tricht het gtvstrte te vernielen die den Geozen tot beipleditigiphati diende. De toren had eenen omvang van 36 voeten in het vierkant, het metselwerk was van onderen 9 en van boven 7 voèien dik; de hoogte van het steehen gebouw was ruim 206 voeten. - Uit Utrecht meldt teen v#n den 4.den dezer: Heden ia alhier overleden onze algemeen geachte ïtadgenoóte mejnfvrouw Petronella Mcensin dén ouderdom van 80 jaren. Zij, schoon sedert hare vroege kindschheid blind, is als schrijfster, door hare veelvuldige werken cn werkjes, zoo in -proza als poëzij, door het geheele vaderland met lof bekend^ wegens hare blijmoedige godsvruchtnederigheid én deugd werd 2ij door elk bemind en geacht; door het nut, hetwelk z-ij met hare geschrif ten gesticht heeft, gelijk door haren gullen, vriendelijken omgang zal zij lang In aandenken bij hare vrienden en landgenooten blijven. Te ^sGravenhage zijn rn 1842 geboren 3.338 kinderen, te weten 1,217 zoons en t.ifci dochters; gestorven 1,026 personen van het mannelijk cn 1,082 van het vrouwelijk geslacht, te zaïnen 2,108; gehuwd 586 paren. Te Derft zijn in 1842 geboren 310 zoons en 300 dochters te zaaien $fo; overleden 563 personen, als 071 van het mannelijk en «*92 van het vrouwelijk geslacht; gehuwd 103 paren. Te Rotterdam zijn in 1842 geboren 1,592 zoons en 1,509 dóchters, te zamen 3,011 kinderen; overleden 2,762 personen, re weten 530 mannen, 4607 vrouwen en 1,625 kinderen; gehuwd 602 paren; echtscheidingen 4. Te Schiedam zijn in 1842 geboren 4-4 kinderen en overleden 389 personen, namelijk 212 van het mannelijk en 177 van het vrouwelijk ge* slacht; gehuwd 64 paren. Te Vlaardingen «ijn in 1842 geboren 148 zoons en 136 dochters, te Samen 284 kinderen; overleden 105 personen van het manneiyg en 127 van het vrouwelijk geslacht, te zamen 232. Te Gouda zijn in 18^2 geboren 601 kinderen-, als 273 en 328 doch tersoverleden 253 petsonen van het mannelijk t&i 278 van het vrouwelijk geslacht, te zamen 531. Te Gorinchem zijn in 184b géborén 312 kinderen, als 158 zoons en 154 dochters; ge-storven 114 peisonen van het mannelijk en 103 van hét vrouwelijk geslacht, te zamen iijr; gehuwd 51 paren. Te Haarlem zijn in 1842 geboren 966 kinderen, als 475 zoons en •491 dochters; overleden 421 personen van het mannelijk en 452 van het vrouwelijk geslacht te alamen 873» gehuwd 187 paren. Te Utrecht zijn in 1842 geboren 1,603 kinderen, als 822 zoons en 781 dochters; overleden 793 personen van het mannelijk en 734 van hec vrouwelijk geslacht, te zamen 1,527; gehuwd ,355 paren. SPANJE. Zoo ahj door het Mtdridiche Regeringiblad gemeld wordt, löo de Regent te Valencia met veel geestdrift ontvangen lijn en, bij fijne doorreize door verschillende plaatsen, de onduDbelzinnigste bewijzen van de goede gezind, heid der bevolltmg jegrns zich ontvangen nebben. Vijf Afgevaardigden uit de provincie Barcelona hebben aan den Regent 'bet volgend Verzoek ingeleverd: De ondergereekendenAfgevaardigden van de provincie Barcelona, mogen zich niet langer onthouden van aan Uwe Hoogheid de diepe smart te betui- gen, waarmede ij de tegen de atad Barcelona, door het bestuur genomen maatregelen hebben aanschouwd. Welke ook de oorzaken der onlusten ia ■die ongelukkige stad mogen zijn, bet kan niet ontkend worden, dat het be.tuttr niet bmnen de grenzen der wet gebleven is, dat het de wenschen der Kaniers muitend, de staatsregeling verkracht heeft, doof gebleven is voor de stem der ntensctieljjkheid. De ondergetekendenAfgevaardigden, 'zouden onwaardig zijn om de provincie Barcelona te vertegenwoordigen, indien zij zwegen bij zoo veel onwettigheden en ergerlijke handelingen; indien zij, buiten de mogelijkheid zijnde om hunne stem in den schoot der nationale vertegenwoordiging te doen hoorenniet aan Uwe Hoogheid, in hun eigen naam en in dien huimer lastgevers, de regtmatige en bittere klag- ten rigtten, welke zfl tot nu toe in hun binnenste hebben verstikt. Als getrouwe tolken der gevoelens en wenschen van een gewest, hetwelk hen met deszelfs vertrouwen heeft vereerd, nemen zij de toevlugt tot Uwe Hoogheid, opdat aan de rampen, die de nijvere, vaderlandslievende en om zoo vele redenen een beter lot waaïdige stad Barcelona bedroeven, een spoedig en goed einde worde gemaakt. De wet, de regtvaardigheid, de «taalkunde en de menschelijkbeid vorderen eenen krachtigen maatregel, die eener vrije natie waardig is. De tegenwoordige Ministers kunnen de natie piet langer regeren. Met hen moeten hunne inconstitutionele maatregelen verdwijnen, en indien het aan de Kamer toekomt om hen te beschuldigen en te vonnissen, komt het u toe, hun onmiddelijk uw vertrouwen te ontne men. Dit zijn de gevoeiem en wenschen der ondetgeteekendenAfgevaar ■digden. Wij hopen, dat Uwe Hoogheid daarop hare aandacht zal vestigen, De laatste berigten melden, dat in de opbrengt der oorlogilasten «ene verandering, door den militairen bevelhebber Seoane zou gemaakt zijn, die minder drukkend ii. DUITSCHLAND. Zijne Maj, de Koning van Pruissen heeft aan Hare Maj. de Koningin ten geschenke sangeboden eene met robijnen, brillanten en diamanten omzette decoratie van de orde van Onze L'eve Vrouw van de Zwaan, in I440 door Keurvorst Frederik 11 gesticht, zijnde dus de oudste van het Pruissische Konmglijke Huis en deszelis Dynastie. Deze orde wal na de Hervorming geheel vervallen. Te Hamburg zijn io 184a geboren 4901 kinderen en overleden 5658 per. tonen. Te Oberndorf ia de Ii| jarige brandstichterJoh. Bapt. Waleser, veroordeeld tot ja jaren gevangenisstraf. Hij had 3a brandstichtingen, nic wraak wegens kleine beleedigingen, gepleegd waarvan echter slechts 5 zijn uitgebarsten, doch waaronder die van 1 Jonij II. 3J huizen heeft vernield. De ALtna bleef In het laatst van December nog voortgaan rook eo lava Uit te werpen. Uit Kopenhagen wordt van het einde van December het volgende gemeld: Dezer dagen werden alhier voor eene talrijke vergadering van officieren van alle wapenen, proeven genomen met een door den werktuigkundige Jiê'.muisen nieuw uitgevonden geweer. De heer Ranrunen heeft 13 jaren lang met oneindig vele proeven en onderzoekingen dit vraagstuk trachten op te lonen; met hetzelfde geweer het grootst mogelijk getal schoten te doen in den kortat mogelijken tijd. De gedane proeven wekten algetneene ver wondering; want de heer Rasmuuen deed met een klein geweer ongeveer 30 en met een grooter 35 tot 36 schoten in de minuut, en wel met zoodanige juistheid, dat op eenen afstand van 80 schreden de eene kogel om zoo te zeggen de andere overdekte. Ook kan deze snelheid nog vermeerderd wor. denzoo deed hij 16 schoten In 16 seconden. Zijne Maj. de Keizer van Rutland heeft bevolen eene steeoen brng over de Newa te bonwen, opdat bij ijsgang de gemeenschap tusschen de beide oevers der rivier niet gedurig afgebroken worde; de brug zal tegen het jaar 1846 voltooid moeten zijn. De geldmiddelen van Griekenland verkeeren in zeer slechten toestand; de aflossing van den in November vervallen termijn der schuld aan Beijeren is niet kunnen betaald worden; de landskassen zqn ledig; eene nieuwe geld leening worde onvermijdelijk. GROOT-BRITANNIE. Lqnpjn deo 4 J«Duar|). Hare Mij. begeef; zich morgen mei baren Ge Tniai naar het linêgded van Konhig Leopold Claremonr, otn aldaar 8 te vertoeven. Zamrdag II, is het grootzegel van Engeland aan het onlangs met Chitit gesloten tracraat gehecht. Hetzelve is in eene zilveren doos en het geheel in een smaak vollen, met karmozijn-fluweel overdekten koker besloten es zal door den Majoor Malcolm naar Pekin worden overgehragt. Den 3den heeft de Aartshertog van Oostenrijk Engeland verlaten en de steven van zijn fregat Bellona naar de Middel'andsche zee gewend. De Britsche zeemagt bestaat op dit oogenblik uit C34 bodeens, dra gende in het geheel 3890 stukken geschut, zijnde ongeveer 670 minder dan op 1 Janua ij 1842, zoodat ook dit jaar omstreeks 7000 zeelieden minder ia dienst zijn Van de in dienst zijnde schepen zijn 18 linieschepen en 32 fre gatten, zijnde respectivelijk 8 en 5 minder dan in hec afgeloopen jaar. F R A N K R IJ K. De zitting der Kamers zal Maandag den {9 Januarij door Zijne Maj. deo Koning in persoon geopend worden. Onderscheidene dagbladen willen weten, dat de Gouverneur-Generaal van Algerie, Bugeaudzou terug geroepen worden, Uit dat gewest zijn tijdingen, omtrent den laatiten nu volbragten krijgstogewaaruit blijktdat hoewel de Franschen in onderscheidene gevechten de bovenhand gehouden 'hébben, echter Abdél Kader er ver van af is, van verdelgd of verjaagd te zijn, Izoodat een nieuwe veldrcgc in het voorjaar tegen hem zal ondernomen worden De Hertog van Aumdle is met het bevel over de provincie Algiers bekleed geworden en zal zijn hoofdkwartier te Blidah houden. De regtbanuen van koophandel te Parijs heeft in 1842, 629 failliet verklaringen uitgesproken; in 1841 haJden dezelve 803 bedragen. Gedurende 1842 zijn 'n de spaarban* van Parijs ingebragt ruim 40} mil* lloenen fr.uit dezelve geligt ruim 32 millioenen, en is aan interest bere kend 3,341,073 fr. Op den ïsten Januarij 1843 bedroeg hec kapitaal van 149,059 deelhebbers in dezelve de zeer aanzienlijke som van 93,370,236. De comptabiliteit van deze instelling is zoo goed ingerigt,dat op den 31 De. cember al de rekeningen zijn opgemaakt en gearresteerd geworden. Gedurende 1842 heeft de Fransche Bank aan wissels geëscompteerd ruim Sol millioenen, en voorgeschoten op effecten ruim 26 millioenen; op zilver en goud *5 millioenen, en op bor.s van de munt 1,754,000. De zuivere bareo hebben bijna 6 millioenen bedragen. MENGELINGEN, KARAKTER EN ZEDEN DER CHINEZEN. (JKervolg van N°. 1.) Het belangrijkste in eene echtvereeniging Is, dat de beide contracterende partijen gelijk In rang en toestand zijnof, zoo «li de Chine-zen zeggen, dat de deuren corresponderen." Het huwelijk wordt voorafgegaan door eene negociatie Ping genaamd, welke door van de ouders gekozen agenten geleid wordt Dan is het, dat men de hulp der sterrenwigcbelarij te baac neemt, en de horosko^en der aanstaande echtgenooten trekt, horoskopen „de acht letters" genaamd Deze uguren stellen voor, het jaar, de maand, den dag en hec uur der geboorte van hec paar, dat men vereenigen moet. De ceremonie gedaan zijnde, zendt de aanstaande echtgenoot geschenken toe racfïcatie der vereeniging; maar de bruid brengt noch geschenk noch bruid, schat mede. De keuze van eenen dag is eene zaak van zoo veel belang, dat, zoo de kalenderwaarop al deze bijzonderheden aangeceekend zijn niet gunstig isde plegtigheid verscheidene maanden wordt uitgesteld. Die bijgeloof is van alle tijden en alle landen. Men beschouwt de lente als het geschiktste en gelukkigste tijdstip voor het huwelijk, en men verkiest vooral de eerste maand van het Chlnesche jaar (February). Eenigen tijd vóór het bepaald tijdstip, wordt de bruid in staatsie met eene muts gekapt en neemt zij eenen bijnaam aan. De bruid, wier haren tot nogtoe in lange vlechten afhingen, schikt dezelven op de wijze óer gehuwde vrouwen en maakt ze met spelden vast. Wanneer de dag van het huwelijk daar is, zenden de vrienden van den broidegom hem *8 ochtends geschenken en bunne gelukwenschen. Onder de geschenUen ko- men levende ganzen voor, als zinnebeeld der eensgezindheid, welke in hec huwelijk moet heerschen, en eenige dezer vogels maken altoos een deel van den optogt uit. De bloedverwanten van het meisje zenden haar ook geschenken, voornamelijk bestaande in voorwerpen tot het toilet behoorende vervolgens komen hare zusters en gezellinnen met haar schreijen, toe op hec oogenbiik dat zij het ouderlijk huis moet verlaten. Eindelijk, wanneer de avond daar is en de sterren zigtbaar beginnen te worden, verschijnt de brui degom in eene versierde stoel en gevolgd door eene troep mannen te paard, lantaarnen dragende en instrumenten bespelende om zijne echtgenoote te haien en haar naar 2ijn huis te geleiden. Wanneer de bruid voor de echte lijke woning afstapt, worde zij door de matronen in het huis gedragen en boven eene vaas met houtskolen gehouden, welke zich aan de deur bevindr. De beieekenis dezer ceremonie is niet zeer duidelijk, maar dezelve kan op het begin barer huiselijke pligten wordeo toegepast. Korc daarop verschijnc zij met hare vrouwen in de groote zaal. Daar verzoekt zij de aldaar ver. eenigde personen om van de areca of toebereide bethel-noot te gebruiken. Na met haren man in verscheidene ceremoniën geparadeerd te hebben, worde zij naar bare kamer gebragt, alwaar haar gemaal den sluijer afneemt, welke haar bedekt. Den volgenden dag gaan de nieuwe echtelieden in de groote zaal om er hunne huisgoden te aanbidden, en hunne eerbiedige hulde aan hunne ouders en naaste bloedverwanten te brengen. Zij ontvangen vervolgens het bezoek hunner jonge vrienden, het overige der maand verloopt alzoo in vermaken. Den derden dag na het huwelijk laat de vrouw zich in eene versierde stoel ronddragen om bezoek bij hare ouders af te leggen, en wanneer de maand uit is, zenden hare vriendinnen haar een kapsel van bijzonderen aard; de bloedverwanten der echtelieden vermaken zich nog eens, en dan zijnde bruilofiscerimoniën afgeloopen. Men moet opmerken dat vele personen deelnemen aan de negotiatiën, welke het huwelijk voorafgaan, en dat de beide meest belanghebbende per sonen elkander gedurende dien tijd niet zien: hieruit volgt dat de deur voor alle soort van bedrog en misverstand openstaat; echter kan men niet veron derstellen, dat de vrijer bij geene gelegenheid het meisje gezien heeftdat hij moet trouwen; voorts heeft de wet alle bedrog gestraft. De beide partijen worden gesommeerd zien wederzijds de gebreken of onvolmiakcneden waar mede zij behebt zijn, op te geven, hunnen degelijken ouderdom, of zij van eene vrouw of bijzit geboren en weitige of aangenomen Kinderen zijn. Alle leugens worden streng gestraft. De Chinesche wet verbiedt alle huwelijken met vreemden; dezelve verbiedt zelfs alle verbindienis met de Muotsen bergbewoners van het binnenland. Wanneer de vrouwen onvruchtbaar zijn, gaan zij de godin Kouan-yin aan- bidden, die een der voornaamste afgoden van de Bouddhiscische tempels is, en wier naam aandachtig aan de gebeden beteekent, zij schijnt de functiën van Venus en Lucina te vereenigen. Men wenschc evenzeer «aar jongens als men weinig om meisjes geelt. Een man die geene zonen heeft, leefc zonder eer, zonder voldoening, en sterft ongelukkig. Om zijnen toestand te verzachten, is het hem geoorloofd de zonen zijner jongste broeders aan te nemen. Soms brengt de buitensporige wensch eenen mannelijken erfgenaam ie hebben, eenen teleur gestelden vader er toe, om de vroedvrouw om te koopen, en haar den zoon van eenen of antieren ongelukkige ia de pDzif der doc.iter te doen stellen, welke hem geboren is.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 3