Hét was toen, dat drie Engeische Kapiteins, welke met hunne schepen in de haven lagen, te weten Daniel Charrosin, James Atkins en Henry Disney het edel en stoutmoedig besluit namen, om met twee hnnner sloepen, de eene bemand met drie, de andere met vier hunner matrozen, den gevaarlij ken togt naar het gezonken schip te ondernemen. Hetgeen verder gebeurd is, is reeds gemeld geworden. AMERIKA. Uit de Nederlandsche bezitting te Paramaribo meldt men van 25 Augustus De dag van gisteren, zijnde de 66ste verjaardag van Z. M. onzen geëer- biedigden Koning, was voor het Nederlandse!) hart te belangrijk, dan dat de inwoners dezer volkplanting denzelven ook niet met dankbare vreugde zou- den gevierd hebben. Behalve door het vlaggen der op de reede liggende, zoo Nederlandsche als vreemde schepen en vaartuigen, het lossen van 101 salut-schoten gedurende den loop van den dag, zoowel in het fort Zeelandia, als op Z. M. geraseerd fregat Algiers, de parade van de schutterij en het garnizoen, gecommandeerd door den wel-ed. gestr. heer Fiers Smeding, Lui tenant-Colonel der schutterijwerd de algemeene belangstelling nog boven dien aan den dag gelegd door het uitsteken van vlaggen uit de huizen van vele ingezetenen. Ten 12 ure des middags gaf de hoog ed. gestr. heer Gou. verneur-Generaal a. ten Gouvernements-huize een Breakfast, waarop alle civiele en militaire autoriteiten genoodigd waren, en bij welke gelegenheid de toast s voor het welzijn en de verlenging der dagen van Z. M. onzen alge meen beminden Koning, door Z. H. E. G. ingesteld, inzonderheid, met alge meene geestdrift, gedronken werd. Des avonds waren de sociëteit deKercc- niging en de collegietnin Kaderzorg prachtvol geïllumineerdterwijl de alge meene vreugde tot laat in den nacht voortduurde. Uit Tainpico heeft men berigt, tot den 4 September; men meldt uit die plaats,dat, tindien de blokkade van de Mexicaansche havens door Fran- scbe schepen niet met meer kracht wordt voortgezet, dezelve nog van langen duur kan wezen. Een brief van die plaats meldt het volgende: Onze toestand £het is een Fransch officier, die schrijft) wordt van dag tot dag ondragelijker, die Mexicanen schijnen de volharding ten uiterst te willen drijvan en het ontoereikende van onze magt zal eindigen met ons tot een voorwerp van spot te maken. Dit kan genoegzaam blijken uit de lange lijst van schepen, die hunne kargazoenen aan wal brengen, zonder de minste belemmering te ontmoeten. Te Alvarado zijn vier schepen, die onverlet binnengeloopen teTecoluta, eene kleine haven niet verre van Tuspanvijf te Tuspan twee; te Estrenilla hebben twee hunne lading op strand gezet, te Barran Crega hebben twee hetzelfde gedaan en te Matamaros is dezer dagen de IVaterwich van Liverpool binnengeloopenterwijl onze kruiser zichik weet niet waar, begeven had. Verbeeld u nu al de spotternijen, die wij hierover moeten aanhooren zonder iecs tot onze regtvaardiging te kunnen bjj. brengen, dan onze ie geringe magt. SPANJE. Berigt en over Parijs van den 23 October. Uit Madrid meldt men van den isden, dat H. M. de Koningin een besluit genomen heeft, waarbij bepaald wordt, dat officieren en soldaten van het legioen der Fransche hulptroepen, die regt mogten hebben, om een brevet van een kruis of eereteeken te vorderen, voor bewezen heldendaden, zich binnen twee maanden zullen moeten aanmelden, daar na verloop van dien tijd op dergelijke aanvragen niet meer zal worden gelet. Volgens berigten van die zelfde dagteekening, zou er eenig misverstand tusschen het Spaansch Ministerie en het Engeische Gezantschap ontstaan zijn. Ook mee het Fransche Gezantschap schijnt het Ministerie op geenen goeden voet te staan. Op een adres door den Minister van Financien, aan H. M. aangeboden en waarin de beklagenswaardige toestand der geldmiddelen wordt openge legd, is eene Commissie benoemd, van mannen, die in de financien bedre ven zijn, ten einde de hulpmiddelen uit te denken ,om ,op eene buitenwone wijze, het te kort in de schatkist te dekken. De Generaal San Miguel te Saragossa heeft een brief aan Cabrera ge schrevenwaarin hij hem meldt, wegens zijne ongehoorde gepleegde wreed heden genoodzaakt geweest te zijnonderscheiden Carlistgezinde burgers te Saragossa en in de omstreken te doen opligtenen met dezelve te han. delen naar gelang, dat zijn voortdurend gedrag jegens de Christinos wezen zou.Men spreekt dat San Miguel 300 menschen heeft doen gevangen zetten. Omtrent de reis van de: Prinses van Beira en den zoon van Don Carlos weet mendat zij den 6 October te Bayonne aangekomen zijn. Na eenige noodzakelijke toebereidselen is de Prins van Asturie den uden des morgens uit Bayonne vertrokken, en reeds den volgenden dag bevond hij zich in het Spaansche grensdorp Urdax, alwaar zich Carlistische tolbedienden bevinden. De Prinses van Beira is te Bayonne gebleven, tot zij de zekerheid had, dat de zoon van Don Carlos in veiligheid was. Haar vertrek is een paar dagen vertraagd, doordien men te weten was gekomen, dat de telegraaph bevelen uit Parijs naar de Spaansche grenzen had overgebragt, om aldaar naauwgezet tegen het doordringen der Prinses en van den zoon van Don Carlos, wier tegenwoordigheid men vermoedt schijnt te hebben, te waken. Desniettemin bevond zich de Prinses den i6den op den middag reeds behouden in Navarre. Een vrij groot aantal aanzienlijke Spanjaarden moeten te gelijk met haar over de grenzen zijn gegaan, om zich bij Don Carlos te gaan vervoegen. DUITSCHLAND. In den Oostenrijksche Beobachter leest men het berigt van een tusschen Weenen en Londen gesloten handels-tractaat, hetgeen den 3den Julij te Wee- nen geteekend en den mden October te Londen geratificeerd is. De Minister van Binnenlandsche Zaken te Berlijn heeft de volgende circulaire aan de Opper-Presidenten in de provinciën gezonden: Bij de circulaire, betrekkelijk het reizen van Studenten, den 3denJanuarij 1S34 door mijnen voorganger uitgevaardigd, is in art. 6 bepaald geworden, dat buitenlanders, die aan buitenlandsche Hoogescholen gestudeerd hebben, in de Koninglijke Staten niet zouden worden toegelatendan wanneer zij van passen der Pruissische Ministers voorzien, of hunne buitenlandsche pas sen door de Pruissische Gezanten in het buitenland geviseerd waren. In aan merking nemende de sedert dien tijd veranderde omstandigheden, en de door de Duitsche Bondsvergadering tot vaststelling en handhaving van gemeen schappelijke maatregelen omtrent de Hoogescholen genomen besluitenzie ik mij genoopt, die bepaling bij deze in te trekken, en verzoek u dienvol gens het noodige te verordenen. Het feest der constitutie is den 19 October te Frankfort met orde afge- loopen. Het ongunstig weder had de feestviering zeer belemmerd. Het Dagblad van Baden meldt, dat tot aan het sluiten van het badsai- zoen, hetgeen den I4den October heeft plaats gehad, dit jaar 19,138 vreem delingen die badplaats bezocht hebben. In het vorige jaar had dat getal 16,219 beloopen en in 1828 slechts 10,136. Er werden te Baden nog meer nieuwe gebouwen, tot het huisvesten van vreemdelingen bestemddaargesteld. Berigten uit Petersburg van den 9 Oct. meiden, dat Z. M. de Keizer aldaar dien dag was terug gekomen. Des avonds was de stad verlicht. Om trent de aankomst van het Keizerlijk gezin had men nog geen berigt. F R A N K R IJ K. Parijs den 23 October. Men wilde te Parijs wetendat de Londensche Conferencie haar antwoord voor den Koning der Nederlanden gereed had ge- maakt; dat hetzelve ten diens gunste was; want dat ten aanzien van het grond gebied geene en wat aangaat de schuldzulke geringe veranderingen geko men waren, dat dezelve niet waardig waren genoemd te worden. Onder» tusschen weet menwat men sedert zes maanden omtrent die vermeende bekendmakingen uit Londen te denken hebbe. Uit Parijs meldt men, dat de zonen des Koningsde Hertogen van Aumalen en Montpensier hunne studiën aan het collegie van Hendrik IK hef vat hebben; aan hetzelve bevinden zich ook de zonen van den Infant, Don Francisco de Pau'ade Hertogen van Cadix en Seville. In den avond van den röden heeft men te Toulon een onderaardsch gedruisch opgemerkt, vergezeld van eenige ligte schokken; men maakte daaruit op, dat er op dien tijd ergens eene zware aardbeving zou hebben plaats gehad. Nog schrijft men uit die plaats, dat, na de onlangs bekend gemaakte aan schrijving van den Minister van Binnenlandsche Zakenonderscheiden Fran sche handwerklieden zich naar Algiers begeven hebben. ZEE-TIJDING. In Tessel binnengekomen F. II. Zeylstra, 'van Surinamen, A. H. van Wyk, van Ha vana, H. A. Oldenburg, van Bayonne, J. II. Jonker, van Lissabon, Luit. iste claS CoertsenCicrafaovan HellcvoctsluisP. de jónge en W. de Jong, van Londen. Uitgezeild H. Brans, naar Duinkerken, J. E. Hadmark, naar New-Castle, A. C. Koning, naaf Hull, B. A. Baltga, naar Schotland, L. Holst, naar CroonstadO. Holst, naar Holmstrand, E. Knutsen, naar Krageroe, M. Ore, A. Larsen, L. Zachariassen 1 e H'v v.. iiicul sen, naar Ostrisoer, Potje, naar Pilau, II. Hermans, O. Fransen en C. Beekman, naar Noorwegen, C. Cbrlstensen, naar Sandefiord. I11 bet Vlie binnengekomen K. W. Mellema, van Bourdeaux, M. P, de jong, van Havre de Grace, J. H. Savertvan Hamburg. Uitgezeild VV. Cousins en J. Hall, naar Londen, J. A. Braven, naar FlensburgN, S, Bradbering, naar Rostok C. Hertz, naar Gothenburg, J. Lark en H. A. de Boer, naar Bergen, A. J. Bercudsen, A. Lund en B. J. Brons, naar Drammen, J. A. Ton- nissen, naar Flekkefim'dA. Jonscnop avontuur. Tc lersch. niets binnengekomen. Uitgezeild G. A. Stutt, naar ChristiaansandA. Berendsenop avontuur. PRIJS-COUR Amsterdam Nederlanden, Werkel, Schuld 2jpCt. 53Ja 54 J Dico 5 ioi|aio2 Uitg. a Kans-Biljetten23fa 24! Amort.Syndic. 4Jgyja 95' 4i95ta 951 3T79A 79' Hand.-Maats. 4I '73iai74 Nieuwe dito.. 4I a Aandl.H.Spoorw. a Rijn-Spoorw. 4 j a Frankrijk. Inschr. 'Grb. 3 pCt. 81 a 81J Rusland. Gb.H.tkC.1798 5pCt.io5jaio5Ï i8fl 5 iosjaioö Ins. en Certif. 66p\a 69} 18JJ 5 97» a 98 J ANT der EFFECTEN. den 24. October 1838. Gebl.li Pruissen. 53rs 101 I' 24ï 95 ts 79ï '73ï 81 i°5i i°5j 69J 98 Geldl. te Lond. ApCt. a Aandeelen van dito.. I2ljai23 Spanje, [Nieuwe 1835 85 spCt. 16 aiöj Ditoonbep.st...a Dito passivea— Dito uitgest. a— [Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. ObiGoll C°. 5 pCt. a Certificaten..2Ia Neg. MetaliekaJa Idem5 103^103 Jj Dito in Bond. 5 a Bank-Aktien.3 a Napels. Certificaten... 5 pCt. 93|a 93! IDito in Napels. 5 a 1 Gebl, 122J i°3§ 93 i 13de Lyst. 14de 15de 16de 175ste Koninglijke Nederlandsche Loterij, Trekking der Vijfde Klasse N°. 2914 een prijs van ƒ.1000. N°. 14302 een prys van 1000. Geene. N°. 9117 een prijs van ƒ1000. Nrt. noc6 een premie van f 2000» Ter vervulling van de opengevallen tweede Predikantsplaats bij de Hervormde Gemeente te Franekcr, door den vrijwilligen afstand van Ds. J. E. Frisser, is door den Eerw. Kerkeraad geformeerd het volgend Twaalftal van Predikanten waarop alphabetisch zijn geplaatst geworden: DD. II. IV. Vollenhovc van Dealente Monnikkendam P. de Goeyc^ te Dronryp; E. J. Diets Lorgeonte Hallum P. II. Lulof te Rboden J. C. van Mar" ken, te Woudenbergh A. li. Par ecute Zuylen J. H. Reddingius Gz.te Hoogeveen; J. J. Sluiterte Voorschoren; A. C. van Eldik Tliiemete Waddingsveen; S. C. Thoden van VelsenteWolgega; A. lVitteveen% teLekkum, en J. G. Zimmermante Engwierum. LEYDSCHE SCHOUWBURG. Op .Maandag den npsten October 1838. De ABT DE HEPEE, Oprigter van het Gesticht voor Stommen en Dooven te Parys; Geschiedkundig Toonrelspel, in 5 Bedfijijen, naar het Fransch van J. N. Bouillydoor S. J. L. TViselius. Na hetzelve: Het MATROOSJE, of de SCHIPBREUK, Zangspelin dén Bedrijf, naar het Fransch. Nooit alhier vertoond. De Aanvang ten ZES Ure. HALVE LOTEN worden eerst NA half negen ure afgegeven. Leiden den 23 October 1838. Heden beviel van eene DOCHTER, Vrouwe J. A. A. von WATTENWYL, geb. van THYE HANNES. Heden verloste voorspoedig van een' welgeschapenen ZOON, A. H. BRÓNKHUIJZE, geliefde Echtgenoot van Leyden, 24 October 1838. A. B. BARKEY Nz. Voor de vele, bij ons ontvangene, blijken van deelneming, ter ge legenheid van het afsterven van onzen waarden Vader en Behuwd-Vader, den Heer WILLEM van HEYNSBERGEN, overleden te 's Gravenhage betuigen wij, door deze, aan onze geëerde Vrienden en Stadgenooten, on zen weigemeenden dank. Leiden, G. WEBBERS. 25 October 1838. E. C. J. WEBBERS, geb. van Heynsbergen. J. WESSELING, H. WESSELING, G.W.WESSELINGenJ.WES. SELING Hz., Makelaars, zullen op Maandag den 2psten October 1838, des namiddags ten half drie ure, te Amsterdam, in de IKitte Zwaan, op den Nieuwendijk, presenteren te Verkoopen: Eene extra mooije, geheel nieuw aangekomene Partij Greenen en Vuren, Noordsche, Riga, Narva, Memet. sche en Dantziger Balken en Riga Wagenschotten, Twaalf Ellens, Juffers, Kolters, Dantziger en Rigasche Dnigen, en andere HOUTWAREN. Lig gende in den Binnenkant en op den Wal. Op Maandag en Dingsdag den 12 en 13 November 1838, beide de dagen des voormiddags ten 10 ure, zal ten Sterfhnize van KORS de VO GEL, aan den Lagen Rijndijk, buiten de Zijlpoort der Stad Leyden, onder Leyderdorp, op REGTERLIJKE AUTORISATIE, om Contant Geld, publiek worden Verkocht: 33 VARE KOEIJEN, 1 KALFKOE, 4 Vette KOEIjEN, 2 Guiste PINKVAARSEN, 1 PINKSTIER, 3 GRASKALVEN, 1 SCHIMMEL-MF.RRIEPAARD gelijktands, 17 Vette SCHAPEN, 21; LAMMEREN, 8 Vette VARKENS, 3 BIGGEN, 70,000 Neder!. Ponden, welgewonnen HOOI; voorts eene groote Partij BOUWGEREEDSCHAP PEN, RIJTUIG en VAARTUIG, mitsgaders MEUBILAIRE GOEDE REN, en hetgeen meerder zal worden geveild. I Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2