r. C 0 U R A N T; A". 1838. leydsche :;t VRIJDAG, fi fx ..3; r 5 OCTOBER, IM, r>&&, W# >hic MO B I E L E S C II U T T E R IJ. Oproeping der Verlofgangers van. het iste Bataillon der 3de Afdeeling Mobiele Zuicl-Hollamlsche Schutterijtot het bijwonen der Inspectie. Burgemeester e'n Wethouders der Stad Leyden, ontvangen hebbende eene missive van den Majoor, kommanderende de 3de Afdeeling Mobiele Zuid-Hollandsche Schutterijdaarbij bepalende de dagen voor de inspectie over de met onbepaald verlof zijnde Onder-Officieren en Slanschappen van het iste Bataillon der genoemde Afdeeling- roepen bij deze op, alle de zich met onbepaald verlof bevindende Onder-Officieren en Manschappen van opgemeld Bataillon, als ook de zoodanigen, welke tegen het ontslag van hunlieder plaatsvervangers bij hetzelve zijn ingedeeld, om te compareren op. het Plein der Ruïneop Dihgsdag den ^den October aanstaande, des motgetiS te 9 urevoor de Horenblazers en Manschappen van de iste en 2de Kompagnien, en Woensdag den xoden Octoberinede des morgens të 9 tirevoor de Horen blazers en Manschappen van de 3de, 5de en 6de Kompagnien; ten einde door welgemelden Heer Majoor te worden geinspecteerdgekleed in groot tenueen voorzien van alle de Wapenen en Klcedingstuk ken benevens de Zakboekjes en Verlofpassenwelke zij van het Korps, met verlof gaande, hebben medegenomen; ter wijt degenen, die bij de Inspectie ontbreken, oi zich gedurende dezelve niet behoorlijk gedragen, of wel hunne Klecding en Wapening hebben verwaarloosd, bij het Korps disciplinair zullen worden gestraft, in zoo verroer geene termen zijn, 0111 hen aan den Krijgsraad over te geven. En informeren Burgemeester en Wethouders wijders den belanghebbendendat gecnen der Verlofgangers van deze Inspectie kunnen terug blijven, dan de zoodanigen, welke van het Bataillon bij de andere Korpsen zijn gedetacheerd, als ook die, welke van woon plaats zijn veranderd, ingeval hun nieuw domicilie meer dan vijf uren van deze gemeente is verwijderden eindelijk degenen, welke door ziekte biiiten staat zijn zich naarde plaats van de Inspectie te begeven in welk laatste geval geene bewijzen tot verschooning geldig zullen zijn, dan alleen die zijn afgegeven door den Officier van Gezondheid der 2de .klasse, de lieer van Thienen, welke bewijzen vóór den aanvang der Inspectie zul len behoóreh te worden overgelegd; tot welke afgifte Zijn Edele dagelijks des middags van 12 tot 1 uur, in de Garnizoens-Infirmerie alhier zal vaceren. Vermanende wijders alle Verlofgangers door eene getrouwe opkomst, stiptelijk, aan deze oproeping te voldoen., en zich afzoo voor de nadeelige gevolgen, welke uit nala tigheid zouden ontstaante vrij waren. Aldus gedaan en gepubliceerd, bij H. H. Burgemeester en Wethouders der Stad Leydcuop den 27 September 1838. J. G. DE Mey. Ter ordonnantie van dezelve Paul du Rieu, WethouderL. S. N N. EDERLANDE Leyden den 4den October. Gisteren is de hencheiijke gedenkdag van het Legden-Ontzet., ten jare 1574, in onze stad godsdienstig gevierd geworden. Bij de nadere bijeenkomst van de Staten-Generaal achten wij het niet ongepast de navolgende opgave mede te declen der leden, welke in de aan staande zitting de Tweede Kamer der Staten-Generaal zullen uitmaken. NAAMLIJST der leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zitting van 18381839, Jaren van Noord-Braband. aftreding. 7 Leden. 1839. |hr. Mr. P. A. van Meeuwen. Mr. A. J. Ingenhousz. 1840. J. D. Baron van Tuyl! van Se- rooskerken van Heeze en Leende, Mr. R. P. Romme. 184-1. Jbr. P. E. de la Court. Mr. A. Luyben. Mr. J. B, H. van de Mortel. Gelderland. 6 Leden. 1839. Mr. J. Weerts.| Mr. H. J. Dyckmeester. 1840. W. A. Baron Schimmelpen- ninck van der Oije van de Poll. J. A. C. Baron van Nagell tot Ampsen. 1841. Jbr. Mr. W. L. F. C. van Rap. pard. E. W. van Dam van Isselt. Holland. 22 Leden. 1839. H. Baron Colloc d'Escury van Heinenoord. Jhr. O. Repelaer van Mole. naarsgraaf. Mr. W. J. Junius van Hemert. Mr. F. Frets. Mr. D. Hooft Jz. -1 J.J. H. van Wickevoorc Crom- melin. F. C. W. Druijvesteijn. J840. Jhr. D. F. van Alphen. Mr. G. Verwey Mejan. Mr. L. C. Luzac. Mr. J. Corver Hoofr. Baron W. Röell van Hazers- woude. Jhr. J. C. R. van Hoorn van Burgh. 1840 M. A. Wynaendts. Jhr. Mr. D. T. Gevers. 1841. Jhr. Mr. G. Beelaerts van Blok. land. Jhr. A. Warm. Jhr. H. Backer. Jhr. Mr. M. W. de Jonge. Jhr. G. Clifford. Mr. F. van de Poll. Mr. P. van Akerlaken. Zeeland. 3 Leden. 1839. Mr. J. G. Hinlópen. 1840. Jhr. Mr. P. J. Boddaert. 1841. Mr. J. Snouck Hurgronje. Utrecht. 3 Leden. 1839. J. van den Velden. 1840. W. R. Baron van Tuyll van Se- rooskerken van Coelhorsr. 1841. Jhr. Mr. H. M. A.J. van Asch van Wyck. Vriesland, 5 Leden. 1839. C. Binkes. 1840. Mr. S. van Welderen Baron Rengers. Mr. T. S. Tromp. 1841. M. P. D. Baron van Sytzama. Mr. J. Cats Epz. Overijssel. 4 Leden. 18391 Mr. F. Lemlter. Mr. A. Sandberg. 1840. Mr. R. S. van der Gronden. 1841. Mr. W. H. Vijfhuis. Groningen. 4 Leden. 1839. Mr. C. Star Busmann. 1840. Mr. J. Gockinga. Mr. W. J. Quintns. 1841. Jhr. O. vanSwinderenvanRen- suma. Drenthe, i Lid. 1841. Mr. G. Kniphorst. Griffier: J. L. W. Baron de Geer. Door Zijne Maj. zijn bij de mobiele Schutterij van Noord-Holland3de afdeeling, benoemd: Tot iste Luitenants, N. van Goudoever en Klaas Kaan; tot 2de Luitenants, F. L. IJserstitC. L. Scltuurmans en J. IV. A. Barnoart. En bij die van Zuid-Holland, 4de afdeeling, 2da batalj'on: Tot Kapitein, 'Cornells Cat"harinus Bredero. In 's Gravenhage is aangekomen de heer Johan Cuthbert, Consul van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, te Hamburg; alsmede de heer Piovo Kluit, President van de Criminele Regtbank te Amsterdam. Uit Rotterdam wordt van den isten October gemeld, dat er in de vo. rige week geene groote haringschepen uit de vloot aangekomen zijn; doch is door de hoofd-Commissie den 28sten jl. de prijs van de haring tot den isren Maart gesteld op 17 (wel te versraan de ton zeestuks of ongepakt, zoo als altoos en ook vroeger bedoeld werd) de hoofd-Commissie heeft zich daarbij voorbehouden om dien prijs op den löden dezer te verhoogeu, indien de omstandigheden dit alsdan raadzaam mogieu maken. Den 2den October is te Amsterdam met. goed gevolg van stapel gelaten het koopvaardij-fregat Anna Puulowna, groot 4.00 lasten, gebouwd op de werf de TVdlvisch, ih de groote Bikkerstraat aldaar,'door den'Scheepsbouw meester Jan Nuveen, voor rekening van den heer IV. P. Pook van Baggen ,C. s., gevoerd zullende worden door Kapitein C. Jager. Den isten October is van den Helder naar zee gezeild, Zr. Ms. frerfat Rupel, Commandant Kapicein ter zee Uiemerbestemd naar de Oost-Indiën. Den 30 September II. heeft te Bretia de plegtige inwijding van de har- bouwde Luthersche Kerk plaats gehad. Eene talrijke schaar van verschil, lende gezindheden nam aan deze feestviering deel. Eene doeltreffende leer rede door den Lutherschen Bredik., den wel-eecw. zeer gel. heer Bührmann uitgesproken, en die met de meeste belangstelling werd aangeboord, weid afgewisseld door een treffend en smaakvol uitgevoerd koorgezang, door een twintigtal juffers, mede van .verschillende gezindheden, en bestuurd door den heer IVieringa, Mnzijkmeester bij de Koninglijke Militaire Altademie. Den 30 September II. is, bij het vertrekken der stoomwagentrein vau Mechelen, eene vrouw op eenen der wagens bevallen. T U R K Y E. Konstantinopel den 12 September. Den 8sten heeft de Keizerlijk-Rus sische Ambassadeur, von Butennieffi, bij de Ministers der Porte zijn eerste bezoek afgelegd. De heer von Ruckmann is heden op de Oostenrijksche stoomboot Ferdinand naar Gailicie vertrokken, om zich van daar naar Bu charest te begeven en de leiding van het Consulaat-Generaal aldaar over te nemen. Berigten uit de Dardanellen melden, dat de Britsche Vice-Admiraal Stopfordden sden met een smaldeelzamengesteld uit één driedekker, 2 li nieschepen, ééne stoomboot, één corvet en ééne brik te Tenedos aangeland is, en daar het anker heeft laten vallen. Tergelijker tijd waren de andere Engelsclie schepen te Turla aangekomen, van welke twee zich sedert met het smaldeel van Stopford vereenigd hebben. De Turksche vlootonder be vel van den Kapudan-Pachawas van laatstgenoemde plaats naar Tschesme gezeild. RUSLAND. Men leest in brieven uit Odessa, dat de Russische Generaal der cavallerie von Roth, die het bevel over het leger aan de overzijde van den Kaukasus en in Circassië moet op zich nemen, bereids naar zijne bestemming is afge. reisd. Er werden groote toerustingen gemaakt om den aanstaanden velacogt tegen de, Circassiërs met kracht door te zetten, en de troepen brandden van verlangen om wraak te nemen over demishandelingen, den nden en 12 Mei, door de inwoners, jegens de bemanning van een op hunne kusten gestrand Russisch schip gepleegd. Sommigen waren in twijfel of de ontzagverwek- kende maatregelen, door liet Gouvernement genomen, niet een uitgestrekter doel dan dg tuchtiging der wederspannige bergbewoners hadden, en welligc tegen de Engelsche bezittingen in Oost-Indie gexigt waren. Zooveel scheen zeker, dat onder al de troepen in het zuiden des Rijks groote beweging beerschte, en dat in al de scedeli van de Krim uitgestrekte hospitalen aange legd werden. Het gerucht'wilde, dat de Keizer, na zijne terugkomst uit Buitschland, eene inspectiereis naar Nieuw-Rusland doen zou. SPANJE. Berigten over Parijs van den 2 October. De ongunstige tijding van het opbreken van bet beleg voor Estelia door Espartero en de nederlaag aan Alaix toegebragl, die sedert aan zijne wonden schijnt overleden te zijn, had te Madrid veel Indruk gemaakt. De Ministers zouden nu Narvaez naar Castilie zenden en Esparsero, wiens soldaten aan alles gebrek lijden, doen aanmanen, om zich tegen den voortgang der Car. listen in Navarre en Arragon te verzetten. Een dagblad meent, dat Es. parter'o zélf te Madlid zon komen'. De Carlistische partijganger Merino beeft zich met 4,400 man te Bal- maceda bii Maroto-gevoegd, die-over de beofdmagt van Don Carloi bevel voert. Maroto had in de nabijheid van dfi zeéhaX'en Bilbao vele troepen bijeen. Ook heeft zich Cabritra. met twee andere Carlistische bevelheb. .hebbers in verband gesteld. Uit Bayonne meldt uien van den 27Sten, dat Don Carlos, sedert den I9den zijn hoofdkwartier te Palmaceda gevestigd bad en er zich den 23scen nog bevorid. Mêririó H e e ft den 22sten jiieutjre bevelen van hem ontvangen, terwijl hij te Arieta 40a paarden en 4 bataljons heefc achtergelaten. Twee honderd vijftig krijgsgevangenen van Carrion zijn Balmaceda doorgetrokken, en worden naar een provinciaal depót gezonden. De Carlisten bezetten thans de volgende kantoiinementen Castor bevindt zich te RamaièS; Balmaceda te Arminga; de 2de divisie te Mena; de andere bataljons in de rigting van Bilbao. Castaneda houdt, met 5 bataljons, Villarcayo en La Cabada bezet. Rjvero heeft, met 9 ba. taljons van het leger van Espartero, den vbeg naar Villarcayo ingeslagen. Uit Vera schrijft men, dat het garnizoen der Christinos van Armedo in ver. zékerde bewaring is genomen. De Madridsche Gazeta meldt van den 23sten, dat er in den afgeloopen nacht een renbode van Espartero te Madrid zou aangekomen zijn, met de. dêches, meldende, dat erbij den Arga een bloedig gevecht, tusschen de troepen onder bevel van den Onderkoning van Navarra en de Carlisten, had plaats gehad. Men wist de uitkomst van het gevecht nog niet; alleen werd gemeld, dat de Onderkoning zelf gekwetst was. Espartero voegde bij die berigten, dat hij, eene goede stelling ingenomen hebbende, gereed was, om daar, waar het noodig was, te hulp te komen. ZWITSERLAND. Een brief uit Bern meldt, dat de Oostenrijksche Gezant in Zwitserland, voor dat de laatste stap van Lodewyk Bonaparte bekend was, verklaard had. dat er tusschen Frankrijk en Oostenrijk besloten was, dat, indien de Landdag liet verzoek van Frankrijk weigerde, een deel van Zwitserland dadelijk door Fransche troepen zou bezet worden; dat het onderhoud dier troepen ten laste van Zwitserland komen zou en dezelve niec zouden terug getrokken worden, voor dat Frankrijk geheele voldoening gekregen had. Oostenrijk zou aan den anderen kant Zwitserland blokkeren, zoo langde Fransche troepen in hetzelve zouden vertoeven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1