77 Aiders gevestigde téwoflers van 'de «bijgelegene laathoven zijn de ontwer pers der ondernem ng in staat gesteld geworden, om tot de uitvoering van liet In meer dan een opzigt nuttige plan over te gaan, en reeds-gedurende eenige weken worden de werkzaamheden door een veertigtal werklieden allen huisvaders van meer of mindere talrijke gezinnen, geregeld voortgezet. Naar men verneemt, zal het bedrag der g.ften het vervaarden van den be' doelden rijweg tot bij de grensscheiding vanbet grondgebied der stad ver oorloven. Te Schiedam zijn in 1842 binnengekomen 199, en 'ie Maassluis v-.S schepen uitgezeild en 5 binnengekomen, Behalve de naring en visschepen. In de Maas en Goeree ijn in 1842 binnengekomen 2051 schépen zijnde j03 meer dan in 1841, en uitgezeild 20Ó7 schepen, zijnde atj meer dan in het vorige jaat. Hieronder zijn'niet gerekend de vischiioekersja-eri, haringbuizen enz. Te Alkmaar zijn in 1842 356 kinderen geboren, ais 181 zoons en 175 dochters; overleden 175 personen van het mannelijk en 165 van het vrouwelijk geslascnt, te timen 341; gehuwd 69 paren. In 1842 zijn te Zaandam geooren 208 zonen en 182 dochters, te zameii 390 kinderen; O'erledea 176 personeD van het mannelijk en iji van het vrouwelijk geslacht, te zatuen 347. Van Westzaat) schrijft men van 1 Januarij: Heden had alhier een treliend ongeval piaats. De dorpstorèn aan den welken men reeds bezig was ter voorkoming van bedreigde ongelukken de noodtge herstellingen aan te Brengen, is, welligt ter zake van het d'enteng'e volge gedeeltelijn ontblooten der grondvesten, en de OiJkoifien'Je omstanibg beid van hevige windvlagen, in den vroegen morgen, circa half zes ure én eens omgevallen; men heeft daarbij den noodlottigen dood te Betreuren "van etjn huisgezin in eene naburige wuning gevestigd, Bestaande in than, vrouw vjjjf kinderen en een knecht, welke allen onder de puinhopen hun graf beo' hen gevonden. Het wees- en artnnuis heeft door dezen ramp veel geleden doch'jaan het kerkgebouw der Hervormden is gelukkiglijk weinig schad' toegebragt. Reeds in den aanvang van het jaar 1842 ontdekte uien eenï draaijing in dien toren, en nadar het was gebleken dat dezelve veroorzaakt werd door eene afwijking van de fundamenten, is het Gemeente-Bestuur overgegaan, om daarin te doen voorzien, en had men mei dl: werk bereids eenen aanvang gemaakt toen het ongeluk voorviel. De toren was bijzonder merkwaardig wegers deszelfs oudheid en zwaarte van bouw, Als eene merkwaardigheid van hoogen ouderdom, wordt uit Leeuwar. den gemeld, dat Zekere Johanna IfWemtweduwe van Gerrit Lodewyki wonende daa, ter stede op Zondag deu 2j December jl. den ouderdom van honderd jaren heeft bereikt, Vroeger was zij koopvrouw in zeevisch. Van de negen kinderen, die zij ter wereld btagt, zijn nog twee hoogbejaarde dochters in leven. Haar man bereikte den ouderdom van 75, haar oudste zoon dien van ruim 70 en de jongste dien van 80 jaren. Hare' gezondheid zintuigen en verstandelijke vermogens zijn nog vrij wel, ofschoon zn id haar vroeger beroep veel geleden heen. Zij verkeert met de haren in behoef, tigen toestand, hoewel zij door den stad.-armenstaatwegens hare hooga jaren, nog al ruim bedeeld wordt, De opbrengst van a! de spoorwegen in Belgie, gedurende 1842, heeft de som van 7,500,000 ff. beoragen. Te Antwerpen zijn in 1842 1391 schepen binnengekomen; onder deze waren 48 onder Nederlandscha vlag. T U R K Y E. KoniTANtinopzL den 8 December. Met de laatste stoomboot bit Syrle zfjn weder ongunstige tijdingen aangekomen; ren gevolge van eene poging der Turken, om de Drusen van den Anti-Libanon te ontwapenen, zijn deze opgestaan, en hebben zij den, uit den opstand in den Hauran van het jaar 1838 bekenden Scheik Schebli-Hurtan aan hun hoofd gesteld. Verschrikt door o'ezen stap der bergbewoners, heeft Essaad den Pacha van Acre naar het geoergie gezonden, om de rust ten spoedigste te herstellen. De Maroniten, wier hulp bij deze gelegenheid door de Drusen ingeroepen was, hebben aan dat aanzoek geen gehoor gegeven. Eene andere bende Drusen, waar onder zich ook Maroniten bevonden, heelt zich in de omstreken van Beyrut vertoond en de vrijlating gevorderd der Scheiks, die nog altijd door de Turken gevangen gehouden worden. Ook deze hoopt men voor het oogen. blik te kunnen bevredigen. De wanorde neemt echter hand over hand toé, en wanneer men niet op krachtdadiger middelen tot herstelling der rust In het geoergte bedacht is, zullen er waarschijnlijk spoedig gewigtige gebeur, icniasen plaats gtijpen. SPANJE, Zoo als men uit Madrid van den 23 December schreef, zou het Franschè Kabinet eene nota aan de Spaanscbe Regering gezonden hebben, waarin het zijne verontwaardiging blootlegt, Wegens de aantijgingen, die van wege de Spaansche Regering en hare voornaamste agenten tot hetzelve gerigt waren, en eiacht, dat de beschuldigingen formeel zouden herroepen worden. Uit Barcelona wordt van 23 December gemeld, dat het «redelijk he. stuur voortging aan de huizen der ingezetenen bijdragen tot de oorlogsbe lasting te doen ophalen, maar dat tot dien dag daarvoor nog geene enkele reaal was gestort, Zoo de opgaaf niet overdreven is, dan zouden tusschen de 60 en 80,000 inwoners van Barcelona en dus bijne de helft der gebeele bevolking, sedert den aanvang der onlusten, de stad verlaten hebben, DUITSCHLAND. Brieven uit Geneve van 20 December meiden dat aldaar groote onte vredenheid heerschte over verscheiden maacregelen der nieuwe Regering en was men wederom beducht voor eene herhaalde stoornis der orde. Zijne Maj. de Koning van Napels heeft bepaald, ten einde den plaats hebbenden wind- en zwendelhandel tegen te gaan, dat de verkoopen op tijd van staats-effecten beschoowd worden als bloote weddingschappenIndien de effecten niet behoorlijk gedeponeerd zijn; dar de op tijd verkochte effec ten eerst na de levering weder verkoopbaar zijn; dat Ook als weddingschappen beichouwd zullen worden zoodanige verkoopen van producten van den grond, waarbij niet behoorlijk aangeduid zijn de hoedanigheid der producten en de plaats waar zij werkelijk voorhanden zijn. De makelaars zijn verantwoorde lijk gesteld voor de deugdelijkheid der aangeduide handelingenonder be. 'dreiging van ontslag uic hunne bediening. GROOT-B R1TANNIE. Londen den 31 December. Het fregat Bellona, waarop zich de Oosten, rfikscbe Aartshertog Fredetik bevindt, is nog niet uitgezeld, door tegenwind opgehouden, Z. K. H. bevond zich eenigzins ongeiteld en verliet daarom den bodem niet. Blijkens de stellige verzekering van den Timet, is het geruchthetwelk zich dezer laatste dagen in deze hoofdstad algemeen verspreid heeft, name. Hik, dat de Hertog van Wellingtongenoopt door de toenemende zwakheden zijner jaren, benevens door de nog op hem rustende zorgen als opperbevel hebber over het Britsche leger, thans aan de overige kabinetsleden zijn voor. nemen zou te kennen gegeven hebben om, bij de aanstaande bijeenkomst van het Huis der Lords, niet langer als het hoofd van gezegd Huis te zullen fungeren, en dientengevolge in bewuste betrekking voortaan door den Graaf Aberdeen of Lord Stanley vervangen zou worden, van allen grond ontbloot. Te Londen Itnnir -j:"j; inrigtirg tot stand, zijnde eene Zoo. danige, waar alle koopj^Q^T-^pvve! iclaudcis ais vreemden, zich tot ver, V (t-J *5 !t -5 v-' rigtlug van handelszaken en kennisneming van allee wat tot hun vok behoort, tegen betaling van eene maandelijitsche of jaarlijksche bijdrage, zullen bun. nen vereébrgen. Dezelve draagt den naam van A gemeene Zaal van Koopnandel. Ongeveer 200 koler mijnwerkers bij Coatbridge hebben op nieuw hua werk verlaten; 'ongelukkiglijk bewoorden zij met hunns hnia-eznnen, ten bedrage van 40c peYsonen ellendige hutjes, coebehoorende aan den eigenaar der mijn, zekere heer H iUbmWelke hen verjaagd en hunne goederen op strsac gewoipen heeft. Dert trek van 01 menschelijltheid', in het hart vin den winter, heelt te Coa bridge zoo veel verontwaardiging verwekt, dat de ingezetenen bijdragen bijeengebragt hebben, om aan de arbeiders deic« king en voedsel te verschaffen, tot dat zy toe hunnen arbeid zullen zijn teruggekeerd. - F R A N K R IJ K. Zoo als men uit Parijs van den jsten Januarij meldt, was vóór eenigen tijd het huwelijk tusschen Prinses Clementine en Prins August van Saksen- Kobnrg-Koha;-y broeder d*r He-nogm van 'Nam urs en des Koning* van Por- 1 u c; a I vastgistc.d geworden. fJnns iugusta geouren 13 JunSj 1 Öiien is Ma jour O' ftenrijksche d enst. De Prins js eenige maanden jonger dan de Prinseg Lament ine De fanniie-scnikkwgen wegens du huwelijk zijn reeds geë ndigd. V'nn aen kar.t der lamme Orleans was de wensch uitgedrukt, dat het Jong- fcenirwae paar zijne woonplaats in Oostenrijk zoude kiezen, en aan Prins l\i et ter rich was gevraagd, op welken voet de gemaal der Prinses Clementine aan hei Ween*-'-* ftcu /oude worden omvangen. Het antwoord was dat de Prinses Clementine als P inses van de Komngiijke fatnilje der Bourbons zoude w oreer» ontvangen. Wat Pi its August van Koburg betreft, heeft het Ooa. tenujkscne Hot verklaard, dat het nem het regt niet toêkendey den titel van Koning.ijke hióghe.d te voeren, om welken titel nee huis Koburg bij twee groote K&o netten van net vaste land aanzoek deed, en weitc aanzoek cour Engelanu ondersteund werd. Pin« IVictternich antwoordde insgelijks, dat, vermis Prius Augusteven als zijn vader Prius Ferdi nar.d, OoSiei rijksch onderdaan en in (Jostenrijksche dienst was, hem geene uitzondering op de gewone et.queite en voorrang konde gegünd worden. Ten gevolge dezer veiklaring 1» besloten geworden, aai Prins AuguA 111 frankrijk zoüde wonen, en men voegt er bijdat hij de Oostenryasche krijgsdienst verlaten en in Fransche dienst treden zoude. De huwelijks-vol trekking rs m dit jaar bepaald; de juiste tijd is echter nog met vastgesteld. PRIJS-COURANT VAN EFFECTEN. AmsterdamMaat, dat; 3 Ja nun IJ 1843. 4 2{ I; 3j 4È 4Ï 5 45 Nederland, Werkelijke Schuld Duo Duo Amortisatie-Syndicaat Dito Duo Handel-Maatschappfi Nieuwe Dito Oost-Indische Leening Aandeelen Rijn-Spoorweg Dito Haarlemmer Duo Rotterdammer, Haarlemmermeer .......5 Spanje L. bij Ard. van 85 5 Dito bij Dito, otibep. siukk Dito Coup, Dito. Passive Deferred Fransche Uitgestelde Rusland. Onl. Hope en Comp 1798 en 1816 5 Duo Duo 1828 en 1829 5 Ceruöcaien bij diio 1831 en 1833 5 Dito bij Hope4 Certificaten ie Hamburg a5 Inschrijving in Assignation 6 Certificaten van Duo6 Oostenrijk, Öbi. Goli en Comp5 Negotiatie Metalliek 2j Duo Dito 4 5 Napels, Certificaten5 Duo in Napels5 pCi, n 54}J iö|j 541* '3°s ioi{. 99Ï2' 9» 104 lil Gebl. 53? I S'rl ic.» iq!,*, 94Ï ■3°; 94,' i3oJ 99) s; 99ii >9 16! 3 '41 i 241 ui 1 11 icó; 106 có; i06 1 88 8 l 7>J io8J Dfren. Regenten der Huiszittenen Diaconie- Amen alhiertieze Winter wederom Warme Spjjze aan IJehoeuigen /ullei de uiidec eu waarmede een aanvang zal wordtn ge nomen op Donderdag den 5 (aminrij aansaan e, geven hij deze kennis, dat men z ch ter bekoming vati bewijzen .oor Aandeelen te..en den prijs ais vonrgaanoen Winter, we-er dagelijks vervoegen kan lijj de Rumens ader sa:: h> t Huiszitten Huis Oük zijn aidaar te bekomen (doch alleen Z tnrdais), brieljes van ëéne Portie voorde dagen der spjjsiiitdeeiing in da daarop volgende sveek. Mrrn Regenten voornoemd. P DRAIJER Presidents H. POTTUM Secretarie. LEYDSCHE SCHOUWBURG. Donderdag 5 January 1843, DE SONNET of PRONK NIET MET EEN'S ANDER'S VEDEREN, Blijspel, in 3 Bedrijven, Nooit vertoond. Na hetzelve; DE SNEEUW, tS tjipel mei Zang10 2 Bedrijven. Adftvang zes Ure. Voor de betoonde deelneming bij het overlijden van MejufvroOvr C. SMITS, vroeger Wecuwe van den Heer J. W van den BehgH, later van den Heer J H. Da»Nes, betuigt de gansche Familie haten optegten dank. L e v n e n uit aller Naam i jinuarij 1843s C. H. van den BERGH. Wij betuigen door deze onzen welmeenenden en hartelijiten dank, voor de deeuiemtnge door Vrienden en Bekenden ona betoond, bjj het zoo smart vol geleden verlies, van ons in Drie Maanden tijds ook den laatsten onzer drie geliefde Kinaeren, door deo dood te zien ontrukken. J. J. ZUUR, Levden C. M. I. ZUUR, j January 1843. geb. V. KesTEREN. De Ondergeteekenden betuigen bij dezen bonnen harieiijken dank, voor de menigvuldige blijken van deelneming hun betoond, bjj het afsterven van hun jongste Kind. A. B. BARKEY. Nf. A. H. BRONKHUYZE. Alle degenen, die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den Boedel van Mejufvrouw MARIANNE PRAPES, gewoond heb bende en overleden binnen Ltyden, den iiden NovemDer 1842, gelieve daarvan opgave of betaling te doen jen Kantore van den Notaris A. B. BAR KEY, Nz., te Lcyden, vóór of op den isten Februarij 1843. HOUTVERKOOPiNG aan den Huize van iVarmondop Maandag den 9 Januarij 1843, des voormiddags ten 10 ure, van zwaar ESSEN-, ElKEN-, ELZEN- en BERKEN HAKHOUT; kunnende alle* gemakkelijk te water en te land worden vervoerd. By de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Lcydea,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 2