A0. 1838c LEYDSCHE MAANDAG, MOB I L E SCHUTTER IJ. Oproeping der Verlofgangers van het iste Bataillon der 3de Afdeeling Mobiele Zuid-Hollandsche Schutterijtot het bijtonen der Inspectie. Burgemeester en Wethouders der Stad Ëeyden, ontvangen hebbende jrene fciissive van de« Majoor, koinmanderer.de de 3de Afdeeling Mobiele Zuid-Hollandsche Schutterijdaarbij bepalende de dagen voor dé Inspectie over de roet onbepaald verlof zijnde Onder Officieren en Manschappen van het isteBataillon der genoemde Afdeeling, roepen bij deze op, alle de zich met onbepaald verlof bevindende Onder-Officieren en Manschappen van opgemeld Bataillon, als ook' de zoodanigen, welke tegen het ontslag van hunlieder plaatsvervangers bij -hetzelve zijn ingedeeld, om te compareren op het Plein der Ruïneop Dingsdag den gden October aanstaande, des morgens te 9 ure,.'voor de Horenblazers en Manschappen van de isce. en 2de Kompagnien, en Woensdag den loden Octobermede des morgens te 9 urevoor de Horcnblazers en Manschappen van de 3de, 5de en 6de Kompagnien; ten einde door welgemelden Heer Majoor te worden geïnspecteerdgekleed in groot tenüeen voorzien van alte de Wapenen en Kleedingstuk- kenbenevens de Zakboekjes en Verlofpassenwélke zij van het Korps, met verlof gaande, hebben medegenomen; terwijl degenen, die. hij de Inspectie ontbreken, of zich gedurende dezelve mei behoorlijk gedragen, cff wel hunne Kleeding en Wapening hebben verwaarloosd, bij liet Korps disciplinair zullen worden gestraft, in zoo verre er geene termen zijn, om, hen aan den Krijgsraad over te geven. En 'informeren Burgemeester'en Wethouders wijders den belanghebbenden, dat geenen der Verlofgangers van deze'inspectie kunnen terug blijven, dan de zpodgnigenwelke van -het Bataillon bij de andere Korpsen zijn gedetacheerd, als ook die, welke van woon plaats zijvi veranderdingeval hun nieuw domicilie meer dan y#f uren van-deze gemeente is verwijderd, en eindelijk degenen, welke door ziekte buiten staat zijn zich naar de plaats van de Inspectie te begeven, in welk laatste geval 'geene bewijzen tot verschooning geldig zullen zijn, dan alleen die zijn afgegeven door den Officier van Gezondheid def fide klasse, de Heer van Thienen, welke, lièwijzen vóór den aanvang der Inspectie zul len behooren te worden overgelegd; tot welke afgifte Zijn Edele dagelijks de$ m.iddags van 12 tor i uur, in de G ar nizoens-Infirmerie alhier zal vaceren. Vermanende wijders alle Verlofgangers door eene getrouwe opkomst, stipteHjk ran deze oproeping te voldoen, en 'zich alzoo voor de nadeelige gevolgen, welke uit nala tigheid zouden ontstaan, te vrij waren. Aldus gedaan en gepubliceerd, bij H. H. Burgemeester en Wethouders der Stad Le>deu, op <len 27 September 1838.. J. G. de Mey. Ter ordonnantie van dezelve, Paul du rjku, WethouderLS. Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden, brengen bij deze ter kennisse van de PatencpÜgtige Ingezetenen dezer Stad, dat tot de afgifte der gezegelde Patent- bladenover den dienst van 1838 en 1839, ter Secretarie dezer Stad, zal worden geva ceerd des MaandagsDingsdagsWoensdagsDonderdags en Vrijdagsden 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 en igden dezer maand, des namiddags van vier.tot zes uren. Leydenden 4 October 1838. ;i E.G. DE M E;Y. Ter ordonnantie van dezelve, Paul du rieu, 1 WethouderL. S, NEDERLANDEN. Leyden den 7den October. Men meldt uit *s Gravenhage van den 6den dezer: ■- Door Zijne Maj. is voorloopig, tot zoo lang daaromtrent door Hoogst, denzelven nader zal tvorden beschikt, bepaald, dat bij het Athenaeum te Maastricht,, boven en behalve de aldaar en tot dusverre gecreëerde plaatsen van vier Professoren en vijf Regenten, zal worden aangesteld één buiten, gewoon Leeraar, die gehouden zal zijn, in de verschillende klassen zooda. nige lessen te onderwijzen, als bij bet programma der school-cursussen zui. len worden voorgeschreven. Zijne Maj. heeft eene Rijks subsidie verleend aan de R. C. gemeente te' Neerbosch, tot het bonwen eener nieuwe pastorij aldaar, en aan de Doopsgezinde gemeente op bet eiland Wieringen, tot herstel hunner kerk en pastorij. Zijne Maj. de Koning heeft de straf des doods, waartoe A, Neub'els en P. C. Koppeschaarbehoorende bij de ade 'afdeeling infanterie en iste bataljon jagers, veroordeeld waren, veranderd in ia en 15 jaren kruiwa, genstraf. Bij een Koninglijk besluit is bepaald: i0., dat ook de staten van be-, staande hypothecaire inschrijvingen, op de door het Rijk, bij onteigebing; ingenomen percelen, tot het aanleggen van wegen en waterstaats-werken, op ongezegeld papier zullen mogen worden afgegeven, in geval de schade- loosstelling beneden de f 30 beloopt, en a'., dat in-élk geval, dat'die scha;> deloosstelling de som van ro niet te bovén gaat, door het Rijk zullen worden gedragen de kosten bij den hypotheek-bewaarder te vallen, zoo op de afgifte der bedoelde staten, als op de opheffing of beperking der be- staande inschrijvingen, voor zoo veel namelijk daarbij de onteigende per celen, wanneer deze gezamenlijk met andere goederen mogten verbonden zijn, alleen uit het verband worden ontslagen-, ten welken einde de betrok.) ken hypotheek-bewaarder de- bewuste -stukken en formaliteiten kosteloos zal moeten afgeven en vervullen; behoudens, om aan dgu Gouverneur der pfóvincie eene declaratie van het bij de wet aan hein toegekende salaris te kunnen inleveren, waarvan het bedrag zal worden voldaan uit het fonds, daaruit de aan te leggen wegen of werken zullen worden bekostigd. I Bij resolutie van Zijne Exc. den Minister van Finantien is aan de ge. westelijke Besturen te kennen gegeven, dat, bijzonder ter zake der misdui.» iing, welke de verzachtende beginselen der resolutie van 12 December 1834, N°- 57' gebleken zijn, met betrekking tot de bedoeling van art. 45, 3, in Verband mét die van art. 26, 2, der wet op de personele belasting, te, dóen geboren worden, dezelve zullen moeten worden beschouwd voor het hoopende en volgende dienstjaar, niet meer te zijn van kracht, en de toe. passing der evenhedoelde wetsbepalingen gevolgelijk steeds in dien zin .be hoort te geschieden, dat, welke ook de bestemming der perceelen zij, alle gebruik daarvan, hetzij al dan niet met nachtverblijf, dezelve doe beschou. yéen als buiten de1 termen van art. 45, §3, der wet vallende. Van wege Zijne Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken zijn ter tennis gebragt van de belanghebbende Besturen van gestichten en initellin-. gén van weldadigheid de volgende voorschriften, die in acht behooren te ■worden genomen bij het indienen van requesten, om autorisatie tot aanvaar, ■ding van daaraan besprokért legaten: 1°. dat, tot zoo veel mogelijke vermij ding van kosten, de afschriften of extracten der testamenten vervangen kun. hen worden door eenvoudige in den kortst mogelijker, vorm opgemaakte ex- traits raisonnis uit de testamenten, of verklaringen der Notarissen voor of onder welke zij gepasseerd of berustende zijn, de geheele beschikking ten bëhoëve der betrokken gestichten of instellingen, met al de lasten daaraan -VJ m. N°. 121. *1 ƒ'•- f- v-- COURANT. 8 OCTOBER. verbonden, inhoudende almede de verzekering, dar de originele testamenten iijn geregistreerd; a°. dat, wanneer het besprokene in eene geheele nalg tenschap bestaat, een afschrift van bet testament zal moeten worden over gelegd; dat,bij holographische of bestoten testamenten zonder de acten van dépót, en 3°. dat de requesten zelve niet op zegel behoeven geschreven te zijn. Door Z. Exc. den Gouverneur der provincie Zuid-Holland, is onlangs aan de plaatselijke Besturen van dat gewest te kennen gegeven, dat, in ge volge de bestaande voorschriften, nopens het houden der registers van deö burgerlijken stand, de doodgeborenen, alsmede de binnen drie dagen over leden kinderen, van welker geboorte nog geéne aangifte geschied is, zoo hij vermeent, alleen ingeschreven worden op de registers van sterfte, en wel beide onder de benaming van levenloos vertoonde kinderen; dar het uit dien hoofde twijfelacntig is voorgekomen of het aantal dezer geboorten begrepen is in de staten van maandelijksche geboortenwelke jaarlijks, door de plaat selijke Besrfiren, aan Z. Exc. den Gouverneur worden medegedeelddac Z. Exc. de gemeente Besturen verzoekt hem deswege eenige inlichting medé te deelen, onder bijvoeging van eenen staat over 1837, houdende aanwijzing van het maandelijksche aantal levenloos vertoonde kinderen binnen hunne stad of gemeeme, en wel voor elk geslacht afzonderlijk. Tevens is aan dé gemeente Besturen verzocht, jaarlijks eené dergelijke opgave toe te zenden, te gelijk met de gewone staten nopens de geboorte en sterfte, daarbij in acht nemende'om onder het aantal geborenên niet te begrijpen het aantal levenloos vertoonde kinderen, Ten gévolge van een deswege gerezen verschil tusschen twee Israëli, fische armbesturen, is door Zijne Exc. den Minister van Staat, belast met de generale directie voor de zaken der Hervormde Kerk enz., vastgesteld: i".'Dat voortaan voor elk ziek militair van de Israëlitische godsdienst, die zich in het hospitaal bevindt, én daardoor buiten staat is zich met verlof naar zijne haardstede te begeven ter viering van het Paaschfeest, door het Kerkbestuur der Israëlitische godsdienst, waartoe hij oorspronkelijk behoort, aan het Kerkbestuur van de gemeente der plaats, waar het hospitaal of zie. kenhuis, waarin hij verpleegd wordt, gevestigd is, zal worden betaald eene som van ƒ3, over welk bedrag het laatstgeinelde Kerkbestuur verpligt zal zijn den zieke van het noodige paaschbrood of paaschbehoeften te voorzien; at deze uitgave jaarlijks zal worden bestreden uit den post voor onvoor. zieue uitgaven, op de begrboting der gemeente uitgetrokken, en dat, bij niet toereikendheid derzelve, de uitgaven voor deze behoeften, op de be. grooting van het volgend jaar in uitgave zullen worden geledeD. Bij eene ministeriële circulaire zijn de ontvangers der registratie, te rekenen van den isten October, ontslagen van de opmaking en maandelijk. sche verzending der renvooijen tot instandhouding van het kadaster. De volgende ai leden hébben zitting in de Eerste Kamer der Staten- Genêraai: Jhr. F. A. Steengracht van OosterlandW. J. Baron van Bfienen van de Groote Lindt; F. A. Graaf van der Goltz; F. G. Baron van Lynden van Hemmen; Jhr. J. W. Dedel; A. W. Baron van l'allandt van Beerse; Jhr. H. B. Martini; F. C. Graaf van Heerdt tot Eversberg; Mr. A. van Gennep; J. C. Graaf van Byiandt; Jhr. J. Jarges; Jnr. J. H. van Lynden van Lunen. burg; Mr. A. G. Verheyen; L. Graaf van Limburg Stirum; Jhr. Mr. G. G. CliffordMr. T. Sypkens; Mr. C. G. Byievel^l; Jhr. T. M. Lycklama Nyeholt; M. C. W. Baron du Tour van Beliinchave; G. Graaf Schimmel, pennink; Mr. A. W. J. J. Baron van Hugenpoth van Aerdr. Sints eenigen tijd wordt er alhier veel gesproken van het voornemen hetwelk de Ingenieur Dien, die zich in deze Residentie bevindt, zou opge. vat hebben, om, in navolging der proeven, welke hij in Belgie moet geno. men hebben, en die aldaar met de béste Uitkomsten moeten zijn bekroond gqwprdenopk hier te lande te beproeven eene nieuwe soort van diligences in werking te brengen, waarvan de aaderen uit mechaniek moeten bestaan. Deze diligences zouden door vigr paarden in beweging kunnen worden ge. b'ragt en gehouden, en een zeer groot rantal, men spreekt van 80 personen ltrinnen bevatten. Zij zonden veel spoediger rijden dan de gewone postwagens. Daaruit zou alzoo dat voordeel getrokken worden, dac men er den weg schier- lijker zou medezeggen, én tevens, dat het passagiers-geld veel lager dan bij andere diligences zou kunnen gesteld worden. Naar men verzekert moec de opgemeJde Ingenieur bij de Hooge Regering er op aangedrongen hebben, oin voor dat nieiiw middel van vervoer, bier te lande een octrooi te verkrij gen, en zon hetzelve op het punt staan van verleend te worden. Men wil, dat de eerste proeven op den weg van Rotterdam naar's Gravenhage en terug, zouden genomen worden. Té Scheveningen zijn in den vroegen morgen van heden wederom twee haringschuiten van den Engelschen wal aangekomen. Dezelve behooren tot dé Schuiten van de reeders P. Varbevissee,m 11. van Duyne, en hebben ruim vgertig duizend styks haring aaijgebragt. De haring heeit,, door elkander gerekend, 43 de duizend gegolden. Tot dus verre luiden de berigten van de steurharingvloot niet zeer gunstig-, ten minste in vergelijking van de twee laatste jaren. In het dagblad de Avondbode van heden lezen wij Men schrijft ons uit 's Gravenhage het volgende: Men verneemt, dat binnen kort, met eene bijzondere zending belast, naaf Stuttgard zal vertrekken de Graaf A. S. A. F. van der Duin van Maasdam Gouverneur dezer Provincie, Grootmeester van het huis van wijle Hare Maj. de Koningin. Men gist, dat deze zending in verband staat met eene gebeur, tenis, die, ofschoon direct het Vorstelijk Stamhuis betreffende, voorzeker door de Natie, die steeds gewoon is lief en leed met dat Doorluchtig geslacht te deelen, met blijde belangstelling zal vernomen worden; Het Algemeen Handelsblad ondertusschen gaat verder en bevat deze weid- sche aankondiging .Wij zijn de eersten geweest, die onze landgenooten hebben bekend ge maakt met de heugelijke tijding van het voorgënomen huwelijk tusscben- Z. K. H. dén Erfprins van Oïanje en é.ène der hoogst beminnelijke Prinsessen van Wurtemberg. Thans is het ons aangenaam te kunnen melden, dat deze' voor het Koninglijk Huis en voor Nederland béiden zoo gelukkige echt waar schijnlijk, spoedig voltrokken, en de daartoe benoodigde concept-wet reeds in den aanvang der zitting aan de Staten-Generaal aangeboden zal worden. Uit Amsterdam wordt van den yden October gemeld: In het buis op den Singel, tegenover den Garnalen Doelen, voormaals ge. naamd het Lam, en thans ingerigt als een lokaal tot het geven van concer ten, heeft gisteren avond omstreeks acht ure eene ontploffing van gaz plaat?

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1