en getrouwheid der andere negerbevolkingen aan de krist, zoo van degenen, die met het Nederlandsch Gouvernement in een verbond van vriendschap staan, ais van de daaraan onderworpen stammen. De Nederlandsche troepen hadden, ten gevolge van de uitgestane vermoeienissen en door het klimaat, veel geleden, doch was een groot gedeelte met het particulier schip Rhoon en Pendrecht reeds verder naar Java vertrokken. De gezondheid van den Generaal-Majoor Verveer, alsmede die van den Luitenant-Colonel Bosch, Gouverneur der Nederlandsche Bezittingen ter kust van Guinealieten niets te wenschen over. 'Zie echter de eerste kolom der voorgaande bladzijde in het midden.') Van de Kaap de Goede Hoop heeft men omtrent de kolonisten van Port- Natal gunstige berigten. Een Kaffer-opperhoofd, met wien zij een verbond gemaakt hadden, had het opperhoofd der Zoöla's, Dingaan, die den pach. ters zooveel kwaad had berokkend, in den rug aangevallen, terwijl de pach ters van voren den aanval vernieuwden, waardoor Dingaan een volkomen nederlaag geleden heeft. De overige ingezetenen onder het Engelsch gebied aan de grenzen hadden veel door de invallen der Kaffers te lijden. Men had echter vredes-tractaten met drie Kaffer-opperhoofden gemaakt, waarvan men zich een goed gevolg belooft. T U R K Y' E. Uit Smyrna meldt men van 29 September: Ten gevolge van het verslag, hetwelk de Consul van Griekenland Zich gehaast heeft aan den Gouverneur van Syra te doen, betrekkelijk de jongste daad van zeeroof aan boord der Hollandsche brik Hendrika Elisabeth gepleegd, heeft de heer Canaris, opperbevelhebber der Grieksche flotille in den Archipel, oogenblikkelijk, met eene hoogst prijswaardige zorgvuldig heid, den Koninglijken kotter Nautilus, onder bevel van den Hydriotischen Kapitein A. Coscorosi afgezonden, om de zeeroovers te gaan opsporen. Na eenen vruchteloozen togt van tien dagen langs de kust, te Cavo Co. raca en in andere kleine havens, steeds zijne sloepen gereed en gewapend houdende, is kapitein Coscorosi 1. 1. Zondag ochtend onder het kanon van het kasteel van Smyrna aangekomen, van waar hij aan den Consul van Griekenland de bijzonderheden zijner expeditie, als ook brieven van den Vice-Admiraat Canarisheeft doen toekomen. Volgens den inhoud dier brieven heeft de Consul van Griekenland geoordeeld nieuwe bevelen aan den Kapitein Coscorosi te kunnen toezenden, om hem met den meesten spoed de kusten van het eiland Samos, Icarie en andere havens, waar men vermoedt dat de zeeroovers eene schuilplaats gevonden kunnen hebbente doen doorzoeken. RUSLAND. In ons nommer van laatstleden Dingsdag hebben wij onder Nederlanden gemeld, dat de Russisch-Keizerlijke famielje niet uit Stettin regtstreeks per stoomboot naar Petersburg gevarenmaar. in de Russische haven Reval is binnengeloopen. De oorzaak van dit veranderd reisplan is geweest hec stormweder, hetgeen het Keizerlijk gezin, spoedig na zijn vertrek uit Stet tin, heeft ondervonden. De vrouwen vooral hebben door den storm ge weldig geleden. Alle elementen schenen zich tegen het vaartuig zamen te spannen. In plaats van de Finsche golf te naderen, werd het stoomschip naar de Zweedsche kust gedrevenen niet dan met veel moeite en gevaar kon men de haven van Reval bereiken. Het is onbekend of de Keizerlijke famielje hier nog eenigen tijd vertoefd, of dadelijk de reis naar Petersburg over land heeft voortgezet. SPANJE. Berigten over Parijs van den 19 October, De eerste Alcade heeft te Madrid de volgende proclamatie doen afkondigen Inwoners van Madrid! Het lot dèr wapenen was ten nadeele der divisie van Pardinas, in de omstreken van Morella doch dien zelfden avond heeft zich een groot gedeelte zijner troepen in Caspe vereenigd. Het Gouverne ment heeft maatregelen genomen, om de stoutmoedigheid der Carlisten te beteugelen, en de Regering zal onverwijld zorgen, dat de voorstanders van Don Carlosonder geen voorwendsel ook, de rust zullen verstoren. Hebt vertrouwen en moed. Per telegraaph heeft men te Parijs uit Madrid van den loden een berigt ontvangen, meldende, dat het Kabinet weder bepaaldelijk was voigemaakr. Een Afgevaardigde, Ponzoa, is Minister van Koophandel en Marine gewor den Generaal Alaix van Oorlog. Het Ministerie te Madrid zon raiddel hebben weten te vinden om de approviandering van het leger voor de maand October te verzekeren. Generaal Narvaez heeft, volgens berigten uit Madrid van 11 October, een onderhoud met de Koningin gehad en zou spoedig naar Valladolid ver trekken. Hij heeft 7000 man in la Mancha achtergelaten en naar Madrid heeft hij 7 bataljons, 6 excadrons en eene batterij gevoerd. Men verwondert zich zeerdat de Generaal Don Juan van Halen die een Belgisch officier, en dus met de plaatselijke ligging, gemakken en hindernissen geheel onbekend is, moet tegenovergesteld worden tegen Cabrera, die met alle die omstandigheden tot in het minste toe bekend is. Deze onbekendheid schijnt den ondergang van Pardinas, die in de Madrid, sche salons te huis behoorde, veroorzaakt te hebben. Na men verzekert zou de Prinses van] Beirazuster van de overledene vrouw van Don Carlos, met zijnen oudsten zoon, de waakzaamheid der Fransche Policie verschalkt hebben, en', vergezeld van eenen geestelijke, de Fransche grenzen overgetrokken en in een Spaansch dorp aangekomen zijn, om zich vervolgens naar Don Carlos, haren aanstaanden gemaal te begeven. Genoemde Prinses is 43 jaren oud. DUITSCHLAND. Bij het vertrek van Hare Maj. de Keizerin van Rusland uit Berlijn, heeft Hoogstdezelve een geschenk van 1000 dukaten aan de armen aldaar gegeven. De Montenegrijnen waren sedert eenigen tijd in vredesonderhandelingen met Oostenrijk getreden. Van dit Rijk was daartoe eene Commissie naar de grenzen gezonden. De onderhandelingen zijn echter onverwachts afge broken, en men was beducht, dat de oorlog op nieuw zou uitbarsten. In de eerste week van de maand October hebben verscheiden inwoners van Dresden, onder welke menschen van wetenschappelijke opvoeding, die stad verlaten, om zich naar Amerika met ter woon te vestigen. Zoo men wil weten, zou de tegenwoordige Zaakgelastigde van Pruis, sen te Rome, de heer von Buch, vandaar terug geroepen en alle diploma tieke betrekking tusschen Pruissen en Rome afgebroken zijn. Men kan echter op deze tijding nog geen staat maken. Men schrijft uit Frankfort van den 17 October, dat op dien dag, des avonds ten 5 ure, de viering van het feest der Constitutie begonnen was; deze viering heeft op denzelfden dag plaats, als waarop vóór 25 jaren de veldslag bij Leipzig geleverd werd, waardoor Napoleons magt gefnuikt, zijn heerschzuchtig reuzengebouw ter nedergeworpen en Duitschiand aan de vrijheid werd wedergegeven. Lodewijk Bonaparte is den lóden October uit Zwitserland te Manhelm aangekomen. GROOT-BRITANNIE. Londen den 17 October. De laatste storm moet in Engeland en op de kusten zeer hevig geweest zijn. Dezelve heeft zeer veel schade aan het nog re veld staande eraan en andere veldvruchten berokkend. Vele mensehen zijn zoowel op het land, als door hec verbrijzelen van schepen op de kust in het water omgekomen. Eene prachtige ketting-brug is bij Montroze ge. heel vermeid geworden. In den Londenschen Times van den 16 October, vindt men een' brief van den Hoogleeraar Encke te Berlijn, uit Berlijn van den 3den October, kennis gevende, dat hij zelf zijne komeet den 16 September gezien heeft. Hij geeft de regte op opklimmingen declinatie van den 16 September tot den isten Occober. Op den 4den en jden October was de regte opklimming in boog 4' 57" in de N. declinatie 1' 58". FRANKRIJK. Parijs den 19 October. Men heeft te Parijs berigt ontvangen, dat Lode wijk Bonaparte den i4den uit Arenenburg vertrokken is. Hij zouzonder zich in die plaatsen op te houden, zijne reis naar Engeland over Ments, Koblents, Keulen, Wezel en verder door Nedeiland nemen. Zijn gevolg bestaat uit 8 personen. De Marquis de Espeja, buitengewoon Afgezant van Spanje, heeft gis. teren aan Zijne Maj. den Koning zijne brieven van terugroeping overhandigd en dadelijk daarop heeft de Marquis de Miraflores aan den Koning zijne ge. loofsbrieven als buitengewoon Gezant van Spanje vertoond. Men meldt van de oostelijke grenzen, dat de troepen, die tegen Zwit serland gezonden waren, eene terugwaartsche beweging op verschillende pun. ten gemaakt hebben. Leopold van Belgie met zijne gemalin zijn den I7den op de Tuilerien aangekomen. Een Fransch blad bevat omtrent de Londensche Conferencie in de Hol. iandsch-Belgische zaken het volgende: Onlangs had men de tijding aangekondigd, dat de Londensche Conferencie, gedurende eenige dagen, hare werkzaamheden had gestaakt, omdat men eene mededeeling van het Kabinet van Brussel wachtende was, waarin zouden opgegeven worden de voorwaarden, waarop het Belgische bewind het geschil tusschen de beide landen eindelijk meende te kunnen uit den weg ruimen. In stede van eene uitvoerige nota, heeft het Belgische bewind zich bepaald om de heeren Dumortier en Fallon naar Londen te doen vertrekkenin hoedanigheid van Commissarissen, ten einde omtrent het punt der schuld ophelderingen te geven. Deze beide Commissarissen hebben de inzigten van het Kabinet van Brussel open gelegd, welke niets anders waren, dan de herhaling van het vlugschrift, dat de heer Dumortier heeft uitgegeven. Het schijntdat deze omstandig, heid de Gevolmagtigden te Londen volkomen heeft teleurgesteld, welke heb ben geweigerd deze explicatien aan te nemen en eene nieuwe nota naar Brussel opgezonden, ten einde aan het Belgische Bewind af te vragen, of dezelve inderdaad deszelfs laatste woord bevatteden. De heer RolletDirecteur van de levensmiddelen voor de marine te Rochefort, heeft, met medewerking van den heer GaboureauArtsenijmeng- kundige, en den heer Noël, Hoofd-Commies, een nieuw en goedkoop mid. del uitgevondenom voor lange zeereizen het vleesch zoodanig toe te be reiden dat het zoowel voor het oog als anderzins de vroegere frischheid behoudt, en geene van deszelfs voedzame hoedanigheden verliest, noch overzout of [wansmakend wordt; hetgeen bij gezouten vleesch maar al te vaak het geval is. De, op last van het Ministerie, daarmede genomen proe ven hebben het beste gevolg gehad. De heer Rol/et heeft thans van wegen den Minister van Marine, in last, in Engeland, Belgie en eenige departe menten van Frankrijk, de korenmolens, bakkerijen en zouterijen te bezoe ken, om nieuwe middelen op te sporen, ten einde die belangrijke vindingen te volmaken, waarmede hij te Rochefort reeds zulke welgeslaagde proeven heeft genomen. Den 17 October is de deken van de broederschap der voddekrabber» op het kerkhof van Mont-Parnasse begraven. Omtrent dezen man wordt het volgende verhaald: Hij is namenlijk driemaal gehuwd geweest; zijne drie vrouwen heetten allen Fran poise; alle drie waren drie jaren met hem in den echt verbonden; hij bleef teilten reize drie jaren weduwenaar; bij elke zijner vrouwen heeft hij drie zonen gehad; bij zijn overlijden waren drie zonen overig, die de jongste waren van elk r/r/e-paar; die drie kinde ren zijn allen in een en dezelfde maand geboren, en, volgens de dagteeke. ning, drie dagen na elkander. Volgens den Moniteur Paritten is er thans te Parijs een kanarievogel, welke niet alleen het geluid van een klokje nabootstmaar ook verschillende volzinnen en spreuken, veel beter dan eenig andere vogel, welke men pra ten kan leerenherhaalt. Met het grootste gemak en duidelijkheid praat hij Mon doux petitI cher Dickey! Marie! MarieDit schijnt wel het eerste voorbeeld van eene pratende kanarievogel te wezen. MENGELINGEN. DE INDIANEN, aï.s de tien stammen israöls daargesteld. Vervolg en slot van N8. 124.) Zie hier wat de heer Frey hieromtrent zegt: „Wat hunne taal betreft, zoo stemmen Doctor Edwards, Doctor Bondinol, de heer Adair en anderen daarin volkomen overeen, dat dezelve van de He- breeuwsche schijnt af te stammen. Doctor Edwards merkt op, dat men in beide talen, de Hebreeuwsche en de Indiaansche, geene voorzetsels vindt, daarentegen echter eene schat van praefixen en suffixen, eene eigendomme- lijkheid, welke zeker in geene andere taal te vinden is. Ook toont hij aan, dat niet alleen de woorden, maar ook de woordzetting in beide talen gelijk is, en dat in het bijzonder de naamwoorden en voornaamwoorden der India nen allerduidelijkst van het Hebreeuwsch afstammen. Ook de heer Adair spreekt met overtuiging van de verwantschap beider talen; hij vestigt bij. zonder de aandacht, op de korte redewendingen en figuren, welke beide gemeen zijn, en verhaalt, dat hij, na een veertigjarig oponthoud onder de Indianen, zoo veel Hebreeuwsch in hunne taal heeft gevonden, dat hem dit zuiver behouden der Hebreeuwsche moedertaal in de Indische dialecten, sedert meer dan 2000 jaren en zonder eenige hulp eener letterkunde, als een wonder voorkomt." Niet alleen stijl- en woordvoeging zijn in het Indiaanschvolkomen aan het Hebreeuwsch gelijk, het bevat ook eene menigte woorden van geheel Hebreeuwsch aanzien- Dr. Bondinot, de heeren Adair en Smith en anderen, hebben eenige dezer woorden uit de dialekten van verschillende stammen bijeengezamelden dezelve leveren inderdaad eene bewonderenswaardige ge lijkenis op. Wij laten hier enkele derzelve volgen, als: Hollandsch. Indiaansch. of ChaldeeTiwsch. Jehova. Jahohewah. Jehowah. God. El. El, Ehhim. Hemel. Tschemim. Schamajim. Vader. Abba. Ab, Abba, Man. Isch, Ischte. Isch. Vrouw. Ischto. Ischah. Huisvrouw. Awah. Chavwah. Ik. Niah. Ani. Prijs den Hoogster,. Halleluwah. Hallelujah.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 3