Tgnl .Uk -j ïaaV^fc.'Pjrovinitc A- ilia trekken en Narrsez zich met het orerige van zijne mngt naar Vitfïaaolid begeven; evenwei vooraf Andaluzie rondgaan, om in die provincie, waaruit hij zelf afkomstig is, bij zijne vrienden midde len van onderhoud voor zijn leger op te zamelen. Nopens de krijgsverrigtingen worde gemeld, dac er te Caspe een ge vecht heeft plaats gehad. De Carlisteu hadden zich den ipden van die stad meester gemaakt, doch de belegerden waren op de citadel teruggetrokken. Middelerwijl ktVam de Generaal van Halen neze laacsten te hulp. Na een bloedig gevecht, moesten de Cariistenonder Cabrera, terugtrekken. Fan Halen moet echter mede een aanzienlijk verlies geleden hebben. In zijn rapport spreekt hij zelf van 300 dooden. Volgens een ander be-rigt ecluer zouden de legerafdeelingen van Cabrera en van Halen ni'et eens handgemeen geweest zijn, daar eerstgenoemde eenig-e uren op zijnen vijand voornic had. De in Oud-Castilie bevelvoerende Generaal der Ckristinos Colubi heeft een bevel aan zijne manschappen gezonden, waarin hij hen aanmaant, om op eene onverbiddelijke wijze wreed te zijn tegen alles wat in hunne handen valt en Carlistischgezind is of van Carlisme verdaehc wordt. ITALIË. Napels den 13 October. Reizigers, alhier onlangs uit Messina aangeko men, hebben de tijding medegebragt, dat den 29sten September, ten 9 ure, 5 minuten des avonds, in gemelde stad eene sterke aardbeving ondervonden isdie gelukkig echter geene schade gedaan heetc. De beweging geleek een golvend rollen en terstond daarop ontstond er noordenwind. Voigens alie waarschijnlijkheid was ;.et natuurverschijnsel door den Etna te weeg gebragc. Alle westwaarts van dien vuurberg gelegene landstreken zijn dour geweldige aardsrooten zoodanig geschokt gewerden, dat de inwoners van al de dorpen en plaatsen hunne have en goed uic de huizen borgen en zelfs den geheelen nacht onder den blooten hemel doorbragten. De uitbarsting van den Etna duurt.nog steeds met groote hevigheid voort; het sterkste woedde hij op den 29 en 3oscen Sepceruber. Des avonds van tien 3osten, 6 J uur ua zonnen- ondergang werd 111 den geheelen omtrek aan den voet des bergs eene nog heviger schudding dan daags te voren bemerkt, doch ook deze heeft, naar men verneemt, geene schade aangerigt, De.Vesuvius is weder volkomen in, rust. Nog schrijft men uit Napels van den 16 October: Den vorigen Zondag brak over onze stad, een hevig onweder. uit; de bliksem sloeg in de kerk St.. Maria la Nuova en juist op het oogenblik dac de nns gelezen werd. Dezelve viel op het hoofdaltaar, nadac hij eerst in een hooger locaal was doorgedrongen en twee zich daarin bevindende gees telijken tamelijk onzacht had aangeroerd. Van daar nam de bliksem zijne ngting door uen muur of het gewelf der kerk en sloeg aan de zijde van tien Priester in de aarde, juist toen hij aan het volk den zegen gaf, en met uit- gestrekce armen het allerheiligste opgeheven hield, ue hevige slag wierp hem op den grond en verbrandde zijn geheel gewaad. De zilveren kande- la-ien, waarmede het altaar in menigte versierd was, smolten even als de waskaarsen en veranderden in damp. Ojk van het allerheiligste hetgeen de- Priester in de hand hield, bleef slechts asch over. Het behoeft niec ge zegd te worden, dat de schrik en verwarring in de kerk groot geweest is. De Hertog Bernard van Saksen-Weimar is den 16 Occober met zijnen zoon te Turijn aangekomen, en den i9uen, 11a het merkwaardige dier stad gezien te hebben, van daar vertrokken. DUITSCHLAND. Uit Keulen schrijft men van 27 October: Onze ciiicis zoo uts.igc en vredelievende stad is gisteren avond de schouw, plaats geweest van ten hoogst betreurenswaardig, onzinnig voorvalwaarvan wij inzonderheid gewagen, om verkeerde verhalen van liet gebejude 111 vreemue nieuwsbladen te voorkomen. in de keilt der 11. Ursula wordt sedert den vorigen Zondag de jaarlijksche octave van her. Ursulafecst gevierd, liij de gisteren gehouden tiainiddagdienst was, even als op de oveiige dagen van die viering, eene groote menigte mer.schen binnen de kerk verzameld. Eensklaps verspreidde zich daar en ook door de stad liet geheel (Ongegronde gerucht, dat de pastoor van St. Ur sula dc heer Beckerster zake van eene door hem gehouden prediking, ge- Vangen zoude worden genomen. Terstond stroomde eene groote menigte mbnschen naar dien omtrek, onder welke eeltige straatjongens het even val sche gerucht uitstrooiden, dat de Stadsdekeu en domkapittel-beheerder, Dr. Filz, die vermeende arrestatie had bewerkt. Nadac de Vascoor Bekers, de godsdienst tegen den avond geëindigd heb bende, onder ecu talrijk volltsgeleide geheel ongemoeid in zijne woning was aangekomen, stroomde oen woeste hoop, ineercndeels uit straatjongens en werkvolk bestaande, onder luid en verward getier naar de woning van Dr.frVa in de Trankgasse. Ongelukkiglijk was door liet nieuw bestraten dezer straat, aanleiding gegeven tot grootere ongeregeldhedendan misschien anders ligt geval ware geweest, vermits de overal verspreid liggende steetien aan den wilden hoop verwoestingsauddelen in de hand gaven. De vensters der pastoors woning werden tneerendeels ingeworpen en zelfs het houtwerlt derzelve ver brijzeld. Nadat de poging, om door de deuren binnen te dringen, vruchte loos was geweest, drong men door de vensterramen binnen de kamers, alwaar 1111 huisraad en andere voorwerpen gedeeltelijk werden vernield. De toegesnelde soldaten veirasten nog enkele der belhamels in het huis en namen hen gevangen, waardoor ae rust spoedig was hersteld. De regcerljjke magc heeft reeds bet onderzoek dezer buitensporigheid aan. gevangen. Zooals onlangs gemeld is gewordenwas er in Krakau een moord ge. pleegd aan iemand, die bij de heethoofdige partij, die niet gering in getal te Krakau zijn moet, voor eenen spion vatt Rusland werd gehouden. De daders zijn thans bekend; tiec zijn twee studenten, welke reeds in het verhoor be leden hebben, den moord uit staatkundige geestdrijverij te hebben gepleegd. Het is te verwantten dat ten gevolge van deze gebeurtenis, wel verre dat de stad van de troepen der drie beschermende Mogendheden, Rusland, Oos tenrijk en Pruissen zal ontruimd vromen, de troepen integendeel nog zullen vermeerderd worden. FRANKR IJ K. ParijS den 30 October. liet dagblad La France, is wegens eenige artike len, waarin het had te kennen gegeven, dat de Koning en deszelfs zuster hl el al de in 1830 een aanzienlijken schat van diamanten in het paleis der Tui tenen gevonden en die verborgen gehouden hadden, aangeklaagd van dc mis daad den Koning en zijn gezin beleedigd te hebben en diens voigens is door het llof van Assises de redacteur van dat dagblad veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en 3000 ir. boete. Die edelgesteenten zouden in 1792, op bevel van Maria Antoinette in den tuin der Tuilerien begraven zijn geworden. Onder de gevangennemingendie ten gevolge van het Ontdekken van wapenen en busktuid bij eenen waterdrager, Nermonthebben plaats gehad, wordt ook die g'etiield van twee studenten. Een van deze is de broeder des waterdragers, we:ke laatste dac beroep niet altijd heeft uitgeoefend, maar vroeger hulponderwijzer op het colegie van Hendrik IK geweest is, eens -klaps echter die betrekking had laten varen, zonder dat men verder wist, wat van hem geworden was. Voor oen Regter van Instructie echter is ge- bleken, wie hij eigenlijk was Een convooi, uit onderscheiden beladen muilezels bestaandewas, daags na het vermeesteren van S'cora, door dc Kabaïien overvallen en verstrooid .geworden; zij hadden ook een kampement aangetast, doch waren met veel verlies afgeslagen. Z F. E T IJ D I N G. •In Tessel binnengekomen Kapt. P. Petersen, van Cetre, W. L, Smit en II. N. Wal» berg. van Bordeaux, M. Emmerson, van Sunderland, als bijlegger. I11 liet Vlio binnengekomen D. 1). de jong, van Hull, T. Hansen, van Drammen; W. II. Mulder, van HohnstrandR. J. Sprili cn P. Pieper, van Hamburg, B. M. 'ie- dingevan Bremen. Door Zr. Ms. "Fregat, Diana, Kapt. Koopman, den 5 Ang. van Batavia vertrokken cn den 27 Oct. in Tessel binnengekomenwordt gerapporteert, dat door hetzelve in Straat Sunda gezien is een schip, toonendc vlag van het Collegie 12eemansboop met Nn. 253; zijnde die van Kapt. M. Harkemavoerende liet schip Generaal Chassévan Rot terdam naar Batavia, cn gepraaid den 30 Aug. op bet rif van Aiguilhas, het schip Jaco- bas, Kapt. P. Romyn, den 24 Julii van Batavia naar Rotterdam vertrokken; den 26 Sept. op 50 Z. breedte, het schip dc DortenaarKapt. J. P. F. Abbemu, van Sourabaya naaf Dordrecht, dén 14 Sept. van de Kaap de Gcede Hoop vertrokken, zijnde in een zeer lekken staat; en den 26?",Oct. in de Noordzee het schip Sara LydiaKapt. B. van der Tak den 5 Jul ij van Batavia naar Rotterdam vertrokken. Kapt. K. D. de Jong, van Havana, in Tessel binnen, heeft den 25 Oct. op de hoogte van dc Maas gepraaid de kof RigaKapt. L. Doekcs, van Rotterdam naar Brest. De. schepen Fa leningenKapt. B. P. Baarsen, van Amsterdam naar Drammen, eü Commercial, Kapt. P. Johnsen, vau Amsterdam naar Ostrisoer, zijn, volgenspartikulier bcrigtvoor eenigë1 dagèn uit Tessel naar zee gezeild. Het schip Clara, Kapt. A. T. Ekarnp, van Genua naar Amsterdam, is den 25 Oec; tc Cuxhaven binnengeloopen. Het schip de Vrouw StynaKapt. E. H, Bekkeringvan Amsterdam naar Stettinté Tonningen aangekomen en onaer quarantaine gelegd (bevorens gemeld), is, volgens ecu brief vandaar van den 25 Oer. den vorigen dag op vertoon van het gevorderde en vail Amsterdam ingezonden certificaat van oorsprong over de ingeladen katoenvan de qua-1 rantainc ontslagen geworden cn bereids Rendsburg gepasseerd. P R IJ S C O U R A T DER EFFECTEN. Amstadam den 31. October 1838. Nederlanden. Werkel. Schuld 2jpCc. 53a 54 Dito 5 ioijaioiJ Uitg. -I Kans-Biljetreti43P 24J Atiiort.Symiic.4J - 94Ja 95; 3} 78p 79 Hand.-Maats. 4I- i?ip>73i Nieuwe dito.4} 101 JaioiJ Aandl.H.Spoorw. Rjjtt-Spoorw. 4J.104 ai04j- Frankrijk. Irtschr. Grb. 3 pCt. a s,-. Rusland. GK//.&C°.I79S 5pCt.io5iaiosJ iSJJ 5-105jaioyj Ins. en Certit. <569 a 69 —1*11 59/Ï» 98 Gebl 53? loij 24 95 79t '73s 101J ,04i l°5? i°5° <57 97i Pruissen. Geldl. te Lond. 4pCt. a Aandeelen van dito.. i2oJai2i[ Spanje* Nieuwe 1835 85 5pCt. 151 a 15J Ditoonbep.se....a— Dito passive4 a 4J- Dito uitgesca— Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. Obl. CollC°. 5 pCc. a - Certificaten.2ja Neg. Metaiiek 2'a Idems 10353104 Dito in Lond. 5 a Bank-Aktien.. 3 a Napels. Certificaten.5 pCc. a Dito in Napels. 5 a Gebl. 121J »5ri 41 '°3t 175STE Koninglijke Nederlandsche Loterij. Trekking der Vijjde Klasse. N~. 20054 en 13376. ieder een prijs van f 1000. N°. 17717 een prijs van 7500. N°. 7068 een prijs van f 10,000. N°. 24869 een prijs van 1000. N°. 12654 een prijs van 1500 N°. 205713799 en 2372 ieder een prijs van ïcoo. N°. 5314. een premie van f 3000. Eiste Lijst. 22ste 23ste 24ste Ten Kantore van N. NATHANS te LeyJen, is heden getrokken, in de 23ste Lijst, Vijfde Klasse, der 175stc Kon. Ned. Loterij-, de Kapitale Prijs van TIEN DUIZEND GULDEN, op N°. 7068, Devies: Die waagd kan winnen. Leyden, den isten Npvember 1838. SOIREE M U SICALE, Door de Fautielle 13 U Z I A U, in het Koffihnts DE BEURS VAN AMSTERDAM, op aanstaanden Zondag den t^den November 1838. LEYDSCHE SCHOUWBURG. Op Maandag den 5den November 183Ba De BRUID Uit de RESIDENTIE, Blijspel, naar het Hoogduitsch vao Mevrouw de Prinses Amalia van Saxen, cioor J. Zytsema. Na hetzelve: I)e HOFNAR, Blijspel, met Zangin 2 Bedrijven, vrij gevoed naar het Frapsch door den lieer D, J. Kamphuizen, Beide Stukken nooit alhier ver toond. De Aanvang ten ZES Ure HALVE LOTEN worden eerst NA half negen ure afgegeven. l)en 29sten October 1838, beviel te Amsterdam, van eenen ZOON, Vrouwe MARIE MARGUERITE van LELYVELD, Echtgenoot van Mr. H. SAUTYN KLUIT. Te Leyden is op den 31 October 1838, voorspoedig van eenen ZOON bevallen ROLLINA PETRONELLA LOS, Echtgenoot van W. II. D. SURINGAR. Van wege het Kantoor van Administratie te Leyden, wordt berlgt, dat, tegen intrekking der Bewijzen, zal worden gevaceerd ter afgifte van NIÉUWE STELLEN COUPONS, voor de Certificaten 5 perCents Werke lijke Schuld, telken Dingsdag en Woensdagvan vier tot zes ure, aanvang nemende den 6 November 1838, ten Kantore op den Ouden Rijn, bij de Hooglancbche Kerksteeg, Wijk VI. N°. 144. De Ondergeteekende heeft de eer zijnen geëerden Scadgenooten te berigten, dat hij, na gedurende drie-en-twintig achtereenvolgende Jaren bii den Heer J. la LAU werkzaam geweest te zijn, heden zijne AFFAIRE voor eigen Rekening zal beginnenbelooveude zijnen geëerden Begunstigers1 eene prompte en civiele bediening. Leyden den istón November 1838. J. van der TAS, Metselaar. Oude Varkenmarkt, Wijk I. N°. 184.- L' J. WESSELING, H. WESSELING, G.W. WESSELING en J. WES.- SELING Hz., Makelaars, zullen op Maandag den 5den November 1838^ des namiddags ten half drie iire, te Amsterdam, in de Witte Zwaanop deif Nieuwendijk, presenteren te Verkoopen: Eene extra mooije nieuw aangek«i> mene Partij Greenen en Vuren, Noordsche, Riga, Narva Memelsche erf Dantziger Balken en Riga Wagenschotten, Twaalf EllensJuffers, Kokers,- Dancziger Duigen, en andere HOUTWAREN. Liggende in den Binnenkant en op 'den Wal. •-* Zoo even is in 't licht verschenen: C. A. KAN DER HOORT, VERZAMELING van AANTEEKENINGEN over de KOUDE, in de maand December 1837, Januarij en Februarij 1838. I Vel groot 8vo met 5 Lithographische Tabellen. Prijs f 1.80. Bij ELIX Co.Boekdrukkersen Uitgevers, Rok-in N°. 161, te Amsterdam^ NB. Kan niet algemeen in commissie gezonden worden, doch zal buiten/Int* sterdam bij hunne gewone Correspondenten te bekomen zijn Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2