A°. IS88.' L E Y D S C II E «a c-r COUR A N T. VRIJDAG, Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden, van den Heer Staatsraad9 Gouverneur van Zuid-Hollandbij Provinciaal Blad N°. 95 ontvangen hebbende eeue m. s. 8oo N. M. Circulaire van den 13 October 1338, N°. 953-L houdende herinnering van de 27402 voorschriftenyefyat in Zijner Majsbesluit van den 8 Mei 1835, N°. 40, omtrent de Verlofgangers der Nationale Militie en Schutterijen, die Buitenlandsche Zeereizen verlan gen te ondernemenzijnde van den navolgenden inhoud: J ll3*r; Eenige bij het Hoog Militair-Geregtshof in appel aanhangig geweest zijnde procedures tegen zoodanige Verlofgangers, welke, zonder voorzien te zijn van het bij Zijner Majs. besluit van den 8 Mei 1835, N°' 4°» CProvinciaal Blad N°. 73,) bedoelde consent, zich ter buitenlandsche zeevaart hadden begeven, en daardoor zich aan dienstverzuim hadden schuldig gemaakt, hebben de bedenking doen ontstaan, of, in het algemeen, de in die termen vallende personenwel genoegzaam worden bekend gemaakt met de op hen rustende verpligtingenalvorens zij zich ter zee begeven, terwijl deze bedenking liet voorzeide Geregtshof aanleiding heeft gegeven, 0111 mijne aandacht bij dit onderwerp to bepalen en eenige voorziening voor te stellen. Ten gevolge daarvan heb ik de eer UEd. te verzoeken, om, bij vernieuwing en met den meesten ernst, ter kennissc van de Verlofgangers in het algemeen te brengen, dat, bijaldien zij eene Buitenlandsche Zee- reize verlangen te ondernemen, zij daartoe alvorens het bij opgemeld besluit voorgeschre ven consent aan mij behooren aan te vragen, of door tusschenkomst van het plaatselijk Bestuur te doen aanvragenwelk Bestuur zichin dat gevalvooraf behoort te verze kerendat deze personen derzelver wapenen en equipement-stukken behoorlijk bij het korps hebben ingeleverd; terwijl voor diegenen, welke zich slechts voor eenen korten tijd ter vischvangst begeven, een consent, door U af te geven, voldoende zal zijn; van •welke af te geven consenten echter door UEd. behoorlijke aanteekening zal dienen ge houden en aan mij mededeeling gedaan te worden. *s Gravenhageden i3den October 1838. De StaatsraadGouverneur van Zuid-Holland 9 E11 bij dcszcll's afwezen, j, Quarles'van Ufford, Lid van Gedeputeerde Staten brengen dezelve bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbende Verlofgangers der Nationale Militie en Schutterijen, die Buitenlandsche Zeereizen verlangen te ouder- uemen, ten einde zich dien overeenkomstig te gedragen. Leydenden 30 October 1838. Burgemeester en IVethoüders voornoemd J. G. de Mey. Ter ordonnantie 'van dezelve, Paul du Rieu, WethouderL. S. NEDERLANDEN. Leyden den isten November. Bij een besluit van Zijne Maj. van deu 22sten October is benoemd: Tot Hoogheemraad van Rhijnland, wegens deze stad, Mr. Jean Corneille Bucaille. Bij een ander besluit van Zijne Maj. vail den 22 Occober 1838, N°. 72, zijn tot Notarissen benoemd: Te Oudevvater, H. Blanken Dm., en te Ouds. hoorn, IV. L. Kalkoven. Men meldt uit 's Gravenhage van den 3isten October: Gisteren is er ten Hove groot diner geweest, waarbij de leden der Ko. ninglijke famielje, de Ministers, en de Voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal tegenwoordig waren. Men verzekert, dat Z. K. H, de Erfprins van Oranje zich binnen kort naar Stuttgart zal begeven. Heden hebben eenige afdeelingen van de Tweede Kamer der Staten- Generaal zich bezig gehouden met het in overweging nemen der van Re. geringswege ontvangene antwoorden op de in de afdeelingen, bij het eerste onderzoek gemaakte bedenkingen, ten aanzien van het ontwerp van wet, houdende eene suppletoire begrooting voor het loopende jaar. Morgen vroeg, tijdig zullen ook de andere atdeeüngen zich daarmede bezig houden; vervol gens zal de centrale afdeelihg vergaderen, om haar verslag over dit ontwerp op te maken. Daarna zal er eene openbare zitting der Kamer worden ge houden, waarin de centrale afdeeling haar verslag over dat ontwerp zal doen en de tijd van de beraadslagingen over hetzelve bepaald zal worden. Na de behandeling van dit ontwerp, schijnen de werkzaamheden der Kamer tot op het einde der maand November geschorst te zullen worden. Men verneemt, dat het Provinciaal Hof van Holland op Vrijdag den 9 November aanstaanden zijne eerste teregtzitting zal houden, ten einde in criminele zaken uitspraak te doen. Het is bekend, dat, naar aanleiding van de onlangs ingevoerde organisatie van de regterliike magt, de Provinciale Hoven in criminele zaken uit zes Raadsheeren zullen zijn zamengesteld, en geene schuldverklaring dan met eene meerderheid van 4 tegert 2 stemmen zal kunnen worden uitgesproken; terwijl de staking der stemming tot eene niet schuldig verklaring aanleiding zal geven. Nog meldt men uit 's Gravenhage van den isten November: In de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van heden, heeft de centrale afdeeling verslag gedaan op het ontwerp van wet, houdende eene suppletoire begrooting voor den jare 1838. De beraadslagingen daar- over worden bepaald op Woensdag, den 28 November aanstaande, 's middags ten 12 ure. Vervolgens heeft de Commissie tot de verzoekschriften versla, gen op in hare handen gestelde stukken gedaan. De heer Campsius, lid der arrondissements-regtbank te Hoorn, en de heer van der Hoeven, te 's Gra venhage, verzoeken, bij de te doene nominatie voor het lidmaatschap der Algemeene Rekenkatnerj, in aanmerking te komen. De Voorzitter bepaalt, dat in eene van de eerste zittingen, bij de weder-opvatting van de werk zaamheden der Kamer, tot het verkiezen van drie Kandidaten, tot aanvul ling van deze vacature, zal worden overgegaan. De heeren van Rappard en Luzac bieden, namens de schrijvers, twee werkjes aan de Kamer aan, welke in hare boekerij zullen worden geplaatst, als een van den heer C. Bakker, lid van de arrondissements-regtbank te Amsterdam, en het ander van den heer J. E. Mo/ethoudende eene geschiedkundige opgave van de •oprigting en den voortgang van bet genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen. De heer Luzac zegt deswege het volgende: „Op verzoek van den schrijver, doe ik hulde aan de Kamer van een averkiegetiteld Notice historique sur F établissement et les progrès de la sociètè établie dans les Pays-Bas pour 1'amelioration morale des prisonniers, suivie du regle ment de la dite sociité, par Jean Etienne Moi.let te Amsterdam bij De la •Chaux uitgegeven. „Nog zeer onlangs hebben de Staten-Generaal verklaard, zich re verheu. ggn over de onafgebrokene zorg van Z. M. voor de meer doelmatige inrig. ting in het beheer der gevangenissen. ^„Die betere inrigtingen moeten vooral de verbetering van het zedelijke der gevangenen ten doel hebben, en bet kan, uit dit oogpunt beschouwd, irl iVV.W 2 NOVEMBER. de Kamer niet dan zeer aangenaam zijndat de even kundige als ijverige schrijver van dit werkjede aandacht onzer landgeuooten op dit onderwerp gevestigd heeft, en getracht ons en ook den vreemdeling geheel bekend te maken met hetgeen hieromtrent alhier reeds verrigt is, en nog verder 'be oogd wordt, door de verdienstelijke en nuttige maatschappij tot zedelijke verbetering der gevangenen. „Het spreekt wel van zelve, dat een goed en oordeelkundig beheer der gevangenissen een hoofdvereischte is tot die verbetering, en ik twijfel geenszins of Ued. Mog. zullen de menschkundige werken en liefderijke raadgevingen des schrijvers, te dien opzigte bij de lezing van zijn belang, rijk en welgeschreven werkje, op hoogen prijs stellen." Deze werken zullen in de boekerij der Kamer geplaatst worden. De verga, dering wordt daarna tot den 28 November, des middags ten 12 ure gescheiden. I11 het jaar 1837 zÜn 'n onderscheidene havens dus Rijks ingeklaard 5787 zeeschepen, metende 753,105 tonnen, waarvan 5387schepen, metende 725,441 tonnen, bevracht. Van de ingeklaarde schepen waren onder Nederlandsche vlag 2721me. tende 313,982 tonnen; onder Engelsche 1191 schepen, groot 199,602 ton; onder Noord-Amerikaansche, 73 schepen, metende 20,366 ton enz., van de voormelde schepen onder Nederlandsche vlag waren 2565, metende 306,931 bevracht. Ingeklaard werden, onder anderen, van de Kleine Oost, Mecklenbnrg en Lubeck, 444 schepen, metende 27,131 ton; van Hanover, 694 bodems, groot 27,392 ton, van Denemarken, 111 schepen, houdende 6801 ton; van Pruissen 370 schepen, metende 32,478 ton, van Rusland 444schepen, groot 63,743 ton; van Zweden en Noorwegen, m6i schepen, metende 156,827 ton; van Frankrijk, 307 schepen, groot 35,830 ton; van de Kaap en Oost- Indie 142 schepen, metende 68,441 ton; van Noord-Amerika 174 schepen, groot 39,318 ton enz. Gedurende 1837 zijn uitgeklaard 5784 zeeschepen, merende 770,300 ton, waarvan 3526 bodems, groot 497,174 ton. Van de gezamenlijke uitkiarin- gen zijn geschied 2720 schepen, groot 327,481 ton onder Nederlandsche vlag (waarvan 1549 schepen, metende 223,162 bevracht), en 1200 schepen, metende 202,887 ton, onder Engelsche vlag. Van die uilklaringen ziin geschied naar de Kleine Oost, Mecklenbnrg enz. 672 bodems, groot 45,282 ton; naar Hanover, 517 schepen, metende 19,045 ton; naar Denemarken 104 schepen, groot 8989 ton; naar Pruissen, 211 bodems, groot 24,364 ton; naar Rusland, 239 schepen, metende 35,864 ton; naar Zweden en Noorwegen 1095 schepen, groot 153,524 ton; naar Groot-Britannie 1690 bodems, groot 260,080 ton; naar Frankrijk, 345 bo. dems, metende 36,967 ton; naar de Kaap en Oostindië, 135 schepen,groot 72,052 ton: naar; naar Suriname 64 schepen, metende 14,603 ton; naar Noord-Amerika 125 schepen, groot 32,587 ton, enz. Bij de Commissie tot het ontvangen van liefdegiften voor de nagela. tene betrekkingen van de op den nden dezer maand verongelukte Huisdui. ner sloeplieden, is, onder vele andere giften, ontvangen eene van den heer Baron Sirtema van Grovestins, Kamerheer van H. K. K. H. Mevrouw de Prinses van Oranjeuit naam van H. K. K. H.bestaande uit drie bank. biljetten, ieder 100. Het Bestuur van het Britsche Koninglijke Instituut, ter redding van schipbreukelingen te Londen, heeft aan den Kapitein Hoed, van het Neder landse!) koopvaardijschip Phénomène, te Rotterdam, hare gouden medaille doen uitreiken, wegens het redden der manschappen en passagiers van het Britsche scliip Columbia, op den 28 Januarij 11.,; terwijl de plaatselijke red. dingmaatschappij te Plymouth eene tweede medaille aan genoemden Kapitein heeft doen overhandigen. Voorts heeft het Hof der Admiraliteit te Londen eene som van 5386 st. 64,632 Ned.) toegestaan voor de berging van een gedeelte der rijke lading van de Columbia, waarvan de eene helft, door de Britschen Consul te Rotterdam, A. Ferriez, nevens de twee voormelde medailles, aan den Kapitein Hoed en zijne onderhoorige manschappen, en de andere helft aan de reeders van de P histamine, ter hand gesteld is. Uit Middelburg wordt van den 29 October gemeld, dat in den morgen van dien dag, rtiim 8 ure, te Vere een gedeelte van den bovenvoorgevel van een huis, staande aan de noordzijde van de haven aldaar, en bevorens tot een militair wachthuis gediend hebbende, door den hevigen wind is in. gestort» Eene aan dezelve haven wonende weduwe, op dat oogenblik daar voorbij gaande, is daaronder gebleven en dood van onder het puin gehaald. SPANJE. Berigten over Parijs van den 30 October. Uit Bayonne schrijft men van 24 Oct'ober, dat het huwelijk tnsschen Don Carlos en de Prinses van Beira reeds den sosten dezer te Azcoytia, in Gui. puscoa is voltrokken geworden in tegenwoordigheid van verscheidene Spaan, sche Grooten en van den Bisschop van Cuba. Het huwelijk is door den Bis. schop van Leon met veel plegtigheid ingezegend. Den dag voor het huwelijk had Don Carlos aan de zijnen van hetzelve bij een besluit kennis gegeven bevattendedar. de onveranderlijke en roerende gehechtheid der Prinses van Beira aan zijne zaak, de ODofferingendie zij voor hem gedaan, en de ver volgingen, die zij om zijnentwil geleden had, hem hadden doen besluiten, om die Prinses tot den rang van Koningin en van zijne gemalin te verheffen. Tevens werd daarbij gezegd, dat dit huwelijk, nadat daarvoor door den Paus de noodige dispensatie was verleend reeds den 2 Februarij van dit jaar bij vol- magt te Salzburg was gesloten. Bij een ander beslnit is vastgestelddat er gedurende drie dagen publieke feesten zullen plaats hebben, ter eere van het huwelijk, tnsschen hem en de Prinses van Beira gesloten, en den intogt van den Prins van Asturie. Aan de troepen is eene maand tractement uitgedeeld; behalve dat ontvangen de soldaten een piaster voor gratificatie en de onder-officieren twee. Er hebben verschillende promotien bij die gelegenheid plaats gehad. Men gelooft ook dat Don Carlos eene amnestie zal verleenen. Pe pogingen, die door bet Ministerie te Madrid zijn aangewend, om de leverantie voor het leger gedurende November en December te verkrijgen zijn geheel mislukt. Berigten uit Madrid van den 2isten geven te kennen, dat de troepen onder bevel van den Generaal Narvaez staande verdeeld zijn geworden en eene vaste bestemming verkregen hebben. Van dezelve zouden 4000 man, onder den Marquis de las Amarillas, Toledo nezetten; 4000 man met Gene-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1