en Prinsessen kunnen ztfti oncirtifi» Indien deze nu ichtervolgens het ver mogen der familie Orleam deelen moesten, dan zou eindelijk voor iedër individueel lid naauwelijks een of twee millioen frs., of van 50 tot ióó,ooo frs. revenue overblijven, en zouden zij dus in dit opzigt voor eene menigte van bijzondere personen moeten achterstaan. De eer, Prinsen van het Ko. ninglijke buts te zijn, zonden zij natuurlijkerwijze onverminderd behouden, doch wat baat stand zonder vermogen? Het is derhalve natuurlijk, dat de aanhangers van het Koningschap thans reeds dit verarmen der Prinsen willed voorkomenen dat zij in de apanages en dotatien eene soort van levensvraag voor de toekomst des Koningschaps zien. Zij hebben gelijk, want zonder de middelen om Koninglijk en Vorstelijk te leven, zoude het in Onzen pro - zaïschen geldcijd spoedig slecht genoeg daarmede gesteld zijn. Maar^ ge lijk gezegd is, de tegenstrevers van dat gevoelen hebben daarom niet oainder regt, niet minder de logica voor zich. De heer Durandy mede redacteur van het dagblad le Capitoleit we derom op vrije voeten gesteld. De Prins van Saksen-Koburg, aanstaande Gemalin van Koningin Victorin^ wordt te Calais verwacht om vandaar naar Engeland over te steken. Het Journal des Débats verklaartdat er te Londen geen verbond met Rusland omtrent de Oostersche zaken gemaakt is en ook niet zal gemaakt worden, Z E - T IJ D 1 N G. In Tessel binnengekomen T. Schut, van Batavia, C. Meijer, vaft Surinamen, J. Vis ser en W. Jenningvan Londen. In het Vlie en Tersch. niets gepasseerd. Kapt. J. P. Meijer, van Batavia, in Tessel binnen, rapporteert, dat in de maand November ter reede van Assencion gezonken is het schip de ScheldeKapt. C. M. van Dycke, van Batavia naar Rotterdam. Kapt. B. Bakker, Gzn., van Batavia, in Tessel binnen, heeft den 27 Oct. in Straat Sunda gepraaid het schip AugustynKapt. L. Smith, van Amsterdam naar Batavia, en den 2 °Dec. op de hoogte van de Kaap de Goede Hoop, het schip de Onderneming Kapt. H. J. Klein, van Batavia naar Amsterdam. Volgens een brief van Kapt. K. J. Haasnoot, voerende het schip de Zeevaartvan Surinamenin Tessel binnen, in dato Nieuwe Diep den 2 Febr. was hy bereids den 18 Jan. voor Egmond geweest, doch, toen door mist verhinderd in Tessel binnen te komen, en tot op de hoogte van Helgoland weggeitormd. Van de lading van dè schooner HeemskerkKapt. G. G. Blankert, van Amsterdam naar Batavia op de Eijerlandsche grouden gestrandwaren de manufacturen nat gebor gen het schip zoude weg zyn, zijnde geheel ontramponeerd. De Engelsche brik Lord AlthorpKapt. R. Ècley, den 16 Jan. met steenkolen van Sunderland naar Rotterdam vertrokken, is, volgens een brief van het Nieuwe Diep van den 2 Febr.a na hevige stormen doorgestaan, alles wat zich op het dek bevond verloren te hebben en zwaai* lek zijnde, den 25 Jan. op de Hollandsche kust door het volk ver laten geworden, hetwelk door Kapt. K. J. Haasnoot, voereude het schip de Zeevaart van Surinamen naar Amsterdamovergenomen en in Tessel binnengebragt is; het schip Althorpwas een uur na het verlaten der Equipagie gezonken. Het schip Jhh IsaakKapt. E. Tammes, van Amsterdam naar Bremen, te Grietzijl binnenheeft volgens een brief vandaar van den 28 Jan., dien dag de reis voortgezet. Aangaande het schip AmicitiaKapt. J. H. Rubarthvan Archangel naar Amsterdam^ te Stavanger binnen (bevorens gemeld), wordt vandaar in dato*7 Jan. gemeld, dat het zelve moest lossen om ie repareren. Het schip de BatavierKapt. J. F. Scharper, van Batavia naar Rotterdam, was den 30 Jan. op de hoogte van de Hastings. PR IJS-COUR ANT van EFFECTEN. Amsterdam, 5 February 1840. Nederlanden. Werkel Oito Uitg. Schuld 2jpC. 52H 5ï| S 9&ï* 98f Kans-Biljetten33!* 24 Amort.Syndic. 4!92J* 93 3i 7«fï 76Ï Hand.-Maats. 4Ï173**1751 Nieuwe dito4} i Aandl.H.Spoorw. Rijn-Spoorw. 4} 98}* 98! Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. - i Rusland. Gebi. ®3* 7ö| •751 I05f '°5 Ó9Ï 981 Pruissen. Geldl. te Lond. a pCi. Atndèelen van dito128 *129 Spanje. Nieuwe 1835 85 spCt. 24 *24! Dito onbep. st. Dito passive6|* Dito uitgetta Coupons 1 Nov...i— Oostenrijk. Obl.Ce«& C°. 5 pCt. 1031*1031 Certificaten.ij 1 Neg. Metalielt 2} 57?* 58 Idems 1051*105! Dito in Lond. 5 Banlt-Alttien.3 Napels. Certificaten.5 pCt. it Dito in Napels. 5 i Gebi. 128! *3l 103» S7| i°5| 179ste Koninklijke Nederlandsche Loterij. Trekking der Vijfde Klasse 5de Lijst. Geene. 6de N°. 15370 een prijs van iooo. 7de N-. 15371 een prijs van 10,000. N*. 22348 en 10342, ieder een prijs van 1000. 8ste N 17372 een prijs van ƒ1000. N«. 15583 een premie van ƒ2000. Vlissjngen den 31 Januarij. Uit het te voren gemeld viertalis heden door den Breeden Kerkeraad der hervormde gemeente alhier beroepen, Ds. J. H. Bosken, Predi kant te Werkendam. De Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt te Leyden herinnert alle Verloskundigen hier ter Stede, om vóór of uiterlijk op den 10 Februarij aanstaande, ingevolge Art. 10 van het Koninklijk besluit van den 31 Mei 1818, N°. 63, de daarbjj verlangde opgaven ten huize van derzelver Secretaris te doen bezorgen. De Plaatselijke Commissie voornoemd, Leyden A. HASEBROEK President den 4 Februarjj 1840. J. J. DROEZE, Secretaris. De Directie der Waarborgmaatschappij voor de Nationale Militie, in Zuid-Holland, gevestigd te Gravenhage, brengt ter kennisje van de be langhebbenden: i°. Dat de Rekening en Verantwoording over het Jaar, geeindtgd nitimo November 1839, door de Commissievan Toezigt is goedgekeurd, en gedu rende veertien dagen, te beginnen van af den 10 Februarij aanstaande, des morgens van 11 tot 1 ure, ter visie zal liggen ten Kantore van den Heer Thesaurier, Mr. F. H. C. DRIELING, op het Buitenhof; 20. Dat door de Commissie van Toezigt op nieuw tot Mede-Directeur is verkozen de aftredende Direcreur, Mr. J. C. FABER van RIEMSDIJK; 3°. Dat de deelneming in gemelde Maatschappij, voor Lotelingen van het Jaar 1840, geopend blijft tot den dag voorafgaande dien, op welken de loting van iedere Gemeente is bepaald; en 4®. Dat de primitive inleg voor evengemelde klasse is bepaald op de som van vier honderd gulden. Directeuren der voormelde Maatschappij P. C. SCHOONEVELD, J. G. A. CLANT, J. C. FABER van RIEMSDYK. Het Reglement is verkrijgbaar bij den Boekverkooper A, van Hoog. straten, Jr., te 'r Gravenhageprijs 30 cents. Aan de Deelhebbers in de Liydsche Spaarbank wordt bekend gemaakt, dat door Commissarissen zal worden gevaceerd, tot Bijschrijving en Uitbetaling der INTRESSEN, tbt den isten Januarij 1840 ingesloten, op Maandag den 10, 17 en 24 Februarij aan* staandevan des voormiddags elf tot des namiddags ten 'dén ure. A. L1BRECHT LEZWYN, Penningmeester. LEYDSCHE SCHOUWBURG. Zaturdag 8 Februarij 1840. Na afloop van den Optogt der H. H. Stn. dénten, HARMONIE-MUZIEK, door het Corps Muzij kanten van de At'deeling Kurassiers N°. 3. Toegang voor een Heer met of zonder Dame f voor iedere Dame meerder 50 Cents. Het Buffet zal behoorlijk van Verversching voorzien zijn. LEYDSCHE SCHOUWBURG. Maandag 10 Februarij 1840. MARIA, KONINGIN van ZWEDEN, en KATHARINA, HERTOGIN van FINLAND, Tooneelspel in 5 Be. drijven. Na hetzelve: De KAPERGAST, of de MAN met NEGEN VROUWEN, Blijspel met Zang. De Aanvang ten zes ure. Heden avond overleed, na een zwaar lijden van rnim drie wéken en toenemende verzwakking, tot mijn, mijner Kinderen en Behuwd-Doch. ter groote droefheid, mijne geliefde Echtgenoote, GEERTRUY EVER. DINA van GOGH, in den ouderdom van 78 Jaren; ik mogt bijna vjjftig Jaar met haar een gelukkig Huwelijk doorbrengende hoop eenmaal in zalige gewesten haar weder te zien, vertrooste en sterke ons. Leiden, 3 Februarij 1840. PIETER LINCKERS. Heden overleed, tot onze bittere droefheid, na eene kortscondige ziekte, in den ouderdom van 78 Jaren, onze tedergeliefde Moeder, ANTJB KALKOVEN, Weduwe Willem Stortenbeker. Levden Dk. STORTENBEKER, den 4 Februarij 1840. Ma. Aa. STORTENBEKER. Mijn jongste Dochtertje, CORNELIA, GERBRANDA, CATHA» RINA, welker geboorte hare Moeder het leven kostte, overleed heden in den ouderdom van 20 weken. Leyden den 5 Februarij 1840. Mr. H. P. J. TOLLENS. In de behandeling der Oogziekten menigmaal overtuigd geworden zijnde van het nuctelooze en dikwijls schadelijke voor het Gezicht, door het gebruik maken van Brillen met gegocen glazen, zoo als men dezelven meestal vindt bij rijzende of doortrekkende Brilien-Verkoopers, die, daar. enboven, doorgaands de proef niet kennen, of ten minste niet opgeven, waaruit men, in de meeste gevallen, het voor- of nideelige van eene Bril kan opmaken. Men behoeft echter, in deze Stid, zich daaraan niet bloot te stellen, daar zicb alhier, sedert verscheidene Jaren, bevindt een zeer bekwaam Gezichtkundige BrillenslijpcrMM. GLASSLIJPER genaamd, wonende op de Koepoorttgraeht), die ik, op zijn verzoek, als zoodanig, gaarne meer bekend make, daar ik, meer dan vijf-en-twintlg Jaren, dien Man, in zijn werk en in zjjne behandeling, beb Ieeren kennen; en die ik dan ook met gerustheid aanbeveel aan allen, wier gezicht, door het gebruik maken van Brillen, nog vatbaar voor verbetering is, Leyden, 31 Januarij 1840. J. LOGGER, Chir. Doet. Met toestemming van de Wei-Edele Achtb. Herren Burgemeester en Wethouders dezer Stad, maakt de OndCrgeteekende aan het geëerde Publiek bekend, dat hjj met de Feestviering van den 8sten Februarij, met zijn Kraam zal staan op de Hoogstraat, alwaar alidan WAFELEN en POFFERTJES te bekomen zullen zQn. Verzoekt een ieders gunst en recommandatie. Leyden, 6 Februarij 1840. Van ouds J. SJARDYN, Nu W. C. van KLAVERE. VERKOOPING van PAARDEN. IMen la van meening op Zaturdag den 8sten Febiuarij 1840, des middags ten 12 nre, in ie Stads-Doctén te Leyden, publiek, om contant gen, ie Verkoopen: Ongeveer 30 Stuks overkomplete en nog bruikbare PAARDEN, b«. hoorende tot de Afdeeling Kurassiers N°. 3. Een half nur vóór de Verkooping ter voorsz. plaatse voor een leder te zien. VERKOOPING in de Stads Bank van Leening te Leyden, op Dings, dag den 11 Febrntrij 1840, des voprmiddags ten 10 ure, van VERSTANE PANDEN, zoo van Juweelen, Qöud, Zilver en Horologiën, ais van.Wol. len, Linnen en andere, zoo gemaakte als ongemaakte GOEDEREN, be leend in de maand October 1838. Zijnde daags vóór den Verkoopdag, des voormiddags van 10, tot des na middags ten 2 urevoor een ieder te zien. Op Vrijdag den 14 Februarij 1840, des voormiddags ten 11 ure, OPENBARE VERKOOPING in de Herberg Rome, te Warmond, van een ruim en welingerigt BURGERHUIS, in twee partijen bewoond wordende, met Schuur en Erve, en een' grooten Tuin daaraan; staande en gelegen aan de Buurstraat, midden in her Dorp Warmond, het Huis geteekend met N°. 82, en de grond groot 12 Nederlandsche Roeden. Dagelijks, uitgeno men des Zondags, te zien, en nadere Informaciën te bekomen ten Kantore van den Notaris K. KONING, te Warmond. Bij den Boekhandelaar P. ENGELS, Nienwsteeg N°. 710, te Ley den, is van de Pers gekomen: LIJSTEN van INTEEKENING op eene PLAAT, voorstellende den INTOGT van HERTOG JAN VAN BE IJ ER EN, binnen de Stad Leyden. Prijs bij Inteekening f 3. KORT OVERZIGT van de BELEGERING en OVERGAAF van LETDEN en van den INTOGT binnen die STAD, door HERTOG JAN VAN BEIJEREN, den 18 Augustus 1420. TWEEDE DRUK. Prijs 15 Cents. Wordt aan H.H. Inteekenaren op de Plaat gratis afgegeven. STREMMEN uit de WOESTIJN, gehoord binnen LEYDEN, in den nacht van den 21 sten en 32sten december 1839. Prijs 85 Cents. V O N M I S B A A R zijn voor degenen, welke de Maskerade zullen zien: De OPHELDERINGEN omtrent den INTOGT van HERTOG JAN VAN BEIJEREN, in Leiden, op den 18den Augustus 1420, uitgegeven van urege de Commissie tot regeling der Maskerade van den listen Februarij f840; bevattende niet alleen een kort en duidelijk Verslag van de gebeurtenissen; die de belegering van Leiden in 1430 voorafgingen, maar tevens een kort Verhaal van het beleg zelve; alsmede de nainwkenrigste ophelderingen om. crent de Personen, welke bij den Intogc tegenwoordig waren, en tlzoo ie den trein der aanstaande Maskerade zullen voorkomen; waarbij nog om des. zelfs belangrijkheid, als Bijlage, is afgedrukt en toegevoegd: De ZOEN. BRIEF van HERTOG JAN VAN BEIJEREN, in zijnen Oud-Hollandschen Stijl en Spelling, inhoudende de algemeene bepalingen van het Verdrag, enz.; naar de oorspronkelijke Oorkonde, berustende op het Raadhuis te Leiden. Te bekomen bfi P. H. van den HEUVELL, Breedestraat, over de Vrou. wensteeg, en verder bq alle Boekhandelaren alhier. Prijs 40 Cents. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER zit2©ON, teLeydw.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1840 | | pagina 2