Gisteren m?ddag namelijk, omstreeks vier ure, heeft alhier op het Nieuwe "Kanaal tusschen de Koninginnebrug en het einde van hetzelve, een ver schrikkelijk ongeluk plaatsgehad. Vier Scheveningerszich aldaar mee schaatsenrijden vermakende, zijn door het broze ijs gevallen en hebben ongelukkig, bij gebrek aan de noodige hulp, allen hun giraf in het water gevonden. De verongelukten zijn: de ttvee broeders IT. da Zwartoud ï8 jaren, en C. de Zwartoud 14 jaren; Jvan der Key, oud 18 jaren, en C. iVaterreusoud 17 jaren, laatstgemelden vrijer en vrijster. Gisterenavond heeft men de lijken, der verongelukten opgehaald. Naar men verneemt heb- heb de heeren F. J. BekrCommissaris van Poiiciete Scheveniagen van GennepGriffier ter directie van Poiicie, en de veldwachter ITeytvelddie zich m de nabijheid der plaats van het onheil bevonden-alle mogelijke pogingen in hec werk gesteld, om den ongelukkigen te hulpe te snellen, doch hun menschlievend doel heeft geenszins hec geivenschce gevolg mo gen hebben. Uit Dordrecht schrijft men van den 24 December, dat sedert Zaturdag de rivieren in die streken met ijs bezet waren geraakt en alle scheepvaart is moeten gestaakt worden. De Utrechtsche Courant bevat een uitgebreid verslag van den cursus over een belangrijk tijdvak der gescniedenis van ons VaJeriand, door Piuf. Visscher aldaar bij aanvang gehouden. Men meldt uic Harlingen, dat aldaar op den 19 December, door de leden van de Sociëteit Zeeburgaan de brave onverschroKkene zeelieoeu, redders der negen schipbreukelingen van hec verongelukte beurtschip in de nabijheid der haven van genoemde stad in den stormachtige» nacht van den i8den op ipden October 1. 1.; voor betoonden moed en menschiie- vendheid, als een geschenk en blijvend aandenken zijn uitgereikt: aan de Engelsche Kapiteins Daniël CharrosinJames Atkins en Henry Desney elk een bij uitstek fraai bewerkte zilveren beker, en aan Simon van der Meer bestelder van hec Harlinger veer, en stuurman Jacobus Willem de Jager, eik een zilveren tabaksdoos, benevens aan de equipage van genoemde scheeps gezagvoerders en acht wakkere Harlinger zeelieden, welke aan den gevaar* vollen togt hadden deel genomen, ieder een belooning van vijftien, guldens; ook werd bij die gelegenheid door den heer D. Krayerop verzoek en namens een zijner Amsterdamsche vrienden, aan gemelaen Simon van der Meeren Jacobus Willem de Jager, voor hun edel en manmoedig gedrag, ^elk een fraai bewerkc zilver tafel-tabaks-komfoorc ter hand gesteld. In Londen is in de groote suikerraffinaderij van de heeren Bowman en Zoon een hevige brand uitgebarsten, waardoor die fabrijk geheel vernieid en de bezitters eene schade van 100,000 sc. geleden hebben. De Minister van Financiën heefc in de Belgische Kamers van Verte genwoordigers den 22 December voorgesteld, om de Bank van Belgie te hulp te komen, en daarom voor 4,000,000 fr. aan schatkistbiljetten uic ce geven; die voorstel worde thans in de afdeelingen onderzochc; men meent wel, dat hetzelve zal aangenomen worden. In die zitting zijn de begro tingswetten voor hec Departement van Oorlog voor 1839, ten bedrage van 50,000,000 fr. aangenomen. Eenige leden hebben zich bij die gelegenheid voor eene schikking, volgens de 24 artikelen, verklaard, anderen hebben er zich hevig cegen verzet. Te Brussel is den 22Sten een gebouw afgebrand, waarin een aanzien lijke hoeveelheid hooi zich bevond; de brand deed zich eerst als zeer ge vaarlijk voor, doch heefc zich nog alleen bij dat gebouw bepaald. De Studenten der Belgische Huogeschoolen zijn, door Commissien uic 'hun midden, opgeroepen, om een vrij-corps daar te stellen, tot verdediging -der grenzen van Belgie., OOST- I*N DIE. Batavia den 5 September. Men meldt van deze dagteekening, dat de Verjaardag van Z. M. onzen Koning in de Oost-Indische bezittingen met vee! vreugde was gevierd geworden. Z. Exc. de Gouverneur-Generaal be vond zich, op zijne omreis door de kolonie, toen juist te Soera baije, waar hij een prachtig bal door de vrijmetselaars-loge, de vriendschapge geven, heeft bijgewoond. Z. Exc. had eenige burgerlijke en militaire benoemingen gedaan, De Schout-bij-Nacht E. Lucas heeft uic de handen van den Kapitein ter zee Koopman, hem, namens den Gouverneur-Generaal, bedankende voor zijne hewezene diensten, hec bevel over de Nederlandsche zeemagc in de Oost-Indien overgenomen. Er waren te Batavia gunstige tijdingen uit de binnenlanden van Palem- bang oncvangen, waar de Nederlandsche troepen onderscheiden overwinningen behaald hadden en vele inlandsche hoofden tot onderwerping gekomen waren. AMERIKA. Uit New-York wordt van den 6den December de aanspraak medegedeeld, door den Voorzitter der Vereenigde Staten gehouden bij de opening van hec Congres; dezelve is van geen algemeen belang; omtrent den opstand in Ca nada en het deel dat sommige bewoners der Vereenigde Staten er in genomen hebben, merkt men deze zinsnede op: Ik had gehoopt, dat de eerbied voor de wetten en het ontzag voor den vrede en de eer huns eigen lands, welke immer de burgers der Vereenigde Staten kenschetste, zou hebben belet, dat een gedeelte zich zou hebben enthouden eenige poging aan ce wenden ter bevordering van oproer op hec grondgebied eens Staats, met wien wij in vrede leven, en met wien de Ver eenigde Staten verlangen de meest vriendschappelijke betrekkingen ce behou den. Ten diepste betreur ik het, dat ik u moet berigten, dac zulks het geval niet is geweest.'* ZWEDEN. Den 6 December heefc Zijne Maj. de Koning van Zweden eene reis onder nomen naar verschillende Zvveedsche en Noorweegsche provinciën. De reis schijnt verscheiden maanden te zullen duren en ondercusschen is door den Koning een Regentschap benoemd, aan hetwelk de zaken der Regering zijn toevertrouwd. Z. K. H. de Kroonprins staat aan het hoofd van dit Re gentschap. ITALIË. Uit Rome schrijft men van den 11 December, dat de Staats-Secretaris de Kardinaal Larnbruschinieene proclamatie aan de inwoners der vier Legatien had afgevaardigd, waarin hij hun van de zijde des Pausen bekend maaktdat daar de Paus een bewijs van vertrouwen had gegeven, door Z. M. den Kei zer van Oostenrijk te verzoeken, zijne troepen uit de Legatien cerug te trek ken en dit thans geschied was, hij ook cevens hoopte, dac zijne onderdanen dac blijk van vertrouwen zouden beantwoorden, door zich rusrig ce gedragen en even als zijne andere onderdanen gehoorzaam onder zijn vaderlijk bestuur te leven. De proclamatie is geceekend van den 8 December. Ondercusschen meldt men uit Faënza, dat weinige dagen na het ver trek der Oostenrijksche troepen de rust aldaar is verstoord geworden, hoewel de voorgevallene wanorde niets met de staatkunde schijnt gemeen te hebben. De stedelingen namenlijk koescerden sedert onderscheiden jaren eenen diep gewortelden haat tegen de inwoners van eene voorstaddeze haat scheen echter uicgebluscht te zijn, doch zoodra de troepen vertrokken waren .Barstte dezelve wederom uic en werden de partijen handgemeen. De Pauselijke karabiniers hebben echter de rust weder hersteld. Uit Pisa wordt van den i4den geschreven, dac aldaar de Hertog van Wurtemberg met zijne zieke gemalin Prinses Maria, dochter van Lodewyk Philipswas a.angekomen en dar men gegronde verwachting had, dat hare toe- tand door de milde lucht van Italië zou verbeteren. DU1TSCHL AND. Men schrijf: uit Bonn van den 18 December, dat een batterij artillerie die stad was binnengerukt en van da.r naar Aken zou vertrekken. Dezelve zou te Jioblents vervangen worden door een detachement van hetzelfde wapen, dat, zoo men zegt, binnen kort van Maagdenburg verwacht wordt, Te Munchen studeren dit jaar 1465 jongelieden, als 308 in de wijs begeerte, 485 in de regcen218 .in de godgeleeidhe4d209 in .-ue genees kunde, 31 m de staatkunde, 18 in de taalkunde, 58 in de kruidkunde, 44 in .de bouwkunde en 91 in de kennis des mijnwerken en bosschen. On der deze zijn 136 vreemden; in 1837 toe 1838 waren er 1432 ingeschreven, F R A N K R IJ K. Parijs den 22 December. Hec Ministerie hoeft in de Kamer der Afge vaardigden nog eene overwinning behaald; dewijl de heer Odillon-Barrot een lid,der Kamer, die toe de hevige revolutionnairen behoort, en weinen zijne partij toe een der 4 vice-Presidenten wilde benoemen, als zoodanig mee verkozen is, maar wel een Ministerieel lid; de 3 overigen zijn insge lijks hec Minis erie toegedaan. Van de Commissie, die benoemd is, om het adres van antwoord op de troonrede op te stellen, bestaac de meerderheid uic anti-ministeriële leden. De heer Dupin heeft bij het aanvaarden van het voorzitterschap de volgende korte aanspraak gehouden: Ik gehoorzaam aan den wil van de Kamer, door de zware en gewigfige taait op mij te latien, hec voorzitterschap bij uwe werkzaamheden te beklee- den, en uwe beraausiagingen ce besturen. Ik neem die betrekking aan, vrij van allen invloed, zuiver) van alle verbindtenis. Aan mijne pligteu gehecht, ken ik daarvan de uitgestrektheid; ik zal mij beijveren dezelve te vervullen, oi.dersteund door uwen welwillenden bijstand, en ut hoop, dac de open bare. opinie, welke onze beraadslagingen gadeslaat, mij het regt zal la ten wedervaren, dac ik mij bij elke gelegenheid zal betoond hebben, de man van de Kamer, en de getrouwe tolk van onze parlementaire voorreg ten te zijn geweest." Men zegt, dat er eene petitie rocdgaic, om bij de Kamer eene demon stratie ten voordeele der Belgen te vragen. Z E E - T IJ D 1 N G. In Tessel binnengekomen P. van Duivenbode, van Batavia, R. Tjebbes, van Surina- men, H. Linsrokvan Baltimore, H. van Veen. van Bordeaux, B. H. Gust, van Ber gen Luit. iste klasse CoertsenZr. Ms. stoomboot Curagaovan Hellevoetsluis. In net Vlie en Terscb. niets gepasseerd. Het schip de Vrou-w HenriettaKapt. H. F. Klie, van Rotterdam, op avontuur, was den 17 Dec. op de hoogte vau Ramsgate. De schepen BlenheimKapt. J. L. Spence, van Batavia naar Rotterdam, en Undine Kapt. B. Taylor, van Amsterdam naar Charlestonzijn den 15 Dec. Deal gepasseerd. De Oostenrijk 5che brik GorizianoKapt. Martinolichvan 'Tchesme naar Amsterdam, is den 17 Dcc. te Portsmouth lek en met verlies van zeilen binnengeloopenen op de Modderbank onder quarantaine geleed. Het schip Plymouth, Kapt. W. k. Robbinz, van Rotterdam naar New-York, te Ply mouth binnenheeft den 15 Dec. de reis voortgezet. Het schip HesperusKapt. P. Schackelvan Smyrna naar Amsterdam, te Carthagena binnen, heeft oen isten Dec. de reis voortgezet. Het schip Général ChasséKapt. M- Harkeina, den 4 Sept. van Batavia naar Rotter dam vertrokken, was den 24 Oct. op de hopgte van St. Helena. Te Cardiff heeft den 15 Dec. een aanvang gemaakt inet laden het schip JandianaKapt. H. B. van der VVerff, voor Rotterdam. Te Douvrcs is aangekomen Kapt. YV. Hallen te Gravesend P. H. VVeyB. J. Pot- jewyd, J. J. Cramer, J. Houtsager, C. E. Grimes en J. Maijörallen van Rotterdam. PR IJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den 24. December 1838. Nederlanden, .GebL Pruissen. Werkel. Schuld 2}pCr. Dico 5 Uitg. Kans-Biljetren. Amort.Syndic. 4! 3f Hand.-Maacs. 4! Nieu we dito4 j Aandl.H.Spoorw. Rijn-Spoorw. 4J. Frankrijk. Inschr. |Grb. 3 pCt. Rusland. Gb.//.&C°.i798 5pCc, 53*a 54 I 5316 100 aiooLioo^ Hb 251 25„ 9494f! 94u 7®ja 79( 79 I74?a'75l '75s ioo;aioi; 101 933,' 9494, loijaioij iolj Ins. en Certif. 6 ~«8Ji 5 a losJaios} 105 aiosj 681 971 69 98 >°5f «°51! 68j 9?! Geldl. te Lond. 4pCt. a Aandeelen van dito.. 123 a 124 Spanje. Nieuwe 1835 85 spCt. 16 ai6f Ditoonbep.st.a Dito passivea Dito uitgesta Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. Obi.Go//C°. 5 pCt. a Certificaten.2}a Neg. Metalieka'a Idem5 io3jaro3{ Dito in Lond. 5 a Bank-Akcien.3 a Napels. Certificaten.5 pCt. a Dito in Napels. 5 93 Ja 94 Gebl. 123J 16,' >03» .931 Getrouwd: A lkmaar den 20 December 1838. B. DULLEMAN HILDEBRANDT, Commits der Posterijen te Leyden en A. M. van de VELDE. Strekkende dene tevens tot bijzondere Kennisgeving. pg======^T— TE KOOP: Eene zeer ligte, weinig gebruikte, solide TILBURIJ, zonder Kap, naar den laatsten smaak geschilderd, en met fijn blaauw laken bekleed. Adres bij B. P. van HEES en ZOON, Stalhou ders te Leyden, Hoogewoerdsroort Wijk 3 N°. 319, Witte Poorc Wijk 1 N°. 143. Brieven Franco, PUBLIEKE VERKOOPING. Op Zaturdag den 5 Januarij 1839, ci-es avonds ten 6 ure, zal men in hec Heeren-Logement aan den Burg bmn.en Leyden, publiek doen Veilen, Af® slaan en Verkoopen, als: VRIJWILLIG}, N°. 1. De HËLFT in eenen Steenen WIND-KORENMOLENgenaamd DE LELIE, met de Opstand der Huizing en Getimmertens, aan en onder dezelve Molen gebouwd, en daarbij gelegen Tuin; mitsgaders de HELFT in alle de losse GEREED SCHAPPEN, bij dezelve behoorende; aiIes staande op Stads Grond en Vestwal, omtrent de Witte Pport der Stad Leyden, Wijk 1 N°. 110en i\oa9 en bij het Kadaster bekend op Sectie AN°. 116 en 117; voorts nog de HELFT in een HUIS, Staande en gelegen te Leyden, aan de Westzijde van de ge damde Vestwal, tusschen de Witte Poort en Boomkwekerij, met de daar nevens gelegen Stalling, Wijk 1 N°. 115 en 115 bij het Kadaster bekend op Sectie A, N°. 110 en 115. En N°. 2. (ingevolge REGTERL1/KS AUTORISATIEEen HUIS en ERVE, staande en gelegen te Leyden, aan de Oostzijde van de Lange Pieterskerk Choorsteeg, omtrent her Pieterskerk» hof. Wijk 4 N°. 475, en bij het Kadaster bekend op Sectie G, N°. 767. De voorschreven Percelen zullen door een ieder kunnen worden bezig- tigd, als: N°. 1. op Vrijdag en Zaturdag. den 4 en 5 Januarij 1839, en N°. 2. alleen des Zatnrdags, des voormiddags van 10 tot 12 en des na middags van 2 tot 4 uren. Breeder bij Biljetten gespecificeerd en inmiddels nadere Information - te bekomen ten Kantore van aen Notaris A. ZUURDEEG, te Leyden voornoemd. By de Wed. ANTHONY de KLOPPER em ZOON* ce Leyden:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2