Een hunner leerstellingen houdt in, dat: even als de Keizer de zorg van e,enen vader voor zijn volk hebben moet, een vader de magc van eenen Vorst over zijn gezin raoec hebben. Het schijnt, naar talrijke voorbeelden, dat ouders deze magt voeren, toe zelfs hunne kinderen als slaven te verkoopeo. De geboorte van eenen zoon is eene gebeurtenis, weltte men door groote vreugdebedrijven viert. Men geeft vooreerst aan het kind den geslaehtnaam of eenen bijnaam, vervolgens den melknaauïwelke, over bet algemeen in eenige teedere verkorting bestaat, Eene maand daarna zenden de bloed verwanten eenen zeveren schotel, waarop de woorden: „lang leven, eer, geluk," gegrifd zijn. Men onderwijst nut kind, van at ueszeifs vroegste jaren, in de practijk van bet peretnomëe!en op zijn vierde of vijfde jaar leert men het lezen. De belangrijkheid der opvoeding worde in China sedert zoo lang erkerd, dat een werk, vóór de Christelijke jaartelling geschreven, van „het oude stelsel van onderwijs," ten gevolge waarvan alle steden en dorpen van pene gemeene school moesten worden voorzien, spreekt. De gegoede Chinezen gebruiken leesmeesters, en de overige zenden hunne zoneu naar de dkg-scholen, welke zoo bezoent wordïn, dat het bChoolgeid uiterst gering is In de groote steden zijn er nacht-scholen, waarvan zij, die daags werken moeten, gebruik maken. De zestien aanspraken van den Keizer Tong- tehin genaamd het heilig edict beginnen met de huiselijke piigten als grondlegging tot de staatkundige piigten beschouwd en de elfde hanuelt over het onderwijs der jonge spruiten van een gezin. Doctor Morrison heeft in zijn woo;dundoek eene keur van hondern regels of leerstellingen gegeven, welken in eene school worden nagekomen; verscheidene derzelven 2IJ-U uitmuntend. Men dringt onder anderen op de oplettendheidais van ffoog belang zijnde, aan; ro«.n iioeüc de kinderen tegen i oe gewoonte van, „met den mond na ie praten, terwijl het hart (of de geest) zich met le^s anders oezig houut."IVJen leert hun ook, zich nooit te vreoen te stellen met hetgeen zij leeren maar om uitleggingen te vragen. Niet dikwijls worden leerlingen niet ligchameiiikc straffed Dedreigd. De regel is, de uitwerking der belooningen en aer overtuiging te beproe ven tot dat men er het onvoldoende van erkend beeft. In dit laatste geval strait men eenen jongen met hem op zijne plaats voor zijne makkers te laten knielen of soms aan de deur der school gedurende den tijd dat een wierook-s'ck brandt. Het laatste miadel dat men te baat neemt, is de geeseling. Het doel van he; Gouvernement met het onderwijs algemeen te maken, is niet, zoo als Doctor Morrtsor. heelt opgemerkt, de palen der geleerdheid uit te bruiden, maar de reeds oekende weienschap aan het grootst mogelijke deel van het opkomend geslacnt mede te ueelen en het degelijk talent" uit oe massa der roaatscnappij te voorschijn te doen komen, om het tot deszelfs voordeel te doen strekken. Het strekt geenszins toe voortgang der wetenschappen. Het vordert, aat men de orthodoxe boeken bestudere, en ai!e nieuwigheden veroordeeld welke daar niet uit voortspruiten. Hier ziet men een der oorzaken, welke de Cnmezen vasthoudend aan hunne gewoonten zoo wel ais aan hunne instellingen doet zijn. Wat de taal betreft, zie nier verschillende graden van onderwijs, welke men de kinde.en coet dourloopen. Men leert hun eerst eenige der voor naamste lettt.s kennen (zoo als die welke de belangrijkste voorwerpen van natuur of kunst voorstellen). Men geeft nun vervolgers den San-Tseuking in hancen, zijnde de hooldinhoud van wat een kind weten moet, geschre ven in regels van drie voet ot woorden. OnmiddelijK daarna geeft men hun de „vier boeken," welke de leer van Confusius inhouden, en met de „vijfking," de Chinesche H.il ge schrift uitmatten. Zij leeren ae vier boe iten geheel; het werk der leiitritundige klasse bestaat buitendien in hec uitleggen dier boeken of het maken van opstellen over derzelver inhoud Om ie leeren ichrijven, trekt men letters, welke men met doorschijnend papier bedekt; het kind teekent deze.ve vervolgens met een pens el op hetzelfde papier na In plaats van lcijen bedienen zij zich gewoonlijk van plankjes mee een wit vernis bedekt, om het papier te besparen; zij was- schen er het schrift at wanneer de plank bezet is. De onderwijzers zijn zeer talrijk, uithoofde van het groot getal individuen, dat het vak der let teren volgt. Alle voorname steden hebben examen-zalen. Deze gebouwen bestaan uit eene menigte zalen en binnenplaatsen, omringd door afzonderlijke cellen vt.or de candidacen, die alleen met wie papier en scbrijfbehoef en worden toegelaten. De studenten, die in hun üistrikt in het jaarlijks examen sla gen, ve. krijgen den lang van Sieou-tsaï of baccalaureusen worden tot bevordering, in verhouding tot hunne verdiensten, voorgesteld, toe dat zij gereed zijn hec driejarig examen af te leggendat in de hoofdplaats der provincie wordt afgenomen, en door eenen ambtenaar is gepresideerd, daartoe expresselijk door het collegie van Han-lin v*n Peking algezonden. De theses of zamensceilingen bdsiaan in zedekundige en staatkundige op-. s.elSen van teksten uit de gewijde boeken gekozen, en in verzen op gegevene onderwerpen. De candidacen, wier driejarige examens gelukken, verkrijgen den graad van Kui-jin welke men door licentiaat kan wedergeven en alle drie jaren begeven zich deze licentiaten naar Peking (hunne reiskosten worden betaald, zoo dit noodig is). Daar worden zij onderzocht omtrent hunne geschiktheid tot den graad van Tsin-ssé (doctoraal). Men kan niet meer dan dertig candidaten te gelijk aannemen. Hec is uit deze doctoren, dat men de leden van hec Keizerlijk collegie den Han-lin kiest, na een laatst examen, dat in het paleis zelf plaats heeft. Deze individuen vormen het ligchaam waaiuit gewoonlijk de Ministers van den Keizer worden ge kozen. Zoodanig is de behoefte welke men van het werk vtn eiken persoon in die zoo bevolkt land heeft, dat de kinderen der arme klassen werken moeten, bijna zoodra zij kunnen loopen. Men ziec gedurig kleine kinderen, door middel van eenen naar hunne grootte geëvenredigden stok, vrachten dragen, die soms veel te zwaar zijn. Ook hebben de meeste dezer kinderen een veel ernstiger uitzigt dan hunne jaren medebrengen. {Vervolg en Slot hierna De Prijs van de BOTER aan de Waag binnen Leyden. Zaturdag* J Januarij 1843. Van 32 tot 5 a 36 gulden. LEYDSCHB SCHOUWBURG. Maandag 9 January 3843, J0w HANNA de TWEEDE, KONINGIN van NAPELS, Tooneelspel* in 5 Be- rirnver. Na hetzelve: HENDRIK de VIERDE, of HET DRIÈKO- NINGSFELST te FONTAINEBLEAU, b.ijspel met Zang% in één Bedrijf. Aanvang ze$ Ure. \m A vee Permission de MM. ie Bourguemaitre et les Magistrate de la Ville de Leide la SALLE du SPECTACLE. GRAND CONCERT, donne par M™c. CINTI D AMO RE AU et Mr. J. ARTOT Merer ediii Janvier 1843. On cotnmencera d 7 heures. Prix des Places: Premier Rang ƒ1.99- Second Rangf 1.49. Troisiime Rangf0.99 ■Vw^Les personnes, qui désirentniuwüc^des places, peuvent s'adresser au depuis dix hcures -,4 fe ta&v; f rv h UT PRIJS-COUftANT VAN EFFjECTEN. Amsterdam, Zatutdag 7 Janua ij 1843. Nederland, Werkeltike Schuld Duo Duo Amortisztie-Syndicist Duo Duo 2} s 4» pCt. 9> y> y» »a\i 3j Handel-Maarschappij 4J. Nieuwe Dito 4^ Oost-Indische Leening 5 Aandeelen Rijn Spoorweg 4} Dito Haarlemmer Dito Rotterdammer Haarlemmermeer 5 Spanje, L. bij Ard, van 85 5 Dito bij DitOj onbep. scukit Dito Coup Dito. 3 Passive Deferred Fransche Uitgestelde Rusland, OM. Hope en Cotnp. 1798 en 1816 5 Dito Dito 1828 en 18295 Certificaten bij duo 1831 en 18335 Duo bij Hope .•••4 Certificaten te Hamburg5 Inschrijving In Assignation - ••,--**••6 Certificaten van Duo**....6 Oostenrijk, Obl. Goli en Cotnp,5 Negotiate Metalliek Dito Dito5 Napels, Certificaten - 5 Duo in Napel5 Heden beviel van eenen welgeschapen ZOON, CATHARINA THEODORA van der STOOP, geliefde Echtgencote van 5»f! 101 f; S5È 7" R i3o! «ö3j 99, 98 ao| 8+1 106I 106 881 '3°' 99Ï: sof; 85 106J 8*1 Gebl» 5i 101» iaoi 991 Leiden, 3 Januarij 1843. L. W. WERNINK. Heden overleed na een langdnrig en geduldig lijden tot onze groote droefheid onze waarde Vader, in den ouderdom van bijna 74 Jaren. Leiden A. W ANTEN, 4 Januarij 1843. Kapt., gde Regt. Inf. Ondergeieekende becnigt, bij deze, zijnen dank voor de deelneming, hem bij de bevalling zijner Echtgenoot betoond. Leiden 9 Januarij 1843. C. W. M. ROSKES. De Ondergeteekende geeft aan hare geëerde Beennstlgera te kennen, dat zij hare VERWERS- en GLAZEMAKERS-AFFAIREmet den laten Januarij dezes jaara, beeft overgeo.an aan J. P, CATTEL. UEd. bedan kende voor de gunat aan mijnen overledenen echtgeno. t M. SIEBOLD, gedurende een reeks van jaren geschonken, neem ik de vrijheid den tweeden Ondergeteekende in UEd, gunst aan te bevelen. C W SIEBOLD, geb. Knotte», Volgens bovengenoemde Kennisgeving, hen ik de eer mij in UEtf. gnnst aan te bevelen, daar ik genoemde AFFAIRE op dezelfde wijze al. mijnen voorganger zal voortzetten, belovende eene prompte bediening, o» mij daardoor de achting en het vertrouwen mijner geëerde Begunstigers waard g te maken. Ley den den 9 Januarij 1843. J, P. CATTEL. P. JACOBOWiCZ en COM P., Bontwerken, berigren het geëerde Publiek, dat hun MAGAZIJN nog ruim voorzien is van alle soor-en vso PELTERIJEN voor Heeren en Dames, als; Polonaisen of Jasaen met Bont Gevoerd en Gegarneerd, Reispelsen, Bonte Laarzen, enz.; Card nals voor Dames, platte- er. ronde Boa's, Moiten, Doeken met Bont en alles wat tot dit Vak behoort. Daar hec nu wel ntet vroeg in het satsuen is, zoo zijn wij in willen» alle» tegen de laatrte Prijzen geheel uit te verknopen i neemt ook alle bestellingen aan te Ver-aardigenbeloof t- n n-t mpte en siviele bediening; heeft ook een groot Assortiment OCHTENDJASSEN onder Fabrijkprijs. Het Magazijn bevindt zich op de B'remstr a-i ij oe Korenbrugsteeg, Wijk 4 N°. 228, 'e LeyJen. Op XVir, XVIII, XlX en XX Januarij zullen NAYLER en COMP., in hei Lotemcii DE j- bceede tiraatVeiling houden vjr- eene fraaiie Verzameling: BOEKEN r in diverse TALEN y PLAATWERKEN en velerlei numge en aaru'ge. LIEFHEBBERIJEN, waarvan de Catalogus eersidaags rondgenragt zullen worden Öp Maanaagden XVI1, voor een ieder ie ZIËN. Op Zaturdag den 21 January 1843,-des avonds ten zes ure, zal'nfenr in het Heeren-Logement aan den Burg e Lijfdeningevolgd RegitfUpïfe Autorisatiepubliek «ioen Veilen en finaal Verknopen: Een hech s erk en weldoorci rnuerd hEERhN HUIS en ERVE, oorzien van diverse Behan gen Boven- en Beneden Kamersmeest allen met Schoorsteen-n en- Gepla fonneerde Zoliierpgen, alsmede eene gr00 e Diens-boden Kamer voortr eenen Gang roet Marmeren Sreenen bevloerd, ruime Keuker, en zeer groote Binnenplaats, beide voorz'-en- met R gen- en Pu iwa ers-Pompengroote ruime Kelders, Kleederzolders en Turfzolder,, staande en- gelegen binnen Leyden op de Breedestraar nabij de Hoogewoerdsnrug.» g.eteekend Wijk-f- N°. 269., bekend bij het Kadaster Sectie G, N®. 295, ter grootte van Roeden en 71 Ellen. Het voorschreven Perceel kan dadelijk in gebruik genomen worden, etï doof een ieder werden bezig igd op den verko pda£, van 10 oc en, van tor 4 urezijnde nadere information te bekomen ten Kantore van der Notaris H. J. HOFSTEDE, te Leyden voornoemd. V R IJ W I L L I G E V E R K O O P I N G. Op Za urdag den 4 Februarij 1843, des avonds ten zes ure, in het Hee~- ren-Logement aan den Burg binnen LeyJen. vanr Eene allergunstigst gele-- gene en goed onderhouden KALKBRANDERIJ, genaamdDE VER^ IP ACHTING* voorzien van twee Ovens, eeo gemetseld Fondament voor een derde Oven,, dubbelde Turfschuur» LesChhuis, Knechts-woningen ei* verder Getimmeite, voorts eene daarbij gelegen BüUWMANS WONING^ twee partijen BOUWLAND, BOOMGAARD en HOUTBOSCHJE-, alles gelegen bij en arneX den anderen buiten de Siad Leyden, nabij het Hkag-^ sche Schouw aan den Hoogen Rhijndijk, onder Voorschoten, bekend bJJ het Kadaster Sectie A, N°. 6a tot en met 70, ter grootte van 1 Bunderr 37 Roeden en 70 Ellen, De Kalkbranderij kan met i°. Maart 1843 door den Kooper worden aan vaard. Zijnde de Bouwmans Woning met bet Land verhuurd tot Kersmis-- dage 1843, voor f 102 60 'isjaars- Het voorschreve Perceel zal dagelijks kunnen worden bezigtigd r terwjjlf nadere informanën te bekomen aijn ten Kantore van de Notarissen J. Aó- PRYN en A. WIJNSTROOM, residerende te Leydei. BÜ de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leydfe*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 4