l3 nomen refs naar de zuidelijke deelen van zijn Rijk eerst in het volgende voorjaar ondernemen, H. M. de Koningin van Griekenland is van hare reis naar Duicschlard den 28 October gelukkig te Missolungi teruggekomen; Z. M. de Koning werd aldaar ook verwacht. De Belgische Kamer van Afgevaardigden heeft beraadslaagd over het adres van antwoord; bet concept daartoe is bijna geheel met het staatkundig vraag stuk opgevuld en bevat hierover het volgende „Sire, de natie mogt niet twijfelen of U. M. deelde, ten opziate onzer geschillen met Holland, de gevoelens welke naar bezielen. Zij wist, Sire, dat gij met volharding cn moed de regten en belangen des lands Zöadt verdedigen, Maar deze schitterende verkla ring der nationale gedachte, die van uwen troon is uitgegaan, was wel geschikt om de geestdrift te verwekken, waarmede Uwe woorden zijn ontvangen Door ons deze een stemmigheid tusschen het Gouvernement en de natie aan te toonenverklaart zij ons tevens, welke onze kracht is, „Onze regten, Sire, zijn die, welke iedere natie moet handhaven; hare eenheid "de integriteit van haar grondgebied; zij berusten op die aloude nationaliteit, welke het Bel. gische volk in 1830 slechts heeft heroverd, „Deze regten waren in 1831 miskend geworden, en zoo Belgie, tegenover de rampen die toen Europa bedreigden, tot de smartelijkste opofferingen heeft kunnen toetreden geschiedde dit alleen onder den formelen waarborg der vijf Mogendheden wegens eene onmiddellijke uitvoeringdie ons tegen alle wisselvalligheden zou hebben beveiligd. Maar de Mogendheden zijn terug gedeinsd voor de uitvoering van dezen waarbor* "en liet Ilollandscne Gouvernement, wel verre van tot de aan het land cn aan U. M. ontrukte voorwaarden toe te treden heeft liever verkozen dezelve af te wijzen en óp den tijd te speculeren ten einde de gebeurtenissen ten behoeve zijner zaak te doen gelden. „Zich aan de harde voorwaarden van een tractaat te onderwerpen, hetwelk eene tegen partij gedurende vele jaren van de hand wijstdit is niet de verpJi-ting op zich nemen om bij uitsluiting en zonder einde alle ongunstige kansen te ondergaan. De onmiddellijke uitvoering, welke eene der essen ciele voorwaarden van het tractaat was, en die alleen Belgie in de droevige noodzakelijkheid had kunnen plaatsen om zijn grondgebied re zien verminken, door toedoen van l-lollaud alsmede door dc toegevendheid der bemiddelende Mogendheden geene plaats gehad hebbende, zijn de zaken niet meer in dezelfde gesteld heid; sedert heeft dc tijd, tusschen ons en onze Limburgsche en Luxemburg^che hindge- nooten, zoo naauwe banden gehaald dat men dezelve niet verbreken kan zonder de hei ligste bepalingen van het volken-regt te miskennen. Maar deze woorden van U. M. heb ben ons aanleiding gegeven om te gelooven dat het ontwerp om ons eene door ons niet aangegane schuld op te dwingen, om onze provinciën te verbrokkelen en de aloude een heid van derzelver inwoners te verbrekennog niet opgegeven is. Nogtans zijn de bij de verdeeling der Nedcrlandsche schuld begane dwalingen thans middagklaar; en eene ondervinding van acht jaren heeft bewezen, dat de oudste en innigste gemeenschap tus schen Limourg en Luxemburg met de overige Belgische provinciën aller geluk uitmaakt, zonder den vrede van eenig Europeesch land te_ storen. „Sedert vier eeuwen is Luxemburg met Belgie vereenigd. De Belgische revolutie heeft deszelfs vereeniging met de overige provinciën niet bewerkt, maar slechts gehandhaafd. Deze provincie, hoewel met den naam van Groot-Hertogdom bestempeld, is nimmer als een Duitsche Siaat geregeerd geworden. De organieke en publieke handelingen van het Gouvernement der Nederlanden hebben de negen zuidelijker provinciënovereenkomstig derzelver vroeger bestaan, daargestcldzonder eenig onderscheid van Luxemburg te ma ken. Belgie heeft derzelver grenzen niet uitgebreid het heeft zich van de noordelijke provinciën losgescheurd het heeft eenen eigen Koning gewild het heeft de militaire regten van den Duitschen Bond erkend, als het eenige exeptionele regt op het grondge bied der Nederlanden gevestigd; het heeft die erkend, zoo als die sedert vijftien jaren bestonden. Dc provincie Limburg is krachtens tractaten binnen hare tegenwoordige grenzen be paald;de oude enklaveringen zijn tegen andere, in Holland gelegene enklaveringen verruild. Belgie is dus door geenen geest van overweldiging bewogen gewordenthans nog wil het Slechts landgenooten behouden, met welke het door eene langdurige gemeenschap verbonden is. „Zoo in het nieuwe te sluiten tractaat billijke geldelijke opofferingen noodig waren, onafhankelijk van ons wettig deel in de Ncderlandsche schuld, zijn wij gereed om daarin te bewilligenten einde een onderpand van vrede te geven; doch Holland moet van allen geest vim overweldiging afzien op bevolkingen, die Belgisch willen blijven en welker a.fkeerighcid voor dat land eene gestadige bron van ongelegenheid zijn zoude „Wij koesteren het vertrouwen, Sire! dat de Mogendheden de regtvaard'gheid onzer zaak bevroeden zullen. Frankrijk zal zijne steun niet weigeren aan Belgie, welks instel lingen de zijne zijn; hetwelk aan hetzelve door zoo vele banden is verknocht; Het zal de'zedelijke kracht niet veronachtzamen, waarover het beschikt, en welke het'op den duur zou kunnen verliezen, zoo de volken, zejfs die, welke digst aan zijne grenzen zijn, een stelsel moesten ondergaan, hetwelk niet in verband zou staan met de herinneringen en nationale gevoelens, die de menschen onderling verbinden en het wezentlijk volken- regt danrsrellen. Groot-Britanuiewaaraan Belgie mede zeer naauw verbonden is, zal niet vergeten, dat liet talrijke voordeelen uit onze nationaliteit behaalt. Wij zijn gereed Sire! om toe te treden tot schikkingen, die met onze eer en onze tegenwoordige gesteldheid overeen zonden komen. Wij zijn gereed om meer dan ons aandeel in den last der Nederlandsché schuld te dragen. Maar zoo het aanwenden eener misbruikende magt er toe strekte om landgenooten, die zulks willen blijven, van hun vaderland te beroovenzouden wij ons nog naauwer om den troon van M. scharen; wij zouden voor de verdediging des lands voor geene opoffering, terug deinzen, en wij zouden de verantwoordelijkheid van gebeurtenissen niet ontzien die liet openbaar crediet zouden kunnen uitputten met welks behulp alleen ons opregt verlangen om met onze noordelijke naburen eenen duurzame» vrede te sluiten zoude kunnen verw-zenlijkt worden. De goede tucht onzer troepenhunne vorderingen in de manoeuvres en de vader- landsche °geest die hen bezielt, bewijzen wat wij van hen voor de handhaving, ónzer regten te wachten hebben. De behoeften des legers zullen ongetwijfeld het onderwerp uitmaken onzer ernstige behartiging." Met eenige kleine veranderingen is dit ontwerp den iyden in de Kamer der Vertegenwoordigers aangenomen; de zinsnede echterwij zijne bereidom meer dan ons aandeel in den last der Nederlandsche schuld te dragen is ge heel weggelacen. Z. E E T lj d I N G. Tn Tessel binnengekomen T. Hille en A. Kiersvan Drammen, S. Finch en D. Char- rosinvan Londen, H. G. Sap, van Sunderland, H Bouwes, van ipswichK. Plukker, van Stokholm Kapt. Hennikvan Noorwegen. In liet Vlie binnengekomen L. P. de Jonge, van Koningsbergen, R. Sluik, vanDanc- zig, A. H. Dykhuisvan Delfziel, B. R. van Wykvan Metnel, P. S. Brouwer, van Gravesend, A Klyn en G. J. Kortryk, van Drammen, H. H. Naatje, van Brevich E. Vos, van Arendahl. De wrak van het schip de FerdinandKapt. GustavF. Flindtvan Schiedam naar Rostok, bij Tisclarn gestrand (bevorens gemeld), is den 6 Nov. voor ruim 166 R. b. d. verl-oc'it geworden. Het schip TheodorKapt. C. O. W. Aberg, van Amsterdam naar Helsinglorsi, is te Stromstadt binnengeloopendoch is, volgens eep brief van Gothenburg naar Morlaix den 23 Oct. met schade tc Christiaansand binnengeloopen. De schepen UrchinKapt. H. W. Gilbert, van Rotterdam naar de Kaap de Goede Hoop, en tlie OtterKapt. E. Preston, van Rotterdam naar Newport, hebben, volgens een brief van Deal van den 10 Nov. door aanzeiliwg zeilen verloren en andere schade bekomen. Het schip de VerwisselingKapt. A. van der Wevdenmet 5200 matten vijgen, van Villanova naar Vlaardingen., is den 11 Nov. te Cowes lek binnengeloopen, moest lossen. De schepen Anna LouisaKapt. J. K de Jóng, cn Minerva, Kapt. P. S. Matzen beide van Amsterdam naar Batavia, en FigaroKapt. II. W. Kregter, van Soderliamn naar Rio di Jnnairo te Cowes binnenhehbem den 11 Nov. de reis voortgezet. Het schip Anna SiberdinaKant. 1. H. Ugen, van Dordrecht naar Liverpool, is den 9 Nov. in Torb.V binnengeloopen; doch heeft den volaende dag de reis voortgezet. De schepen RoelfinaKapt. J. K. Bolhuis, van Cardiff naar Amsterdam, Anna Aga thaKapt. J. R. Berghuis, en de OndernemingKapt. L. 1. Gort, beide van Cardiff naar Rotterdamwaren den 10 Nov. ter reede van Pennartli liggende. De Breede Kerkernnd der Ncderduitsch-Hervormde Gemeente te Middelburg heeft, uit het te voren geformeerde Twaalftal van Predikanten, liet volgende Zes- en Drietal ge stemd ZestalDD. II. J. Hofstedete Gorinchem A. Slotc makerte Maassluis;/. S. y'an den Heuvelte KorrgefieG. van Griethuizente Sneek C. 'de Visserte Tlio- len, en R- Posthumus Mcyeste Rlienen. Drietal: DD. A. SlotemakerH. J. Hofstede en R. Posthumus Mcyes Uit 'het vroeger medegedeelde Twaalftal van Predikanten te Zutpnen heeft de Kerke- raad der Nedcrdtiitscli-Hervornidc Gemeente aldaar gemaakt he't volgende Zestal: DD. van Griethuizente .Streek; van Iter son, te Weésp; Jas', te PurmcrendSluiterte Voorschoten; wn Schermbeek, tc Terwolde, en van Helbergente IJhorst en de Wijk. De Groore Kerkernnd der Ncderduitsch-Hervormde Gemeente te Arnhem heeft uit het bestaande Zestal van Predikanten het volgend Drietal geformeerd: DDyra» Iterson te Weesp; van Griethuizentc Sneèlten van Haaf tente Deyl en Enspijk. PR IJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den 19. November 1838. Nederlanden. Werkel. Schuld 2 jpCt. 53L Dico 5 iOI~ Uitg. I Kans-Biljetten23 Am0rt.Synriic.4i 95 3Ï79 Hand.-Maats. 4! 174* Nieuwe dito.. 4I Aandl.II.Spoorw. Rijn-Spoorw. 4J. 102 Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCc. a Rusland. Gb.//.&C°.i798 5pCc.io52aiotf i8f! 5 i05|aioó Ins. en Certif. 6—69 a 69J i8|i 598 a 98; a 54 IOli 15 ifi a 24! a 95' 79l ai 76 a a - ai03j Gebl 53is; 401 J 111 TYSt 24t'; 95' 79 '75 i, «05 i°5i 69 98 Pruissen. Geldl. te Lond. 4pCc. a \andeelen van dito a Spanje. Nieuwe 1835 85 5pCt. i<5ju6| Ditoonbep. st.a— Dito passive3|a 4 Dito uitgesta Coupons 1 Nov...a— Oostenrijk. Ob!Goll C°. 5 pCt. 102] a 103 Certificaten.2J-a Neg. Metaliek2fa Idem5 a Dito in Lond. 5 a Bank-Aktien.. 3 Napels. Certificaten..5 pCt. a Dito in Napels. 5 a Gebl. 3l LEYDSCHE SCHOUWBURG. Op Donderdag den listen November 1838. EDUARD in SCHOTLAND, of de NACHT EENS VLUGTELÏNGS^. T'joneelspely in 3 Bedrijven, naar het Fransch van Duval en naar het HoögT duit sell van A. von KotzebueIn vele Jaren niet vertoond, Na hetzelve; TENIERS, Blijspelniet Zang {Haudeville} y in één Bedrijf, naar hec Fransch., Waarin den Heer Verwoerdt de eer zal hebben, mee de Rol van DuverniF te debutéren. De Aanvang ten ZES Ure HALVE LOTEN worden eerst NA half negen ure afgegeven. De Ondergeteekende, Rector van het Stedelijk Gymnasiumbrengt ter kennissè- der belanghebbenden, dat de Lessen aan gemeld Gymnasium een' aanvang zullen nemen op aanstaanden Maandag den 26 Novemberen verzoekt de Jonge Lieden, die zich als- Leerlingen begeeren te doen inschrijven, om zich ten dien 'einde, vóórdien tijd, ten zijnen huize aan te meldendes voorraiddags tusschen elf en twaalf ure A. J. j. B A K E. DEPART TRES PROCHAIN, Dernier Deballage. L1VRES FRANCAIS, ANGLAIS, ITALIENS, ALLEMANDS et autres de tolls genres; PAPIERS VELINS, PLUMES MÊTALLIQUES de loute ire qualité etc., deballés chez Mr. Kramer, in de Burg a Lcyde, par F. CANONGETTE. DICTIONNAIRE HOLLANDAIS-FRANQAIS et FR.-HOLL., d'après l'Orthographe de MM. Sieceneeek et Weiland, pour Ie Hollandais, et de l'Academie pour le Franfais, par G^ruset 2 beaux volumes, de 1660 pa ges, dernière édition, net 3 fl. 50 c. NOEL et de LAPLACE, Lemons de Litterature et de Morale, superber volume in 30., 2 fl. 50 c.; une autre êdition 1 fl. 40 c. 'Et une immense quantilé d'auires bons Ouvrages, tous garantis complets pour lesquels on peut visiter le Magasin ou consulter les Catalogues, avec Rabais réels de 10 k 80 pour cent. 1838. EPITRE, sur la 25e année, da règne de S. M. le ROI des PAYS- BAS, Grand-Duc de Luxemburgetc. etc. etc.t par A. j. SAUREL. Te Leyden wordt verlangd: Eene KEUKEMEID, in baar vak goed ervaren en van goede Getuigschriften voorzien. Adres met franco-Brieven, onder de letters K. G., bij den Boekhandelaar Ph. Jbs. GREEVEN, op de Haarlemstraat, Wijk 6 N°. 259. Op Maandag den 2Östen November 1838 en volgende dagen, zal de Boekverkooper J. W. van LEEUWEN, op de Breedestraat te Leyden, Verkoopen: Eene Ftaaije Verzameling van BOEKEN, in onderscheidene Talen en Wetenschappen; fraaije Zilveren CHIRU'GISCHE INSTRUMENT TEN, enz. enz. enz. Nagelaten door een rustend Predikant, een Stads Heel- en Hroedmeester en een Doctor in de beide Regten. Vrijdag en Zaturdag, van 10 tot 3 ure, zal alles te zien zijn. De Cata logus is k 20 Cents te bekomen. Men is van meening, ten overstaan van den Notaris JOHANNES WILLEM van den BERGH, residerende in 's Gravenhage, op Maandag, den 10 December 1838 en volgende dagen, des voormiddags ten 10 uren, op de Buitenplaatsgenaamd: het Huis te Paauwaan de Straatweg van 's Gravenhage naar Leyden, nabij het Huis ten Deyl, onder de Gemeente van Wassenaarin het openbaar, te VerkoopenOnderscheidene prachtige en goed geconserveerde MEUBELEN, waaronder uitmunt een Slangen- en Mahontjhom Ameublement van Canapés, Fauteuils, Stoelen en Meubelgor-. dijnen enz., Mahoniihouten en andere Kabinetten, Secretaires, Commodes, met en zonder Marmeren Bladen, Boeken-, Linnen- en Kleederkasten, Ca. napés. Divans en Stoelen met Paardenharen en andere Zittingen, Trumeau- Tafels, met Spiegels en Marmeren Bladen, Etens-, Thee-, Speel-, Penant-, Lade-, Schrijf- en andere Tafels, Bufetten, geconleurde en witte Meubel, gordijnen, met Draperien en verder toebehooren, Mahonijhouten en andere Ledikanten, gebronsde en albaste Pendules, Cantelabres en Kamerkroonen, waaronder zich bevindt eene extra fraaije groote bronzen Pendule en twee dito Cantelabres, met marmeren Voetstukken, kapitale en heldere Spiegels, met Vergulde en Mahonijhouten Lijsten, Schilderijen en Teekeningen van voorname Meesters extra groote Smyrnasche Doorniksche en andere Vloer, kleeden en Carpetten, Oost-Indische Kisten, staarde Klok, Kolomkagchels, Dordsche en andere Vuurhaarden, Mangel en Persen, opgezette Vogels on. der Stolpen, goed gevulde Wollen en Paardenharen Matrassen, Hoofdpeu. luwen en Kussens; Katoenen en Wollen Dekens en Spreijen, Oost-Indische en andere Porseleinen, Plated- en Glaswerk, een ijzeren Geldkist, eene groote partij Koper-, Tin-, Blik- en Ijzerwerk, Jagtgeweren met enkele en dubbele Loopen, en eindelijk eene Kar, Paardentuigen, Tuigenkasteiï en verdere Stalbehoeftenen hetgeen overigens te koop zal worden aange. boden. Kunnende al herzelve op voormelde Buitenplaats worden bezigtigd des Vrijdags en Zaturdags, den yden en 8 December 1838, van des voor.- middags 11 tot des namiddags ten 3 ure. H. W. HAZF.NBERG COMP., Boekhandelaars te Leyden, hebben uitgegeven en alom verzonden: F. KAISER, de Komeet van Encke, met twee Steendrukplaten, 1.25T het Observatorium te Leydenin 8°- 1.25. FERDINAND von SCHILL, met Afbeeldingen- 1.25. IKTS over FERGUUT, Ridder-Romanuit den Fabelkring van de Ronde Tafel, uitgegeven door Prof. L. G. VISSCHER. 25 Cts. IETS over den SCHRIJVER en de VOORREDE van iiet DRAMA DE ARTEVELDES25 Cts. r 1 Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2