dor wereldlijke inagt verzekerd'ian hem, die, wegens veronachtzaming van de in die circuleire vervatte voorschriften, bij het kerkelijke gezag aanstoot moge lijden. Wie zoude verder kunnen geloovendat dit alles inderdaad aldus is voorgevallen, daar nog kort te voren, namelijk op den isden dier zelfde maand April, eene opentlijke bekrachtiging van den Koninglijken wil aan de Katholijken van Posen was voorafgegaanwaarbij hun de steeds door hunne voorvaderen genoten vrijheid van geweten en godsdienst werd ge- waarborgt! De Paus heeft aan den Aartsbisschop van Mechelen, thans Kardinaal, den naam van Heiligen Bartholomew van hola gegeven. ZWITSERLAND, De brief, welken Lodewijk Bonaparte aan den Voorzitter van den Landdag gezonden heeft en waarvan in de telegraphische depêche uit Straatsburgin onze vorige medegedeeldmelding werd gemaaktis van den volgenden inhoud Toen de nota van den Hertog van Montebello aan den Landdag gerigt wierd, wilde ik mij niet aan de eischen der Fransche Regering onderwerpen; wane het was voor mij van belang, om, door mijne weigering om mij te verwij deren, te bewijzen, dat ik in Zwitserland teruggekomen was, zonder eenige verbindcenis te schenden, dat ik het regc bezat, om daar ce verblijven, en dat ik er hulp en bescherming vond. Zwitserland heeft sedert eene maanddoor zijne krachtige protestatien en thans ook door de beslissingen der groote raden, die reeds bijeen zijn geko men, gecoonddat het bereid was, om voor de handhaving van zijne waar digheid en van zijn regt de grootste opofferingen te doen. Het heeft els onafhankelijke natie zijnen pligt weten te doenik zal den mijnen weten te volbrengen en aan de stem der eer gehoorzaam zijn. Men kan mij vervol gen, maar nimmer mij verlagen. Daar de Fransche Regering verklaard heeft, dac de weigering van den Landdag, om aan hare aanvrage te gehoorzamen, hec sein tot eene hevigu botsing zou zijn, waarvan Zvvicserland het slagtoffer kon worden, blijft mij niets anders over dan hec verlaten van een land, waar mijne tegenwoordig, heid de aanleiding tot zulke onregtvaardige aanmatigingen geeft en het voor wendsel tot zulke groote rampen zou zijn! Ik verzoek u dusmijnheer de Landammannom aan het eedgenootschap- pelijk bewind aan te kondigen, dac ik. vertrekken zal, zoodra het van de Gezanten/Ier onderscheidene Mogendheden de passen zal hebben verworven, die ik r.oodig heb, om mij naar eene plaats te begeven, waar ik eene ver zekerde wijkplaats vinde. Door thans vrijwillig het eenige land in Europa te verlaten, waar ik on dersteuning en bescherming had gevonden, door mij uic oorden te verwijde ren, die mij in zoo menig opzigc dierbaar waren geworden, hoop ik aan .h.et Zwitsersche volk ce bewijzen, dac ik de blijken van achting en gene genheid, waarmede hec mij overladen heefc, waardig was. Ik zal hec edel gedrag" de"r 'k-iuonsdie zich zóo moediglijk ten mijnen gunsce hebben ver klaard, nooit vergeten, en vooral zal de herinnering der grootmoedige be scherming, mij door hec kanton Thurgau verleend, diep in mijn hart ge grift 'blijven. Ik hoop, dat deze scheiding niet eeuwigdurend zal zijn, en dat eenmaal de dag zal aanbreken, waarop ik, zonder de belangen van twee natiën, die beviiend moeten blijven, in de waagschaal te stellen, de wijkplaats kan wedervindendie een twintigjarig verblijf en verkregene regten voor mij toe een tweede vaderland hadden gemaakt. Wees, mijnheer de Landammann, de tolk mijner gevoelens van erkente lijkheid jegens de Raden, en geloof, dac alleen hec denkbeeld van onlusten aan Zwitserland te besparen, de smart kan verzachten, die ik wegens mijn Vertrek van daar gevoel. Indien Loclewijk Bonaparte zelf niet dezen stap gedaan had, zou zeker op den tegen den isten October bijeen te komen Landdag een weigerend antwoord op hec verzoek van Frankrijk gegeven zijn. Bijna alle kancons hebben zich in hunne bijzondere vergaderingen tegen hetzelve uitgelaten ten gevolge van hetwelk de Landammann Schnell, Voorzitter van den Land dag en lid van den Raad van Bern, beide betrekkingen heeft nedergelegd. DUITSCHLAND. Uit Berlijn meldt men van den 26sten September, dac nog niemand van de Russisch Keizerlijke faraielje vercrokken was, maar allen zich nog te Postdam bleven ophouden. Het hoog gezelschap was aldaar nog vermeer derd door den Groothertog en Groothertogin van Saksen-lFeimarden Prins Frederik van Pruissen en de Hertogin van Anhalt-Dessau. Voor eenige dagen hebben wij melding gemaakt van eenen brief, wel ken de Biss-chop van Keulen, uit Minden aan den Koning van Pruissen zou geschreven en daarin gevraagd hebben om Minden te mogen verlatenbeloo- vende voor hec vervolg zich stil en rustig te zullen gedragen. Ondercus- schen is dit niet waar, maar men verneemc thans uit echte bronnen, dac de Bisschop den Koning in zijnen brief verzocht had maatregelen te nemen om zijne zaak geregcelijk tot eene beslissing te doen komen, en alzoo voor- uiczigc te openen, dat hij uic zijne gevangenschap, die zijne gezondheid meer en meer benadeelde, zou verlost worden Hierop zon de Minister von Al- ien:teinnamens den Koning, geantwoord hebben, dac Z. M. gezind was, om den Aarcsbisschop, indien dit voor deszelfs gezondheid nuctig kon zijn, toe te staan zich naar Munster bij zijne verwanten te begeven, doch dac de Prelaat dan moest beloven dac hij zich van alle gemeenschap met de weer spannige partij zou onthouden, en op hec eerste bevel naar Minden zoute, rugkeeren. De Aartsbisschop moec die aanbod van de hand hebben gewezen, en nader op eene spoedige beslissing zijner zaak hebben aangedrongen. Er zou te Krakau eene uicgescrekte zamenzwering ontdekt zijn, waar bij de drie beschermende Mogendheden, Oostenrijk, Rusland en Pruissen betrokken waren. Dezelve hadden reeds Commissarissen benoemd, die hec onderzoek omtrent de ontdekte zamenzwering zouden leiden. F R A N K R IJ K. Parijs den 30 September. Hec Fransche Gouvernement schijnt genoegen te zullen nemen met de verklaring door Lodewijk Bonaparte in zijnen brief, (zie boven onder Zwitserlandf) afgelegd, ten minste hec Journal des Dóbats geeft znlks te kennen. In Algeria bevinden zich thans, het leger medegerekend, 60,000 per sonen, die van de Katholijke godsdienst zijn, de hoofdkerk is te Algiers; behalve die, zijn er 4,000 Protestanten, die leeraars hebben, zoo ook een gelijk getal Joden, die van Synagogen en Rabbijnen voorzien zijn. z E E - t ij d 1 n g. In Tessel binnengekomen Kapt. Nickelsonvan Rio di Tanairo, C. P- Bingbley, van Meijerguer, J. Manning, van Londen, T. Visser, van Hull, H. J. Dik en W. Cienbey, van New-Castle H. B. SchuilA. Bertre, I-Iedley, Dellewel en G. McfTet, van Sun derland, J. P. WéyCliild, vnn Nakskov, C. ChristensenA. LarsenN. P. Nielsen, M. M. Ore, J. Ankersen W. Falkenburg P. ThomassenPetersen A. Lunth T. Lundt, FalckClemensetiO. Blom, TliorsenW. BaarsenA. J. Berendsen en II. Petersen, van Drammen, N. Evertsenvan Holmstrand, P. Delwerf, J. Dcdclbof en J. Knutseu van Riga, Kapt. Swensenvan Krageroe, O. Ilolst, van Holmstrand, J. L. Stelling werf, van Nerva. In het Vlic niets gepasseerd. Te Tersch. binnengekomen J. H. Prins, van RostokH. de Weerd van Drobak J. F. van Duinvan Dantzïg. Het schip OnyxKapt. Nicholsonvan Rio di Janairo naar Amsterdam, is den 3 Sept. gepraaid op 350 N. breedte, 370 \V. lengte. Te Scokton is aangekomen kapt, j. Randail en Kapt. Wilson, van Rotterdam. PRIJS-COURANT d'e ft ;E F FE C T E N. Amsterdam den v. October HS38. Néder landen. Werke!. Schuld 2,pCt, Dito 5 Uitg. Kans-Biijetren Amort.Syndic. 4 j 535* 54 ioilaSoh 1 Tï 24 a 24! 95'a 96 79?a 8oi Hand.-Maats. 4I 172.u 3 -101JaioiJ 4i Nieuwe dito..44 Aandl.II.Spoorw. Rijn-SpoOrw. 4}. io5jaioöj Frankrijk. Inschr. Grb. 3 p'Cr. 'a Rusland. Gb.#.&C°.i798 spCt.ios|aioj| l8J| s105P106 Ins. en Certif. 669 a 69 j- 18-14 597ïa 97? Gebl 53; IOl|J 1 1 9 Tït 24; 95i 80 ,V «72» Int® I06 I°5{ I°5t 69 97 Pruissen. eldl. te Lond. 4pCt. a .laudeelen van dipo,a Spanje. Nieuwe 1835 85 spCt. 17Jai7| Ditoonbep.st...a Dito passive4 Ja 44 Dito uitgest. a Coupons r Nov...a Oostenrijk. Obi.Co//C°. 5 pCt. a Certificaten.2! a Neg. MetaliekÉ,-a Idem5 I03P1044 Dito in Lond. 5 a Bank-Aktien.3 Napels. Certificaten... 5 pCt. 1 Dito in Napels. 5 a Gebl. 4 i°3t 175STE Koninglijke Nederlandsche Loterij. Trekking der Vierde Klasse. iste Lijst. N°. 24587 een, premie van 1000. N°. 22279, 20498 211,6941, ieder een prijs v;ni 1000 2de N". 12584 een'prijs v.111 f 1500. N°. 185 een prijs van 1000. 3<ic N". 19765 een prijs van f 10,000. N°. 5550 een prijs van 1000. 4de N°. 2439' een prijs van 25,000. N°. 14983, 14734, 3645 en 821, iedtt een prijs van f 1000. Alkmaar, 27 September 1838. Heden is door den Eerw. Ereeden Kerkeraad der Her vormde Gemeeiuc binnen deze staduit bet bevorens medegedeeld twaalftalgeformeerd dit zestal van HU. Predikanten, als; E. 11. Cats, in de Lier;/. Wildschut, te Bruin- men; J D. Kottingaan den Heider: IS. S. Tenckinkte Bergen; li. J Koningte LiinnienKuijs. te Wormer. En voorts dit drietal: E. H. CatsJ. L. Kotting en J. Wildschut. De HH. ADVOCATEN, welke verlangen bij de Arrondissements- Regtbank te Leyden toegelaten en op het Tableau geplaatst te zijn, worden verzocht zich vóór den 8sten October 1838, ter Griffie van dezelve Regc. bank aan te melden, met overlegging van hunne Promotie-Brieven. Leyden den 2den October 1838. De Griffier bij de Regtbank voornoemd J. F. C. MOLTEER. De Regtbank van Eersten Aanleg te Leyden, waarnemende de zaken van Koophandel, heeft bij vonnis van den 25 September II., gewezen op verzoek van eenen Crediteur, in staat van faillissement gesteld L.J. PINAS, Koopman, wonende te Leyden; de opening van hetzelve provisioneel en tot nader ingekomen rapport, bepaald op den 17 September 1838; tot Regter- Commissaris benoemd Mr, J. N. van PUTTKAMMER, Plaatsvervangend Regter, en tot Agent J. van der WORM, Deurwaarder te Leyden. De Griffer bij de Regtbank voornoemd J. F. C. MOLTZER. De Regtbank van Eersten Aanleg te Leyden, waarnemende de zaken van Koophandel, heeft bij vonnis van den 25 September 11., op verzoek van eenen Crediteur gewezen, in staat van faillissement gesteld DANIEL STAM, Scheepmakerwonende te iVoerden; de opening van hetzelve en toe nader ingekomen rapport, bepaald op den 11 September 1838; tot Regter- Commissaris benoemd Mr. J. H. LISMAN, en tot Agent HENDRIK LAN- DERT, Deurwaarder te IVoerden. De Griffer bij de Regtbank voornoemd J. F. C. MOLTZER. KANTON-GEREGT LET DÉN. Het Kanton-Ceregt te Leyden zal voorloopig Zitting houden: voos Bur gerlijke Zaken des Maandags en Zaturdags; voor Politie-Zaken des Woens. dags, telkens ten u ure des voormiddigs. De Griffer van het Kanton-Geregt, HUGO GEVERS. LEYDSCHE SCHOUWBURG. Op lieden IVoensdag den o,dcn October 1838. Ter gedachtenis-viering van den hetigelijken Verjaardag van Leydens Ontzet; Het ONTZET der STAD LEYDEN, Geschiedkundig Tooneelspcl, in 3 Be- drijven, door M. IVcstennan. Versierd met deszelfs Decoratiën, Costumes," Gevechten, Marschen, en verderen Toestel. Na hetzelve: Het WISSEL- REGT. Blijspel, met Zang, in één Bedriif, naar het Fransch van de Hee- ren Scribe, Justin Gcuseul, en de Courcy, QLe baiser au portcurjvrij gevolgd door den Heer A. Ruysch. HALVE LOTEN worden eerst NA half negen ure afgegeven. De Aanvang ten HALF ZEVEN ure. Arnhem den 28 September 1838. Heden beviel van eenen wel- geschapen ZOON, Vrouwe MARIA ANNA HANEGRAAFF, Ecbtge- noote van - T Mr. J. de KLOPPER. Miine hartelijk geliefde Echtgenoote, CATHARINA HENRICA KOEVOETS, werd mij heden, in den ouderdom van bijna 35 Jaren, door den dood ontnomen. Ik betreur eene brave Gade, terwijl mijne vier hulpbehoevende Kinderen eene zorgvuldige Moeder missen. Leyden den 30 September 1838. W. C. de S A I N. Eenige Kennisgeving. Aan het geëerde Publiek en aan alle zijne Begunstigers wordt bé kend gemaakt, dat de POFFERTJESKRAAM van van ouds de Weduwe Klinkenberg, nu JOHANNIS van der PLAS, staande met zijn Kraam op de Have, binnen deze Stad, nog zal bakken van heden Woensdag den 3den tot Zondag den 7 October, voor het laatst. Verzoekt een ieders gunst éil recommandatie, beloovende eene prompte en zindelijke bedieding. Leyden den 2den October 1838. S. en J. LUCHTMANS en C. C. van der HOEK, Boekhandelaren te Leyden, zullen op Maandag eerstkomende, den 8sten October en denied volgende dagen, Verknopen: De BIBLIOTHECA REUVENSIAN4, waar van de Catalogus, bevattende IVerken uit de meeste Vakken van PVetenschap en Kunst, alom verzonden is; en van welke een uitvoerig verslag gevonden wordt in den Kunst-Letterbodevoor Vrijdag den 7den, en Dingsdag den uden September laatstleden. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2