gehad, waarvan, voor zoo veel men kan nagaan, eene lekkagie de oorzaak geweest zoude zijn. De ontploffing is in'de beneden-verdieping geschied, en lieefc nog al "schade aan'behaiigsels, deuren en vensters toegebragt, maar voornamelijk aan den vloer der zaal, die geheel opgesprongen is. Aan de koelbloedigheid van den timmerman J. E. Dekker, die zich aldaar tot het bestieren der vertimmeringen bevond en van eenen Engelschnian, aan de gaz. fabrijk behoorende, maar wiens naams ons niet is gemeld geworden, beeft men het voorkomen zoo van brand als van andere ongelukken te danken gehad. Uit Rotterdam wordt van den gden October gemeld: Heden ten 12 ure heeft de nieuwe ijzeren stoomsleper, op, Fyenoprd ge. bottwd, deszelfs eerste procfreize naar Keulen beproefd, slepende vier vöi- geladen schepen (men verzekert, dat deze stoomsleper onder weg nog ver. scheidene andere schepen bij deze vier zal opslepen) van hier. Deze stoom, sleper heeft, zoo men verneemt, twee schoorsteenen, is van 500 paarden, kracht lage drukking. Bij de menigte van zoo vele schepen, zoo van Oost- Indien als andere gewesten, benevens zoo vele stoombooten als thans in de Boompjes zijn liggende, dagelijks afvaren, als,: naar Nijmegen, Dorde, 's Bosch, de Briel, de Moerdijk, verscheidene dagen der week: Londen, Huil, Duinkerken, Havre, Middelburg en Arnhem, levert het Maasgezigt da- 1 gelijks een allerbelangrijkst gezigt, zoo voor stadsbewoners als vreemdelingen, Nog meldt men uit Rotterdam van den 4den October: Heden vierde het Schilderkundig Genootschap; Hierdoor tot Iiooger er. Arti 'Sacrum, deszelfs eerste algemeene vergadering, ter gelegenheid van de in. wijding pn prijsuitdeeling des genootschaps. De heer J. van Harderwijk, Rz.lid van verdiensten en voorzitter des genootschaps, opende met eene gepaste inleiding de vergadering, waarna werti overgegaan tot de mtrzijkaie opvoering van eene cantate, getiteld: de Lof der Schilderkunst, door den spreker vervaardigd en door den heer IV. Hutsciehruyter op muzijk gebragt. Deze compositie, zoo zeer aan den inbond van het zangstuk beantwoor dende, werd, dank zij de bereidwillige en kunstlievende medewerking van een groot aantal onzer verdienstelijaste beoefenaressen en beminnaars der zangkunst, gepaard aan den hulpvaardigen ijver van vele muzijkale talenten, met de meeste juistheid voorgedragen en tot algemeen genoegen uitgevoerd. Tusschen het eerste en tweede deei der cantate droeg de secretaris het verslag voor van den staat en de werkzaamheden des genootschaps, waarin niet alleen de voortgaande bloei der inrigting werd aangetoond, maar waaruit ook kenbaar werd, dat door de leden, in derzeiver najaarsvergade. ring, bet lidmaatschap van verdiensten was opgedragen aan de heeren J. E. J. van den Bergalhier; IV. Bilders, te Utrecht; A. Bioemers, te Am sterdam; J. Bosboom, te 's Gravenhage; J. de Rijtte Hilversum, en S. L, Verveer, en zulks uit aanmerking der belangrijke verdiensten, welke de schil derijen kenmerkten, door hen op de laatste alhier gehoudene tentoonstelling ingf zonden. Na den adoop van het tweede deel der cantate werden door den voorzit, ter de leerlingen, die in de onderscheidene vakken den eereprijs behaald hadden, bekroond. Na deze plegtigheid betuigde de spreker zijnen dank aan al de tegenwoor- digen en die tot dit feest hadden medegewerkt. Na dit alles werd door het orchest het slotkoor der cantate voorgedragen, hetwelk door den heer J. Oudijk van Putten was op tnuzijk gebragt. Hiermede eindigde deze wezenlijk belangrijke en indrukmakende plegtig heid, welke door eene zeer aanzienlijke vrouwenschaar en eene menigte toehoorders was bijgewoond, bij elk derzelve deu zoo genoegelijken indruk achterlatende van een feest, waarop toon-, dicht- en schilderkunst elltan. der de zusterhand hadden geboden. Den 3den October is van Heivoetsiuis naar Batavia gezeild Zijner Majs. stoomschip Phtenix, Kapitein-Luitenant Le Jeune. De brikken van oorlog de Brak en de Gier, te Hellevoetsluis liggende, worden met spoed gereed gemaakt, om naar de Levant te vertrekken. Uit Groningen meldt men van den 4dendat Donderdag aanstaande de. Iloogleeraar P. Hofstede de Groot zijn Rectoraat nederleggen en het aan den Hoogleeraar B. H. Lulofs opdragen zal; de medailles voor de bekroonde prijs, verhandelingen zullen tevens worden uitgereikt. Tn Belgie is de prijs der tarwe thans zoo hoog gestegen, dat niet alleen de invoer van dat graan onbelast blijft, maar dat ook de uitvoer van hetzelve is verboden geworden. De invoer van rogge is nog met een inko. mend regt belast. Te Kortrijk is het reeds tweemaal op het punt geweest, dat er, ter zake van de duurte der granen, volksbewegingen zouden plaats gehad hebben. AMERIKA. Brieven uit Nieuw-Gïleans schilderen den intvendigen toestand van Mexico als zeer ongunstig af. In weerwil der pogingen van de Regering dier repu. bliek, om door buitengewone heffingen en leeningen in hare behoeften te voorzien, had zij geen geld genoeg om de troepen te betalen. Dien ten gevolge was de legerafdeeling, die rondom Vara-Cruz was verzameld, ge noegzaam versmolten, en hadden de manschappen daarvan, na het verlaten hunner vaandels, zich door het plunderen van woningen en magazijnen in den omtrek, voor hunne ontberingen schadeloos gesteld. Dezelfde brieven gewagen er van, dat de Fransche oorlogschepen weder vier Mexicaansciie koopvaarders genomen en aan eene sloep uit Nieuw-Orleans, (dus één Noord-Amerikaan) het roer afgeschoten hadden. De tijdingen uit Jamaica zijn van den 2ósten Augustus en melden, dat er onder de vrijgelaten slaven veel gisting heerschce, en zij niet, dan voor een zeer groot loon wiiden arbeiden. De steden waren met leegloopers op. gevuld en de plantaadjen verlaten. Vooral meende mendat een Baptist zendeling Knibb tot die onrust had medegewerkt. De tijdingen uit Trinidad, Barbados en Demerary waren gunstiger. RUSLAND. Odessa den 10 September. De krijgstoerustingen in het zuiden van Rus. land nemen meer en meer toeer komen dagelijks uft het binnenste des land 1 ieuwe transporten aan; van alle kanten komen uit de Zwarte zee deels al hier, deels in de haven van Sebastopel oorlogschepen ten anker. Reeds liggen over de dertig zoo grootere als kleinere schepen zeilreeom 15,000 man landingstroepen op den eersten wenk in te nemen en, naar welke plaats men het begeert, over te brengen. Werwaarts derzeiver bestemming zij, is nog niet bekend; volgens het ontvangen berigt, zou het oogmerk van Rus. land zijn, om met dezelve, bij eenen eventuelen oorlog tusschen Aegypte eri de Porte ter ondersteuning van de laatste op te trekken,en alzoo de Porte een nieuw bewijs te geven van de onwankelbare trouw van Rusland, en de zelve daardoor aan te sporen tot eene naauwere aansluiting aan deze natie dan aan de Engelsche en Fransche. Voor eenigen tijd bevatten de Fransche bladen een besluit van den Keizer van Rusland, waarbij aan de Polen eene nieuwe wijze van kleeder- dragt werd voorgeschreven. Het Journal de Francfort bevat thans eenen brief uit Warschau van den 25 September, waarin dat medegedeeld besluit voor geheel onecht verklaard wordt. Bijzondere brieven uit Dantzig melden, dat de oogst in vele gedeel. ten van Polen tegenvalt. Haar het koren, hetgeen bij gebrek aan zonne schijn niet tot rijpheid hejfi kunnen komenzeer slecht is en dat men dus geeneu grooteu voorraad uit de Oostzee verwachten kan. PORTUGAL. Lissabon den 25 September. De verkiezingen zijn wel in orde afgeloo- penmaar tegen verwachting zijn vóór het grootste gedeelte leden gekozen, diè lot de liberale partij behooren. Er was in de hoofdstad eene Miguellistische klub opgerigt, die dage, lijks vele leden aanwon en waarover zich hec Bestuur zeer verontrustte. - Daar het schijnt, dat de Keizerin weduwe, Hertogin van Braganza, voor haar vertrek naar Mutlchen, dein leed op de constitutie van 1838 niet heeft afgelegd, zoo wil de liberale partij, dat het jaargeld, dat zij trok, zal ingehouden worden. Den 24sten is de verjaardag van het overlijden van Don Pedro plegtig gevierd geworden. E-r hebben nog vele volksverhuizingen naar Brazilië plaats. SPANJE. Berigt en over Parijs van den 5 October. Uit Bayonne schrijft men van den 29 September: Eergisteren is van Bayonne een convooi. van 3. millioen realen naar San- Sebastiaan vertrokken; dat geld zal onmiddellijk naar Santander overgebragt, en daarmede het leger van Espartero betaald worden. Een ander convooi, voor het leger van het centrum, zal Öleron passeren; op het oogenblik, dat de wagens zouden vertrekken, heeft men nog 100,000 fr. ontvangen; dat geld is weder een gedeelte van de storting der voorschotten van de lee ning van 50 millioen, door het huis Rothschild gesloten. De Cariisten ontzien niets meer, nadat Alaix eene nederlaag heefc beko. men, en Espartero zich teiug getrokken. Een detachement Cariisten is on. verwacjits het dorp Egel in Navarra binnengelokt, en heeft alle levensmid delen en krijgsbehoeften, welke zich aldaar bevonden, met zich gevoerd; vervolgens hebben zij eene belangrijke schatting gevorderd. Daar deze niet dadelijk kon worden voldaan, heeft de Chef een twaalftal vrouwen tnet zich gevoerd, die echter, na de beuling der gevraagde geldsommen, wederom in vrijheid zuilen worden gesteld. Cabrera heeft zijn plan om Taiset met zijne artillerie aan te tasten, moeten iaten varen, daar de afdeeling van Borso tegen hem in aantogt kwam. Hij zou zijn.geschut naar Morella brengen, welke vesting thans zeer versterkc wordt, omdat de Cariisten wel denken, dat het niet onmogelijk zou zijn, dat de Christinos andermaal deze vesting aantasteden. Het hoofdkwartier van Don Carlos was den 2Östen nog te Balmaceda. Uit Madrid wordt beweerd, dat de haven van Bilbao, Portugalette door deszelfs bevelhebber aan de Cariisten zou worden overgevendoch dat dit verraad ontdekt, de verrader gevlugt en Marotto van Bilbao was afge. trokken. In eene vergadering van officieren der nationale garde te Madrid is, met toestemming der Ministers besloten geworden: dat men de rust in de provincie Toledo zal trachten te herstellen; hec reserve-leger onder Generaal Narvaez blijven, en hetzelve niet buiten de grenzen der provincie, ten einde de rust der hoofdstad te verzekeren, verwijderd zal worden. Het gerucht bekomt meer aanzien van waarheid, dac het huis Roth schild aan het Spaansche Gouvernement op de mijnen van Alinaden voor schotten gedaan had. ITALIË. HH. MM de Keizer en Keizerin van Oostenrijk zijn den 24sten September te Mantua aangekomen. Men schrijft uit Sicilië, dat de Aetna sedert den 2 Augustus in bewe> ging was. Uit den top van den grooten krater aan den Oostelijken kanc is da uitbarsting begonnen, en de lava stroomtregtstreeks tot nabij hetdusgenoetn* de Engelsche huis, dati verandert zij hare rigting naar het dal del Bue, waad zij geene schade kan aanrigten. ZWITSERLAND. Zurich den 29 September. Gisteren avond is Prins Napoleon Lodewijk te Zurich aangekomen en aan het hotel de l'Epte afgestapt. Heden morgeit vroeg is hij weder vertrokken, om naar Arenenoerg terug te keeren. Op het oogenblik van zijn vertrek, bevond zich het hotel omringd door eene groote menigte, die slechts eenen kreet liec hoorennamelijk dien, om den Prins te dringen, niet te vertrekken. Het volk is inderdaad misnoegd over dit vertrek; het hechtte er aan, om de onafhankelijkheid van Zwitserland in den persoon van den Prins te doen eerbiedigen. Maar de meer voorzig. tigen en die ai de onheilen voorzien, die eene te ver gedrevene volharding over Zwitserland zoude kunnen halen, zijn den Prins dankbaar voor zijn genomen besluit en jutchen hetzelve toe. De Prins, die voor bijzondere zaken te Zurich gekomen was, heefc aan onderscheiden personen gezegd, dat hij eerst over drie of vier weken dacht te vertrekken, alzoo hij dien tijd tot regeling zijner zaak noodig had. Te Geneve heeft, van wege de Syndici en den Staatraad van dat kan ton, de Secretaris van Staat Derochcs, de volgende proclamatie afgekondigd: De Syndici en de Staatsraad brengen ter kennis hunner medeburgeren, dac stellige berigten hen gisteren hebben kennelijk gemaakt, dat eene afdeeling Fransche troepen bevel bekomen heeft, zich op mnrsch te begeven, om de grenzen van het Bondgenootschap te naderen. Ofschoon deze bijeemrekking wordt voorgedragen, als geenszins een begin van vijandelijkheden te zijn, zoo heeft de de Staatsraad het desniettemin van zijnen pligc geacht, onver, wijld die maatregelen van voorzigtigheid te nemen, welke de omstandigheden schijnen te gebieden. Staatmakend op de vaderlandsliefde der militie en op die van al de burgers van Geneve, noodigt hij dezelve uit, met kalmte en kloekheid mede te werken tot het ten uitvoer leggen dier maatregelen, waar. van het in achtnemen alleen den uitslag kan verzekeren. Het is aldus dat het kanton van Geneve, op de Goddelijke bescherming betrouwende en de dure belangen van het vaderland voorstaande, zonder dezelve inde waag. schaal te stellen, de besluiten moet afwachten, die door den Bondsdag ge. nomen zullen worden. DUITSCHLAND. De Keizer van Rusland zon, volgens een bijzonder berigt uit Frankfort, uit Berlijn naar Petersburg wedergekeerd zijn. De vergadering'der Dtiicsche genees- en natuurkundigen, is den 25sten September te. Freyburg in eene derde algemeene vergadering besloten. De vereeniging voor het volgende jaar is te Pyrmonc bepaald; sommigen deden hec voorstel om te Hanover te vergaderen, hetgeen echter met eene groote meerderheid veïworpen werd. Uit Maintz schrijft men van den 3den dezer, dat het vaartuig van B. Krusmann', van die stad naar Rotterdam varende, op de rotsen niet ver van Marlei geraakt en gezonken is; het schip zou weg wezen; de lading uit 2831 ctn. bestaande zou men echter trachten te redden. Men meldt uit Frankfort van den 2 October: Onze jaarmarkt is verleden Zaturdag ten einde geloopen. Men hoort dit. maal minder klagten dan betuigingen van tevredenheid. Des te meer hoort men daarentegen klagten over het stijgen der gaan- en broodprijzen. Daar de oogst in onze omstreken overal naar wensch is uitgevallen, kan dit op« drijven der prijzen slechts het glevoig zijn van hebzuchtige speculatien. De bezorgdheid is zoo groot, dat verscheiden ingezetenen het plan moeten heb. ben opgevat, om eene groote bakkerij op te rigten en daar brood uit aard. appelen te doen vervaardigen, ten einde in den nood der behoeftige volks, klasse te voorzien. Ondanks het onvergetelijke schoone jaargetijde dat wij pu reeds meer dan vier weken genieten, bestaat er geen uitzigt op eenen slechts middeluiatigen wijnoogst; reeds had het ongunstige voorjaar veel hoop benomen, dat het gewas van dezen herfst schadevergoeding zou ge ven voor de mislukte druiven-inzamelingen van vroegere jaren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2