lejeT van 20,00o man sterk bijeen te brengen, hetzelve in twee deelen re ver. dealen, waarvan, het tweede de reserve zou uitmaken, en het eerste gedeelte op de grenzen te doen legeren. De onkosten zouden deels door de kantons, die aan de Fransche grenzen liggendeels door de Eedgenootschappelijke kas gedragen worden. DUITSCHLAND. Uit tnnsbrnck meldt men van den 8 October, dat den vorigendag Z. K, H. de Grootvorst-Troonopvolger van Rusland, onder den naam van Graaf von Bodonskimet een talrijk gevolg, van Munchen komende-, aldaar gearriveerd was, enden volgenden morgen vroegtijdig de reis naar Italië had voortgezet. Z. M. de Keizer van Rusland heeft eene gouden doos met dukaten gevuld ten geschenk gegeven aan den Graaf von Iiochberg, die aan H. M. de Keizerin zijn slot Furstenstein, tot welks ingereedheidbrenginghij iojoooRksd. besteed had, ter woonplaats had ingeruimd. De Graaf heeft de ducaten aan de armen geschonken, doch de gouden doos tot gedachtenis bewaard. HH. KK. HU. Prins en Prinses Albert van Pruissen, zijn met hunne kinderen, ter zelfder tijd, dat HH. KK. HH. Prins en Prinses Frederit der Nederlanden naar de Nederlanden op reis gingennaar Silezie vertrokken. De Aartsbisschop van Pozen, wiens zaak de Koning van Pruissen be- volenhad, met zoo min mogelijk opzien te behandelen, heeft ronduit te kennen gegeven, dat hij in geestelijke zaken, geene wereldlijke regtbank erkende. De meer verlichte geestelijke, de Aartsbisschop van Breslau, lid van den Staatsraad, die steeds de partij des Konitigs houdt, wordt beschuldigd een verrader der kerk te zijn. In het bisdom Mentz begint de Roomsche geestelijkheid ook onrust te zaaijendoor het weigeren van eene gemengde huwelijks-vereeniging in te zegenen, zoo de zullende geboren worden kinderen niet in de Roomsche godsdienst worden opgevoed. De inwoners van de Rhijngewesten in Pruissen worden sedert den laatsten tijd door gedrukte brieven uit Belgie tot afval van hunnen Koning en openlijken opstand aangehitst. Een dagblad deelt een afschrift van zulk eenen brief mede, waarin aan de Westphalen wordt gezegd, dat men hunne vrijheid en godsdienst onderdrukt en zij dus verpligt zijn tegen den tyran die hen onderdrukt, op te staan; de Belgen zullen hen in alles helpen, daar zij door een driedubbeld belang, oorspronk, staatslot en godsdienst aan elkan. der verbonden zijn. In den omstreek van Karlsruhe is in den nacht van den 3 October al de te veld staande tabak bevrozen. GROOT-BRITANNIE. Londen den 14 October. Er zijn dezer dagen wederom depêches aange. komen van den Gezant te 's Gravenhage. In het jaar, eindigende met den ioden dezer, hebben 'sRijks inkom, sten beloopen 43,628,983 st., zijnde meer dan in het overeenstemmend jaar te voren, toen zij hebben bedragen 42,887,638 st. In het afgeloopen vierendeel jaar hebben zij beloopen 12,349,075 st, zijnde ruim 1 millioen meer dan in het vierendeel jaar te voren. In Engeland is voor eenige dagen over Frankrijk aangekomen 2. D. H. de regerende Hertog van Luccaen door den Prins en Prinses van Capua, de bekende Fonclopc Smith, ontvangen geworden. Men meende, dat zijne komst naar Engeland ten doel zou hebben, voornoemden Prins van wegen zijnen broederden Koning van Napels te berigtendat hij hem vrijheid gaf, oin op het grondgebied der beide Sicilien terug te keeren. De stoomvaart onder Britschen vlag is in de laatste 25 jaren ontzagge» lijk toegenomen; in 1814 waren er in Engeland slechts 2 stoomschepen, in 1823, in, in 1833, 415, en in 1838, 700 stoomschepen van 67,969 tonnen, De oogst zou in Amerika bijzonder goed uitgevallen zijn, zoodat men van daar uitvoeren kon te gemoet zien. F R A N K R IJ K. Parijs den 14 October. Hoewel er een gerucht liep, dat de Frsnsche Gezant in Zwitserland, van wege het Gouvernement zou verklaard hebben, dat de troepen-beweging naar de grenzen gestaakt was en de onderscheiden regimenten naar hunne oude cantonnementen zouden terugkeeren; zoo wist men te Parijs hieromtrent nog niets zekers; men had nog van geen tegen, bevélaan de troepen uitgevaardigdvernomen. De Moniteur deelt de volgende berigten van den Maarschalk Failie mede t Comtantine2 October 1838. Ik heb den 3osten vier bataljons post doen vatten op het punt, waar de Oued-Entsa en de Arrouch zamen vloeijen. De Generaal Ga/bois doet aldaar eene legerplaats aanleggen, tot beveiliging van het vereenigingspunt der wegen van Stora en Bona naar Cosstantine. Dezelve ligt dertien uren van Constantine en zes van Stora. De Kabyten hebben geenerlei tegenstand geboden; verscheiden Scheiks Zijn gekomen om den Burnous te ontvangen, en de Arabieren brengen in het kamp haver en stroo, waarvoor ik bevolen heb geregelde betaling te geven. De weg, die tot aan den bergpas van Kantorse, op negen uren afstands van Constantine, voltooid is, zal binnen weinige dagen door rijtuigen tot aan het kamp van Arrouch gebruikt kunnen Worden. Comtantineden 4den Ik heb het bestuur van de provincie Constantine thans definitief aange. steld. De opperhoofden zijn geinstalleerdzij hebben den eed van getrouw, heid aan den Koning en gehoorzaamheid aan den opperbevelhebber der pro. vincie afgelegd. Fort de France (Jbij Storaden 6den. Gisteren heeft het leger het oude Russicaden in bezit genomen. Men heeft het hoofdkwartier gevestigd op eene hoogte, die de reede beheerscht, en die men Fort de France genoemd heeft. Te .St. Béat (Haute Garonne) is eene ongehuwde dochter, Maria Priou, in den ouderdom van 158 jaren overleden. Zij was in 1680 geboren; toen zij stierf woog zij slechts 42 ponden.. Bij het overlijden harer ouders, toen zij 66 jaren was, erfde zij eenige stukken land, welke zij voor eene jaarwedde van 162 livres tournois verkocht; welke lijfrente de koopers en derzelver erfgenamen dus 92 jaren hebben moeten uitkeeren. In de laatste 10 jaren haars levens gebruikte zij slechts kaas en geitenmelk. 7. E E - T IJ D 1 N G; In Tesscl binnengekomen P. M. Gnodde, van Bordeaux, D. J. Aden, van Duinker ken, H. B. Disney, van Londen, J. Gravelle, van New-Castle, E. Andersen, R. Niel sen en G. A. Veenstra, van Drammen. In het Vlie binnengekomen W. A. Kraanstuiver, van ChristiaansandJ. Atkens, van Arendahl, H. K. de Weerd, van Drammen. Het Hanoversch schip ilargarethaKapt. G. J. Teerling, met stukgoederen, van Bremen naar Amsterdamis den 18 Sept. door de Ambtenaren op het Uithuizer Wad als beschuldigd, die inklaringspost te zijn voorbij gezeild, zonder te hebben ingeklaard, in beslag genomen en vervolgens naar Zaltkamp opgebragt, alwaar hetzelve, met de lading, onder bewaring van den Ontvanger der in- en uitgaande regten is gesteld. Het schip Jantina llendrika, Kapt. W. H. Ketelaar, van Delfzyl naar de Oostzee, is den 7 Oct. op de Wezer binnengeloopen. Het schip Onrust, Kapt. J. A. van Borknmvan Baltimore naar Rotterdam, is den 8 Oct. ter reede van Douvres binnengeloopen. Het schip Katarhm Boh'-ndKapt. Mercer, van Havana naar Amsterdam, te Cowes binnen, heeft den 8 Oct. deszelfs reis voortgezet. Het schip Dorothea, Kapt. E. D. Dekker, van Amsterdam naar Batavia, was den 20 Sept op de hoogte van Goudstaart. Te Cardiff waren den 6 Oct. bezig met laden, de schepen de Jonge LouisKapt. T. M, Muldervoor Amsterdamen de Nijverheid, Kapt. P. H. Puistervoor Rotterdam. TRTJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den 15. October 1838. Nederlanden, Werkel. Schuld a|pCc, Dito 5 Uitg. Kans-Biljetten Am0rt.Syndic.4i 3T Hand.-Maats. 4I Nieuwe dito. .4J Aandl.H.Spoorw. Rijn-Spoorw. 4 53 ia 54 ioijaicra a 24 a 24? 95 la 95? ■I72?ai73r ioiiaiolI -103I1103I -lo5?aio5{ Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. 5 Rusland. Gb.#.&C°.i798 5pCt.io5|aio6 l8?I 5 105Ja 106 Ins. en Certif. 669?! 69? 597 s3 98? Gebl. 53? 24» '73? loii '°3Ï «051 «°5« io5| Ó9t 98 Pruissen. Geldl. te Lond. 4pCt. a Vandeelen van dito.. a Spanje, Nieuwe 1835*8 85 5pCt. i6?ai7 Ditoonbep.st...a* Dito passivea Dito uitgèsta Coupons 1 Nov...-a Oostenrijk. Obl.G«//& C°. 5 pCt. a Certificaten.2I Neg. MetaliekaJa Idem5 103^104 Dito in Lond, 5 a Baak-Aktien.3 Napels. Certificaten... 5 pCt. a Dito in Napels. 5 a Gebl. löfl 103I 175ste Koningi.ijke Nederlandsche Loterij. Trekking der Vijfde Klasse. iste Lijst. N°. 14291 een premie van f iooo. N°. 19989 een prijs van 1000. 2de N°. 20032 een prijs van 2500. N°. 16228 een prijs van f 1000. 3de Geene. 4-de N^s. 21609, 11439» 8539 en 966, ieder een prijs van 1000. De Staatsraad, Gouverneur van Zuid-Holland, brengt bij deze ter keif- nlsse van de belanghebbende, dat de Commissie van Administratie over de gevangenissen te Leyidenonder nadere goedkeuring, op Zaturdag den 20 October 1838, des middags ten 12 ure, in bet Huis van Militaire Detentie, even buiten Leyden, in het openbaar zal Aanbesteden en Verpachten; i°. De levering van de benoodigdheden tot onderhoud e'A verzorging der Gevangenen in hetzelve Huisgedurende het Jaar 1839, bestaande in: Rogge en Tarwe; Aardappe len; Rundvleesch en Rundvet; Gerstemeel; gepelde Gerst of Gort; groene Envten; Groenten; Boter; Zout, Peper, Azijn, Raap- en Papentolie; Kaarsen; groene Zeep; Legstroo; Steenkolen, Smilder- en Baggerturf; Hout en Takkebossen. En zulks vol gens de monsters daarvan voorhanden in meergemeld Huis. 2®. De verpachting van de Vuilnis en Mestspecienwelke het genoemde Huis zal ople veren gedurende gezegde Jaar 1839. De Voorwaarden en Conditiën dezer Aanbesteding en Verpachting zullen ter lezing liggen in het Huis van Militaire Detentie voornoemdgelijk mede in alle voorname Kof- fijhuizeri binnen dé stad Leyden. De inschrijving zal geschieden bij den minste inschrijvende voor de aanbesteding en dé hoogst inschrijvende voor de verpachtingbij besloten biljettenwelke biljetten ter kamer van de Commissie van Administratie op het Huis van Militaire Detensle te Leyden, als ook bij den Vice-President der Commissie van Administratieden heer P. G. van Hoorn, op de Breedestraatin eene daartoe geplaatste geslotené en verzegelde bus, moeten gede poneerd worden, gedurende den i7den, i8den en igden October 1838, van des morgens 9 ure tot des namiddags 4 ureen op den 20sten October van des morgens 9 ure tot 11 ure; zullende na dit uur op den dag der aanbesteding zelvegeene biljetten, onder welk voorwendsel ook meer aangenomen worden. Al de biljettenwelke niet overeenkomstig de wijze bij de voorwaarden omschreven zijn ingerigt, zullen buiten aanmerking wordeii gehouden. De nadere bepalingen zijn in het breede vermeld in de voorwaarden en conditiën vare aanbesteding en verpachting. 's Gravenhageden uden October 1838., Bij afwezen van den Staatsraad, Gouverneur voornoemd. Het Lid van Gedeputeerde Staten vdit Zuid-Holland L. R. GevabrtS. De Directie van het Nederlandsche BijbelgenootschapAfdeeling Leyden, maakt aan hare Stadgeriooten bekend, dat op aanstaande Donderdag den 18 Octoberdes avonds te zes urein de IValsthe Kerkhet Jaarlijksche Verslag 2al gedaan, en tot opening van de Algemeene Vergadering der Afdeelingeene openbare Godsdienstoefening gehou den worden, tot welker bijwoning zy allen uitnoodigt, die in de goede zaak der Bijbei- Verspreiding belangstellen. Namens de Directie voornoemd A. DO IJ ER Tz.Secretaris Voor de veelvuldige blijken van deelneming, ondervonden in hec smartelijk verlies van mijne veelgeliefde Echtgenoote CATHARINA HEN- RICA KOEVOËTS, betuig ik door deze mijnen hartelijker, dank. Leyden, 14 October 1838. W. C. de S A I N. J. BUSÉ, op Vischmarkc te Leyden, heeft aangekregen: Versche Gespeende Texelsche en Zeeuwsche OESTERS, k 1. en ƒ1.20 de 100; CÜRASOÜSCHE LIMOENSAP, 60 Cents; CITROENSAP, k i.„ Beste Japansche SOYA, k ƒ1.40 de Fleschgekonfijte GEMBER, ere vele soorten van versche MINERALE WATEREN. Brieven Franco Een Persoon van middelbare jaren, fatsoenlijk Man, thans door tegenspoeden buiten bestaan, kundig in het vak van Granen en met dien Handel volkomen bekend^ biedt zich aati, om als COMMISSIONNAlR werkzaam te zijn of wel zich met iemand te Associëren. Iemand hierop' reflecterende, gelieve zich met Franco-Brieven, onder de letter X., te adres seren bij den Boekhandelaar P. H. van den HËUVELL te Leyden. VRIJWILLIGE VERKOOPING, om Contant Geldop Maandag den 22Sten October 18385 des voormiddags ten 10 ure, op de Buitenplaats Rijtistrombuiten de Hoogewoerdspoort der Stad Leyden, onder Soeter- woude, van 21 Stuks Tweeraamsche BROEIBAKKEN, 7 Drieraamsche Dito, 1 Vierraamsche BLOEMBAK, alle met derzelver Ramen, bijna alle zoo goed als nieuw, 4 KASTRAMEN, 1 BAD, 1 dubbelde LADDER, een Partij RIET- en STROO-MATTEN, eenige KRUIWAGENS, een ROEISCHUIT, eenig TUINGEREEDSCHAP; voorts een modern, bij zonder solide en elegant bewerkte BAROUCHETTE voor zes Personen, met Koper gemonteerd, op Knijpveren; vier bijzonder nette PAARDEN TUIGEN, zijnde een Vierspan, mee Koper gemonteerd; eenig STALGE- RËEDSCHAP* 2 zoo goed als nieuwe SCHUIT-SCHAKELS, 3 bijna nieuwe LAND-SCHAKELS, 4 Stuks ZINK-SCHAKËLS1 POLS, <s STEEKSTOKKEN, en hetgeen meerder zal worden geveild. Degenen, welke verlangen mogten de bovengemelde Goederen vooraf te zien, kunnen zich daartoe vervoegen bij den Tuinman op voornoemden Buitenplaats, op Zaturdag den 20 October, des voormiddags cusschen 9 en 12 ure. J.WËSSELïNG, H.WËSSELING, G. W. WESSELING en J. WES- SELING Hz., Makelaars, zullen op Woensdag den 7den November 1838, ce Amsterdam, in de fVitte Zwaan, op den Nieuwendijk, presenteren te Verkoopen: Eene extra mooije nieuw aangekomene Partij Rigasche en Pe- térsburger MASTEN en MOLENROEDEN van diverse lengten en dikten1, Spieren en Bootsmasten, Riga en Dantziger Balken en andere HOUTWA REN. Liggende als bij Notitiën wordt aangewezen, die aan hec Kantoor van BONTEKONING en AÜKES te verkrijgen zijn. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2