GRIEKENLAND Over Triest meldt men van 24 October: De jongste tijdingen uit Griekenland kondigen niets troostrijks aan, I)e Verlegenheid van het Hof is niet kunnen weggenomen worden door de een voudige verzekering van hulp zonder dat die beloften inderdaad door beta ling gevolgd zijn geworden. liet is aan dit geldgebrek, dat men de weekheid vart het Bestuur met betrekking tot de onderwerping der fooverij moet toe 'rchrijven en men heeft zelfs goede gronden om te vreezen, dat de eene en andere Van die benden binnen kort zoodanig versterkt zij door overloopers van het nationale leger, dat zij in staat zal zijn om eene staatkundige kleur aan te nemen. Dit zou voor het land een groote ramja zijn. Diegenen onder de inboorlingen, die verlichter zijn, beginnen thans overtuigd te wor den, dat eenige regimenten Enropesche troepen, het zij Duitsche of Fran- sclie onverschillig, een groote weldaad voor het land zouden zijn. Hetkwaadj dat ten dien aanzien, namenlijk door het afdanken van F.uropesche troepen veroorzaakt is, is niet weder re herstellen. liet ongeluk heeft gewild, dat het de Grieken zeiven waren, die het karakter van hunne landgeuooten niet op regten prijs hebben weten te schatten. Op het tijdspunt, dat een natio naai leger niet alleen door de schreeuwers gevraagd, maar ook door de kern der natie geëischt werd, waren de woorden: soldaat te zijn en te durven plunderen, te stelen en zich aan de grootste buitensporigheden over te ge ven, voor den Griek van lage afkomst en voor zijnen aanvoerder geheel gelijkluidend en zijn dit nog heden ten dage. Er liep een gerucht, dat er misverstand tusschen de Porte en den Griek- schen Gezant te Konstantinopel ontstaan wasten gevolge van hetwelk de Porte gevraagd had, dat hij zou vervangen worden. Voor het overige ston den de zaken met de Porte op eenen goeden voet. SPANJE. Berigten over Parijs van der. 6 November. Berigten, nit Valencia overgebragt, melden, dat die stad het tooneel van groote opschudding geweest is. De ingezetenen van dezelve, opgewonden door de nederlaag en den dood van Pardinaz, zijn den 23 October in bewe ging'gekomen en hebben den dood van alle Carlisten, die zich in de stad in krugspevangeuschap bevonden, geëischt. Volgens anderen zou hiertoe ook bijgedragen hebben, dat Cabrera 90 onderofficieren van de legerafdeeling van Pardinaz, die in zijne handen gevallen waren, na hun vooraf voorgesteld te hebben, om in zijne gelederen dienst te nemen, hetgeen zij geweigerd hebben, had laten doodschieten. Anderen nog willen weten, dat ook de sol daten die Valencia bezetteden en de Carlistische krijgsgevangenen bewaak, ten, door deze laatsten gedurig zonden getergd zijn, daar zij hen naar den welstand van Pardinazdien zij wisten dat gesneuveld was,hadden gevraagd. De Kapitein-Generaal der provincie, Mendez Vigodie in 1836 Minister van Ooriog geweest is, en met eene dochter van Oraa gehuwd was, heeft zoo lang mogelijk het oproer zoeken te beteugelen en de gevangenen te beschermen, doch is als een slagtoffer van zijne goede gezindheid en van de wraakzucht des volks gevallen, daarbij, eenige onverlaten met den degen in de hand willende terughouden, zelf, door onderscheiden kogels door boord, dood ter aarde stortte. Het gepeupel dwong daarop den Colonel Casimiro Valdez het opperbevel der stad op zich te nemen en 13 Carlistische gevangenen te doen doodschieten; doch toen zij hem den volgenden dag wilden noodzaken, om met. het doodschieten voort te gaan en eene andere Regerings-Junta in te stellen, daar de leden der Regering den vorigen dag, bij het ontstaan van het oproer, in de citadel gevlucht waren, weigerde hij volstandig, ais wanneer de Brigadier Don Narciso Lopez in zijne plaats aangesteld is, die nog 20 Carlisten heeft doen doodschieten. Te Madrid had deze tijding onder de Regering veel onrust verwekt, daar men beducht was, dat het oproer ook tot Saragossa zon overslaan. De Ko ningin 'had dp het vernemen dier berigten bet volgend besluit genomen: De straffeloosheidmet welke de vijanden van mijne Doorluchtige dochter en den coristftutiohnéieft troon, onder begunstiging der gewone wetten, te zamen. spannen, noodzaakt mijn Gouvernement over te gaan tot het nemen van buitengewone maatregelen, die paal en perk mogen stellen aan hunne heimelijke woelingen. Tot het bereiken van dit doel en tot het beteugelen van de roekeloosheid der zamenspanners, die met eiken dag toeneemt, heb ik, Kóniliginne-Regentesse gedurende de minderjarigheid van mijne zeer uit. muntende dochter Dona Isabella, bij.her niet vergaderd zijn der Cortes en na den Raad van Ministers gehoord te hebben, besloten als volgt: Art. i. De vrouwen en minderjarige kinderen van lieden, die zich in dienst van Don Carlos bevinden, zullen gehouden zijn Madrid binnen den tijd van acht dagen te ontruimen en zich in een raijon van acht mijlèn te vesti gen; derzelver woonplaats eenmaal gekozen hebbende, zullen zij gehouden zin derzelver verklaring in te brengen bij het plaatselijk Bestuur, onder welks toeverzigt zij geplaatst zullen blijven. Art. 2. Alle briefwisseling, al ware dezelve ook over de bijzondere be trekkingen, met hen die zich in dienst van Don Carlos bevinden, wordt op straffe des doods verboden. Art. 3. Elke daad van verspieding, van medewerking of van medeplig- tigheid, van welken aard ook, zal de daders voorde gewoone regthanken te regt doen stellen. Dat zulks overeenkomstig den inhoud voor verstaan gehouden en nage leefd worde. Naar een Madridsch blad wil, zouden de moordenaars van den Generaal Mende z Vigodie algemeen betreurd werd, reeds gevangen genomen en een van hen reeds doodgeschoten zijn. DUITSCHLAND. Uit Berlijn meldt men van i November, dat bij eene Kabinets-order bet aanleggen vastgesteld is van eenen spoorweg van genoemde stad tot aan de grenzen van Saksen; de weg zal zoo mogelijk regt aangelegd worden en door Luckenwald gaan. De Turksche Gezant te Parijs, Reschid^Pacha, welke zich eenigen tijd te Berlijn had opgehouden, heefc den 31 October die stad verlaten en de reis naar zijne bestemming, vergezeld van zijne drie zonen, voortgezet. Reschid heeft vele blijken van onderscheiding, vooral ook van den kant van Prins August ontvangendie hemzoodra hij aangekomen was zijne eigen equipage ten gebruike toegezonden heeft. Van onderscheiden kanten wordt het te Keulen plaats gehad hebbend oproer bevestigd; zelfs de Pruissische Staats-courant heeft dezelve mede gedeeld. Sedert de gevangennemingen echter, die 54 in getal zijn, is de rust niet verder gestoord geworden. Het gemeen zou tot het oproer door nog onbekende personen opgeruid zijndie misschien door het proces wel aan hec licht zullen komen. Te Leipzig is door het springen van de waterbak van den grooten ga zometer der gasfabrijk, die aan de stad licht verschaft, in den avond van 31 October het licht plotseling nitgebluschtwaardoor men zich in de hui" zen, die met gazlicht voorzien waren, in groote duisternis bevond. Gelukkig scheen de maan helder, zoodat de lantaarns niet hadden behoeven aangesto ken te worden, anders hadden er groote ongelukken kunnen ontstaan. Naar men uit Aken meldt, zon de Roomsch-IOtholijke geestelijkheid dier stad aan den Koning van Pruissen een verzoek tot invrijheidstelling van den Bisschop van Keulen hebben ingediend. Eene Koninglijke dagorder is er te Hanover afgevaardigd, waarbij aan de Commandanten der onderscheidenin die hoofdstad liggende troepen, be volen worde de ongereldhedenwelke gedurende eenigen tijd, onder dezelve hebben plaats gehad, te beteugelen, daar anders de troepen naar elders zou den worden verlegd. Te Oesel, tot de Russische prpviucic. Li Hand bchoorendezijn, op klagten der Zweedscbe Regering, cen ïpota! ingezetenen gevangen genomen, dje zich op de overliggende Zvvce^'sche kust herhaaldelijk aan roof hadden schuldig, gemaakt. Z E E - T IJ D T N O, In Tessel binnengekomen E. Speelman, van Snrinamen, K. van der Sluys, van Lon den, M. M. End'ersen en D. D. Bos, vfin Sunderland, H. H. Ricke, van Einden. In het Vlie binnengekomen N. YV. Hnzèwinkel en H. J. Mulder, van New Castle, R. J. Schuring en T< Mellemavan Sunderland, R. R. Tunteler, van Riga, j.Tel- tanvan WareroordII. Schuldt, F. Brandt en J. M. Savert, van Hamburg. Te Tersch. niets gepasseerd Het schip AndërsKapt. Ticman, van New-York naar Amsterdam, tegen denZuidwaT Van het Nieuwe Diep aan den grond geraakt (bevorens gemeld}, is den 3 Nov. weder af en den volgende dag in het Nieuwe Diep birmengebragt. De schepen JccksonKapt. J. Williamson, van Bahia, en de NoordsterRapt. F. J. Brouwer, van Villanova, beide naar Amsterdam, zijn, volgens een partikulier berigtdèu' 2 Nov; in Tèssel binnengekomen. Het scliip SarahKapt. Ferguson, van Amsterdam naar New-Castle, is, na in den' storm van den 29 Oct. onder het val van Urk een anker cn ketting verlooren te hebben, op de reede van liet Vlie aangekomenen vervolgens van daar naar zee gezeild. Het Spaansch schip ManuelitaKapt. José Romaguera, met suiker, van llavana naar Rotterdam, laatst van Cowes, is, volgens een brief van Tessel van den 2 Nov., 11a hevig gestoren te hebben; den 30 Oct. door loodsschuiien zwaar lek en met andere schade in Tersch. binnengebragt en in de haven op eene veilige plaats onder quarantaine golegd-; na van dezelve ontslagen te zijn, zou de lading gelost worden, om te repareren. Volgens een brief van Tessel van den 2 Nov.was op Tersch. aangespoeld een groeit geschilderd naambordje, waarop staat: Dollman. PRIJS-COUR ANT der EFFECTEN. Amsterdam den 7. November 1838. Nederlanden, Wcrkel. Schuld 2 JpCc. 53^ 53J Oico 5 ioijaioif Uirg. -|a Kans-Biljetren23?» 24J An10rt.Syndic.4J 95Ja 95J 3} 79 8 79r Hand.-Maats. 4j 17253173^ Nieuwe dito4!a Aandl.H.Spoorw. a Rijn-Spoorw. 4 'f io3|aio4*. frankrijk. Inschr. 'Grb, 3 pCt. a Rusland. Gb.f/.&C°.i798 5pCt.lo5jaio5' 1888 5ios^aioó Ins. en Ceriif. 669 a 69J i8|J 597fa 98 Gebl, 53!« loi£ 24 95 a 79} '73; 104 i°5s 105'- 69 97! Pruissen. Geldl. te Lond. 4pCt. a Aandeelen van dito a Spanje. Nieuwe 1835 85 spCt. I7\»i7l Ditoonbep.st...a Dito passivea Dito uitgesta Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. Obl.C««&C°.5pCt. a - Certificaten.2I a Neg. Metalieke'a Idem5 I02jaio2|i Dito in Lond. 5 a Bank-Aktien.3 a Napels. Certificaten... 5 pCt. a Dito in Napels. 5 94ï8 94' Gebl. i8| 94! 29ste Lijst. 30ste 31ste 32ste 175ste Koninglijke Nederlandsche Loterij. Trekking der Vijfde Klasse. N°. 14505, 14105 en 4879, ieder een prijs van iooo. Geene.' N°. 11141 een prij's van 100,000. N°. f3835 een premie van ƒ2000. N°. 20972 een prijs van f 1000 en een premie van ƒ2000. N°. 15810, 13152. en 9754 ieder een prijs van 1000. N°. 23345 ecn prijs van ƒ1000. N°. 15063 een prijs van 1000 en een premie van 25,000. Haarlem den 5den November. De Groote Kerkeraad der Evangelisch Liitbcrscbe Ge meente alhier, heeft, door het bedanken van den beroepen Lceraar den Wel-Eerw. Meer A. J. Schroderte Arnhem, ter vervulling van de opengevallene plaats, als tweeden Je eeraar beroepen den Wel-Eerw. Heer Henoricus Chiustianus Willigs, Predikant te Kuilenburg. Uit de vroeger vermeld,e nominatie is door den Eerw. Kerkeraad te Franeker gefor meerd het volgend Zes- en Drietal van Heeren Predikanten, alpliahetisch ingerigtZes tal: DD. ff. kV. Vollenhoven van Daaienre Monnikkcndam P. de Goeijete Dronrijp A. ff. Par eaute Zuylen Pff. ReddingiusGz., Tlieol. Doet., te Hoogeveen; A. C. yan,, hl-dik Thicmete Wad dings veen en S. C. Thoden van Vel zenTheol. Doet., te Wolvega. DYietal: DD. P. PI. ReddingiusA. C. van Eldih Thiemq en C. Tholen van Vel'zcn. LE YD SC HE SCHOUWBURG. Op Maandag den leden November 1838, De RENTMEESTER, of de ECONOMIST, Blijspel, in 4 Bedrijven, raar het Hoogduitsch van Mevrouw de Prinses Amalia van Saxen, door den Heer .7. Zytsema. Na hetzelve: De TELEGRAAF, Blijspel, in één Bedrijf, vrij gevolgd naar het Hoogduitsch van Dr. Franc/;, door J. J. A. T. Beide Stukken nooit alhier vertoond. De Aanvang ten ZES Ure. HALVE LOTEN worden eerst NA half negen ure afgegeven. Men vraagt TE HUUR: Een gemeubileerd of ongemeubileerd KWARTIERgroot 3 1 4 Kamers, Keuken, met gezamenlijk ge bruik van Zolder en Kelder. Adres met Franco-Brieven, onder lett. D., bij J. W. BROUWER, Boekhandelaar, op de Vischmarkc te Leyden. VERKOOPING op REGTERL1JK GEZAG, op Maandag den 12 November 1838, des voormiddags ten tien ure, binnen Leyden, op den Nieuwen Rhiin, Wijk VII. N°. 81, van EENIGE MEUBILAIRE GOEDEREN. Gearresteerd ten verzoeke van PIETER BÖUMAN, Koopman, wonende te Utrecht, aan de Nieuwe Kade, bij geregistreerde Acte van den Deur. waarder JOHANNES van den WORM, .in dato 1 November 1838, en ten lasten van ABRAHAM BOEKWIJT, Kuipersbaas, wonende te Leyden. Iemand gading hebbende, kome ten dage, plaatse en ure voorschreven, hooren de Voorwaarden, en doen in het Itoopen hun voordeel. J. WESSELING, H. WESSELING, G. W. WESSELING en J.WES- SEEING Hz., Makelaars, zullen op Maandag den I2den November 1838, des namiddags ten half drie ure, te Amsterdam, in de IVitte Zwaanop den Nienwendijk, presenteren te VerknopenEene extra mooije nienw aange. komene Partij Greenen en Vuren, Noordsche, Riga, Narva en Meroelsche Balken, Twaalf EllensJuffersKolters, Dantziger Duigen, en andere HOUT WAREN. Liggende in den Binnenkant en op den Wal. VERKOOPING in de Stads Batik van Leening te Leyden, op Dings- dag den 13 November 1838, des voormiddags ten 10 lire, van VERSTANE PANDEN, zoo van Juweelen, Goud, Zilver en Horologiën, als van Wol len, Linnen en andere, zoo gemaakte als ongemaakte GOEDEREN, be leend in de maand Julij 1837. Zijnde daags vóór den Verkoopdag, des voormiddags van io, tot des na middags ten 2 ure, voor een ieder te zien. Bij L. SPRINGER, op den Nieuwen Rhijn, over de Vischmarkc, te Leyden, is wederom voorhanden: Een extra groot Assortiment KAR. TONWERKEN, zeer geschikt voor St. Nikolaas-en Nieuwjaars-Geschenken; alsmede de Nieuwste Engelsche PRACHTWERKEN, voor het laar 1839; Hollandsche en Fransche KINDER-WERKJES, en meerdere KUNST-AR TIKELEN, tot de minste Prijzen. Bovengenoemde beveelt zich in de gunst en recommandatie van het geëerde Publiek. B^e\vëdTANfï ION Y~d5Tk L O PPE iTenZ O ONte Lcyderu*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2