SI I 95 79} GROOT-BRITANNIE. Londen den 12 December. De Gravin van Durham beeft hare betrek. ,kking van staacsdame bij H. M. nedergelegd; hetgeen is aangenomen gewor- den. Men brengt dit in verband mee het ongenoegen, aac haar gemaal, ge. wezen Gouverneur van Kanada, tegen de besluiten -^ao H. M. gedurende zijn •bewind genomet, koestert. In de hoofdstad heeft den nden zulk een zware mist plaats gehad, dat in onderscheiden winkels overdag gazlicht was ontstoken. Ongeveer drie honderd Iersche geestelijken hebben een adres aan de Aartsbisschoppen en Bisschoppen van dat land ingediend, waarin zij zich over den treuiigen toestand der Gevestigde Kerk aldaar beklagen, hunne be reidwilligheid betuigen-om tot herstel daarvan al het mogelijke aan te wen. den, en opgave dér geschiktste middelen vragen om dit doel te bereiken, In hec daarop verleend antwoord wordt als zoodanig middel opgegevenóit iedere parochie haren eigen geestelijke hebbe, en gezegd dat pogingen aan gewend zullen worden om het getal der leeraars in Ierland vermeerderd te krijgen. Het linieschip the Thundenervan (84 stukken is onverwijld in dienst gesteld. Er worden sedert eenige dagen met ijver voor de: marine en artil lerie manschap aangeworven. 1 FRANKRIJ IC. Parijs den 14 December. De Maarschalk Gèrard heeft eene proclamatie uitgevaardigd, waarbij hij verklaart, het bevelen over de nationale garde op 2ich genomen te hebben. Z E E T IJ 1 N G. In Tessel binnengekomen T. Brown, van llichemont, R. Irving, van Baliia, W. Ve- ningavan Havre de Grace, \V. H. Smith, van Londen, D. D. de |ong, van Huil. in het Vlie binnengekomen F. Hjorth, van StokiiolmE. E. Hoveling, van Ko ningsbergen, A. Rozeina, van Laurvig. Te Tersch, niets gepasseerd. Het scnip de Viouw ZwaantjeKapt. G. O. Bakker, van Amsterdam naar Bremen, heeft, volgens een berigt van Delfzijl, in Vriesland ingevrozen geweest. Het schip Treves t ra ndKapt. E. Andersen, van Amsterdam naar Trevestrand. is den 9dcnen het schip Providentie.Kapt. INI. H. Johnsen, van Goihenburg naar Belgien den 21 Nov. te Uoroen binnengcloopen, het laatste om te overwintered. Het schii) MargarethaKapt. J. H. Buiningvan Oudsoen naar Delfzijl, is den 20 Nov. te Kaivesuud binnengcloopen. Het .schip Edua/dKapt. B. Nielsen-, van Amsterdam naar Ostrisoer is den 9 Nov. Killsui-d gepasseerd. Het schip EcrdghedenKapt. H. E. Sonne, van Riga naar Amsterdam, te Flekkenoe binnen heeft den 23 Nov. de reis vervolgd, doch is, daarbij gestoten hebbende, te Fossevigeene vierde mijl vandaar, lek binnengeloopen. Het-schip EmanuelKapt E. H. Haar, van Dantzig naar Amsterdam, laatst van Man- daiilis volgens een brief van Siavanger van den 27 Nov.in eene buitenhaven van •Eggersund lek binnengeloopen. 'liet schip Elizabeth en Alida Kapt. F. Eckmeijer, van Amsterdam naar Havre, is den 10 Dcc. Deal gepasseerd. P 11 IJ S - C OUR Amsterdam Nederlanden, Werkel. Schuld 2JpCr Dico 5 Uicg. Kans-Biljecren. Amort.S.ynoic. 4^ 3} -- Hand.-Maats. 4! Nieuwe dito4} AandUI.Spoorw. Rijn-Spoorw. 4J. Frankrijk. Inschr. 'Grb, 3 pCt, Rusland. Gb.tf.&C°.i79tf 5PCt. ,8fJ 5 Ins. en Certif. 6 18U 5 ANT der EFFECTEN. den 15. Decetnber 1838. Gebl Pruissen. 53ïa 54i loolaioo^ a 24b 24! S4f» 95f 79 a 80 f75jai76 a 931* 94 I02 ai02j-i I05PI05P W5{al05± 68 ia 69 a - 1 54 tool 24b '75 94 102 Geldl. te Lond. 4pCt. a \andeelen van dito 122 J a 123^ Spanje. Nieuwe 183-585 5pCt. i6pi6{ Ditoonbep. st.a— Dito passive.....a— Dito uitgest,|a 5I Coupons 1 Nov...—a— Oostenrijk. ObiColl C°. 5 pCt. a Certificaten.2Ia Neg. Metaliek 2' a Idem5 a Dito in Lond. 5 a Bank-Aktien.3 -a Napels. 68' Certificaten.5 pCt. a Dito in Napels. 5 a 1 Gebl. 113 De Prijs van de BOTER aan de Waag binnen Leïden. Zaturdag den 15. December 1838. Hooiboter. Van 32 tot 34 gulden. Mren Regenten der R. C. Armen en Weezengeven door deze te kennen, dat even als in vorige jaren, gednrende de drie volgende Maanden, UITDEELING van. Warme Spijt aan het gewone locaal zat plaats hebben; terwijl eerstdaags Inschrijving». Billetten zullen worden aangeboden, ten einde een ieder in de gelegenheid te stellen tot liefdadige medewerking in deze voor Armen doelmatige Voeding; zijnde inmiddels Aan- deek-O ie bekomen aan bet R. C Weeshuis, tegen ƒ2.25, voor welke geringe son drie maal in de week, van 3 Januarij tot 27 Maart, eene Portie kan verkregen worden. L R v n e N Namens MrenRegenten voorPoemd den 10 December 1838. W. S. COEBERGH. De Kamer van Notarissenin het Arrondissement Leiden, brengt I-ij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, dat, ingevolge de thans bestaande Wetgeving, de eigenhandig geschreven Testamenten bij eenen Notaris moeten worden in bewaring gegeven, als zullende gemelde uiterste wilsbeschikkingen, bij nalatigheid daarvan, van geene kracht of waarde zijn. Leiden, De Kamer vvn Notarissen voornoemd den 15 December 1838. In Naam derzelve, A. B. BAR KEY Nz., President. P. MULLER, Secretaris. Getrouwds Katwijk aan den Rhijn, 12 December 1838. Mr. G. A. SALOMON HUYGENS en A. W. T A A T. THEATRE DE LEIDE. Mardi 18 Décembre 1838. La première Représentation de: LA SOMNAMBULE, Opéra en Trois Acies Paroles Imitées de l'Italien par Mr. Tavernier, Musique de Bellini. La première Représentation de: MAL NDTÉ DANS LE QUARTIEIl, Tableau de Mteurs Populaire!en un Actede Mrs. Desvergers et Hyppolite Leroux. Ordre dti Spectacle: 1. La Somnambule. 2. Mal Noté dans ie Quartier. On peut se procurer la Brochure du dit Ooéra chez Mr. J. H. GEBHARD. On commencera tt SIX heures et demie trés précises. LEYDSCHE SCHOUWBURG. Op Donderdag den lósten December 1838 (Tot Sluiting van het Tooneel tot na het Kersfeest De DILIGENCE op ORLEANSof de VERGISSING, Blijspelin drie Bedrijven, naar het Fransch; waarin de Rol van Duversee voor de laatste maal door den Heer Hof.dt, zal worden vervuld. Na hetzelve: De STRAATJONGEN van PARTS. Blijspel, met Zang, in twee Bedrijven, naar net Fransch le Gamain de Paris, van de HeereD Rayard en Kander. burchdoor den Heer .7. Zytsema. De Aanvrtng ten ZES Ure. HALVE LOTEN worden eerst NA half négen ure afgegeven. 'Op den 8 December 1838, is te ;ParVs overleden. Vrouwe S.'C. TEMMINCK, Weduwe den Wel-Edel-Geboren Heer Mr. WILLEM COR NELLS de WITT. Het behaagde de Voorzienigheid op Iredeti, 'zeer onverwachts, "loc onze innige droefheid, tot zich te' roepen, 'een onzer Lievelingeh, hec Zoontje, genaamd MARINUS JACOBUS, in den jeugdigen leeftijd Vah bijna één 'jaar. Leiden, A. C O U V E. 16 December 1838. 'E. J. van BUUREN. Eenige Kennisgeving. - ZUIVERING van HYPOTHEKEN. Bij geregistreerde Exploiten van de Deurwaarders }OllAN ADAM WORM- SER, te Amsterdam, en PIETER KAREL DOEFF, te Leyden, in datis twaalfden December 1838, ten verzoeke van den Heer JOHANNES HER- MANUS van WENSEN, Koopman, wonende te Leyden, domicilie gekozen hebbende ten huize van den Ondergeteekenden Procureur, wonende te Leyden op de Hooglandsclie Kerkgracht, Wijk 7 N°.968, geinsipueerd aan. den Heer WILLEM JUSTËR, van beroep Sn.itwonende te Amsterdamio qualitéit van Toeziende Voogd over het minderjarig Kind van Wijlen den Hevr^BA. RÈND BLOK, zich ook wel genoemd en geschreven hebbende BAREND JUSTER BLOK, in huwelijk verwekt bij zijne riagelatehe Weduwe MARIA JOHANNA CELOSSE, wonende te IVageningenalsmede aan den Edele Achtbaren Heer Officier bij de Arrondissements-Rcgtbankzitting houdende ,te Leyden, is kenbaar gemaakt: dat door den Ondergeteekenden Procureur, op den vierden December 1838, ter Griffie van evengemelde Regtbaijk, is ge deponeerd, een geregistreerd Copie Collationnée eener Acte van publieke Veiling, Koop en Verkoop, gehouden ten overstaan van den Notaris COR NELIUS KLAVERWYDEN, resideerende te Soetervoudein presentie van Getuigen,op den achtsten October 1800 acht en dertig, waarbij doorABRAM CELOSSE, Bode der Gemeente Nieuwer-Amstel, in Noord-Hollandwonende aldaar, in qualitéit als gemagtigde van gemelde Maria Johanna Celosse, Weduwe den Heer Barend Blok, zich ook wel genoemd en geschreven hebbende Barend Juster Blok, is verkocht, en door den Heer JOHANNES HERlVlANl'S van WENSEN voormeld, gekocht: Een BUITENPLAATS, genaamd RHJJNSTROOM, met deszelfs Heerenhuizing, Tuinmanswoning, Koetshuis en Paardenstal, mitsgaders Bosch, Boomgaard en Moestuin; ge- teekend met N°. 428; gelegen aan den Hoogen Rijndijk, buiten-de Hooge- woerdspoort der Siad Leyden, in de nabijheid derzelve Stad, onder Soeter. woude; bij den Kadastralen Legger bekend Sectie A, Numero's 63 tot dn met 71; ter grootte van twee Bunders, eene Roede en zeven en twintig Ellen; belend ten Noordoosten het Utrechtsche Jaagpad, ten Zuidwesten den Hoogen Rijndijk, ten Zuidoosten de Roomburger Vaart en ten Noordweaten Vrouwe Johanna Jacoba Jonkheere, Weduwe den Heer Cornell's Htlbetsma,- en zulks alles te zamen om en voor de som van Zes Duizend Kier Honderd Guldens, buiten en behalven de Lasten en Conditiën, in gemelde Acte van Koop en Verkoop omschreven. Het deponeeren van gemeld Copie Collationnée is geschied, ten einde te -geraken tot Zuivering van de Legale Hypotheken, waarmede het gezegde Onroerend Goed tnogte zijn bezwaard, en heeft de voormelde Heer Johannes Hermanus van Wensen, bij gedachte Exploiten doen verklaren, dat bij deze Procedure, tot Zuivering geantameerd, naar aanleiding van Art,26 der Wet, op de overgang van de vroegere tot de nieuwe Wetgeving zoude doen bekend maken, in den vorm bij Art, 683 van het in vigeur geweest zijnde Code de Procedure Civile voorgeschreven, waartoe alzoo deze Advertentie is strekkende. A. A. DILL IÉ, Procureur. Ten Kantore van N. NATHANS te L-.yden, zijn nog te bekomen: HEELE en GEDEELTEN van KOOP-LOTEN voor de i76s/« Kon. Ned. Loterijwaarvan de Eerste Klasse begint te trekken óp Heden. N N A A M DES KONINGS. VERKOOPING BIJ EXECUTIE. Men is van meening op Woensdag, den 19 December 1838, des voormid. dags ten elf uren, aan den Nieuwen Rhijn of Botermarktvoor'hec huis geteekend Wijk 4 ND. 32, aan de meestbiedendenom Contant Geld, te verkoopen: Een Partij MEUBILAIRE GOEDEREN., bestaande in: Tafels, Stoelen, Spiegels, één Eikenhouie Chifonnière, twee Ledikanten, en hét. geen verder ten dage der Verkoop te voorschijn zal worden gebragc. Alle welke goederen gearresteerd zijn ter requisite van den Heer Obt- vanger der Directe Belastingen te Leyden, ten lasteri van H. D. TRAP, beroep Tapper en Goudsmit, te Leyden woonachtig. HOUTVERKOOPING op CRONESTEÏN, aan Lammen onder Soe- tcrwoude, op Donderdag den 27sten December 1838, 'S voormiddags te tien ure: Van eene groote partij extra zwaar rsRAND- en WERKHOUT, Es sen en Elzen, liggende in bonnen, en op dag tot 1 Jtinij 1839. Op Donderdag den 27sten December 1838, des avonds ten 6 ure, OPENBARE VERKOOPING, in her Raadhuis te Sassenheijptvan: Eene partij extra goed en weltoegemaakt WEI- of HOOlLANiz, in den Kooi- Polder, onder Warmond; Sectie A, N°. 48; groot 1 Bunder, 70 Roeden en 50 Ellen. Nadere Informaciën te bekomen ten Kantore van den No- taris KONING, te Warmond. y PUBLIEKE VERKOOPING. Op Zaturdag den 5 Januarij 1839, des avonds ten 6 uie, zal men in bet Heeren-Logement aan den Burg binnen Leyden-, publiek doen Veilen, Af* slaan en Verkoopen, als: (JKRIJIKILLIGjN°. r. Qe HELFT in eeneti Steenen WIND-KORENMOLENgenaamd DE LELIE, met de Opstand der Huizing en Getimtnertens-, aan en onder dezelve Molen gebouwd, ert daarbij gelegen Tuin; mitsgaders de HELFT in alle de losse GEREED SCHAPPEN, bij dezelve behoorende; alles staande op Stads Grond eflf Vescwal, omtrent de Witte Poort der Siad Leyden, Wijk 1 N°. noen fio*g en bij het Kadaster bekend op Sectie-AN°. 116 en 117; voorts nog de HELFT in een HUIS, staande en gelegen te Leyden, aan de Westzijde van de ge* damde Vestwal, tusschen de Witte Poort en Boomkwekerij, met de daar nevens gelegen Stalling, Wijk 1 N°. 115 en 115 a, bij het Kadaster bekend op Sectie A, N°. 110 en 115. En N°. 2. (ingevolge REGTERLJJKÊ AUTORISATIEJ: Een HUIS en ERVE. staande en gelegen te Leyden, aati de Oostzijde van de Lange Pieterskerk Choorsteeg, omtrent het Pieterskerk* bof. Wijk 4 N°. 475, en bij het Kadaster bekend op Sectie G, N°. 767». De voorschreven Percelen zullen door een ieder kunnen worden bezig, tigd, als: N°. I. op Vrijdag en Zaturdag, den 4 en 5 Januarij 1839, en N°. 2. alleen des Zaterdags, des voormiddags van, 10 tot 12 en dei na middags van 2 tot 4 uren. Breeder bij Biljetten geapecificeerd en inmiddels nadere Informatiëtt te bekomen ten Kantore van oen Notaris A. ZUURDEEG, t< Leyden voornoemd. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER ew ZOON, te Leyden,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 4