Belgen de hoogste betrekkingen bij het leger der Koningin vervullen. Ook de Baron de lifter, die voor haar in Katalonie bevel voert, is van Belgi sche afkomst. Te Madrid waren den 2osten allerlei ongunstige berigten in omloop. Den I2den zoude de Carlistische bende van Satumino twee dorpen over vallen en al de inwoners, vrouwen en kinderen niet uitgezonderd, vermoord hebben. Het dofp met den ingevoerden oogst was daarop eene prooi der vlammen geworden, Cabrera is, na twee stukken van Morella medegenomen te hebben, door Tragnera gemarscheetdzoo men zegt, om den Ebro over te trekken en Falset aan te tasten.Merino bevond zich nog in Castilie, doch volgens een Christinos-blad zou zijne magt, waarvoor tóen zoo vreesde, slechts uit 1200 man voetvolk en 200 man ruiterij bestaan. ITALIË. Nadat de Paus de benoemde Kardinalen, Aartsbisschoppen en Bisschop pen aan het Consistorie had bekend gemaakt, heeft hij omtrent de twee be. noemde Kardinalen nog het woord gevoerd en onder anderen omtrent Engel bert Sterckxhet volgende gezegd: „De eerste Sterckxdie aan de Katiiolijke zaak bij de Belgen uitstekende diensten bewezen heeft, moet u ongetwijfeld de eer van uwen rang waardig schijnen. Het was ons vólkomen bekend, gelijk wij het lang in onzen geest hadden vooruit gezien, welke schitterende vruchten wij ons uit dat Rijk be loven mogten, zoowel wat het welzijn der Katholijke kerk als wat het heil der zielen betreft. Dat deze verwachting en onze wenschen met 's Heeren zegen vervuld zijn geworden, bewijst tot mijne hoogste en met u, Eerwaarde Broeders! gemeenschappelijke vreugde de uitkomst. Ieder weet namelijk, dat thans in Belgie de scholen der Semmarien en der instellingen van allerlei aard, voor zoo ver dezelve voor de jeugd van beide geslachten, ook uit dê behoeftigste klassen, tot opwekking der vroomheid en tot het onderwijzen der wetenschappen, aan de leiding en zorg der kerkvoogden toevertrouwd zijn, in den sehoonsten bloei staan; dat de Katholijke Universiteit te Leuven, voor eenige jaren met buitengewone ondersteuningsmiddelen hersteld, zich door eene naauwkeurtge overlevering der beste leerstellingen onderscheidt; dat aan dezen H. Stoel van Petrus niet alleen de geestelijkheid, maar ook het geheele geloovige volk op eene voorbeeldige wijze onderdanig toege. daan is; eindelijk is aan ieder bekend dat in alle Belgische provinciën (het. geen de gestadige en vruchtbaarste bron van groote zegeningen is) de be voegdheid om in geestelijke en kerkelijke zaken met dezen II. Stoel, het middelpunt der Katholijke éénheid, vrij te verkeeren, door geene grenzen beperkt is. En dit alles, waarover wij ons zoo zeer verheugen, heeft men te danken aan den gezamentlijken stand der Eerw. Broeders Bisschoppen in dat Rijk welker vlijtige waakzaamheid en ongemeenen ijver bij hunnen arbeid in den wijnberg des Heeren wij op deze plaats met den verdienden lofvermei. den; inzonderheid echter den Eerw. Broeder Engelbcrt Sterckx, Aartsbisschop van Mechelen, dezen braven, door vroomheid, geleerdheid, verstanden zachtmoedigheid uitstekenden man, die niet aiieen bij de Bisschoppen, maar ook bij de gansche geestelijkheid en het volk, ja zelfs bij den Doorluchtig, sten Koning der Belgen, de volmaaktste hoogachting en de innigste welwil lendheid der aan hem verpligte menigte verworven heeft. Wij alzoo, reeds lang er op bedacht om aan het Belgische volk eenig opentlyke blijk onzer vaderlijke liefde te geven, meenden voor hetzelve niets aangenamers, niets doelmatigers re kunnen doen, dan door dezen Eerw, Broeder Engelbert, •Aartsbisschop van Mechelen, in zulk een verheven coiiegie op te nemen. DUITSCHLAND. Z. K. M. Nikolaas zou den 2Ósten Berlijn verlaten, om naar Petersburg terug te keeren. Den i8den heeft het genootschap van Duitsche Natuur- en Geneeskun. 'digen, te Freyburg zijne algemeene vergaderingen geopend. Er waren om. atreeks 4.00 geleerden tegenwoordig. Men schrijft uit Posen van den 16 September, dat de Pruissische Re gering meer krachtdadige maatregelen zou nemen, ten aanzien der weer. spannige Katholijke geestelijken in dat gewest. De Regering had last ge geven, om een zeker geestelijke te Starrkow, eenige uren van Posen gele gen, geregtelijk te vervolgen, omdat hij zich niet alleen niet gestoord had aan het Ministerieel verbod aangaande de gemengde huwlijken, maar zelfs in plaats van eene mondelijke belofte, van paren van gemengde geloofsbe lijdenis gevorderd had, dat zij een eed zouden afleggen en dien schriftelijk Bekrachtigen. Den 15 September is te Bremen teruggekomen, de aldaar te huis be hoorende Walvi'schvaarder Virginia, na een uitzijn van 749 dagen. Hij heeft op deszelfs kruistogt in de Zuidzee Nieuw-Holland en Nieuw-Zeeland aan. 'gedaan en 55 visschen, ongeveer 2800 tonnen traan vullende en eene ge. ëvenredigde hoeveelheid walvischbaarden medegebragt. Groot opzien geeft sedert eenigen tijd het door een geheel dorp in Moravle, Kisselowitz, verklaarde verlangen om van de Katholijke kerk tot de Hervormde over te gaan. Een misverstand met den Pastoor heeft daar. toe aanleiding gegeven, en steeg langzamerhand zoo hoog, dat de ingezete nen., ofschoon te voren ijverige aanhangers der Katholijke kerk, in onder- handeling traden met de te Bistritz bestaande Hervormde gemeente', en van Protestantsche geestelijken onderrigt begeerden. De gemeente van Bistritz wees hun den wettigen weg aari, en zij gaven dienvolgens aan het opperste districts-Bestuur van hun voornemen kennis. Daarop is eene geestelijke en wereldlijke Commissie naar het dorp gezonden en door dezelve een protocol opgemaakt, waarin de ingezetenen verklaard hebben van alle aanspraak op de plaatselijke kerk en kerkegoederen af te zien, en uit eigen middelen eenen Protestantschen zielverzorger te willen onderhouden. De districts— overheid heeft zich bepaald met omtrent deze zaak hooger berigt in te zen. •den, en nu ismen in gespannen verwachting, wat afloop die zaak hebben zal. Uit Lechnich schrijft men van den ioden September: Gisteren avond, ongeveer ten 7 ure, heef: men alhier eene aardbeving op gemerkt, die zoo hevig was, dat de tafels wankelden, de stoelen omver werden geworpen, en de beweging van den grond duidelijk voelbaar was; bet luchtgestel was stil en helder, waardoor men het trillende gernisch des te duidelijker hoorde, en eene menigte personen daardoor van meening was, dat iets boven of onder hen zou ingestort 2ijn. Deze aardbeving schijnt Zich twee mijlen in de omstreken te hebben uitgebreid. Üit Weenen meldt men van den 18 September, dat de dag te voren de rivier de Wippach, in het dal van dien naam stroomende, gedurende een Uur plotseling opdroogde en het water in plaats van weg te loopen, inte gendeel naar hare bron terug liep. Daar vele molens en andere werken door dat rivierwater gedreven worden, was men zeer beducht, dat de stroom eene andere bedding genomen had; na een uur echter, keerde het water terug. GROOT-BRITANNIÈ. Londen den 26 September. Er zijn gisteren op nieuw depêches voor den Rngelschen Gezant te 's Gravenhage Sir E. Disbroitwe afgezonden. Dien ten gevolge zijn de Ilollandsche fondsen öp de beurs alhier gerezen. Het bestuur van de Koninglijke Sociëteit ider Wetenschappen heeft van Z. K. U. den Hertog van Sussex, die sedert vele jaren in dezelve Voor. zitter was, kennis gekregen, dat hij ten gevolge van omstandigheden, Lon den voor echen geruimeh tijd moet verlaten eu daarom tegen 30 November het voorzitterschap ncderlegt. Men meent, da: de re,sen. wn-.rotó m) zulks doet, gelegen is daarin, dat hij met ziine schuldeischersdie zeer velen in getal zijn, niet heeft kunnen overeenkomen, en nu op het vaste land zijne geldmiddelen wat gaat verbeteren. Te Manchester hebben de Radicalen eergisteren eene groote vergade ring gehouden, nadat alles in het werk gesteld was om menschen uit alle naburige districten derwaarts te doen zamenstroomen. Men berekent dat er dan ook meer dan 40,000 personengrootendeels handwerkslieden, tegen, woordig waren, zoodat deze bijeenkomst de groocsce van dien aard was, welke sedert 1819 in die stad heeft plaats gehad. Nadat zich de menigte, in scattgen optogtdoor trompetten en banieren voorafgegaan, naar e'ene groote nabij gelegen vlakte had begevendroeg men het voorzitterschap aan het Parlementslid Fie/don op, die het eerste voorstel deed, daarin bestaande, dat deze vergadering zich met het besluit ter invoering eens volles-charter, onlangs door de Radicalen van Westminster genomen, vereenigen zou. Nadat dit voorstel, bénevens eenige andere, de bekende eischen cm algemeen ktes- regt, stemming bij balotage, eenjarige Parlementen, enz. betreffende, aan genomen was, is de vergadering, aan welke zich, ten gevolge van hevige stortregens, reeds ve'.en onttrekken hadden, uiteen gegaanzonder dat er, zoo ver men weet, verregaande balddadigheden zijn gepleegd geworden. Men spreekt in Engeland het gerucht tegen, in Duitsche papieren medegedeeld, dat de Engelscnen met de Persen een gevecht hadden geleverd. Een stoomketel is in de smelterij, op den ijzeren spoorweg van Man chester naar Liverpool, gesprongen; zes personen zijn daarbij omgekomen, en vier anderen zijn in eenen hopeloozen toestand. De eigenaars .loiies en Cie gebruiken aldaar 200 werklieden. Kort daarna is te Newton een stoom ketelwelke de kracht van 8 paarden had, Insgelijks gesprongen. Twaalf werklieden bevonden zich bij het fournuisop bet oogenblik dat de uitbars ting plaats had; dezelve is verschrikkelijk geweeststnkken van den ketel zijn op 40 roeden afstands van de smelterij geworpen. Drie werklieden zijn dadelijk omgekomen, zij waren over de muren van de smelterij ineen koren land geworpen. Van de zeven anderen zijn nog vier in levendoch men heeft geene hoop hen te reddenallen waren huisvaders. Uit Londen schrijft men, dat het weder aldaar zeer ongunstig was en er zooveel, regen viel, dat het koren dien ten gevolge aanmerkelijk in pHjS was gestegen. FRANKRIJK, Parys den 28 September. De Moniteur bevat de volgende telegraph!» sche dépêche uit Straatsburg, gedagteekend den 2(Ssten September, door den Fransche Gezant in Zwitserland afgezonden: De Voorzitter der Bondsvergadering deelt mij zoo op het oogenblik eene nota mede, welke Bodewijk Bonaparte, den 20 September aan de Regering van Turgau beeft ingediend, waarbij hij verzoekt aan het Directoire te willen bekend maken, dat hij bereid is om te vertrekken, zoodra dit Staat kundig Ligchaam van de Gezantschappen der Mogendheden de noodige pas. poorten zal verkregen hebben, om naar eene plaats te gaan, waar hij eene veilige schuilplaats zal kunnen vinden. In dezen brief maakt hij melding van zijne verkregen regten, vermijdende echter zich te verklaren omtrent zijne dubbele boedanigheid, en hij betuigt de verzekering, dat zijn afwezen niet eeuwig zal zijn. Het Directoire verzendt dezen avond (25) dien brief aan de kantons, en heeft aan het Turgausch Bestuur geantwoord, dat deze verklaring te dubbel zinnig was om tot grond te dienen van eenen oificielen stap van zijnen kant, en dat het vóór alles de plaats moest opgeven, waar Lodewyk Bonaparte zich wilde gaan ophouden. De Commerce Beige, de bovenstaande telegraphische depêche mededee- lende, voegt er bij, het berigt ontvangen te hebben, dat de Fransche Re. gering besloten heeft in alle gevallen van den Zwitserschen Bond een decreec van verbanning tegen Prins Lodewijk Bonaparte te vorderen. De Constitutionnel daarentegen deelt eenen brief van de Zwitsersche gren» zen mede, onder dagteekening van den 23 September, waarin gezegd wordt, dat Prins Lodewijk Bonaparte den 2isten het kasteel van Arenenberg zoude verlaten hebben, om zich naar Italië te begeven. Te Parijs wilde men weten, dat de Londensche conferentie ontbon den was. MENGELINGEN. WOUDBOOMEN in AMERIKA. 'Vervolg en slot van N°. 112.) Mexico heeft verschillende luchtsgesteldheden en eenen afwisselenden plan. tengroei. In het lieete gedeelte groeijen de waaijervormige palmboom, dé cephaiantus met wilgenblad, de pijnachtige kalebas, de bignonia met een blad als dat van eenen waterwilg, de malpighia met sumak-biaderenop de hellingen der bergen tot op eene hoogte van 200 vademen. De banaanboom vindt men van de oevers der zee tot op de bergvlakten, die 725 vadems bo ven de oppervlakte der zee verheven zijn. In de koude luchtstreek, die van 1100 tot aan 2350 vademen strektgroeit de dikstammige eik quercus crassipes, de elsdie echter niet hooger gevonden wordt dan 1850 vademende plataan, de datura superbade hangappel met myrte-bladerenen de gekartelde lotus. De denneboom groeit nog ter hoogte van 2050 vademen en aan den voet der eeuwige sneeUw-massa's leeft nog de arenaria en de chelone gentianoïdes. In de omstreken van Tampico wast de Indische vijg welig; een enkele stammetje van deze boomsoort is voldoende om er in korten tijd een geheel bosch vaii te kweeken. Dunne stengels botten uit de takken, hangen over naar den grond, verdeeien zich daar in een groot aanral kleine vezels, die wortel vat ten. De draden of vezels worden allengs dikker en weldra de stammen van nieuwe twijgen en takken. Voorts vindt men in Mexico de caoutehoue en vele andere soorten van gomboomen, die menigvuldig nevens de dahlia's, vanilie's en duizend andere boomen en planten tieren, wier voortbrenselen onze Apotheken voorzien. Daar groeijen ook de agaven, eene soort van lelie-bloemen, waaruit zekere bedwelmende drank bereid wordt, en de kost bare cactussen, waarop de Amerikanen hunne cochenilles fokken, een wou. derbaar insekt, welks overschot alleen aan het district van Oxiaca een inko- men van 500,000 st. jaarlijks verschaft. Op de grenzen van Yucatan en tusschen de kapen Camaron en Honduraswoont eene kleine Engelsche volkplanting, zamengesteid uit hoogstens 250 Europeanen en 3 a4000slaven. Twintig mijlen kustlanddat door den Oceaan wordt bespoeldvier honderd vierkante mijlen onbebouwd landettelijke boosaardige stroomenhonderd, jarige bosschen, ziedaar de uitgestrektheid, ziedaar de rijkdom dier volk. planting, welker naam Belize is, het middelpunt van eene der aanmerke- Iijkste ontginningen van mahonyhout. In 1825 heeft die kleine volkplanting voor 180,000 st. uitgevoerd; in 1830 voor 208,000 st. en in 1833 voor 275,000 st. Eene hoogst aanzienlijke opbrengst, indien men het kleine aantal bedenkt van bedrijvige handen. De wijze, hoe van die bosschen een zoo winstgevend gebruik gemaakt wordt, verdient wel vermeld te worden. De werklieden zijn in afdeelingen verdeeld, elke van 2050 man, die onder de bevelen van eenen opzigter of bevelhebber werkzaam zijn. De handigste the finderder afdeeling begeeft zich in het bosch, met de bijl bij zich tot dat hij eene verhevene piek gevonden heeft. Dan klimt hij in den top van eenen boom, en kiest daarvoor den grootsten uit, opdat zijn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 3