lïydsche COUR A N Tc Al 1840. 17. V R IJ D A G j NEDERLANDEN. Leyden, 6 February. Z. K. H. Prim Alexander heeft laatitleden Dtngsdag avond het Invitatie- Coocert van het Muzijkgezelscnap van H. H. Studenten, Sempre Crescendo, net Hoogstdeszelfs tegenwoordigheid vereerd. Zoodra Z. K. H in de af. fdnderijjke loge binnentradvoor Hoogstdenzelven in den Schouwburg met «maak ingerigt, hield de reeds begonnen muzijk op, werd het Vaderlandsch Wilhehnus-Ysti aangeheven en Z. K. H. met algemeene toejuiching ontvangen. De uitgevoerde mdzijk- en zangitukken waren zeer schoon en bekoorden, floor het juiste der uitvoering, de talrijke schare van genoodigde gasten ten hoogste. Ook Z. K. H., die tot het einde toe, vergezeld van Hóogstdes zelfs twee Adjudanten, gebleven is, moet Hoogstdeszelfs goedkeuring heb ben uitgedrukt. Na het eindigen der aangekondigde muzijkstuklten, werd wederom het Wilhelmus gespeeld en Z. K. H. met gejuich uitgeleide gedaan. Door het Genees-en Heelkundig Genootschap te Brugge, zijn uit deze stad tot corresponderende leden benoemd: de Hoogleeraar J. C. Broers en dè Doctoren G. Salomon en C. W, van Kaathoven. Men meldt uit *s Gravenhage van den 6 February: Dezer dagen heeft Zijne Maj. aan den heer H. Storr, die belast geweeit is met de bewaring van het archief van de Nederiandsche Ambassade aan het Spaanache Hof, den titel verleend van Kanselier bij dezelve Ambassade. Door Zijne Maj. is benoemd, bij besluit van 22 januarij, Mr. H.J.van Buren, tot Regter-plaatsvervanger in de Arrond.-Regtbank te Rotterdam. Den 4den dezer is door Zijne Exc. den Fransehen Gezant, Baron de Bois k Comte, aan den Burgemeester der Residentie ter hand gesteld eene som van duitend franken, door Zijne Maj. den Koning der Franschen be stemd voor de weduwe van Willem Kuyper Gzn., welite som vergezeld was van den navolgenden brief aan den voornoemden Gezant: Op de Tuilerien, den 30 Januarij 1840. Er is aan Zijne Maj. Verslag gedaan van het stranden der Fransche brik, la Providence, en van de manmoedige hulp, aan de schipbreukelingen door tien Scheveningscbe zeelieden, op gevaar van hun leven, met de redding, boot toegebragt. Zijne Maj. heeft met leedwezen vernomen het veronge lukken van den matroos Willem Kuyper Ga» die het slagtoffer geworden is van zijne edele Zelfopoffering, en neemt veel deel aan de smart van het huisgezin, hetwelk die ongelukkige zeeman heeft nagelaten. Te gelijk heb ik de eer, Mijnheer! u een wissel toe te zenden van duizend franken, op de heeren Scheurleer en Zonen, welke som de Koning bestemd heeft voor de weduwe, niet tot leniging van een obgeluk, dat onherstelbaar is, maar als een bewns van Hoogstdeszelfs bijzondere belangstelling. Ontvang, Mijnheer de Baron, de verzekeringmynerbijzondere hoogachting. De Secretaris van het Kabinet, Camille Fain. In de maand Mei zal er door een opgerigt genootschap voor de valken- wtitvin HU. KK. HH. de Erfprins van Oranje en Prins Alexander en Z. D. H. de Hertog van Saksen-Wesmar leden zijn, eene dergelijke jagt in de Koninglijke domeinen gehouden worden. Bij het in dienst treden van de ligting van 1840, zou, naar men verneemt, de helft van de ligting van 1839, met groot verlof huiswaarts gezonden worden. Uit Warmond schrijft men: Meermalen is van verschillende zijden melding gemaakt van aanzienlijke giften en geschenkenaan armen- en kerke. - fondsen gemaaktwelke steeds het getuigenis opleverdendat weldenkende godsdienstvrienden zich befjerden in stand ie houden en te schragen, hetgeen eenmaal bestond of daar te stellen, hetgeen ontbrak. Een eenvoudig overzigt van datgene, wat der gemeente van Warmond, in den loop van het jaar 1839, Is ten deel gevallen, levert de oiiioochenbare proef op, dat zij met en wel. ligt boven andere, stof tot dankzegging had. De hoog edel gestrenge heer Mr. J. Haringmanin leven oud vice-Admi. raai der Koninglyke marine Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, in *s Hage overleden, doch vroeger des zomers alhier zijn verblijf gehad en alstoen menige weldaad aan armen en hulpbehoevenden bewezen hebbende, legateerde, als een bewijs van genegenheid voor Warmond, aan de Diakonie der Hervormde Gemeente, de somma van f 100, aan de armen der R. K. Gemeente, eene gelijke som, en aan het fonds tot instandhouding van het kerk-orgel 500 Werkelijke Schnld, 4 2[-pCr.alle vrij van successie regt. Terwijl later mejufvrouw A. J. van Geemenwed. van den heer A. Wolters, van hare jeugd te Warmond gewoond hebbende, en aldaar opgevoed, dobh in den nazomer van 1839 der gemeente ontvallen zijnde, de volgende legaten bij uitersten wil besproken heeft, als: aan de kerkefondsen van Warmond f 300 in kontanten, tot onderhoud harer grafplaats, en daarenboven 4000 voor het kerbfonds; f 1500 om daarvoor te doen vervaardigen het noodig zilverwerk bij het Avondmaal, en aan de Diakonie-Armen van de Hervormde Gemeente van Warmond 2000. Voor het daarstel'en van een nieuw orgel en tot ondersteuning van het fonds tot onderhoud van hetzelve f 6000 in kontanten en het provenu van een huis en erve, in twee partijen bewoond •wordende, gelegen naast de R. K. kerk. Voorts aan het Zendeiing-Genoot- achap f 1000, aan het Bijbelgenootschap f 1000 en aan de maatschappij van weldadigheid gelijke som van 1000, allei vrij van successie. Men kende beide deze weidenkenden als te afkeerig van der menschen lof, dan dat men in denzelven zoude uitwijden. De Prins van Montfort, Jerime Bonaparte, is den sden dezer uit Rot. rerdam op eene stoomboot naar Londen vertrokken. Door den Senaat der Utrechtsche Hoogeschool is akn den weleerw. zeer gel. heer H. N. van TeutemPhil. Theor., Lit. Hum. Doet., Pred. bij' de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Rotterdam, honoris causa de graad van Theologie Doctor toegekend. Men meldt uit Borssele, op het eiland Znid-Beveland, dat aldaar e»n levende zeepaling gevangen was, lang één Nederlandsch el en 7 palmen, dik 5 palmen, zwaar 15.75 Nederiandsche ponden. Uit Groningen schrijft men van den 3 Februarij: Men verneemt dat In den nacht van den isten op den aden Februari) jl. op de Zuider-Begrsafpiaats alhier gestolen is het lijk van een manspersoon', welke aldaar den isten dezer begraven was geworden. Men is ijverig bezig om de daders van dezen vermetelen diefstal op te sporen, ten einde dezelve in regten te kunnen vervolgen. Uit Venlo meldt men van den 3isten Januarij, dat den vorigen Zondag in het dorp Sittard een hevige brand ontstaan is, door het nedervallen van een klomp vuur uit de lucht; vijf huizen zijn daardoor in de asch gelegd. 7 FEBRUARI]* T U R K Y E. Men schrijft uit Smyrna, da: de Verhevene Porte eene nota aan de Ge zanten der groote Mogendheden heeft doen toekomen, waarin zij protesteert tegen de laatste willekeurige handelwijze van Mehemed-Alidie de man schap der Oitomannische vloot en de troepen, die zich op het cogenblik van het verraad des Kapudan-Pacha's aan boord van de vloot bevonden, in zijne zee- en krijgsmagt heeft ingelijfd. Men zegt, dat deze nota grooten indruk bij de Gezanten zou gemaakt hebben. PORTUGAL. Lissabon den 18 Januarij. De verbittering tegen de Engelschen is alhier zoo sterk, dat personen dier natie zich met moeite tegen de aanranding van het gemeen kunnen beveiligen. Het Ministerie is in de zitting der Cortes van den ïpien hevig aange. vallen, wegens deszelfs laauwheid in het verdedigen van Portugal tegen Engeta'nd, daar het toch bewezen was, dat schepen van deze laatste natie. Portbgèsche schepen hadden aangehouden enop vermoeden dat dezelve slavenhaaïders waren, in den grond hadden geboord. De Ministers merkten echter aan, dat men over die zaak met het Engelsch Kabinet nog in onder, handeling was, en dat Portugal in geene dadelijke oorlogsverklaring tegen Engeland komen kon, zonder een regtstreeks besluit van de Cortes. SPANJE. De vermoedelijke uitslag der verkiezingen voor de Cortes wordt thans feeds opgemaakt. Van de 240 leden, waaruit de Kamer bestaan moet, zouden er slecht 80 tot de partij der heethoofdigen en 120 tot die der gematigden behooren, terwijl het gevoelen van 40 nog onbekend zou zijn, Het Ministerie zou dus op eene vrij aanzienlijke meerderheid in de Cortes kunnen rekenen. De Carlisten hebben den 3 Januarij met 5 bataljons en 2 escadrons eenen aanslag op de stad Valencia beproefd, doch zijn met verlies teruggeslagen. De burgeroorlog wordt in Arragon nog met verbittering voortgezet. Den 25 Januarij zijnniet verre van het hoofdkwartier van den Generaal Espartero, zestien soldaten van het constitutionnele leger, allen op eene rij, met de handen op den rug gebonden en voorover liggende, doodgescnoten of doodelijk gewond gevonden, met een geschrift daarbij, inhoudende, dat zulks als eene wraakoefening voor het doodschieten van 18 Carlisten, op last van G'Donnell, en van 8, op last van Zurbanomoet worden beschouwd, DUITSCHLAND. Op den sterentoren te Berlijn Is eene tweede komeet ontdekt; der, zeiver stelling was 304J0 regte opklimming en 63° noordelijke afwijking en derzeive beweging toenemende tot 3° 54' dagelijks in regte opklimming en tot o°,ö' in afwijking. De vaart over den Rhijn te Keulen en te Dusseldorp is weder geopend. Den 1 Februarij zijn de staande bruggen over de rivier voor die plaatsen weder in orde gebragt. Een arme daglooner heeft in Januarij, te Dormagen bij Keulen, in zij. nen koestal, anderhalf voet onder den grond, eene urn met met 823 zilveren en 4 gouden Romeinsche muntstukken, uit de tijden der Romeinsche Kei. zers van de II eeuwj onzer jaartelling, zeer goed geconserveerd, opge dolven. De dagbladen in Zwitserland deelen een voorval mede, tot een bewijs van de hevigheid des winds gedurende de stormen van Januarij. Op Dingsdag den I4den dezer werd een zestienjarig meisje door een rukwind van de hoogte dei Boven-Hanensteins-wegstusschen Holderbank en Langenbruck in het kanton Soluthurn, opgenomen en na door de lucht ongeveer de lengte van twee snaphaanschoten gevoerd te zijn, weder onbezeerd nedergelaten. Door de Zweedsche Regering is de invoer van brandewijn in Lapland verboden, ten einde de onmatigheid der Laplanders te keer te gaan. De geestelijkheid onder hen heeft zich verbonden geenen sterken drank meer te •gebruiken. De matigheidsgezelschappen in Zweden maken over het alge. meen veel voortgang, De Grieksche Minister Glakaris is niet aan de zamenzwering tegen den Koning schuldig bevonden, maar van nalatigheid te berispen, en daarom door den Koning afgezet, doch tevens tot Gouverneur ovèr Livadie benoemd. GROOT-BRIT ANNIE. Londen den 2 Februarij. De berigten omtrent het al of niet kwijtschel den der doodstraf aan de drie voornaamste ter dood veroordeelde belhamels van den gewapenden aanslag op Newport, loopen uiteen. Sommige berig ten namenlijk raeldeti, dat Frost, Williams en Jones genade hadden verkre- gen, doch dat men nog niet wist, waarin thans hunne straf bestaan zou; andere echter willen, dat de doodstraf, die den isten had moeten plaats hebben, slechts was uitgesteld en aanstaanden Donderdag zou voltrokken worden. Door de Lloyds zijn de volgende brieven van 23 en 25 September uit Hong-Kong in China gedagteekend medegedeeld: De verklaring, door Kapitein Smith, van H. M. schip Volage afgekondigd, dat het blokkeeren der Chinesche havens, binnen de zes dagen, te rekenen van den uden dezer, een aanvang zou nemen, is den tyden weder inge. trokken geworden. In onze betrekkingen met China is geene verandering gekomen. De Chinezen hebben eene Spaansche brik in den Typer verbrand, omdat zij dezelve voor een Engelsch schip hadden aangezien. Voorts is de tijding aangebragt, dat de Chinesche Regering eene beloo. ning had uitgeloofd, om de twee Engelsche Kapiteins Elliott en Smith, levend of dood in hare handen te leveren. F R A N K R IJ K. Parijs den 4 Februarij. De Minister van Oorlog heeft in de Kamer voor. gesteld van de ligting van 1839 80,000 man op te roepen, van welke 3,542 voor de zeedienst bestemd worden. Het tegenwoordig Fransche leger is volgens den Minister 314,477 man sterk, mét de reserve en de thans opge roepen ligting kan het tot 509,920 gebragt worden. Ten einde de landmagt met geweren d percussion te wapenen, heeft de Minister een buitengewoon crediet van 3,600,000 fr. aangevraagd. In een brief uit Parijs, waarin over de gevraagde apanage voor den Hertog van Nemours gehandeld wordt, leest men onder anderen het volgende: Het huis van Bodewijk Philips bestaat uit zoo vele hoopvolle kinderen, dat met Gbdes bulp binnen twintig of dertig jaren, vijftig ja iestig Prinsen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1840 | | pagina 1