51', •G RAND 'CONCERT* Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden, rüpel «angekomen zijn verhalen vsn 4en nieow ongeval aan de Rnsien aan «leze zijde van den Knban overkomen, hetgeen echter al» erne onverwaat- btfrgde zaak weinig geloof verdient SPANJE, Het burgerlijk bestuur van Barcelona had den sjtten bekend g <akt,' dat binnen drie dagen de termijn verstreken was, binnen welken de u logs beding vsn 12,000,000 realen moes. bewerkstelligd Eijn; en uiaar.de hedzelve de burgerij aan, in deze aan bet bevel van den Regent te voldoen, daar anders maatregelen tegen de onwilligen zouden genomen werden, die het Bestuur gaarne wilde voorkomen, Zooals reeds it gemeld geworden, had niemand nog iets betaald. Er nebben onderhandelingen plaats gehad over den terugkeer van sommige uitgewekenen uit Barcelona; doch van de zijde van hec bestuur van Espar tero is te kennen gegeven, dat niemand derzelven op Spaansch grond, gebied zou worden toegelaten, dan onder voorwaarde van zich dadelijk ge vangen te stellen en een vonnis te ondergaan, Te Girona duurde her schrikbewind van den Generaal Zurbano den sisten nog voort; 4 personen waren daar reeds doodgeschoten. Ook ie Ftgoeras werden vele inhechtenisnemingen bewerkstelligd en redden zich velen in het gebergte en in Frankrijk. D I T S C H L AND. De Leipiiger A Igemeine Zeitung is, volgens bevelschrift van "de Prulssi acheMiuiscers, van i January af tot nader order, verboden. - In het breed, voerig rapport der Ministers, wordt om de billijkheid van dat besluit te wet. tigengezegd, dat genoemd dagblad sedert e énig-en tijd, en ondanks de her. haalde teregtwijzingen en waarschuwingen aan hare redactie gedaan, ge'wor den is j,eene verzameling van leugens, vervalschte berigten, hatelijke aan randingen over en tegen Prurssen-, dészeffs instellingen, regering en ambte. naren; aat hare artikelen daarover niet meer enkele toevallige verschijnselen', maar uitvloeiselen van ëénen en denzelfden onmiskenbaren geesten strekking zijn en naar mate zij menigvuldiger worden, ook in hatelijkheid toenemen.** Voorts betuigen de Ministers hun leedwezen van zulk eenen maatregel te moeten voorstellendaar zij niet alleen aan den eenen kant het vrije verkeer van de voortbrengselen der drukpers tusschen alle Duitsche Staten zoo veel mo gelijk wenschen te bevorderen en daardoor tot de ontwikKeling dér Dnicsche éénheid bij te dragen, maar ook aan den anderen kant uit beginsel van alle zulke verbods-maacregelen afkeerig zijn. Maar zij voegen er bij, dat zij zouden meenen eene zware verantwoordelijkheid wegens verzuim van hunnen ambtspligt op zich te laden, indien zij, bij de kennelijke strekking van het Leipziger blad, cm de Pruissische Regering bij hare onderdanen in minach» ting te brengen, niet op het verbod van dat blad aandrongen. Den 25 December is de bekende Aartsbisschop van Gnesen en Posen, de heer von Duninwiens ziekte voor eenige dagen gemeld is, in den oudefo dom van 69 jaren te Posen overleden. In het Zwitseisch kanton Waadt is eene nieuwe instelling gevestigd, lijnde een genootschap van: Protest antsehe Zusters der liefdede bedoeling hebbende» om behoeftige zieken, zonder onderscheid van godsdienst, op te nemen en te verplegen. Zij geven zich den naam van Diakonessen, en heb. ben hare hootdvereeniging op het kasteel van Echaliens gevestigd. FRANKRIJK. Óp nieuwjaarsdag is Zijne Majesteit weder door het Corps Diplomatique in de Hooge Ligchamen van den Staat, als naar gewoonte, begroet. Men merkt in de aanspraken, bij die gelegenheden gedaan, niets bijzonders op. Benevens den Koning, ontvingen a! de leden van het Koninglijk huis, be. halve de Hertogin weduwe van Orleansdie ook niemand dien dag tót zich heeft toegelaten, de hooge personaadjen. Tusschen de Fransche en Nederlandsche Kabineten zijn gearresteerd en door de wederzijdsche Koningen bekrachtigd, de volgende additionnele artikelen tot de posterij overeenkomsten van 1836, 37, 39 en 40: Art. 1. Op dezelfde voorwaarden, ais die, bedongen bij de provisiónnele schikking van den 10 October 1836 en bij de additionnele artikelen van den 20 September 1839, zal transito over België en langs den meest regten weg worden daargesteld eene wisseling van regtstreeksche en wederkeerige cor respondentie tusschen het Fransche bureau van Rijssel en het Nedeilandsche van Breda j voor de brieven en dagbladen, welke de beide administration nuttig zullen oordeelen over dien weg te doen loopeo. Art. 2. Het bovenstaande artikel zal beschouwd worden éls te behooreri tot de provisionele schikking van den 10 October 1836 en de supplementaire schikkingen van den 12 September 1837, den 20 September 1839 en den g July 1840 en zal van gelijken ouur zijn. PRIJS-COURANT VAN EFFECTEN. Amsterdam, Woensdag 4 Janurrfj 1843. Nederland, Werkelijke Schuld i 2} Duo Duo 5 Amortisatie-Syndicaat 4J Diio Dito3^ Haudel-Maatschappij 4» Nieuwe Dito 4} Oost-Indische Leening .....5 Aandeelen Rijn Spoorweg4} Dito Haarlemmer Dito Rotterdammer Haarlemmermeer 5 Sïanje L. bij Ard. van 85 185 Duo bij Dito, onbep. scaklt Dito Coup. Dito3 Passive Deferred Fransche Uitgestelde Rusland, Obl. Hope en Comp. 1798 en 1816 5 Diio Dito 1828 en 18295 Certificaten bij dito 1831 en 18335 Dito bij Hopeg Certificaten te Hamburg Inschrijving in Assignatiën6 Certificaten van Dito<5 Oostenrijk Obl. Goll en Comp5 Negotiatie Metalliekgt Dito Dito Napels, Certificaten 5 Dito in Napels5 pCt. y> 53fè lot* S4i 77K 13°ï «OI r« 94 a '3°} n v> 79 99ri 92 99a r> 99 99 99 99 18 16X\ 20^ 19 16^, 20jsj 9? 99 99 99 99 to6| 106} 99 99 88 88} 99 mr 99 99 99 71 l 108} 7>i 99 99 99 90 Gebit, 5*1 Slfï 130J 99r« l8,s 15i« Iri de maand December 1842, zijn binnen de Srad Leyden overleden 97 Personen als: 18 Mannen, 28 Vrouwen, 37 Zoons en 14. Dochters. Levenloos aangegeven 5. Jn diezelfde maand zijn aldaar geboren 102 Kinderen, als: 58 Zotms cn"44 Dochters, v**rbij een paar rweeiinpr^., LEYDSCHF. SCHOUWBURG. Maandag 9 Januari/ 1843, JChi «ANNA de TWEEDE, KONINGIN van NAPELSTotnee/ipel, in 4 Br- drhven. Na hetzelve: HENDRIK de VIERDE, of HET DRIEKCI- NINGSFEEST te FONTAINEBLEAU, B.ijspel met Zang, in één Bedrfif, Aanvang zes Ure. Avee Permission de MM. ie Bourguemaitre et ks Magistral! de la Viile de Leide. I» S ALLE du SPECTACLE. dóone par Mm*. CIJVTI DA MO RE AU et Mr, J. ARTOT Merer edin Janvier 1843» P R O G R A M M E: PREMIÈRE PAR TIE. N°. 1. Fanratsic sur la J.uciapnur Violon, composée ei exécutée par Mr. J. ArIto'n 2. Air de Popé'ra Torquato Tassode Donizettichanté par Mme.'CiNti DamoreAO» 3. Le rtvescène, fantasrique nour Violon, composée et exécutée par Mr. j. Artot. 4. Air de l*opéra rAmbassadrice; d* Aaberchanté par Mme. Cinti Damoreau. PAUS E. SECONOE PARTIE. N*. 5. Air de la Niobé (i tuoi frequenti piilpitt)de Pacini, chanté par Mme. CiNTï Daworf.au, 6. Famaïsie pour le Violon, composée et exécutée par Mr. j, Artot. 7, Variations concertantes puur Chant et Violon, composées pour Mme. Cinti Da moreau par Mr. j. Artot,et exécutées par Mme. Cinti Damoreau et Mr. J. Artot* On commencera 4 7 heures Prix des Places, Prémier Rang f 1.99. Second Rang f\.49. TreiskmeRangf 0.99, Lea personnes, qui désirent retenir des places, peuvent s'adresser au Bureau dépuis dis heures du matin jusqu'k midi. Heden beviel van eenen vvelgescfiajien ZOON, CATHARINA THEODORA van der STOOP, geliefde Echtgenoote van Leiden, 3 Jannarij 1843. L. W. WE&NINK. Heden overleed na een langdurig en geduldig lijden tot ónze gróoté droefheid onze waarde Vader in den oüderdoih van bijna 74 Jaren. Leiden A. W ANTEN. 4 January (1843. Kapt.9de Regt. Irif. Voor dé zoo menigvuldige en hartelijke deelneming mil A'lnè Kinderen en verdere Betrekkingen betoond, bij het voor ons zoo sm>tt« k verliea van mijne Echtgenoote, beluigen wij bjj deze onze op eg p» Leyden Januarij 1843. I. P. TAVERNE. Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden, roepen bij aere op .Ut LEVERANCIERS, WERKBAZEN, enz., welke voor het Ibooende ju ten lasten dezer Stad iets te vorderen hebben, om hn'tiife RfeKËNINGÈN vóór of op den ïöden 'Janoatij aanstaande in te levéren ttt R k kamer dezer Stad; zullende de belanghebbende zi'ch z'elven t-e witter- n zij door verkeerde bezorging hunner rekeningen ui' o.'c-kenn, ng gestelde termijn, van de spoedige voldoening hnnnér 'v'o d.Wngen ken blijven. Leyden den sjsten December 184.2. Bvrgimeester en Wethouders voornoemd: J. G. de M E Y. Ter ordonnantie van deze've v. PUTTKAtMMER. Ter Betaling der COUPONS van CERTIFICATEN:, t ?t Pe'Céntk Werkelijke SchuldgedomicilieerJ 00 het Admnistrttie Kantoor, gev;siigd te Leyden, en verschenen primo Januarij 1843, zal worden gevaceerd des Dmgsdags van iedere week op de gewone uren, op de Höoglattdsche Kerkgracht, Wijk VII N°. 972, te Leyden. Ten Kantore van LEZWYN F.IGEMAN, Op het Rapenburg» Wijk I. N°. 340, te Leyden, wordt gevaceerd ïkingsdags. Woensdags ett Donderdags, van 9 tot li uren, ter Betkling van alle de COUPONS, ver. schenen primo Januarij 1843, van de 2J PerCents CERÏIFICATEPJ der volgende Administratie-Kar torenals van De Heeren KETWICH VOO.VIBERGH IVed. W. BORSKI. A. K P. K. van HARPEN en PLUYM en BACKÊlR. S. D. SAPORTAS van MAARSEVEEN Le JOLLE en BUYS en KERKHOVEN. En De Wed. H. F. TJEENCK, c. s. OPENBARE VERHURING. Burgemeester en H er houd, rs der Srad Leyden, zijn vin meer,ine. in hec Openo.ar, te VERHUREN» 'ng, in net De biioo'inggedurende ae eerstkomende Vijf jarenaanvangende met d:n 1 Met 1843van het HEEREN L 'GEMENT aan den BURG, binnen der. he Stad alwaar alle publieke Ver koopingen van ONROERENDE GOEDER EN wo, den gehouden. Mttsg ders van het genot aer Vruchten van den Boomgaard en verder Plantsoen, in en om dit Gebouw geplanten hetgeen deze aangename én voor het geven van Groote Partijen se- schiéte gelegenheid meer kan Opleveren. Deze Verhuring zal geschieden op het Raadhuis, op Maandag deü 16den Januari] 1843des middags ten 13 ure} op zoodanige voorwaarden als van henen af dagelijks Ohalven de Zondagen) ter Rekenkamer dezer Stad kunnen gelezen word'èn. Drie dagen voor de Verhuring, zullen deze Localen, door een ieder der Gegtdingdejns kunnen bezigcigd worden* VERKÖOPÏNG in de Stads Bank 'van Leening re Leyden, op Dines* dag den loden January 1843» ^eS voormiddags een 10 ure, van VERSTAMD» PANDEN, zoo van Juweelen, Goud, Zilver en Horologiën, Ils van WoI len, Linnen en andere; zóó géiUaakce als ongemaakte GOEDEREN be. leend in de maand September 1841. Zijnde daags vóór den Verkoopdag, des voormiddags vtn 10. tot des na* middags ten 2 ure, voor een ieder te zien.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 2