A®. 1843. LEYDSCHE 0 V R A N T ■w. n. p au l nu r i P, u', WOENSDAG. 4 JANUARIJ. K N N I S G E V I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS die STAD LLTOEV brengen bij deze ter kennis van de Ingezeienen dezer Scaddat bn K ")ingiijk r>e- sluit v»n den aasten pecember 1842, N°. 63, tot Bu gemee»ter dezer Stad Is benoemd de Edele Achtbare Heer die all zoodanig in de Raads-Vergadering wan heden ie geï.is'a"eerd gew r. den; met laai, om Zijn Ed. Achtb. in die betrekking ie eerbiedigen en ie gehoorzamen. Aldus gedaan en afgekondigd op heden den aden Janna ij 1843. P. G. van HOORN. Wethouder. Ter ordonnantie ,van .dezr|ve v. PUTTICAMMER. K E N N I S G E V I N G. BURGEMEESTER der STAD L ET D EN maake bU deze bekend aan de Ingezetenen dezer Scad, en aan alle, die daaibij belang hebber, dat'fiij dagelijksZon- en Feestdagen uitgezonderd, "s voormiddags ten elf' ure op het Raadhuis dezer Stad gelegenheid zal geven, om hem in 01e betrekking te kunnen spreken. Leiden, den aden 'January 1843. du RIEU notificatie .NATIONALE Af L I T f E. L'giing van het jaar 1843. v Oproeping tot de Inscnrijving, 1 BURGEMEESTER en WE t HOUDER.S der STAD LEYDEN, gezien hebbende art. 31, 52, 53, 56, 57,,6? tot 68, en 166 der wet van den 8. Januarij 1817, alsmede art. 5 der wet, van den 27 April 1820; r Brengen bij deze ter Kennis vati de Ingezetenen dezer Stad, alsmede van hen, die vroe ger onder de Gemeenten Oestgeest, Leyderdorp en Soeterwoude jwoonaciuig zijn geweest doch volgens 'de laatstelijk opgenomeiie grensscheidingtot het gebied dezer Stad zijn overgegaandat de inschrijving voor de ligting der Nationale Militie, van dit jaar, geschieden moet van de zoodanigen, welke geboren zijn in het jaar 1824. Dat ^lïe Ingezetenen zonder onderscheidwelke redenen tot.vrijstelling van den dienst zjj ook zouden mogen hébben, en of zij zich tegenwoordig of afwezend of in Militairen dienst bevinden, verpltgt zijn zich te doen inschrijvendat Ouders, Voogden of Bloed verwanten, Ju dezen, voor. hunne naastbesiaanden of pupillen:mitsgadefs Regenten van publieke Gestichten;, vpor de onder hun beheer staandende oelangen moeten behartigen, door de bij de,wet gevorderde opgave te doen, en daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat onder de ^ingezetenen ten deze ook worden gerekend de. vreemdelingendie den zetel yan hun vermogen of hun verblijf in het Koningrijk komen vestigen alzoo zij even als dc Inboorlingen verpligt zijn mede te werken tot de gemeenschappelijke verde diging van den Sta^t,, wé(!,ke. hun veiligheid en bescherming verjeent. En roepen dien ,teii gevolge optalie de in de termen vallende Ingezetenen s 0111 te com pareren in eén der vertrekken yan het Raadhuis: Op. Maandagden 9. Januarij 1843, Des voormiddags van 10 tot 1 ure, de bewoners van Wyk 1 en 2. É11 die van hfcc buiten territoir de/ Stad. Op Dingtdagden 10. Januarij' 1843, Des voormiddags van 10 tot 1 ure, de bewoners van Wijk 3 en 4. Cip Woensdagden 11. Januarij' 1843. Dés voormiddags van 10 tot 1. ure, de bewoners van Wijk 5. Op Donderdagden 12 Januarij 1843. Des voormiddags van 10 tot. 1 ure, de bewoners van Wijk 6. En op Vrijdagden 13. Januarij 1843. v Des Voormiddags van 10 tot 1 ure, de bewoners vanWijk 7 en 8. Vermanende Burgemeester en Weihouders voornoemd wel expresselijk de belanghebben den zich 'door getrouwelijk op te komen, vrij te waren tegen de nadeelige gevolgen, welke uit nalatigheid in deze onvermijdelijk zouden yuortvloeyen de boven opgegeven 'tijdsbepaling in het oog .te houden, en bij de inschrijving zich te voorzien van hunne .geboorte-actealsmede schriftelijk op te geven hunne woonplaats, en het wijk en nummer hunner huizén; ten einde hierdoor voor te komen de onaangenaamheden, welke voor de ingeschrevenen volgen moeten uit eene verkeerde spelling van den naam of een abuis in de 'opgaven der woonplaats, waardoor dikwijls de ingeschrevenen re vergeefs worden ge zocht bij oproepingen, welke voor hun wezenlijk belang gedaan worden. Zullende er, van heden af, ter Secretarie gevaceerd worden ter afgifie der geboorte-actenvoor diege nen, welke binnen deze Stad zyn geboren, 'smorgens van 10 tot 1 ure. Aldus gedaan en gepubliceerd, bij H. H. Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden', op den aden Januarij 1843. y. du ri eu. Ter ordonnantie van dezelve v. PÜTTKAMMBR. NEDERLANDEN. Letden 3 Januarij. Gisteren avond hebben HH. Officieren der Schiujerij alhier bij fakkellicht eene aerenade gegeven aan Hun Edel Achtb. de Heeren Jlch. Mr. J. G. de MeY, afgetreden en P, du Riev, nieuw benoemden Burgemeester onzer Stad. De Heeren vanOuteren.de Timmerman en Desertinr waren in Com missie om Hun Edel Achtb. te complimenteren. De muzijkscukken werden uitgevoerd door de muzijkanten der schutterij. Dit openlijk bewijs van ach. Eing heeft algemeen genoegen gegeven. Uit 's Gravenhage meldt men van den aden dezer: Zijne |Maj. heeft benoemd b|j de militieraden der Provincie Zuid'Holland ide navolgende personen: tn den militieraad. Zitting houdende te Dordrecht, H. de Raadt van Hendrik Ido-Ambachtlid der Staten, en A. den Bandt, lid van den raad der atad Dordrecht; tot derzelver plaatsvervangers, A. Vlielanderlid der Staten, en J. C. BoonzaaijerWethouder der atad Gorinchem. In den militieraad, zitting houdende te Rotterdam, B. J. C. Baron Mackay lid der Sraten, en Pi J.M. Fauchey, lid van den raad der stad Roiterdjm; toi derzelver plaatsvervangers, D. van Weel, lid der Sisten, en D. Blan knheym, lid van den raad der stad Rotterdam. In den militieraad zitting houdende te Gonda, C Weggenlati Guldemondt lid der Staten, en t. Leembruggenlid van den raad der stad Leyden; tot derzelver plaatevervangersW. IJzerman, lid der Sisten, en W, H. Kolf, lid van den raad der atad Gouda. In den militieraad, zitting hondende te *s Gravenhage, jhr. M. de Witte Man Citters, lid der Staten, en Mr, J. C. van der Kemp, lid van den raad der stad 'sGravenhage; tot derzelver plaatsvervangers, Mr. J. C. Faber vin Riemsdijk, lid der Staten, en E. Cannemanlid van dén raad der stad 'sGra Venhage. Zijne Maj. heeft benoemd tot Ontvangen der directe belastingen en iccjjnsen, te Strijen en Strjjensaa.den heer A. Balen vanAndel, thans out. vanger te Bergambacht, en aid ar den heer J. D. de Bloem, boreao-ambtenaar bij het Departement van Koloniën. Zijne Maj. heeft, den Ridder balbidie onlangs aid H. D. zijn Abrègd de Gepgtaphie had aangeboden, benoemd tot Ridder der orde van den Ne- derlandschen Leeuw. Nog heeft Zijne Maj tot Ridder dierzelfde orde benoemd, de heeren Mr. J, Ackersdyk te Utrecht, Ds. <v. Beets, Theol. Doel. te Heemstede en Mr. J. da Cosra te Amsterdam. Zijne Maj. beeft Jhr. Af. IV. Mollerus, H. D. Zaakgelastigde in Por. tugsl, den titel van Baron verleend, volgens het regc van eerstgeboorte, overgaande op ziine mannelijke wettige afstammelingenen den heer Mr. W. j. Junius van Hemert, Procureur Generaal bi) het Provinciaal Geregtihof van Zuid Holland, verheven in ften Nederlandschen Adel. Heden werd alhier in het Voorhouc eene luisterrijke parede gehouden van de in garnizoen liggende troepen, bestaande uit het regiment grenadiers, het zde bataljon jagers, iste regiment zware dragonders en eene battery llgte rijdende artillerie. Zijne Maj. de Koning, vergezeld van Hoogstdeszeifa Zonen en omgeven door eenen schitterenden scaf, heeft de troepen in oogenichouw genomen. Algemeen bewonderde men de scboone krijgshaftige houding der manschap. Mep verneemt dat het hoofdbestuur van de Maatschappij van Welda digheid eenparig zijn ontslag heeft ingezonden aan Zijne Exc. den Minister van Binnenbndsche Zaken. t Zondag middag is er diner geweest bij Z. M. Koning WillemFrederik, Graaf van Nassan. Maandag avond is er gala-bal ten hove op bet paleil in het Noordeinde gehouden, De Vierde Titel van de ontworpen wet op het zegel, bevattende algemeene verpligtingen, is van dezen inhoud: In alle zaken, waarin het Rijk met bijzondere personen, met open. bare of aan openbaar gezag onderworpen instellingen, provinciale ot plaatse. Ijjke Besturen, Is betrokken, zal het zegelregt door dezen worden gedragen. Insgelijks zit ien bijzondere personen, welke aan opgemelde instellingen en besturen quitantie geven, of quitantie van dezelve ontvangen, het daar. voor verschuldigde zegelregt moeten dragen, ten ware daaromtrent andeis mogt zijn overeengekomen. Niettemin zuilen voormelde Instellingen en besturen, jegens het Rijk, aansprakelijk blijven voor de regten, zoo mede voor de beloopen boeter., behoudens derzelver verhaal op de bijzondere personen. De ambtenaren van den burgerlijken stand, de ontvangers en pachters van plaatselijke belastingen en inkomsten, de secretarissen, gasrdersontvangen cn rentmeesters van stedelijke en gemeentebesturen, van gestichten, dijk en polderbesturen, heemraadschsppen, wateringen en watenschappen, en van alle openbare instellingen, mitsgaders alle verdere ambtenaren, belac met het houden of bewaren van registers en stukken, en een iegelijk aan wien het bewaren van archieven en minuten van openbare aClen, bij dé wetten, is opgedragenzijn verpligt om hunne acten en registers, aan liet zegel onderhevig, zonder verplaatsing derzelve, san de ambtenaren van het zegel, te vercoonen, en toe te laten dat deze daarvan inzage nemen, zoo dikwijls zij, ter verzekering van de rigtige toepassing .dezer wet, zulks noodig zullen oordeelen. Van deze vertooning zijn uitgezonderd de acten van uitersten wil, en alje andere acten, uitsluitend houdende beschikkingen ter zake des doods alsmede de daartoe bthoorende omslagen, acten van superscriptie en Van teruggave en zulks gedurende het leven dergenenop wier verzoek dezelve .zijn opgemaakt. Geene inzage zal gevorderd kannen worden op Zondagennoch anders dan tusscnen acht ure des vooraeratdaags en vier ure des nademiddags, en zullen de ambtenaren, tijdens hunne veriücatienniet kunnen voideren dezelve langer dan vier uren traags voort te zetten. In geval van weigering of verzet tegen het ter plaatse opmaken der pro cessen-verbaal van overtreding, zullen de ambtenaren ziCh doen,vergezellen doof eenen Commissaris van Policte, of door zoodanig ambtenaar die deze functien bekleedt; welke een en ander gehouden zijn om aan de nitnoodiging daartoe onmiddellijk gevolg te geven op straffe van persooniyk verantwoordelijk te blijven voor de hierna vermelde boete. Het proces-verbaal, wegens de weigering opgemaakt, zal door beide de beambten ouderteekeyd worden E' zal door de personen, in den aanhef van dit artikel opgenoemd, ver. beurd zijn eene boete van vijftig gulden, telkens wannéér zij hunne regis ters, acten en schriftoren niet aan de opgemelde beambten vertoonen, of weigeren daarvan inzage te geven, of van de bevondene overtredingen het noodige p-oces-verfeaai re laten opmaken. Het Is, aan de ambtenaren van het zegel, verboden eenig itnkhetwelk met overtreding dezer wet,niet behoorlijk is gezegeld, zonder betaling van boete, van zoodanig zegel te voorzien. Het is wijders, aan de ambtenaren der registratie, verboden, akten of stukken te registreren, welke niet op het vereischte zegel geschreven, of nier daarvan voorzien zijn, gelijk mede om akten van protest van wissel brieven en ander handelspapier te registreren, zonder zich het geprotesteerde stuk te doen vertoonen. Desniettemin zullen de bewsirders der hypotheken de, krachtens zoodt. nige akten, van hen gevorderde formaliteiten, mogen bewerkstelligen; zQ zullen nogtins die akten terug houden, ten einde de invordering der daarvöor verschu digde regten en boeten te vérvolgen. Voor iedere overtreding van dit artikel is verbeurd eene boete vso vijf en twintig gulden. Naar men verneemt, zal Zijne Exc. de Baron de Bots te Comte, bui tengewoon Gezant en gevolmagtigd Minister van Zijne Maj. den Koning der Franschen bij dit Hof, zich eerstdaags met verlof naar Parijs begeven, ei» word I alhier uit Londen verwacht de heer de Vaudeulgeattacheerd aan het Fransche Gezantschap in Groot Brttannie, om, als Secretaris van Legatie, gedurendé de afwezigheid van den Baron de Bois le Comte, de zaken der Fransche Ambas »1e te 's Gravenhage waar te nemen. U t Haarlem schrijft men van den aden dezer: De aargewende pogingen, waarvan wij voor eenigen rijd melding maakten, om aan lieten, dien het aan gelegenheid tot werken ontbreekt, gedurende ott winter- saizoen arbeid en mitsdien eenige middelen van bestaan te ver schaffen, én wel door hér vervaardigen van eenen goeden rijweg in de groot* Dreef van het Haarlemmer-Hout, zijn niet vruchteloos geweest. Door de bjj# dragen vko vele der gegoede ingezetenen dezer stad, alsmede van eenig»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1843 | | pagina 1