaal Kerkbestuur, tevens verslag te doen en van de geschiedenis der stemming, cd van het aantal van de stemmen zelve. Omtrent het scbip Emma, van Amsteidam, wordt het volgende medegedeeld: Volgeua een brief van Kapitein L. Smit, voerende het schip Emma, van Bstavia naar Amsterdam, in dato Mauritius den loden October, was hij op den 28sten op 340 1' Z. breedte, 31° 49' lengte door een zwaren storm uit het N. W. tot Z. W.vergezeld van zeer hooge zeeën, beloopen gewor den, welke tot den 9den September aanhield, ala wanneer des ochtends ten ore dezelve zich tot een hevigen orkaan verhief, waarin het schip door oe zware brekers geheel op zijde en met de nokken der onder-ra's op het water geworpen, de geheele bakboords-verschansingen en stutten, een ge deelte van bet potdeksel, 2 booten, 2 sloepen, de kombuis, de kajuits- en kerka-kappen, verder alles wat op het dek was, weggeslagen en de stuur boordspomp bij het dek afgebroken werd, waarbij ook vier man der equipa gie door eene der stortzeeën over boord geslagen, doch twee derzelven door de terugkomende zee aan boord teruggeworpen werden, kort daarna vijf voeten water bij de pomp gepeild zijnde, hetwelk echter ten 11 ure reeds weder uirgepompt was, had hij, daar ook het roer ontzet en daar er geene mogelijkheid was, om de Kaap de Goede Hoop te hereiken, voor den wind naar Mauritius afgehouden, en was aldaar den 8 October b'nnen. geloopenhoezeer het schip niet lek was, vreesde de Kapitein voor schade aan de lading, met het tosten van welke den nden dito een aanvang zoude gemaakt worden. Men meldt vzn den Helder van den 8sten dezer; Met den I5den dezer zal buiten dienst gesteld worden Zr. Ms, brik ie Meermin, onlangs van Java alhier terug gekomen. De officieren zullen als dan op non-ictiviteit gesteld worden, en de overige equipagie, welker dienstjaren verstreken zijn, zullen met dien datum ontslagen worden. De verdere manschappen, welke nog moeten dieuen, zullen overgaan op Zr. Ms. wachtschip ie Sambre. Uit Groningen meldt men van den 9Jen dezer; Nadat de Barometer sedert Zatordag avond van 29} tot op 29 gedaald was, en het gisteren in den loop van den dag, mee eenen Westen en Noord, westeo wind van tijd toe tijd geregend had, zag men gisteren avond, onge. veer te half zeven uur, onder het vallen van eene hagel- en sneeuwbui, een zeer sterke bliksemstraal, welke onmiddellijk door een zwaren donoerslag gevolgd ward. Jleu beeft tot dus verre oog niet genoord, dat aaarduoi ongelukken zijn veroorzaakt. A'gemeene schrik werd op die plotselinge ui barsting door de geheele i'ad verspreid, inzonderheid onder de talrijk verzamelde loehoorders in de Marrini-kerk bij de avond-godsJienstoefeoing, die, op nee vernemen van een valsch alarm, door een paar Heken uitge strooid, dat de Martini-toren door den bliksem was gerroffen en in brand stond, met allen spoed ops onden en zich haastten, om de kerk te veria, ren. De verwarring en het gedrang waren groot, zoodat bet te verwonderen la, dat ook bij deze plotselinge verlating van het kerkgebouw geene on gelukken zijn te betreuren. In den vroegen morgen van 5 Januarij is de postillon M, Timmer rijdende van Steenwijk naar Meppel, j uur van Steenwyk aangevallen door 2 manspersonen; de een hield het paard vastde andere klom op de post- kar en bragt den postillon verscheiden krachtige houwen met een mes toe, die echter ten gevolge der stompheid van het mes, alleen zijn buis en muts doorsneden. De postillon was slechts met een mes gewapend; het gelukte hem den aanrander door schoppen van de kar te werpen na hem met zijn mes zoodanig gewond te hebben dat de straatweg er bloedige sporen van droeg. De postillon begoD on om hulp te roepen, waarop de beide aan- vallers de vlngt namen. Uit Maastricht schrijft men van den yden: Niettegenstaande de opheffing van 's Rijks stoeterij te Burculo, zullen er. naar aanleiding der door 1 ns gewestelijk bestuur daartoe aangewende demar ches, ten gevolge eener onlangs door Zijne Maj, deswege goedgunstig ge nomene beschikking uit de vermelde stoeterij, welke thans Hoogstderzelver privaat eigendom is geworden, voor den springtijd van 1843, vier dekbeng sten in het Hertogdom worden afgezonden, waarvan er twee te Roermond en twee te Valkenburg zullen worden geplaatst. Te Amersfoort zijn in 1842 geboren 452 kinderen, als 235 van hec mannelijk en 217 van het vrouwelijk geslacht; overleden 377 personen, als 185 van het mannelijk en 192 van het vrouwelijk geslacnc; gehuwd 71 paren. O O S T - I N D I E. Er zijo berigcen uit Batavia tot 10 September; dezelve maken onder anderen gewag van eene in de Preanger Regentschappen plaats gehad hebbende rust. verstorende beweging. Een aantal kwaadwilligen is daarbij in handen der policie gevallen. Zijner Majs. schoener Krokodilgecommandeerd door den Luiienanc ter zee der ade klasse J. 1G. Rietveldis den 5 Julij jl. in de wateren van Bezoekie slaags geweest met zeven rooversvaartuigenwelke, tegen het vuur van den schoener in, denzelven trachtten te enteren. De roovers zijn echter afgeslagen en gevlugt, doch vier man der equipagie zijn daarbij gewond, terwijl hec tuig en de romp eenigzins beschadigd zijn geworden. Ook eene der kruisbooten is in de strat Sunda met vijf Lingasche roovers» vaartuigen slaags geweest, doch deze zijn insgelijks, met verlies van een der vaartuigen, op de vlngt gedreven. In den nacht van 22 op 23 Jalij jl., is op het landgoed Bollang, in de afdeeling Buitenzorg, Orand ontstaan, waardoor f 135 bamboezen wonin gen en een aantal rijsischuren eene prooi der vlammen zijn geworden. Tevens is gemeld, dat een geneel dorp op het eiland Timor op den 15 Junij jl. afgebrand ishebbenae een hevige wind alle pogingen tot blus sching verijdeld Zeer weinige van de inwoners hebben een gedeelte van hunne goederen kunnen renden, terwijl eene vrouw daarbij het leven heefc verloren. Bijzondere berigten melden nog dat den pSeptember op nieuw een zware brand te Soerabaija geheeruhc had, waardo>r 900 huizen, onder weUe 400 ^an sieen en mee pannen gedekt, vernield waren, De bezittingen van de Handel-Maatschappij hadden bij die nieuwe ramp niet geleden. SPANJE, De Regent is den isten Januarijbegeleid door eenen luisterrijken staf, te Madrid teruggekeerd. Den 3 Januari) heeft de Regent de Cortes bij het volgeod beslui: ontbonden „Als Regent des Koningrijks gedurende de minderjarigheid der Koningin Labella II eu in haren Koninglijken naam, volgens het gevoelen van den Raad der Ministers en gebruik makende van het prerogatief, mij verleend bij art. 26 der conititutie, decreteer ik hetgeen volgt; Art i. De Kamer der Afgevaardigden wordt en blijft ontbonden 2. Overeenkomstig art 19 der conititutie zal het derde van den Senaat hernieuwd worden. 3. Er wo'den nieuwe gewone Cortes zaamgeroependie op den 3 Aoril dezes jaars te Madrid bijeenkomen zullen. Gij znlt deze tegenwoordige voor verstaan honden en voor derzelver uitvoering zorgen." Dit besluit heeft groot opzien gebaard, vooral daar nog niets omtrent het budget vsn 1843 bepaald was en de schatkist ten uiterste is uitgeput. Een Madridsch blad zegt hieromtrent het volgenae; Het besluit van ontbinding, door de Gazeta van heden publiek gemaakt, heeft eenen levendlgen indruk verwekt, omdat natuurlijker wijs de oplettend, beta zich vestigt op de gevolgen, welke eene daad van zoo veel gewigt zal kunnen hebben Wat den maatregel zeiven betreft, de omstandigheden heb. ben dien onvermijdelijk gemaakt. De coalitie had zulk eenen stand genomen, dat van nu af aan alle vergelijk cusschen baar en de uitoefenaars der staats, magt onmogelijk geworden was De Afgevaardigden uit Katalonie waren in eene verbittering van gevoel, die elk oogenbl'k in factie ontaarden kon. De Regering was niet onbewust, dat er, door den Afgevaardigde Ametler, eene woedende aanklagte was opgesteld, en dat, in de eerste zitting der Afgevaardigoedie acte van beschuldiging, in de geweldigste bewoordingen vervat, op het bureau moest nedergelegd worden. Dit alles leverde geen gunstig voorteeken voor de onmiddellijke hervatting der wetgevende werk zaamheden Het Ministerie, hetwelk de verantwoordelijkheid der aanne ming van zulk eenen maatregel op zich genomen heeft, schijnt thans niet gezind om af te treden; althans niets kondigt zulks aan. Evenwel denkt men algemeen dat eerlang, iets vroeger of later, eene wijziging in het Ka. binet zal plaats hebben, en men spreekt van de heeren Gonzales en Infante, als moetende in het Bewind geroepen worden om de algemeene verkiezingen te bea^uten. Bi) oeze geruchten van wijzigingen in het Kabinet, voegen 1 th voorts geruchten omtrent ontwerpen san coups d'itatwaarvan de ouaf,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1