leydsche r. 1838. V VRIJDAG, fr' re ps lr: V 3 •4n<*y COURANT. 7 DECEMBER. NEDERLANDEN. Leyden den 6den December. 'Heden worde de 4Ósien verjaardag van Z. K. H. den Prins van Oranje Ibinnen deze stad gevierd. De nationale vlaggen wapperden van onderschei dden publieke en bijzondere gebouwen, en eejie luisterrijke parade werd ♦door de Schutterij en het garnizoen dezer stad gehouden. Men meldt uit 's Gravenhage van den 5den December: Bij Koninglijk besluit heeft Zijne Maj. bewilligd in de voortzerting, voor een tijdvak van io jaren, van de te Amsterdam bestaande naamlooze Ven nootschap, onder de benaming van de derde Amsterdamsche zee-assurantie •compagnie, welke maatschappij zien in gunstigen staat bevindt. Dezer dagen zijn door Zijne Maj. tot ambtenaar voor de Oost-Indische dienst van de eerste klasse benoemd, de heer en P. Reineveld van Hulten en Donker Curtiusom nader in eene regterlijke bediening te worden geplaatst. Bij Koninglijk besluit is de helling van een havengeld te Blokzijl en •Kuinre toegestaan. Naar men verneemt, houdt een dezer dagen vastgesteld Koninglijk be sluit in, dat, aangezien er bij de onlangs gedane inspectie der bedijkingen van den zuidpias in Schieland, gebleken is, dat, ofschoon dezelve geene verontrustende teekenen opleveren, er nogtans, door de aanhoudende voch tige weêrsgesteldheid, en het gestadig afmalen des waters, aanmerkelijke schaden in dezelve ontstaan, het raadzaam geacht wordt, aan de bedijkingen nog te doen aanvoeren en verwerken eene hoeveelheid van 9500 trubiek ei- Jen vletgrond tegen den prijs van 34 cents per cubliek el, door den aanne. mer van den vletgrond by de openbare aanbesteding bedongen. Door Zijne Maj. is uit bijzondere welwillendheid jegens S. E. T. van Hamelsvelddochter en eenige overgeblevene erfgenaam van wijlen den Raads heer Mr. IV. T. van Hamelsveldaan Mr. P. Simonste 's Gravenhage, ver- gunning verleend, om ten voordeele van zijne voorgeschrevene nicht, de re dactie en uitgave voort te zetten van het werk, ten titel voerende: Neder Jandscfie Pandectenof Verzameling van iVettenin het Koningrijk der Neder, landen bestaandeen daarin over te nemen en te plaacsen die wetten en ver ordeningen van het openbaar gezag, welke tot de te behandelen onderwerpen betrekkelijk zijn, alles op oen voet en de wijze, zoo als dit door wijlen den voornoemden Raadsheer oorspronkelijk ontworpen en aan denzelven, bij Zij ner Majs. besluit van den 9 Jannarij 1827, Staatsblad N°. 2), alsmede aan diens zoon, nu wijlen Mr. Pvan Hamelsveldbij Hoogsiaeszelf# besluit van den 4 Mei 1835, Staatsblad N°. 14), is toegestaan. Heden morgen is Z. K. H. de Erfprins van Oranjekomende uit Stutc- girt, in deze Residentie terug gekeerd. Naar men verneemt heelt het Z. M. den Koning van Wurtemberg behaBgd den Generaal-Majoor Bagelaer en den Majoor Haze Bomntedie Z. K. H. naar Stuttgart hebben vergezeld, den eerste met het Grootkruis der Frederiks-orde en den tweede met het Kruis der 3de klasse van de orde van Wurtemberg te begiftigen. De afdeelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zullen mor gen het ontwerp van wet, betrekkelijk het muntwezen, gisteren bij de Kamer Ingekomen, onderzoeken. Ten elf ure zal de centrale afdeeling bijeenkomen, welke waarschijnlijk, in de ten half 12 ure te houden zitting der Kamer, haar verslag over eenige der aanhangige ontwerpen zal doen, waaromtrent de beraadslagingen eerst daags kunnen worden te gemoet gezien. Ook verzekert men sints eenige dagen, dat er vóór de beraadslagingen over de financiële ontwerpen van wet, van Regeringswege staatkundige mededeelingen aan de Kamers zullen wor den gedaan. Nog verzekert men, dat er morgen aan de Tweede Kamer der Staren- Generaal een ontwerp van wet zal worden aangeboden, tot verleening van de toestemming der Kamers tot het huweliik van Z. K. H. den Erfprins van Oranje. Men verwacht, even als dit bij vorige dergelijke gelegendheden heeft plaats gehad, dat dit ontwerp spoedig afgehandeld zal worden en des. .zelfs voordragt aan de Staten-Generaal aanleiding zal geven, om Z. M. een .adres tot gehikwensching over deze heugelijke gebeurtenis, aan te bieden. Aanstaanden Zaturdag zalnaar men verzekertde Eerste Kamer hare werkzaamheden aanvangen en hare eerst-e zitting houden. Uit de memorie van toelichting van het ontwerp van wet tot daarstel- ling van eenige wijzigingen in de bestaande bepalingen op den invoer van .gouden en zilveren werken, blijkt, dat men aanvankelijk het voornemen had opgevat, om de thans voorgedragene veranderingen in te vlechten in het ont werp eener algemeene wet nopens het middel van waarborg der gouden en Zilveren werken, ter vervanging van de nog in dit Rijk bestaande Fransche wet van den ipden Brumaire Vide jaarmet welker herziening men zich "heeft bezig gehouden. Dan de noodzakelijke overeenstemming, welke bij de Invoering van eene nieuwe wet tusschen dezelve en die nopens eenige andere vakken van bestuur, behoort gebragc te worden, inzonderheid met betrok king tot de wijze van regcsplegingten aanzien der overtredingen in cas voorschreven te volgen, en tot de straffen, daarbij op te leggen, heeft het meer wenschelijk doen achten, om het tijdstip van de daarstelling eener zoo danige algemeene wet nog vooreerst te verschuivenhebbende men inmid dels begrepen de voorziening in de geopperde bezwaren, als de meest drin gende, daarom niet te moeten uitstellen. Uit het gisteren door de centrale afdeeling gedane verslag, wegens het ontwerp omtrent de tarieven der justitie-kosten, enz., blijkt, dat de hoofd- •anroerking, welke in de afdeelingen nog gemaakt was, bestaan heeft in het ■te kennen gegeven verlangen, dat de bii Koninglijk besluit vast te stellen tarieven, na zekeren tijd, door wettelijke bepalingen zouden worden be krachtigd of vervangen. De Regering heeft aan dat verlangen vojdaan door dien lijd op drie jaren te bepalen. Overigens heeft men bij het nader onderzoek van dit wets-onrwerp, nog in het midden gebragt, dat de bedee ling des regts om niet behoort plaats te hebben, en dat daarvoor geene jportel-gelden, salarissen of emolumenten, door particulieren moeren worden betaald, dat de verbeterde belooning of vergoeding voor sommige regterlijke ambtenaren behoort te worden gevonden uit de toedeeling van een grooter gedeelte der griffie-regten, als welke eigenaardig daarvoor bestemd en ge schikt schijnen; dat aan de ambtenaren van het Openbaar Ministerie bij de kantongeregteneen tractement, of eene vaste som voor bureau-kosten zou behooren te worden toegelegd; dat men met belangstelling vernomen heeft, dat eerlang eene wet omtrent het notariaat zal worden aangeboden); dat men de bespoediging dier wet verlangde, omdat van dezelve de vaststelling der tarieven voor dat heroep schijnt af te hangen; en dat m<*n niet minder ver langde eene geheele herziening der thaus nog vigerende Fransche wetten en besluiten, ten einde alzoo een einde zou worden gemaakt aan de or zeker heid omtrent het al of niet van kracht zijn derzelven, waardoor eene naoee- lige en voor het gevoel der nationaliteit hoogst onaangename verwarring blijft bestaan. In de vijfde afdeeling kwamen vele leden, op de noodzake lijkheid eener organisacie van het notatiaat terug en op de behoefte aan eene spoedige invoering van een tarief voor notarissen, zoo wel uit hoofde deze beambten niet altijd en overal even gematigd zijn in hunne berekeningen, als omdat sommige hunner werkzaamheden van gelijken aard zijn, als waartoe de bij dit ontwerp genoemde beambten behooren, zoodanig, dat het tarief ook op de bedoelde werkzaamheden der notarissen zou kunnen en behooren te worden toegepast. •Hoezeer het" uit deze aanmerkingen is op te maken, dat er over dit ont werp eenige beraadslagingen zullen plaats hebben, 7.00 is het echter na de door de Regering in het ontwerp gebragte veranderingen te verwachten, dat hetzelve, mee eene groote uieeiderneid van stemmen, zal worden aan- genomen. Sinds eenige jaren heeft het ontwerp tot verlenging der zoogenaamde woe- lingswet bij de Staten-Generaal zoo weinige tegenstand ontmoetdat hec te voorzien is, dac ook dat ontwerp met eene aanzienlijke meerderheid zal doorgnan. In den afgeloopen nacht is uit het verbeterhuis alhier uitgebroken de beruchte boosdoener IV. Holmandie zich sints zijne jeugd in handen der justitie heelt bevonden. Sedert gernimen tijd was hij in hechtenis, verdachc van eene inbraak en diefstal op de Lange Beestenmarkt alhier bij nacht te hebben gepleegd en zich daarbij aan mishandelingen te hebben schuldig gemaakt. Toen hij voor het Hof van Assises verschijnen zon, heeft hij vla gen van razende krankzinnigheid gegeven, waarop men besloot hem voor- loopig in het verbeterhuis te plaatsen. Die krankzinnigheid moet hij tot gis teren hebben volgehouden. Op eene behendige wijze heeft hij weten te ontkomen. Hec is te hopen, dac, ten gevolge der waakzaamheid en van den ijver der justitie, deze misdadiger zich weldra weder in derzelver han den zal bevinden. Nog meldt men uit 's Gravenhage van den 6den December: Heden wordt de verjaardag van Z. K. H. den Prins van Oranjemet de gebruikelijke plegcigheaenhet bespelen van hec klokkenspel, hec uitsteken der nationale vlag van vele openbare en bijzondere gebouwen, en het hou den eener groote parade van de bezetting, in deze Residentie gevierd. Des morgens was er groot dejeuner bij Z. K. H. den Kroonprins, des middags groot gala-diner ten Hove, waarop de Ministers en vele hooge en aanzien, lijke personen en Staatsbeambten, genoodigd waren. In de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van heden, heeft de Voorzitter gezegd, dat het hem tot geen gering genoegen verstrekte, op dezen voor het Vaderland en hec Koninglijk geslacht dubbel gedenkwaar- digen dag, aan de Kamer te kunnen mededeelen, dat bij de Kamer is inge komen eene Koningliike boodschapbetreffende het ontworpen huwelijk van 's Konings geliefden Kleinzoon, Z K. H. den Erfprins van Oranje met H. K. H. Mevrouw de Prinses Sophia Frederika MathildaDochcer van Z. M. den Ko ning van Wurtemberg. In deze boodschap wordt gezegd, dac her Z. M. tot genoegen strekte de Kamer kennis van de ontworpene huwelijks verbindcenis te geven; en dat Hoogsrdeszelfs zich overtuigd houdt, en dat deze gewenschte verbiDd" tenis zal bijdragen tot geluk van Hoogsrdeszelfs beminden kleinzoon, en tevens de belangen der natie zal bevorderen en dat Z. M. gemeend heefc dien aangaande een ontwerp te moeten aanbieden, ten einde deze zaak, waartoe het gemeenschappelijk overleg der Staten-Generaal vereischt wordt, haar verslag kunne bekomen. Het ontwerp houdt, op grond van art. 13 der grondwet, de toestemming des Konings in tot de voorgenomene echcverbindtenis, waartoe Hoogstde- zelve den Raad van State gehoord en hec gemeen overleg der Scacen-Ge- neraal heefc ingeroepen. De voordrage is onmiddellijk in de afdeelingen onderzocht en daar mee genoegen omvangen en met eenparigheid van stemmen aangenomen. De centrale afdeelingen heefc verslag gedaan op die ontwerp, hetwelk vervolgens dadelijk in beraadslaging gebragt en door de Kamer met eenpa righeid van stemmer aangenomen is, (er waren 48 leden tegenwoordig.") Vervolgens is de Kamer tor morgen uiteengegaan, om te beraadslagen over de ontwerpen betrekkelijk de salarissen der practizijns en de woe» lings-weu AMERIKA Uit New-York meldt men van den pden November, dat er In Canada we derom op nieuw een opstand is uitgebroken, welke heviger en beter georga niseerd «cheen dan de voorgaande. Dpzelve had zich geopenbaard weinige dagen na het vertrék van Lord Durham. De geheele Fransche bevolking bezuiden de "St. Laurens-rivier had de wapenen opgevat en reeds eenige plaatsjes ingenomen. In her district van Montreal was de opstand het geduchtsc, doch aldaar had de Gouverneur van Neder-CanadaSir John Volbornede krijgswet doen afkondigen, en onderscheiden huiszoekingen laten doen, waardoor vele wa denen opgehaald en verscheidene personen gevangen waren genomen. Hij had bij eene proclamatie de krijgswet doen bekend maken. RUSLAND. Zijne Maj. de Keizpr van Rusland heefr den 2den November een schrij. ven aan Vorst Paskevottsch gerigt, waarin bii aan denzelven zijne tevreden beid en znnen dank beruigt. over de verdienstelijke wiize, waarop die Veldmaarschalk zijnen raoeiiéliiken post als bebee-der van het Koningrijk Polen, ook in het administratieve, tot bierroe heefc waargenomen, blükens de onlangs aan den Keizer ingediende rekeningen wegens dar beheer tot 1837. „De rekening van 1831, zegr de Keizer ren slotte van zijn brief, bewijst, dar gij, or> een oogenblik, toen cle oorlogs-eehenrrenissen uwe geheele aan dacht vereischten, aan de verdienden van een uitstekend Veldheer nog den roem van een zorgvuldig Legerhoofd wist te paren, vermits gü rer regter rijd in alle de behoefren des legers voorzaagt, en ecbrer tevens door aan zienlijke bezuinigingen de belangen van de scharkisr hevorderdet. Van de inuigste dankbaarheid voor uwe zoo uitstekende verdiensten doordrongen,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1