GROOT-BRIT ANN IE. Londen den 3 October. H. M. heeft onderscheiden Secretarissen van Ambassade andere benoemingen gegeven. Omtrent de Koningin van Engeland en haar tegenwoordig verniijf te Windsor, wordt het volgende gemeld: H. M. geniet eene bloeijende gezondFréid, en ziet er veel beter uit dan voor eetiigen tijd te Londen, waartoe zeker de gezonde Incbt op het hooge kasteel alhier, en de meer geregelde levenswijs niet weinig bijdragen. Hare Maj. wandelt alle dagen in de parken of op het verheven terras, en slaat bijna nooit over om met een klein gevolg te paard of in het rijtuig uit te rijden. De hofhouding alhier is zeer eenvoudig en stil; wanneer de vlag op den hoogen, ronden toren en de weinige schildwachten om het kanteel 'u de tegenwoordigheid der Koninglijke gebiedster niet verkondigden, zoudt ■gij uren lang rond het kasteel kunnen dwalen, zonder te merken, dat het 'door eene Koningin bewoond wordt. Overal heerscht landelijke s.tilte, en zelfs het stadje Windsor vertoont, ten minste in de week, vyeinig leven- 'tiigheid; alleen des Zondags is het vol bezoekers, meestal van Londen in groeten getale komende, uitgelokt door den spoed en gemakkelijkheid, waar mede men. tegenwoordig hier kan komen. Men rijdt namelijk op deu ijze. ren spoorweg, de Greet Western genaamd, in minder dan 1 uur van Londen naar Slouch (20 Eng. m.) en van daar per omnibus in een kwartieruurs naar Windsor. De parken alhier, zoowel als het hooge terras van het kasteel, van waar men het schoonste uitzigt over het land heeft, zijn de geheele week voor een ieder open, om te wandelen, waar men wil; doch des Zon. dags is ook de kleine tuin, vóór het terras gelegen, me: zijne bloem, bedden, standbeelden en springende fontijnen, voorliet publiek geopend; aldaar wandelt II. M. des namidtjags, tt midden van eene groote menigte bezoekers van allerlei rangen en standen, uit Londen en andere plaatsen hier gekomen, welke H. M dikwijls zoo digt omringen, dat zij genood, zaakt is met hen te spreken; en wel verre, dat H. M. zich hierover ome vreden zonde toonen, schijnt zij veel eer behagen in deze gemeenzaamheid te hebben, en spreidt allervvege de nitiiemendste vriendelijkheid ten toon. H. M. is meestal eenvoudig gekleed, en ofschoon men haar geene uitne mende schoonheid kan noemen, heeft zij een aangenaam, vriendelijk, regel matig gelaat, waarop tie blos der jeugd ligc, en tevens een fraai postuur en zeer bevallige manieren. Sedert'eenige dagen is de aandacht opgewekt door eene nieuwe soort van verlichting in Moorgate-street-bankwelke, naar men zegt, in de tot op heden bekende wijze van verlichting eene geheele verandering moet te weeg brengen. Dit licht is niets anders dan gaz, door de dampkringslucht daargesteld. Eene even vindingrijke als eenvoudige lamp, vangt den luchtstroom op, die aldus verdikt en met vlugtige olieën vermengd, in de buis van de lamp zelve het gaz vormt. Behalve, dat het dampkrings-gaz veel schitterender is dan dat van steen, kolen, is het ook onontplofbaar. De lamp kan in elke werkplaats, elk huis en vertrek worden aangebragc. Door dit middel heeft men noch gazome ters noch werkplaatsen, noch buizen onder de straat, noch oen verderen zoo kostbaren toestel noodig. Het voordeel, dat deze verlichting met be trekking tot de kosten, in vergelijking van die met steenkolen gaz, aan- biedt, bedraagt niet minder dan 50 pCt., terwijl zij daarenboven eene dub. bele mate van licht verspreidt. Naar men verneemt, is het octrooi op het dampkrings-gaz voor Frankrijk gekocht, alwaar die verlichting weldra in toepassing zal worden gebragt. Men leest in een der Engelsche dagbladen de volgende statistiek: Men heeft opgemerkt, dat in eenen ouderdom van 62 jaren het getal der levende ongehuwde mannen tot dat der gehuwde staat, als 22 tot 38; op 70 jaren staat hetzelve, als 11 tot 37: dezelfde verhouding bestaat ten op. zigie der vrouwen, zoodat het huwelijk allezius voordeelig schijDt, om lang te leven. Weleer was een vijfde gedeelte der sterfgevallen te Londen het gevolg van koortsen, thans is zulks tot één een. en twintigste, of één acht en twintigste gedeelte verminderd; daarentegen is thans het tiende gedeelte der sterfgevallen een gevolg van ontstekingen, waarvan men vroeger zelden hoorde. Vóór de ontdekking dér vaccine, door Doctor ./entter, was een tiende der sterfgevallen bij kindéren het gevolg der kinderpokken; thans is zulks één vijf en twintigste; vóór die ontdekking stierven daaraan jaarlijks 19,000 personen of wel 93 per duizend der bevolking. Sedert het in 1829 gevestigde nationale hospitaal .voor de vaccine, wor den jaarlijks aan hetzelve 23,352 kinderen gevaccineerd, en een derde van dat getal ten huize hunner ouders. Vóór de invoering der vaccine bedroeg de sterfte, door de kinderpokken veroorzaakt, alleen te Londen, van 1750 tot 1799, 100,922 personen, of gemiddeld 2,018 in het jaar, zonder van de verwoestingen te gewagen, welke dezelve op het platten land aar.rigtte. De sterfgevallen, ten gevolge eener geweldadige verwonding, te Londen, worden tegenwoordig jaarlijks op 400 berekend. Van 1680 tot 1699 bedroeg het, al meer en meer, sedert dien tijd, toegenomen aantal zelfmoorden 236; van 1720 tot 1730, onder de regeringen van George fen George II, 484, en van 1820 tot 1829, 381. Het grootste getal der geweldadige sterf gevallen heeft in Junij en Julij 'plaats; het geringste tus9clren October en November, hetwelk het daaromtrent gekoesterde gevoelen wedèrlegt. FRANKRIJK. Parijs den 5 October. Den isten dezer is de Gezant van den Sultan te Parijs aangekomen hij heet Ahmed-Fcttis-Vzchzen is bekend als een man van smaak en kennis en tevens als een groot voorstander van de door den Sultan ingevoerde staathervormingen. Hij is de eenige Mahomedaan, die Ooit in een bijzonder gehoor bij den Paus is toegelaten geworden. Onlangs heeft hij de betrekking van Adjudant van den Sultan bij de krooning van Koningin Victoria waargenomen. Volgens een Koninglijk bevelschrift is dezer dagen bepaald geworden dat den isten Mei te Parijs weder eene algemeene tentoonstelling van voort brengselen der nationale nijverheid zal plaats hebben. Sedert 18341s er geen gehouden. Van .798 tot die, welke in het volgende jaar zal plaats hebben, zijn er in Frankrijk 11 algemeene tentoonstellingen géweest. Onder de bevolking van Parijs heerschte eenige gisting, wegens de duurte van het brood; men vreesde, dat dèzelve nog zou toenemen, daar inen tegen half October nog prijsverhooging t.e gemoet zag. Ondertusschen Zon de oogst in Frankrijk zeer voldoende uitgevallen zijn. Het onlangs tusschen Frankrijk en Belgié gesloten handelsverdrag, be treft alleen de haven-, baak-, ton- en loodsregten. Belgie beklaagt zich, Bat de Franschen daardoor meer dan zij bevoordeeld zijn geworden. Bij den Koning hebben de gemagtigden van de Kamer van Koophan del in de zeehavens voor de aangelegenheden der koloniën een gehoor ge had zij zijn ook in gehoor bij de Ministers toegelaten geworden. Hun doel was om te bewerken, dat de koloniale suiker van belasting ontheven werd. Men heeft hun toegezegd, al wat mogelijk was te zullen beproeven, om de belangen der koloniën te bevorderen. Men voedt twijfel, of het bewind het regt heeft, oin, bij ordonnantie, en zonder de tusschenkomst der wet gevende vergadering, de koloniale suiker te ontlasten, en mep heeft eenen grooten Raad van koophandel beschreven, ten einde in denzelven de memo rie te overwegen, welke de gemagtigden hebben ingeleverd tot betoog van het nadeel, hetwelk, zoo wel in de koloniën als in het moederland, zoude worden geleden, indien de kolonisten inogtcn genoodzaakt worden hunne suiker naar vreemde havens te zenden. Intusschen zitten de iulandsehe suikerhouwers niet stil. In de noordeiiike departementen hebben zij verschillende biiecukpmsten gehad. Die van Va. lencicnnca is het talrijkst bezocht geworden. Zestig fabrikanten van beet. suiker, waaronder vier leden van de Kamer der Gedeputeerden,hebben zich aldaar vereenigd, en eenstemmig eene petitie aan den presiderende!) Minister goedgekeurd, inhoudende, dat eene ontlasting van de koloniale suiker de doodsteek zoude geven aan hun bedrijf, reeds zoo zeer belemmerd door den onlangs op hetzelve gelegden impost; dat de fabricatie der beetwortel-sui ker van het grootste gewigt is voor het moederland; dat zij andere takuen van landbouw allezius bevordert, en daarbij aan mindere wisselvalligheden is onderworpen dan de suikerteelt in de koloniën, en dat het zeer onstaatkundig en onregtvaardig zoude zijn, de belangen van het moederland in dit opzigc aan die der koloniën op te ófferen. Een der Fransche officieren naar de Zuidpool, heeft eenen brief ge. schreven uit Valparaiso van den 3osten Maart, waarin hij de bijzonderheid mededeelt, dat er een groot vast land ten zuiden der Zuid-Shetland ontdekt is; doorliet menigvuldig ijs is_ echter die kust niet kunnen genaderd worden. Het Journal des Débats behelst eenen brief uit de vrije stad Krakau geschreven, welke zoo als bekend is, sederc 4 jaren, door de troepen van de haar beschermende Mogendheden Rusland, Oostenrijk en Pruissen be- zet is; in dien brief worden groote klagten aangeheven, zoowel om dat on- regtmatig bezetten, daar het doel, waarom de troepen de stad binnenrukten namelijk om de gevlugte Polen uit dezelve te verdrijven, reeds lang bereikc is; als ook over de vernietiging van allen handel en bedrijf, daar het den inwoners niet zou toegelaten worden, dan onder zeer beperkende regten, uit te voeren en daarentegen, bijna zonder inkomende regten, uit de drie ge noemde Rijken alles werd ingevoerd. De schrijver geeft zijne gedachte te kennen, dat het in het plan van die Mogendheden zou leggen, Krakau bjj Rusland in te lijven. Thans reeds was Krakau alleen in naam eene vrije stad. MENGELINGEN. De NIEUWE HOOGESCHOOL te ATHENE. Hoewel reeds in enkele tijdschriften over deze nieuwe instelling is ge sproken, zoo zijn er, vooral wat het personeel der Hoogleeraren betreft, zoo vele abuizen ingeslopen, dat wij het niet ondoelmatig hebben geoor deeld, bij het algemeen belang om hieromtrent echte opgaven te bezitten, den volgenden staat van het personeel der Hoogeschool te Athene, naar den Griekschen Courier (jEXXijvntii ■vayvÓQÓuojj1837, 81, met eenige bijge voegde biographische en letterkundige inlichtingen, mede te deelen. A.) THEOLOGISCHE FACULTEIT. «0 Gevoste Professoren Archimandriet Michael Apostolidis(Decanus voor het eerste jaar.) Theoklitos Pharmakidis (1). b.j Buitengewone Professoren: Kimstant Kontagonis (2). (1) IVas vroeger in IVeenen Redacteur van den 'pQurz 6 Xóys05, later, na 1821 gaf hij in Griekenland de 'EXXqwxij a6.X1a.yi en daarop tot 1827 de 'EXXyrnul 'Eiyy/iet/idei; uitook had hij reeds vroeger het Grieksch leer- en leesboek van Fr. Jacobs in het Nieuw Grieksch vertaald. (2) Heeft voor eenige jaren de tijdrekenkunde in Leipzig bestudeerdal' waar hij zich reeds tot de Akadesnische loopbaan voorbereidde. B.) REGTSGELF.ERDE FACULTEIT. a.j Professoren honoris causa: Klonaris, Voorzitter van den Areopagus (3). Rallis, Staats-procurator (Decanus voor het eerste jaar). Provelregios, Ministerieel-Raad en Referendaris in den Staatsraad, Feder (uit Beijeren), lid van den Areopagus. MelasAdvokaat. Joannis Sutsos, lid van den Staatsraad. b.j Buitengewone Professoren: G. Maurokordatos. P. Argyrapulos. (3) tVas vroeger Rector aan het Gymnasium te Bucharestis overigens een leerling van Koraïs. C.) GENEESKUNDIGE FACULTEIT. a.j Buitengewone Professoren D. Maurokordatosvoor Anatomie en Physiologie. IVuros (4), voor speciale Pathologie, Therapeutisch en Klinisch onderwijs. Levkias, voor de geschiedenis der geneeskunde, algemeene Pathologie en Therapeutika (voor het eerste jaar Decanus). Kostis, voor Vroedkunde. Olympios (5)voor Chirurgie. b.j Professoren honoris causa: Treiber (6)voor practiscbe Chirurgie. Pallis, voor geiêgtclijlte Geneeskunde. Nikolaïdis, uit Livadia. Ipitis. (4) Heeft reeds verscheidene, geneeskundige werken in de laatste jaren uif gegeven. (5) Heeft in het jaar 1827 te Leipzig en Berlijn gestudeerd. (6) (Kas in 1822 Officier van Gezondheid bij het Philhellenen-bataillon, en is sedert dien tijd in Griekenland gebleven. D.) FACUTEIT der WIJSBEGEERTE. a.j Gewone Professoren. Neophitos JVamwas (7), voor Wijsbegeerte (voor het eerste jaar Decanus). Georgios Gennadios (8), voor Grieksche literatuur. Ulrich (uit Bremen,) voor Romeinsche Iiterateur. Ludwtg Ross uit Holstein, voor Archeologie. Konstantin Schinas, voor Geschiedenis, (Rector voor het eerste jaar.) Konstantin Negris, voor Wiskunde, {Vuris, als voren én voor Natuurkunde. b.j Buitengewone Professoren. Landerervoor Chimie en proefondervindelijke Natuurkunde. Frasz, voor Botanie. Alexander Sutsts (9), voor Philologie en Aesthetiek. c.j Professoren honoris causa. Domando, voor Natuurgeschiedenis. Manussis (10), lid van den Areopagus en Staats-Procurator bij de Synode, voor Opvoedkunde (in het oorspronkelijke staat het woord nanteia.j Neophytos Dukas (n), voor Philologie. Konstantin Kaïres (12) en Konstantin Kontagonis, voor Wijsbegeerte. (7) Wamwas en (8) Gennadios zijn als onderwijzers der Nieuw-Grieksche jeugd en alsschrij. vers algemeen bekend jzie Iken's Leukothea 1825), en moeten tot de eerste sieraden der nieuwe Hoogeschool gerekend worden. (9) Over dezen Nieuw-Griekschen dichter, romanschrijvervan hem is 6 Etó(>i5-0; toé 1831,. Athene 1836,) en geschiedschrijver, zie men Kind's Nieuw-Grieksche Christomathie1835. (10) M anus sis was voor 1821 te Leipzig student in de wijsbegeerte. (11) Bekend als onderwijzer en schrijver. Men zie behalve de Leukotheti van iken, llizo NéroulosCours de literature grecque moderne, 1827, p4g, 51 en 161.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 3