A*. 1843. LEYDSCHÈ ■N'. 3. Courant VU IJ DAG* 6 JANUARIJ. N O T I F I CATI E NATIONALE MILITIE Ligting van het jaar 1843. Oproeping tot de Inschrijving, BURGEMEESTER eM WETHOUDERS der 'STAD LEYDEN, gezien hebbende :*n. 5152, 53, 56, 57, 60 tot 68, en 166 der wet van den 3. Januarij 1817, alsmede art. 5 der wet, Yan den 27 April 1820; Brengen'bij'deze ter Keilnis van de Ingezetenen dezer Stad f, alsniede van hen 'die vroe ger ónder de Genieenten Oestgeèst, Leyderdorp en Soéterwoude ;wc^/iachtig zyn geweest doch, volgens de laatstelijk opgenomene grensscheiding, tot het gebieJ dez-r Stud zyn oyeFgegaan, dat de inschrijving voor de'ligting der Nationale Miritie van dit jaar geschieden moet van de zoodanigcn welke geboren zijn in het jaar 1824. Dat alle Ingezetenen zonder onderscheid, welke redenen tot vrijstelling van den dienst xy ook zouden mogen hebben, en of zij zich tegenwoordig of afwezend of in Militairen dienst bevinden, verpligt zijn zich te doen inschrijven!; dat Ouders, Voogden óf bloed verwanten, in dezen, voor hunne naastbe'staanden of pupillenmitsgaders Regenten van publieke Gestichtenvoor de oncfer lfini beheer staahdénde üelahgen moeten behartigen 'door de bij dc wet gevorderde opgave te aoeii, en daarvoor verantwoordelijk zyn. Dat onder de Ingezeterten ten deze ook wórden gerekend de'Vreemdelingen die deü zetel van litin vermogen of hun verblijf in her Koningrijk komen vestigen alzoo z,ij|, even als de Inboorlingen, 'vérpiigt Zijn mede te werken tot de gemeenschappelijke verde diging van den ataacwelke hun veiligheid en bescherming verleent., En roepen uien ten gevolge op, alle de in de termen vallende'Ingezetenenom tecórii- ipireren in ten der vertrekken vah het Raadhuis-; Op Maandagdén 9. januarij 18^3. -Des voormiddags van 10 tot 1 ure, de bewoners van Wjjk i en 2'. En die van het buiten-territoir der Stad. Op Dings dagden 10. januarij 1843. -Des voormiddags van 10 tot 1 ure, dc bewoners van Wijk 3 cn 4. Op Woensdagden 11. Januarij 1843. Des voormiddags van '10 tot 1 urede bewoners vah Wijk 5. Op Donderdagden 12 Januarij 1843. rDes voormiddags van To tot 1 ure, de bewoners van Wyk En op Vrijdagden 13. Januarij 1843. -Des"voormiddags.van 10 tot 1 ure, de bewoners vanWijk 7 en 8. 'VeVihanende BurgëntèesYér en Weihouders voornoemd wél expresselijk de belanghebben den zich, door 'getrouwelijk op te .komen, vrij te waren, tegen de nadeelige gevolgen, 'welke 'uit nalatigheid in deze onvermijdelijk zouden voortvloeijen de boven opgegeven ■tijdsbepaling in het oog te houden, en bij de inschrijving zich te,voorzien van hunne geboorte-acïe,'alsmede schrifieliik op te geven hunne woonplaatsen het wijk en nummer hunner huizen; ten éinde hierdoor voor te komen dé önaangenafamhedenwelke voor de •ingeschrevenen vólgen moeten uit eene verkeerde spelling van den naam óf éen abuis in de opgaven der woó.nplaats, t- waardoor dikwijls de ingeschrevenen te vergeefs worden ge zocht bij oproepingen, welke voor hun wezenlijk belang gedaan worden. Zullende er, van heden af, ter Secretarie gevaceerd worden ter afgifte der geboorie-actenvoor diege« ;nen, welke binnén déze Stad ziju geboren, 'smorgens van 10 totT ure. Aldus gedaan en gepubliceerd, bij H. H- Burgemeester en Wethouders der Stad Leydcnóp den 2den januarij 1843. d u R I E U. Tér ordonnantie van dezelve v. PUTTKAMMËR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der STAD LEYDEN; Gehad hebbende het verzoek van Jacobus Marck, Fabrikant in gebreide Wollen- en\Sajetten-Kousenwonende alhier, strekkende ter bekoming van de vereischte vergun ning oin in de huizinge, staande en gelegen bihnen deze Stad, op de OoJstdwefsgracht, Wijit 5 N°. 517*1. xeene Wasch- en'eene Verw-Retel te doen "plaatsen. Gelet óp Zijher Majesteit besluit van den gisten January 1824, rakende vergunningen 'ter oprigiitig van sommige Fabrijken pn Trafijken. Brengen bij deze ter kennis van alle daarbij belanghebbenden, dat tot het hooren der 'EigenaSTs én Bewotieés Van de naastbij gelegene en belendende Panden, ten opzigte der 'informatiën de Commodo et Incommododoor de Commissie van Fabricage zal worden gevaceerd óp het Raadhuis dezer Stad, op Dingsdag den roden January eerstkomende, des middags ten twaalf ure, zullende de belanghebbenden verpligt zijn, hunne bezwaren legen opgemeld verzoek cp dien tijd bij genoemde Commissie in te brengen, terwijl by verzuim daarvan zy gehouden zullen worden, tegen de inwilliging van hetzelve zich 'niet te hebben verzet. Leydenden 5. January 1843. Burgemeester en Wethouders voornoemd du R 1 E U. Ter ordonnantie van dezelve, v, PUTT KAM MER. Nederlanden, Leyden, 5 Januarlj. In December zijn mét den spoorweg vervoerd: van onze stsd *,005 per. 'ionen, van Haarlem 6,389van Amsterdam 7,748, onderweg ingekomen 1,no; de ontvangst is geweest f 14.339.36J; hetgeen de ontvangst van het geheele jaar bréngt rot aio,574.34, en het getal vervoerde personen rot .364 081 —-Zijne Maj. de Koning-Groothertog heeft, bij besluit vin den 9 Decern her, met betrekking der artikelen 7 en 8 van den 18 February 1809, betrek, keljjk de godsdienstige vereenlgingen van vrouwen, en met wijziging van bet Koninglijk besluit van den ia Junij 1834, bepaald, dat de leden dier vereenigingen in het Groothertogdom Luxetnborg geloften, zonder tijdsbepa. Ilng, kunnen afleggen, en dat die vereenigingen, wanneer zulks noodig moge zijn, nieuwe leden zullen vermogen aan te nemen. Gisteren heeft te 's Grivenhige de aanbesteding plaats gehad van hét ktichten van een gebouw, tot plaatsing vin hèt «toomwerktuig de Leegwater »an de Kaag onder Warmond, bestemd voor de droogmaking van het Haar. lemmermeer. Dit werk ia aangenomen door C. ile Laat, te Gorinchem, voor de som van 161,000. Volgens nadere bekendmaking is niet de heer Otterho door Zyne Maj, den Koning van Prulssen benoemd tot Ridder van de Johanniter-Orde, maar de heer Mr. L. N, Baron van der Gees ran Dirksland, Kamerheer van H. K. H. Mevronw de Primes Frederik der Nederlanden. Uit Delft achrijft meh van den 4 Janharij: Heden is het een war» vreugdedag voor deze atad. Op heden is de Ko- nlnglijke Akademie ter opleiding van ingenieurs voor de burgerlijke diehst en de nijverheid en vtn kweekeütlgen voor den handel, plegtig alhier inge. wijd in de zaal achter het gebouw der Akademie, welke daartoe opzettelijk was ingerigt. Reeds vroeg In d»n morgen wipperden er van de atads- en •ndere gebouwen nationale visggen en het carillon wetd bij afwisseling be speeld. Ten twaslf ure reden Zijne Maj de Koning en Z. K, H. de PrinS ran Oranje, te midden eener ontelbare juichende menigte, de stad binnen. Kort daarna begaven Zijne Maj. en Z. K H.» vergezeld van H. D. Adjudan ten, en ggvoigd werdepd*|door onderscheidene Ministers» leden van den Raad van State, burgerlijke, regterliilte en mflira're Overheden van Delft', enz door tien Directeur, Administrateur, de Haogleeraren en Onderwijzirs der Akademie enz zich in de zaal, alwaar een zeer smaakvol aangelegde Troon was opgerigren alwaar, aich een aarital genoodigden vereenigd had. den, 'terwijl de ItWeékeMngen der school aan heide zijden van den Troon waren geschaard. IVadar Zijne Maj, op den Troon geteren was, 'en Z. K. H. de 'prins van Oranje, beschermer der Akademie, rer inkerziide van den Koning plaats genotrien had', jjierd Zijne Exc de Minister van B nnenlano scbe Zaken eene toepasselijke aanspraak waarin Zrine Exc. ontwikkelde dè redenen, die tot de oprigung der Akademie hadden doen bèslauén, het heilzame gevolg dat men zich van deze inrigting voorstelde, en waarin Zijne "Exc, revens dank 'zegde voor alle de bereidwillige 4>ogingen door zoo velen en bijzonder door het stedelijk Bestuur van Delft, in het werk gesteld, oth deze nnttlge inrigting tot stand te brengen, welker bloei en welvaart zijn hartelijke wennch was Vervolgens nam de Directeur der Akademie, de Staatsraad Lipkens, het woord óp en bedankte den Koning en Z. K. H. den Prins van Oranje voor de belangstelling in deze Akademie betoond door deze inwijding met H D. tegenwoordigheid wel te hebben willen vereeren. De Directeur trad daarna mede in eene korte beschouwing van het doel dér Akademie, het nut dat men zich daarmede vleide te bereiken; bedankte voor het vertrouwen in hem en de Hoogleeraren en Onderwijzers gesteld gaf 'zijne hoop te kennen, dat zij daa aan zouden beantwoorden; en verklaarde, dac het hem tot een groot genoegen zou verstrekken, wanneer deze Akade mie in bloei en luister needs zou toenemen. Zijne Maj. onderhield zich daarop minzaam met den Minister en den Directeur en de HoogleerarCnert verliet toen de zaal. Daarmede liep deze plegtigheid der inwijding tert einde. Daarna la in een der vertrekken van het gebouw der Akademie, een collation gebruikt, waaraan Zijne Maj. en Z. K. H., benevens de Directeur en de Hoogleeraren, en wijders de leden van het stedelijk Bestuur enz deelnamen en Waar op den bloei 'der Akademie met warmte en hartelijkheid gedronken werd. Heden avond heeft er in den schouwburg eene buitenge wone voorstelling plaats gehad, die met de tegenwoordigheid Van Z. K. H. den 'Prins Van Oranje is vereerd. Daarin 'zijn een'ige toepasselijke dichtregelen door Mejofvrouw Iburg gezongenwaarvan de woorden door den heer Calisch en de muzijk door den heer Verhuist vervaardigd zijn. Voorts heeft er eene alge. meene illuminatie 'plaats gehad, die zeer luisterrijk is geweest. Uil Rotterdam meldt men van den 4den dezer- Gisteren nacht omstreeks twee ure ontstond alhier brand in eene branderij van de eerste klasse, 'toebehoorende aan de heeren Dujs en Zurhorst, en staande tusschen de zoogenaamde Zwaanstraat (eene zijstraat der Hofstraat) en de Velt. Weldra was bet inwendige dier branderjj geheel door de vlam men verwoest, terwijl ook het daartoe behoorend woonhuis sterk heeft gele', den. De spoedig aangebragte én wel bestuurde huip heeft de Verdere uit', breiding van dén brand gélukkig verhinderd. Volgens den onlangs in het licht verschenen Amsterdamschen stnden* ten-almanak bevinden zich tegenwoordig aan het Athenaeum Illustre aldaar 121 kweekelingen, aan het Seminarium der Doopsgezinden 24, aan dat der Rethonsiranien 5 en aan dat der Luiherschen 7, te zamen 157 studenten. In het begin des vórigén jïars bedroeg dit getal 150, als: Athenaeum 121, Doopsgezind Seminarium 16, Rémoffstrantsch Seminarium 6, Luthersch Seminarium 7. Uit Groningen me'dt men van den idén dezen Wij vernemen met gènuege dat de 'heer Alle van der Veen Öomkens, in den loop van dn jaar, hier ie stede eene lettergieterij zal opngten onder de hooge bescherming van Zijne Maj. Koning Willem FrederikGraaf va.i Nsssau, welke ner behaagd heeft, bij dispositie van 9 Deceraoer 1842, n°. 3673, eene 'aanzienlijke sorti daarvoor beschikbaar te stellen. Uit Vlissingeli wordt van den jden dezer gemeld, dac Zr. Ms, corvee Bóteds, Kapitein tér zee Boelen, onlangs uit Java geretourneerd, bulten dienst ia ges'eld daarentegen wórdt óe Córvet de Lijnx tot de indienst- atelling gereed gemaakt, de bevelhebber echter van dien bodem ia nog niec 'benoemd. In den nacht van 31 December is teVlisstngen eene diefstal met braak ge. pieegd bij een'' hOrotogietnaker; vier gouden horológi'en 'fearen geatolem. Spoedig is echter door de waakzaamheid der Policie bevonden, dat de dader was een fuseliervan het alhier in bezetting liggende tste regiment, die aan het kruidmagazijn de wacht hrad docb zijnen poat had verlaten om den dief. a al te plegen. -In 184a zü" te Dordrecht geboren 412 zoons en 396 dochters, ta zaïBtn 808 kinderen; overleden 859 personen, als: 395 van het mannelylc en 4f4 van het vrouwelijk geslachi gehowd 142 paren. Te Amsterdam zijn in 1842 geboreo 7,681 kinderen, overleden 7,355 personen, gehtiwd 1 ^23 paren. Te Groningen zijn in 1843 geboren 1,147 kinderen, als: 578 zoon» en 469 dochters; overleden 939 personen, els: 449 van het mannelijk en 480 van het vrouwelijk geslacnt; gehuwd 281 paren; ecntscheidingen 1. Te Dordrecht waren in 1842 nit zee aangekomen 457 en iiirgeloopen 499 schepen; In 1841 waren 81 minder naar zee gezeild en 94 schepen minder uit zee aangekomen. Te Brouwershaven zijn in 1842 151 schepen binnengekomen en 45 uitgezeild, -1Volgèni een besluit van Koning Leopold van België vin 31 Dec. is da wet, bij welke de schepen der Vereenlgde Staten in België aan de lasten onderworpen Werden van de niét begunstigde natiën, weder ingetrokken en bevolen teruggave der hooge tollen enz,, welke reeds betaald waren» te dóén. T U R K Y E. Brieven uit Konstantlnópel van 14 December melden, dat de Vertegen, woordigets dér Groore Mogendheden de laatste voorslagen der Porie ten •anzién van den Libaroh aangenomen hebben. Met betrekking van de on. eenigheden Jover Servie Was nog geen nader beslissende stap gedaan. Voor het Overige beredeneert het orgaan van het Tutksch Ministerie» Echo de f Oriëntde Servische aangelegenheden op eene wijze, die schijnt aan ts duiden, dat de Potte aan de eindelijke toestemming van den nieuwen stand der dingen in Servie van den kant van Rusland in het geheel niet twijfelt; Generaal Lieven, die den Ssien of 9dan Belgrado verlaten zon, was in dè Tutksche hoofdstad nog niet aangekomen. Tscherkessetjdie te KonstaéiiJ

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1