(li} jlï.-er bekend onder den naam van Theophilos van Kydonkar, ook Theo- philos Andrios. Men zie ook over hem de reeds genoemde Leukothea zooals ook het opstel over Nieuw-Grieksche letterkunde in Bran's miscel, len, 1835, t,de heftdat over meerdere der bovengenoemdenbiogra pkisch-iiterarische asnteékeningen bevat. BIBLIOGRAPHIÊ. Geschiedkundig ovërzigt der zeeslagen uit den Griekschen vrijheidsoorlog, lloor A. A. Miaulis, te Nauphlia 1835. Latijnsche spraakkunst van UlriehAthene 1835. Verkorte Duicsche spraakkunst, Tergeste 1835. Nieuw-Grieksch woordenboek in de Oud-Grieksche en Fransche talen., benevens eene opgave tfer nieuwe en oude geographische namen. Athehe 1835, door Skarlatus, uit Byzantie. Nieuw-Griekéche vertéling der Hekuba van Euripides. Weenen 1835. Levensbeschrijving van Kanaris. Leipzig 1835. Beschrijving der oudheden van Athene. Door Pittakis. Atherte 1835. Anthologie of verzameling van helden- en liefdedichten, iste deel. Athene 1835. Liederen van verschillende dichters. Nauplia 1835. De banneling van 1831, door Alexander Sutsos. Athene 1836. Merkwaardigheden van onderscheidene gevechten uit de jaren 1820 tot 1829, door Perramos. Athene 1836. Eerste gronden der Latijnsche taaldoor Ulrieh. Athene 1836. Beschrijving der bronnen van ilypata, Aedepsos en de Thermopylen, door Landerer. Athene 1836. Over den Wijnbouw en de bereiding van denzelven, door Greg. Palacolo. gos. Athene 1836, De oude Liuiperis, of gesprekken over Gricksche zeden en handelingen, dóór Walettas. Athene 183d. Historisch-Kritische schets der Romeinsche literatuur, door .7. D. Ligalia. Athene 183d. Leerboek der Gymnastics, door Georgios Pagon. Athene 1837. Staatshandboek voor Griekenland, door .7. Klados. Athene 1837. Ontleedkunde, door D. Maurokordatos. Athene 1887. Z p. - f i[ d 1 n g. In Tessei binnengekomen J. Mall, J. Manning en J. Vine!)van Londen, E. A. Doe- wes, C. Srohkj. Gibson en J. E. Ritcbi, van New Csstle, P. Visser, van Huil., n, j. Visser, van Riga, K. Jacobsenvan Laurvig, P. FynJ. Eliassen, K. Svend- sen C. Tlieoi. S. Tinne, P. johnscn S, Matthicsen, C. N. Veght, H. H. Christen- 'sen en Waller, van Drammen Met schip EyrKapt. M. Moldeilhauer, van Dram menden aden dez'cr gciheld was abusief, moet zijn DriifncA. E. Boye van 'Rudkiobing. In hes Vlic binnengekomen J. E. Kvvakenbiirg en T. Brouwer, van Petersburg, T. Reus en M. Nieuyianvan Riga, H. N. Brandt, van Kiel, D. K= de Groo*t 11. D. de Groot en K. D. de Groot, van Christiaansalld. Te Tersclt. binnengekomen D. B. Jonker en G. B. Bakker, van Petersburg, Hints- man, \V.' Visser, M. G. Winter en C. Konau, van Riga, G. van Eyperen, Van llostok, I). M Daniels, van Ostrisoer, 11. J. Schuring en li. Brcckwold, van Stettin, il. H. Bakker, van HolntstraudK. T. Harding en J. J. Kortrykvan Drammen, N. M. Paus, van Skeeii, G. E. Fraehtland P. V. Kuister, H. U. NoormanMund van Riga, AVVestcrbergvan Memel, A. Pieper, L. J. de Vries en J. H. Savcrt, Vt 1 Hamming':' pr lj S -C our ANT df.r EFFECTEN. Amsterdam den 6. October 1838. jneder landen. 53ia 54 101Jaio2 24, a 95ta 9Öi 79ta 80; '72ral73ï Work el. Schuld uJpCt. Dito 5 llita. K ms-Biljejfeu...... Aniort.Syhóic. 4| lland.-Maacs. 4I Nieuwe duo4? Aandl.il.Spoorw. a Rijn-Spoorw. 4J a Frankrijk. Irischr. Grb, 3 pCt. a Rusland. Gb,/7.&C°.i798 spCr.iosJaioö t- -859 5 ïfts. en Certif. 669 597 i 69 J Gebl. 53* 102 24 95f 80 «72.1 10 st 6Pt 97' Pruissen. Geldl. te Vond. 4pCt. a Aandeelen van dito.. a Spanje. Nieuwe 1835BsspCt. i/jaiyJ Ditoonbep.st...a Dito passivea—7 Dito uitgesta Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. OblGoll ik C°. S.pCt. a Certificaten.2}a Neg. Metaliekuja Idem5 -103 Ja 104 Dito in Vond. 5 a Bank-Aktien.3 a Napels. Certificaten... 5 pCt. a IDito in Napels. 5 a Gebl. «7,6 «°3 5 De Prijs van de BOTER aan de Waag binnen Levden. Zdturdag den 6. October 1838. Van 36 tot 39 gulden. Gedurende de maand September 1838 zijn binnen de Stad Leyden overleden C6 Personen, als: 18 Mans, 18 Vrouwen. 12 Zoons en 18 Dochters. -In dezelMe maand zijn aldaat geboren, iti Kinderen, als: 52 Zoons en 59 Dochters. Aüii paar Tweelingen. Drie doodgeboren Zoons en drie Dochters. Groningen, dén 4 October. Door liet bedanken van den Wel-Eerw. Zeer Gel. Heer Vroom, voor de beroeping als Predikant te dezer stede, heeft de Breede Kerkeraad der Hervormde Gemeente, ter vervuiling der daardoor voortdurende vacature, alhier op gisteren het navolgende Twaalftal van Predikanten gemaakt, alpbabetisch gesteld: J. F. Eudtz, te Helmond'; F. H G van Iterson, te Weesp; A. Rutgers vender LoefTh. Dr., te Noordbroek;/. Meijer, Th. Dr.te Beetgum J.J. Metzlar. teEelde; L. Schuk- li/ng, te Zuidwojde; b. II. Sikkes, te BondaP. Spandawte SloclttefcnJ.J Swiers, te HavelteA C. van Eldik Thiemete Waddingsveen; J. K. Tho'den van Velzen, Th. Dr., te Wolvegg, en IV. Verweyte Winschoten. En daaruit een Zestal geformeerd van Ds. van Iterson, van der Loef, SchukkingSikkesThoden .van Velzen en Verwey. Directeuren van het Fonds ter instandhouding van hetWeeshuis der Stad Vlaardingen opgerigt, adverteeren aan de JJouders van Obligation en lnsiervende Lijfrenten, ten lasten van hetzelve Fonds, dat conform de Con. ditien der Negotiatie, het Jaar INTEREST, verschenen 1. October 1838, 7nl kunnen wórden ontvangen, ten Kantore van de Heeren JOHsf ECK en ZOON, te Rotterdam, of van den Notaris VERKADE te Vlaardingenen dit zal worden betaald, als volgt, te weten: Van de Obligatiën f 1.72 per 100 Kapitaal, en van jde Instervende Lijfrenten 1.3° i.Ssi - 3.22J per portie, tste Klaise. 2de 3de - 8.31 4de -143.12^5de Wordende bij deze herinnerd, dat de Coupons der gemelde Obligatiën en Lljfrenteh, voor zoo verre die nog niet zijn afgehaald, ten Kantore voor noemd ktfnhfln worden bekomen, alsmede dat conform de Conditiën der Ne. gotiatie, de Interessen, welkê, na verloop van zepen maanden, na den, ver. schïjndag, niet zijn afgehaald, vervallhn ten behoeven van gemeld Weeshuis, ën dat bij gebreken van inlevering der Attestatien de Vita, staande op de achterzijde der Coupons, gedurende den tijd van vijf achtereenvolgende Ja. ren, dezelve voor verStorveu moeten gehouden worden. Vlaardingen P. V E R K A D E, dèn isten October 1838. W. van WARMELO, P. D R 'O S S AAR T. Heden overleed tot mijne' bittere droefheid, 1 mijn hartelijk geiiefd «enig Dochterje, SUZANNA HENRIETTA, in den jeugdigen leeftijd van ruim dertien Jaren. Leyden, H. A. V E L T M A N, 3 October 1838. Wed. J. H. de Swaan, Familie en Vrienden gelieven deze algemeene ais bijzondere Kennisge ving aan te merken. ZUIVERING van HYPOTHEKEN. Bij geregistreerd Exploit van den Deurwaarder PIETER KAREL DOEFF, te Leyden, in dato den 4den October 1838, ten verzoeke van den Heer SA- MUEL van GRAAUWENHAAN Junior, Particulier, wonende te Delft ten deze domicilie gekozen hebbende ten huize van den Ondergeteekëndeii Procureurwonende te Leyden, op de Hoogiandsche Kerkgracht, Wijk 7 Numero 968, geinsinreerd aan MARIA VAARENBURG, Huisvrouw van en ten deze geadsisteerd met Dirk van der Linden, Bouwman, wonende in Gelderswoude, onder Soctersvoudeen aan dezelve DIRK van der LIN DEN, ter adsistentie zijner Huisvrouw; alsmede aan den Edel Achtbaren Heer Officier bij de Arrondissements-Regtbank, zitting houdende te Leyden is kenbaar gemaakt: dat door den Ondergeteekenden Procureur, op den vier en twintigsten September 1838, ter Griffie van de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Leyden, is gedeponeerd een geregistreerd Copie Coilationnée eener Acte van publieke Veiling, Koop en Verkoop, gehouden ten overstaan van den Notaris CORNELIUS KLAVERWYDEN, reside- rende te Sbeterwoudein presentie van Getuigen, in dans 10 en 18 Ju lij 183S, mede behoorlijk geregistreerd, tusschen DIRK van der LINDEN voor noemd, ais Verkooper, en den gemekien Heer SAMUEL van GRAAU WENHAAN Junior, als Konper, behelzende den overgang van Eigendom: Van een BOUWMANSWON1NG, gëteekend N°. 9, met Stallingen, Dorschvloer, Wagenloots, Turfschuur, drie Hooi- of Graanbargen, Karn! mole.n en verdere Getimmerten, Bepoting en Beplanting; zijnde het Erf groot, volgens de oude meting, .29 Roeden en 23 Ellen; mitsgaders verscheidéne Partijen WEI- en TEELLAND, van de Kavels Numero zes en zeven;- te zamen met de Diikgronden en Aanbarmingen, groot en verongeldende voor 27 Bunders, 45 Roeden en 87 Ellen; gelegen aan de Noordwestzijde van den Gelderswoudschen Weg, in den drooggemaakten Geldërswoudschen Pol tier, onder Soeterwoudebelend ten Noordoosten Willem Roos, Arie Kleijweg en den Ringsloot; ten Noordwesten dellingsloot; ten Zuidwesten Teunis van der Knyffi, en ten Zuidoosten de Vaart langs den Gelderswoudschen Wegbij het Kanaster bekend Sectie D, Numero's 578 tot en met 600, óoobis en 601; te zamen ter grootte van zeven en twintig Bunders, drie en zestig Roeden en'negen en zestig Ellen; en 2°. van een Partij WEI-en TEELLAND, vah Kavel Numero vier, met den Dijkgrond en Aanbarmingen; te zamen grooc en verongeldende voor dertien Bunders, een en veertig Roeden en twimig Ellen; gelegen aan de Noordwestzijde van den Gelderswoudschen Weg, in den drooggemaakten Gelderswoudschen Polder, onder Soeterwoude-, belend ten Noordwesten den Molenboezem en de Werf van den Onder-Molenten Noordoosten de Molentogt en Teunis van der Knyffi-, ten Zuidoosten de Vaart langs den Gelderswoudschen Weg en ten Zuidwesten Jacobus van der Starre, nomine uxorisbij het Kadaster Sectie D, Numero's 544 tot en met 555; te zamen ter grootte van dertien Bunders, negen en veertig-Roeden en tachtig Ellen; en zulks aiies om en voor de soin van Zeven Duizend Een Honderd Twintig Guldens, bniten en behalven de verdere Lasten en Conditiën, in gemelde Acte van Veiling, Koop en Verkoop omschreven. Het deponeeren van gemeld Copie Coilationnée is geschied, ten einde te geraken tot Zuivering van de Legéie Hypotheken, waarmede de gezegde Onroerende Goederen mogten zijn bezwaard, en opdat de belanghebbenden zich gedragen, ingevolge de Wet. De Procureur voor geme/den Heer Samuel van Graau* wenhaan Junior occupeerende A. A. D I L L I Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Oegstgcest, herinneren aan belanghebbenden, die nog EIGEN GRAVEN mogten verkiezen op de Begraafplaats dezer Gemeente, dat zij zich ter verkrijging hiervan kunnen vervoegen bij den Ondergeteekenden Kerkvoogd.^ C. van KONIJNENBÜRG. P. H. van den HÉUVELL te Leyden, verlangt een bekwaam' BOEKVERKOOPERS - KNECHT, die tevens bewijzen kan overleggen van eerlijkheid en zedelijk gedrag. Dezelve vraagt mede een ordenclijke JÓNGEN, tot het doen van Boodschappen, welken tevens gelegenheid zal gegeven worden, om te kunnen werken. S. en J. LUCHTMANS en C. C. van der HOEK, Boekhandelaars slbier, beginnen op Heden, ten huize des Overledenen, te Verkoopen: De BIBLIOTHECA REUVENSIANA; en wel op Maandag, des voor— en namiddags, de Werken rakende het Onderwijs op Hoogescholen en Gymna- sien, de Godgeleerdheid en de Regtsgelcerdheid- op Morgen Dingsdag, het vervolg der Regtsgelcerdheiden de Philo'.ogie, zoo der Oostersche als Wes- tersche Talen. VRIJWILLIGE VERKOOPING, Op Zaturdag den 20Sten October 1838, des avonds ten zes ure, in het Heeren-Logement aan den Burg binnen Leyden, van: N°. 1. Een groot, ruim, hecht, sterk en goed onderhonden HUIS, ERVE en TUIN, voorzien van vijf Beneden- en drie Bovenkamers, allen Behangen en met Stookplaat sen, groote Kelder, twee Binnenplaatsen, Keuken, Achterkeuken, Meiden kamer, Zolder en verdere gemakken, met de vrije uitgang door eene Poort daarnevens; staande en gelegen binnen Leyden, aan de Westzjjde van het Rapenburg, tusschen de Nonne- en Kolfmakersstegengeteekend Wijk 1 N°. 413 ep 414. N°. 2. Een zeer aangenaam en bihnen weinige Jaren geheel nieuw en naar den laatsten smaak aangelegd BUITENVERBLIJF, met een kapitaal, hecht, sterk en weldoortimmerd HEERENHUIS, ge naamd BIJWEG, zijnde voorzjep van zes Beneden- en drie Bovenkamers, allen Behangen en met Stookplaatsen, Provisiekamer, Meiden- en Knechts kamers, Marmeren Gang, groote Zolder, Keuken, ruime Kelder, voorts Stalling voor vier Paarden, Koetshuis met Hooizolder en Tuinmanswoning, wijders Moestuin met Broeijerij en derzelyyr Ramen, Menagerie, eene ka. pitale nieuw getimmerde Koepel, Loots, Schuitenhuis, Viscbbon en verder getimmerte; staande en gelegen aan de Kerkiaan, in het Dorp Sassenheinti geteekend met N°. 38; bij het Kadaster bekend in Sectie AN°s.52<5, 529, 53°. 531. 532, 537. 538, 543. 544. 545 en 54<5; grootte van 1 Bunder, 31 Roeden, 92 Ellen. N°. 3. Eene Partij goed, degelijk en weltoege. maakt WEI- en HOOILAND, gelegen in twee Snikken, gedeeltelijk in het - Buitenwater en gedeeltelijk in de Florisschonten Vrouwenpolder, onder Sas* senhèfmbij het Kadaster bekend in Sectie A, N°s. 243, 244, 5:2, 513 en 514;' ter grootte van 2 Bunders, 46 Roeden, 65 Ellen. De Kooper zal, des verkiezende, op de Percelen N°. 2 en 3, de helft der Kooppenningen, als eerste Hypotheek, gevestigd kunnen laten tot den isten Maart 1844, tegen 4J perCent 's Jaars. Het Perceel N°. 1. zal kunnen worden bezigngd des Donderdags en het Perceel N". 2. des Maandags, Dingsdags en Woensdags van iedere week - vóór de Verkooping, van des voormiddags 11 tot des namiddags ten 3 ure, mits vooraf bij de Bewoners belet vragende. - Zijnde inmiddels nadere rnformatiën te bekomen ten Kantore van den Notaris A. B. BARKEY Nz. te Leyden. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 4