a°. 1838. leydsche courant. MAANDAG, MINISTERIE van FINANTIEN. DeMinister van Finantien, gelee hebbende op deszelfs resolutie van lieden, waarbij, krachtens Zijner Majesteits besluit van den ióden October 1838, N°. 116, .wordt vastgesteld eene 176ste Loterij, brengt bij deze ter kennisse van een ieder, che 'verlangen mogt in genoemde Loterij deel te nemen, dat, ten aanzien van dezelve, zijn' gemaakt- de navolgende .bepalingen i°. De 176ste Loterij zal bestaan uit zes en twintig duizend Lótendertien dn •Prijzen en vier en vijftig Premien, overeenkomstig het'Plan'aan déze gehecht. -1 2°. Ten behoeve van 's Rijks Schatkist zal worden, ingehouden vijftien ten ho' vl 2.6 NO VEMBER. nen de twee eerste weken, na de opening der collecte. De voornoemde Ontvanger-Generaal zal, bij de opening der collecte voor dc 176ste ter ij, voorloopig «ken getal van duizend drie honderd loten afzonderen en be-so ':ikbaar iden, om daaruit» aan ingezetenen vai liet Rijk, gecne Loterij-handelarendoch hein duizend Lóten, dertien d&fèerid «itli i Rijks Schatkist zal worden, ingehouden vyftusi ten honderd van alle prijzen en premien v-m è'dtr honderd gulden- endaarboven ,1 en tien .tpn. honderd, van alle prijzen van zeventig gulden en daarbeneden, alles onverminderd de Dij lage van •twee gulden voor ieder klassikaal lot, hetwelk voor de laatste klasse verwisseld wordt.' 3°. De loten zullen in gcene kleinere deelen mogen gesplitst worden dan'in twin tig sten'. 4°. De toelating van splitters en debitanten zal moeten geschieden met inachtneming v.in de bepalingen in Zijner Majesteits besluiten van den 5 Nove mber 1818 CStaatsblad 37) den 13 November 1827, N°. 145{Staatsblad N°. 50 en 146cn van den 6 Januarij 1831, N°. 68, Staatsblad N°. 2), vervat. 5°. Dc klassikale loten voor dc eerste klasse, zullen voor den inlegprijs verkrijgbaar zijn voor de houders van loten,,die in de laatste klasse der 175ste Lot rij met niet zijn uitgekomen; mits tot het bekomen derzelven ten Kantore van den Ontvanger-Generaal der Loterij te 3s Grcyenhngeof van een der Collecteurs aanvraag gedaan worde, binnen de twee eerste weken, na de opening der collecte. 6° Loterij houden bekend zijnde, als loten voor eigen rekening te willen spelen, mitsgaders aan zoodanige personen, welke uit hoofde hunner-vroegere betrekkingen tot dc Loterijen bier te lande, aanspraak daarop kunnen maken en hem daartoe bijzonder door den Minister zullen kunnen worden aangewezen, geiieele loten tegen den inlegprijs te kunnen-afgeven, zoo lang de voorraad strekt, mits de prijs-van de alzoo afgcgevcne loten aan hem in ééns voor alle klassen voldaan worde. 7°. De Ontvanger-Generaal meergenoemd, zal van de uitgifte der voorgenoemde loten, eene behoorlijke opgave aan den Minister inzenden. 8°. De collecte der 176ste Loterij zal geopend worden op Maandag den 19 November 1838 en dc sluiting van dezelve op Zaturdag tien isien December dnaraauvoi -ende 9°, De trekking van dc eerste klasse der. Loterij zal plaats hebben cn geheel moeren afloopen op Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 17, 18 en igden December 1838; dié der tweede klasse op Maandag, Woensdag en Donderdag, den .gisten December 1838, den 2 cn 3den Januarij 1839; die der derde klasse op Maandag, Dingsdag en VYuc.isdag den 14, 15 cn iöden Januarij 1839; ^cr vierde klasse op Maandag, Dingsdag en Woensdag, den 28, 29 en 30Sten dcrzelfdc maand; en die der vijfde of laatste klasse op Maandag, Dingsdag, Woensdag en Donderdag, den n, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 2., 25, 26, 27, 28 Februarij 1839, 4, 56 en 7 Maart'1839; terwijl de laatste honderd nommers op Vrijdag den 8sten Maart 1839 zullen getrokken worden. io°.. De collecteurs, splitters en debitanten, zullen bij het verkuopen of verhuren van loten niet. meerder mogen vorderen dan: Bij Verhoop: I. Van loten voor alle klassen of doorgefourneerde Gcheèle loten ƒ69.00 I Vijfde loten 13.80 I Twintigste laten 3*45 Halve - 34.50 I Tiende - 6.90 II. Van klassikale loten. Bij Ve/liuring: Voor de Eerste Klasse.' Geheele loten 4.00 Tiende loten 0.40 Malve" - 2.0b I Twiiit. - 0.20 Vijfde - ©.So-1 Voor dc Tweede Klasse Geheele loten 8.00 TienJi; loten ƒ0.80 Halve, - 4.00 I T.viiu.' J7, - 0^40 Vijfde - i.6ö - Voor deDerde Klei se. Geiieele loten iojDo Tiende loten 1.00 Halve - 5.90 Twint. - 0.50. vijfde - 2.90,1 Voor de Vierde Kfr.ssef' Geheele 'loten 14.00 ijiéndc"loten t.40 halve 7.go I Twint. - - 0.70 -Vijfde - 2:80 J - Voor dc Vjfdi. JQusse. isrc week. Geheele loten 18.00 Tiende lóten' Y.'8ö Halve - 9.00 J Twint. - '0.90 Vijl'Üé - 'f.ööj - - - Bij Verkoop: Voor de Eerste Klasse. Geheele loten 14.00 Tiende loten i.jo Halve - 7.00 Twint. - Vijfde' - 2.80 Voor de Tweede Klasse. Geheele loten 26.00 Tiende loten 2.60 Halve - 13.00 Twint. - 1.30 Vijfde - 5.20 Voor dc Derde Klasse. Geheele loten 40.00 1 Tiende loten 4.00 Halve - 20 00 I Twint. - 2.00 Vijfde - 8.00 Voor df Vierde Klasse. Geheele loten 56.00 Tiende loten ƒ5.60 Halve' 93 - 28fooi Twint. - z$ó Vijfde - 11.20 I Voor de Vijfde Klasse. Geheele loten 71.00 1 Tiende loten 7..T0J Halye - *35.50 1 Twijit. - 3-55 Vijfde - 14.201 Diegenen, welke de hierboven bepaalde prijzen, voor klassikale kopploten hebben be taald zullenindien hun lot niet wordt uitgetrokken in de klassenwiiar.v for hetzelve genomen was, dcrzelver fopmissement voor de volgende klassevkoimen voldoen, yeiijk hetzelve bij liet Plan is vastgesteld, namelijk, voor geheele .lyten:- bij de verwisseling,: voor dc tweede klasse 3 met 12.00 1 voor de vierde klas.•ie ,.met 16.00, voor de derde - klassemet - 14 00 J voor de vijlife klassemet - 15.00 -en voor de gedeelten van loten naar evenredigheid van'deze prijzenalles zörrdcr verdere bijbetaling van eenig opgeld. ii°. De prijs, 'waarvoor de loten gedurende de verdere trekking der vijfde klasse zullen 'mogen verkochten verhuurd worden, zal nader voor elke week alkonderlijk worden' bepaald. De CollecteursSplitters en Debitanten zullen zich moeten Ledragen naar de vorenstaande bepalingen, welke, te dien einde, overeenkomstig art. 3 van Zijner Majesteits besluit van den 6 Januarij 183.1, N°. 68in de Nederlandschc Staats-Couruht zullen worden geplaatst. Dicii ten gevolge worden de Ingezetenen, vvelljé geheele doorgefourneerde loten, tegen 'den inlegpiijs mogten verlangen, oplettend gemaakt op de bepaling, volrrens welke de afgifte dier loten, onder de daarbij aangewezene beperkingen, aan den Ontvanger-Generaal der Loterij is opgedragen, ten wiens Kantore men zich in persoon of bij gemagtigde zal moeten vervoegenter verkrijging van dezelve loten. 's GravenhageDe Minis+er van Financien' den 27sten October 1838. G. Beelaerts van Blokland. PLAN voor de \?6ste Koninglijke Nederlandsche Loterijgroot f 1,285,950, bestaande uit 26,000 Loterij uit 13,000 Prijzen en uit 54 Premien. Eerste KlasseDe inleg is 5. prijs van 2 prijzen 10 33 10 a 1° U M 40 33 S3 •1875. 33 33 I,50O I,000 400 200 ioo 20 20,000 7,500 - 2,500 - 3,000 - 10,000 - 4,000 - 2,000 - 4,000 37,500 1950 prijzen bedragen 90,500 1 premie oor het eerste lot - 1000 2 premien van 400 voor de lo ten, uitkomende voor en na den prijs van 20,000. - 800 2 premien van 150 voor de lo ten, uitkomende voor en naden prijs van 7,500. 0 300 j a premien van f 50 voor de lo ten uitkomende voor en na den prijs van. 2,500. - 100] 1 premie voor het laatste lot - 2,500! -Ï958 prijzen en premien bedragen 95*2001 Tweede Klasse. 1 prijs vaiji 1 1 .v 2 prijzen De inleg is 40 1875" 1,500 - 1,000 400 200 100 30 ƒ:12. 20,000 - 7,5oo - 2,500 - 3,000 - 10,000 - 4,000 - 2,000 - 4,000 - 56,250 Derde Klasse. De inleg is 14. f 1950 prijzen bedragen 109,250 1 premie voor het eerste lot - icoo 2 premien van 400 voor de lo ten, uitkomende voor en naden prijs van 20,000 - 800 2 premien .van 150 voor. de.loe ten, uitkomende vqor.en naden prijs van 7,500 - 300 2 premien. van 5Q vpór' tde lo ten uitkomende voor én1 11a dén - prijs" vaiï *>,5001:. $rï. JiU - 100 1 premie voor het laatste jat 'j D 2,500 1 rr—- fJO fat 12 sblSffiDjTTnFS j 1958 prijzeu en. premien bedragen "fi 13^50 25,00c 10,000; 2,500 3,000 IO,OCf 4,000 2,OOOj ,4,000, 85,500 Vierde KI 1 prijs va De inlc J 16. f «Q 10.000 2 prijzen 10 '3, 40 1990 f 1,500 - 1,000 - 400 200 100 ^5 !975 prijzen bedragen 1 premie voor het eerste lot 2 premien van 500 voor de lo ten, üiikomeiidè voor cn naden prijs van 25,000 2 premien van 200 voor de lo ten, uitkomende voor en naden prijs van 10,000 2 premien van 50 voor dc lo ten, uitkomende voor en na den prijs van 2,500 1 premie voor het laatste lot 10,000 4,GCQ 2jGCÓ 4,eco 184,009 1000 2 prijzen i° T° 3» 33 10 33 33 I9P° 3» 33 1975 prijzen bedragen 146,000 1 premie voor liet eerste lot - 1000 2 premien van goo voor de lo tenuitkomende voor en naden prijs van 25,000 - 1000 2 premien van 200 voor de lo tenuitkomende voor en naden prijs van 10,000 - 400 2 premien van 50 voor de lo ten uitkomende voor n na den prij; van 2,500 - 100 1 premie voor liet laatste lot - 2,500 1983 prijzen en premien bedragen 151,000 1983 prijzen en premien bedragen 189,000 Vijfde Klasse. De inleg is 13en 2 premie voor het Rijk. 1 prijs van 100 2.500 2 prijzen 50 340 45,O f 1,500 - 1,000 - 400 200 100 - 70 5150 prijzen bedragen 1 premie voor het eerste lot 2 preiu. van ƒ2,000 voordeloren, uitkom, voor en na den prijs van ƒ100,000 - 33 S3 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 2 33 33600 SJ - 30(000 3j 33' 4°° 33 33 33 33 33 33 33 s3 33 33 20,000 2- 33 33 800 33 33 - I5,O00 2 33 33' 2u0 J, - 10,000 33 33 ^00 33 33 33 33 r33 33 33 33 33 - 5*000 2 33 33 I0Q S3 3*3 33 33. 33 33 "3 3^ 33 33 2,500 1 pteihie, toegevoegd aan de laatst uitkomende der 60 hoogste prijzen 1 premie voor het laatste lot der eerste weck i premie voor het laatste lot der tweede week 1 premie yoor liet laatste lot der .derde week 1 premie voor het allerlaatste lot 5172 prijzen en premien bedragen 100,000 60,000 30,000 20,cc0 15,000 io,coo 5,000 2,500 3,cco 50,000 20,000 10,000 34,000 325*500 685,000 1,000 v- 4,cco 2,400 1,200 800 600 400 200 200 - 25,000 2,ogo. 2,000 2,OCO, - 10,000 736,300 .BAJ.AS5. Klasse. Loten. Inleg. Ontvang. Uit-raaf. Prijzen.. Premien. I 1 i- 3 4 26>OOO 24,053 22,100 20,125 18,150 f 5 - 12 - 14 - l6 - 13 150,000 - 2ob',óoo - ;-'0 - 322,000 - 255 r.SO f,,95,200 - 113,959 - 151,000 K-'"1.09,0:0 - 736,800 i,95o 1 950 1 975 L975 5M50 8 8 8 8 60 l,-85595'o ƒ1,285,050 13,000 54 Wffxe der JrüMng. 10» trekWtiï Lotcrii ün!s-cscfiicdco' op rte voorheen seVoiite-lijke wijze: om MMi ,e lv «frk*!v!li.m 'worden de 26,000 ini.irners.c.'cr .feo^erliil} opsWoW. K,,, ocvore en daarentegen voor dc trekking van ieder der vier eerste klassen de o'-iikn en voor de laatste klasse de prijzen co rvt». .-r d ■zelve l.esterad ïj'!, u' eene andere bas geworpen. Zullende voorts, telken re,ze wanneer tut de eerst- femelde bos een no.ntscr wordt vetrokken, ter zc'tcr tod om de lattst tcmelde de voor hetzelve bestemde prijs of niet vetrokken en be.de over ::o rt elezcn worden. De inleg is: In de eerste tin,se5 .gulden in de ran... n 13 - Idc derde ürs14 'golden in de vierde U-eeee .6 wUcn en .11 Je wl- /«/,.- dewtt -It- TCC„: Cn zal daarenboven, bij den mica dei klas.c. .noeren warden bijbetaald euldén prenne, ten behoeve van het lliik; doch van het voldoen dcv.r golden zullen dc loten, waarvan dc volle inleg van zcst.g g" dcn in eens ciaa .i wordt, vrtj wezen. De cu'lecc zal geschieden ten Kantore van de honiu;.-.lij.*e .M-der and-c'-c Loterij, re 't Gravenhagein het Lange Voorhout, alsmede bij de bekende gcqualificeerde eollee- "rutïc°Hn«n§«!''ndcrscbcidené klassen zal geschieden 14 d»»«t de eene na den andere, ne vcrwisselin der ongetrokkene loten op Ma ml na herin rekken van iedere klasse nemende moet .'op verbeurte van het ret. va» verwis..-!:-des Vrydais vóór de trckkiiw der respective klassen zijn volbragt, waarnaar de inleggers, ter voorkoming hunner schade, zich zullen moeten gedragen. lie houders der loten, die tot den vollen uileg van zestig gulden aanstonds betaald znn, zullen bij het trekken van een prijs in eene der vier eerste klassen, het door hen te veel herbalde ter-'2 ontvangen. Wanneer een der ho-we priizen, vóór en na dewelke eenigc prentten te trekken zijn, op het eerste of het laatste lot van eene der klassen, of op het eerste nflaatstc lot van ?Fne der weken van de laatste klasse mogt getrokken worden, zal de prentte, welke voor her voor"aa„de of volgende lot bestemd was. aan dezen Imogen prijs worden toegevoegd. ne korting der priizen cn premien van too gulden en daarboven, is vijftien, en van de nt'itd re Tien ten honderd, zullende de betaling derzelvc -lef aan den vertoner van liet lot ter plaatse waar hetzelve in deurtte6tnnc_z.il nv '»■<■-= •-•--rtten dagen va'het uittrekken van iedere klasse. Niemand der prtjstrekkers h- eft et rest \r,-catré betaling te vorderen, zijnde de vroegere betaling eene goedwilligheid der gequalihceerde rnllecteurs of ontvangers. F,1 wnrHt laatsteliik aan ieder gewaarschuwd, dan alle prijzen en premien, die binnen den ,1 F vat. vier ia en. aanvang nemende nice den vijftienden dag na het uittrekken der laatste klasse niet zullen wezen afgehaald, alsmede de gelden, die van de daarondtr !(e- heel «efnurneèrde loten zouden moeten teruagegeven worden, ten voordeeltvan 's Rijks schatkist zullen zijn verbeurd, zonder dat eemge uitzondering hoegenaamd daartegen toe- êdatVastgk7etódbij Zijner Majesteit besluit van den .6 October_ 1838^ N°. 116. l De Secretaris van Staat Van Doorn. i Accordeert met deszelfs ori.iiiieel De Griffier ter Starts Secretarie v a. G. A. van rappard. iL'U--n- 111 -1—i—

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1