A*. 1843, LEYDSCI4Ë Courant Maandag, 9 J A N U A R t|. N t I F I C A T T E NATIONALE. MILITIE. Ligting van liet jaar 1843. Oproeping tot de liïscnrijvlngi BURGEMEESTER f.n \VEl HOUDERS dhr STaD LEVDEN-, gezien liè'ihendc fcri» 51, 52, 5356 57., 6i tot 68, en 166 der wet van den 8. jaiuianj 1817, alSviicde «rt. 5 der wet, van den 47 Apïil 1820; örengen by deze ter Kennis van de Ingezetenen dezer Stad, alsmede vaP hen, die vroe- 'ouder de Gemeenten Oes^geest, Leydèrdofp en ooeterwoude jWoqna'cbtig zijn geweest, doch, vólgen's de laa'cstèlijlc opgenoniénc grehsielieidtngtot liet géniéd dezer Stad zyn OveTgegaandat de inschrijving vóór de ligting der Nationale Militie j van dit jaar geschieden moet van de zoodanigen welke geboren zijn in het jaar 1824. Dat alle Ingezetenen zonder onderscheid welke redenen tot vrijstelling van den dienst tij ook zou'den mogen hebben, en of zij zich tegenwoordig óf afwezend of in Militairen dienst bevinden, Verpligt zijn zicli te doen inschrijven; du Ouders, Voogden of bloed verwanten, in dezen, voor hunne naastbesiaanden Al pupillenmitsgaders Regenten vah publieke Gestichten, voorde onder hun beheer staandende nelaPgen moeten behartigen, door de bij de wet gevorderde opgave te apen, en daarvoor vera ut woordelijk zijn. Dat onder 'de Ingezetenen ten deze ook worden gerekend de vreemdcinigeudïé deü zetel van liun vermógen of hun verblijf in lier honingrijk komeP vestigenalzoo zijj, even als dé Inboorlingenverpligt zyn mede te werken tót de geméenschftpptiiyke verde diging van den Staat, welk'e hun veiligheid en be'scheriïiing verleent. En roepen dien ten gevolge op, alle de in de termen vallende Ingezetenen, oitt re Com pareren in een der vertrekken van het Raadhuis: Op Maandag, den 9; Januarij 1843. Dés voormiddags van 10 tot l ure» de bewoners van Wyk en 2; En die vaii het biiitferi^territóir der Stad. Op Bingsdcgden 10. -Januari; 1843. Des voormiddags van io tot 1 uredc bewoners v'2n Wijk 3 en 4, Op Woensdag, den ii. Januari; 1843. Dés Voormiddags van 10 tot 1 urede bewoners Van Wijk 5. Op Donderdagden 12 Januari; 1843, Des voórmiddags van ïo tot 1 ure, de bewoners van VVijjt 6:, En op Vrijdagden 13. Januarij 1843. Des voormiddags van 10 tot 1 ure, de bewoners van Wijk 7 en 8. Vermanende Burgemeester en Weihouders voornoemd wel expresselijk de belanghebben den zich, door getrouwelijk op te komen, vrij te waren tegen de nadeelige gevolgen, tvclke uit nalatigheid in deze onvermijdelijk zouden voó'rtvloeyen de boven opgegeven tijdsbepaling in het oog te houden, en bij de inschrijving Zich te voorzien van hunnfe geboorte-actealsmede schriftelijk op te geven hunhe woonplaatsen het wijk en nummer hunner huizen; ten einde hierdoor voor te komen de onaangenaamheden, welke voor de ingeschrevenen volgen moeten uit eene verkeerde spelling van den naam of een abuis in de opgaven der Woonplaats, waardoor dikwijls de ingeschrevenen te vergeefs worden gé- Zocht bij oproepiPgeh, welkè voor htin Wezenlijk belang gedaan worden. Zullende er, van heden af, ter Secretarie gevaceerd worden ter afgifte der geboorie-acten voor diege nen, weike binnen deze Stad zijn geboren, vsmorgens van 10 tot ure. Aldus gedaan en gepubliceerd» by H. H- Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden, op den 2den Januarij 1843. DU R I E U. Ter ordonnantie van dezelve, V. PUTTKAMMBR» BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD LEYDEN; Gehad hebbende het verzoek van Jacobus Marck Fabrikant in gebreide Wollen- erf Sajet ten-Kousenwonende alhier, strekkende ter bekoming van de vereisclue veiguii- nihg otft irt de huizinge, sraónde en g'elegén binnën dezé Stad, óp de Oostdwersgracht \Vyit 5 N°. 5174, eene Wasch- en eene Verw-Ketel te doen plaatsen. Gelet op Züner Majesteit besluit van den gisten januarij 1824, rakende vergunningen ter oprigiing van sommige Fabrijken en Trafijken. Brengen bij deze ter kennis van alle daarbij belanghebbenden dat tot het hooren der Eigenaars en Bewoners van de naastbij gelegene en belendende Panden, ten ópZigte det* information de Com/iiodo et Iricbmmododoor de Commissie van Fabricage zal worden gevaceerd op het Raadhuis dezer Stad, op Dingsdag den ioden January eerstkomende 4 des middags ten twaalf ure, zullende de belanghebbenden verpligt zijnhunne bezwaren tegen opgemeld verzoek cp dien tijd bij genoemde Commissie in te brengen, terwijl by verzuim daarvan zy gehouden zullen worden, tegen de inwilliging van hetzelve Zich filet te hebben verzet. het getal der Öv-erleoenén, is: Leydenden 5. Januarij 1843» Burgemeester en tVethouders voornoemd du R1EÜ. Ter ordonnantie van dezelve v» PUTT KAM MER. NEDERLANDEN. Let DEN, 8 Jmuarij. Het gettl der binnen dc Stad Leyden Geboren kinderen j »an dei) laten Januari tot den 3iaten December 1843, ie ala volgt: Januarij Februari) Maart ipril Mei Junij Ju tij jlugustus September October November December Zoons. Dochters. Te zamen 66 73 139 63 <52 I3t 66 49 "5 59 5<5 >15 56 57 >>3 59 48 107 49 5° 99 66 51 >'7 66 54 120 49 49 98 54 2 9 83 58 44 102 7" 623 >333 Wlirbij 13 paar Tweeling-Geboortens. Het getal der Huwelijken, in dit jaar gesloten, iis Tmschen Jongmans en Jongedochters n n Weduwen n Wedawenaars Jongedochtera 4 n n Weduwen Jongman m Gedivorceerde Vrouw n Gedivorceerden Man en Jonge Dochter Enne Echtscheiding, 80S Pared. «o s 6 n >8 1 361 Paren, 1 Mans, Vrouwen. Zoons. Dochters. Totaal.. Januarij i l i 27 30 24 ~>9 100 Februari] 19 '4 18 11 62 32 2 23 16 86 "April 22 21 >9 18 Ho fiiei 'S 19 >7 18 69 16 '9 18 27 80 i 16 28 25 88 Au\u*tu\ ló 20 43 35 108 September >2 12 48 3*5 108 October n 24 48 37 120 November 1 '9 28 38 40 125 December I '8 23 3 7_ _H 97 I 210 256 361 296 1123 Bóven hei getal der overledenen zijn ingeschreven 53 levenloos aange geven Zoons en 32 levenloos aangegeven Dochters. Elners overleden doch alhier ingeschreven 15 van het mannelijke en 6 van het vrouwelijke geslacht. Ouderdom der Overledenen. Beneden het jaar van 1 tot IO IO 99 20 h 20 99 30 99 M 30 99 40 40 99 50 r* 50 99 60 y> 60 99 70 99 70 9i 80 80 99 90 b 90 99 100 M anneLijk. Vrouwelijk. ToTAALi 199 >35 334 148 >5> 299 >9 >7 36 38 23 61 >4 28 42 21 25 46 i 39 30 69 44 49 93 33 57 90 e 0 ii 32 43 5- 5 10 571 552 1143 107. '95- 25 Paren, Het getal der Geborenen Is minder dan in 1841 m n Overledenen is meerder Huwelijken -i— Onder meerdere honoraire leden door de Koninglijke Akademie voor de Geneeskunde in België benoemd, treft men ook aan den Hooglee/aaf Fruyt van der Hoeven Wij maken bij deie onze Scadgenooten opmerkzaam op bet Concert; hetgeen de Heer Artot en Mevrouw Cinti Damireaud:e twee groote Kunste. naars, welke thans zoo veel bijval in Amsterdam vinden aanstaanden Woens dag den nden dezer, in den Schouwburg alhier zullen geven. Hunnè groote reputatie» de keus der Stokken, op het Programma uitgedrukt, (zié hetzelve in ons vorig notnmér,) en vooral de matige prijs der plaatsen doen ons verwachten dat de Scnouwburg-zaal ook deze keer met bétnini baars van goede muzijk vervuld zal zijn. Even a I s vroeger oncleenen wij aart het jongst uitgegeven numtnervari het tijdschrift: de Vriend dói Vad itar/di* de volgende Kolonie-Berigten over de maand December; De staat der gezondheid was, over de aFgéloopen maand, weder aanmér- merkelijk beter dan in de maand te voren, gelijk ook hec getal dodden 23 minder is geweest 5 hebbende dat 'over November 45 bedragen, waarvan niet tninder dan 39 van de bedelaars kolonisten, zoodac er van de overige bevolking niet meer dan 6 gestorven zijn. Buicèn de bedelaars-etablissemen ten is de gezondheid in de koloniën dan ook algemeen en ook in de gestich ten verbeiert dezelve aanhoUdehd. Het gansche jaar uit, schijn: het bij zonder drooge en nu zachte weder voörc te duren, zoodat het thans nog nier en daar aan water in de vaarten ontbreekt. Het daaruit ontstane ongerief is» echter, gelukkig, genoegzaam overwonnen, daar de meeste goedereii voor den winter, thans ter plaatse aangebragt zijn of worden, waarom iri dit opzigt de winter nu wel kan worden afgewacht. Vèn den anderen kant waj dit drooge winterweder dezer dagen uitermate dienstig» om den veldarbeid voort te zetten en öm zelfs vooruit te werken en verbeteringen eh werkzaamheden van ontginning onderhanden te nemen; of re vervolgen, waaraan anders niet te denken was. Overal staat dd rogge vrij goed, de laatst gezaaide komt zelfs beter op; dan die vroegtijdig gezaaid is, toen de grond nog zoo droog was* dat hec zaad moeijelijk ontkiemen kon en daar; waar zeer vroeg gezaaid was, wer kelijk verdroogde in den grond. In dè gewone koloniën is men bezig; niet alléén met diep spitten van veld hij de nieuwe hoeven, ter ontginning, maar ook aan het besloten van een paar stukkeh laag liggende dal of afgegraven veengrond, om in het voorjaar te worden gebrand, over zand bezaaid; tot algemeene weide-stukken of andér groenland, naar gelang der behoefte. Voorts is men ook bezig aan het opmaken van ondèrscheidene waterleidin gen, tusschen Natuurlijk Groenland; bij Oude Stroomen, waar in de water stand thans nog lager is, dan gewoonlijk in het midden van den zomer. Was dit jaar dan om Zijne onafgebroken droogte minder vruchtbaar eh waren de geoogste veldvruchten daardoor werkelijk aanzienlijk minder i daarentegen was de hoedanigheid van dezelve niet slechts veel beter; maar ook het land heeft in dit jaar zich kunnen herstellen van de verzuring, waarin de vórige feeks natte jaren hetzelve gebragt had eh de gelegenheid, om allé waterleidingen te kunnen opmaken en verbeteren, gaf eene ongewone hoe« veelheid slöotaarde; die; ter overmesiing; inzonderheid van groenland grootè waarde heeft. De tuinvruchten hebben in dit jaar opgebragc voor eene waarde van ƒ4,9004 Berekend naar de gewone of vaste prijzen van 1 voor het mud. In de gewone koloniën hebóen de tuinen mede veel van de droogte gele den, doch de zorgvuldige behandeling van dezelve neemt bij de meeste ko^ lonisten, hand over hand toe De behoefte; hec voorbeeld, de eenzaamheid het genoegen; alles werkt zamen. Al bet vee is tegenwoordig zeer gezond en het zachte lange najasrs-weder heeft weldadig gewerkt op de schaarschhtid van het winter-voeder, om de bekrompenheid waarvan de sterkte van den veestapel, in de laatste tijd ook niet is aangevuld, in het vertrouwen dat zulkf voordeeliger tot het an ti tande voorjaar uitgesteld iin

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1