A°. 1838. leydsche COURANT, MAANDAG, js' CiKÏÏ'* IS n .b E OCTOBER. ÏÏB Staatsraad, Gouverneur van Zuid-Holland, voldoende aan de bevelen van feijne Majesteit den KONING, kondigt bij deze aan, dat het Provinciaal Geregtshof van Rollandop heden, in naam des KONINGS, door hem is beëedigd en geïnstalleerd. *s Gravenhage, den zeven en twintigsten September 1838. De StaatsraadGouverneur voornoemd van der Duyn. De Staatsraad, Gouverneur van Zuid-Holt.a'nd, voldoende aan de bevelen vfcn £üne Majesteit den KONING, kondigt bij deze aan, dat de Arrondissements Regtbank te *s Gravenhagebenevens de Kantongeregten in hec ressort van die Regtbank, op ieden, in naam des KONINGS, door hem zijn beëedigd en geïnstalleerd. 'j Gravenhageden acht en twintigsten September 1838. De StaatsraadGouverneur voornoemd Van der Duyn. Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden, ontvahgen hebbende eene dis- 'positie van Ilun Ed. Gr. Achtb. de HH. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, van den navolgenden inhoud: EXTRACT uit het Per baal van het verhandelde hij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Vrijdagden i^den September 1833. ïs gelezen eene missive van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, van den ioden September 11.N°. 225 (ide Afdeelingstrekkende ten geleide van een afschrift van Zijner Majs besluit van den ^sten Augustus 1838, N°. 90, waarbij de termijn van twee jarenvoor bet van kracht zijn der bij 's Konings besluit van den icden September 1836, N°. 57 (1), vastgestelde wijzigingen in het Reglement op den 'ijk en de vervaardiging der botervaten in Hollandmet één jaar verlengd wordt. Zijnde gemeld Koninglyk besluit, wat de voormelde aangelegenheid betreft, van den navolgenden inhoud; Kopij. Wij WILLEM, hij de gratie GodsKoning der NederlandenPrins van Oranje-Nassau Groot-Hertog van Luxemburgenz.enz.enz. Gezien Ons besluit van den 15 September 1836, N°. 57, waarbij, als proeve, voor den tijd van twee jareneenige wijzigingen zijn vastgesteld in het bij Ons besluit van den 16 Augustus 1831, N°. 65 (2), goedgekeurd Reglement op den Ijk en de vervaar diging der Botervaten in de provincie Hollandte dien effectfe onder anderen, dat die vatengedurende vier in plaats van twee jaren tot het verhandelen van Boter zullen mogen io omloop blyven; en, enz-; Gezien de rapporten van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van den iSden Tulij 11.N°. 143 XóAe Afdeelingen de daarbij overgelegde missive van de Staten van Holland* Van den 7den te voren, N°. 1 *-g9 9 Den Raad van State gehoord, (Advies van den i4den Augustus 1838, N°. 10); Hebben goedgevonden en verstaan: 1*. Den tweejarigen termyn, vastgesteld bij Ons voorschreven besluit van den i^den Septembefr 1836, N°. 57, vóór het van kracht zijn der daarbij gemaakte wijzi gingen in het Reglement op den "Ijk en de vervaardiging der Botervaten in de provincie Hollandmet tin jaar te'verlengenen 2®. ,Enfc. En zullen afschriften dezes worden gezonden aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, (onder kopijeïijke niededeeling van het Advies van den Raad van State), ter uitvoering, mitsgaders aan dien Raad, tot informatie. 'j Gravenhageden 24Sten Augustus 1838. QgeteekendJ WILLEM. Van wege den Koning, get eekend'Van Doorn. Accordeert met deszelfs origineel, De Griffier ter Staats-Secrctflrie^ 'geteekendl'Hon oré l. G. Voor eensluidend afschrift, DeSecretaris' Generaal hij het Ministerie van Binnenl. Zaken', geteekendj Makkers, l. S. G. Waarop gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en verstaan, voormeld Koninglijk be sluit, voor zoo veel het istc punt betreft, door middel van het Provinciaal Bladhij de^e-, te brengen ter kennisse van Burgemcesteren en Wethouders der steden en Burse- meesters en Assessoren der gemeenten ten platten lande in Zuid-Holland, tot informatie, en ten einde daaraan de verèischte publiciteit te gevenzullende enz. Voor extfact conform, De Griffier der Staten van Holland j. van der SlEYDEN. Zie Staatsblad van 1836, N°. 83. Zie Provinciaal Blad van 1831, N°. 121. Idem HandleidingVI. D., bladz. 53. Brengen dezelve bij deze ter kennis der belanghebbendenten einde te strekken tot derzei ver informatie. Leydenden 27 September 1838. Burgemeester en Weihouders voornoemd j. G. de M e y. Ter ordonnantie 'van dezelve, Paul du Rieu> WethouderL. S, MÖ I L S C II U T T E R IJ. Oproeping der Verlofgangers van het iste Bataillon der 3de Afdeeling Mobiele Zuid-Hollandsche Schutter\jtot het bijwonen der Inspectie. Burgemeester f.n Wethouders der Stad Leyden ontvangen hebbende eene missive van den Majoor, kommanderende de 3de Afdeeling Mobiele Zuid-Hollandsche Schutterijdaarbij bepalende de dagen voor de Inspectie over de met onbepaald verlof .zijnde Onder-Officieren en Manschappen van het isteBataillon der genoemde Afdeeling, roepen bij deze op, alle de zich met onbepaald verlof bevindende Onder-Officieren en Manschappen van opgemeld Bataillon, als ook de_ zoodanigen, welke tegen het ontslag van hunlieder plaatsvervangers bij hetzelve zijn ingedeeld, om te compareren op het Plein der Ruitteop Dingsdag den gden October aanstaandedes morgens te 9 urevoor de Horenblazers en Manschappen van de iste en ode Kompagnien, en Woensdag den loden Octobermede des morgens te 9 urevoor de Horenblazers en Manschappen van de 3de, 5de en 6de Kompagnien; ten einde door welgemelden I-leer Majoor te worden geïnspecteerdgekleed in groot tenueen voorzien van alle de Wapenen en Kledingstuk ken, benevens'de Zakboekjes en Verlofpassenwelke zij van het Korps, met verlof gagnde, hebben medegenomen; terwijl degenen, die bij de Inspectie ontbreken, of zich gedurende dezelve niet'behoorlijk gedragen, of wel bühne Klecding en Wapening hebben verwaarloosd, bij liet Korps disciplinair zullen worden gestraft, in zoo verre er geene termen zijn. om hen aan den Krijgsraad over te géven. En informeren Burgemeester en Wethouders wijders den belanghebbenden dat geenen dec Verlofgangers van deze Inspectie kunnen terug blijven, dan de zoodanigen, welke van het Bataillon bij de andere Korpsen zijn gedetacheerd, als ook die, welke van woon plaats zijn veranderd, ingeval hun nieuw domicilie meer dan vijf uren van deze gemeente is verwijderden eindelijk degenen, welke door ziekte buiten staat zijn zich naar de plants van de Inspectie te begevenin welk laatste geval geene bewijzen tot verschooning geldig 2ullen zijn, dan alleen die zijn afgegeven door den Officier van Gezondheid def éde klasse, de Heer van Thienen, welke bewijzen vóór den aanvang der Inspectie zul len bchooren te worden overgelegd; tot welke afgifte Zijn Edele dagelijks des middags Van ia tot 1 uur, in de Garnizoens-Infirmerie alhier zal vaceren. Van de Schaalkolen de Grove Maatkolen het Kolengruis S de Sintels of Cinders. Vermanende wijders alle Verlofgangers door eene getrouwe opkomststiptelyk aan deze oproeping te voldoen, cn zich alzoo voor de nadeelige gevolgen, welke uit nala tigheid zouden ontstaan, te vrij waren. Aldus gedaan en gepubliceerd bij H. H. Burgemeester eh Wethouders dïr Stftd Leyden, op den 27 September 1838. J. G. de M e y. Ter ordonnantie van dezelve, Paijl DU RIF.U, WethouderL. S. KENNISGEVING. Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden, brengen bij deze ter kennis van de Ingezetenen dezer Stad, dat Zijne Maj. de Koning heeft goedgevonden, bij be sluit van den 15de 11 Septèmber jl.N°. 70, de gevraagde magtigpig ie verleeneu, 0111 d'c Plaatselijke Belasting op de Grove Maatkolen en liet Kolengruis gelijk te stellencn dezelve voortaanaan te vangen met den isten October aanstaande, te heffen tot liet 'na volgende, bedrag, als; 4.00 de 1000 Ncderl. ponden. - 0.20 per Nederl. mud. - 0.16 per Ncderl. mud. En dat diensvolgens de heffing der Stedelijke Belasting tot bovengemeld verminderd bedrag, zal aanvangen op Maandagden 1 sten October aanstaande, op den voet en wijze van het bestaande Stedelijk Reglement op de brandstoffen, geapprobeerd bij dispositié van de Ed. Groot Achtb. Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, van den isden Jtmy 1834, Na. 6. Aldus gedaan en gearresteerd, bij II. II. Burgemeester cn Wethouders der Stad Leyden, den 29 September 1838. J. G. de Mey. Ter ordonnantie van dezelve, Paul du Rieu, WethouderL. S. De Verlofganger van bet Reservc-Bataillon der 18de Afdeeling Infanterie, GERAR- DUS BORNE gelieve zich te vervoegen ter Secretarie dezer Stad. NEDERLANDEN. Leyden den 3osten September. Den ü8s:en dezer beeft, ingevolge het besluit van Zijne Majesteit den Koning, tie F.dele Groot Achtbare Heer Mr. P. F. Hubrecht, Lid van Gedeputeerde Staten dezer Provincie, als daartoe door Zijne Exc. den Gou. verneur van Zuid-Holland geclelageerd, op liet Raadhuis alhier de Regtbank van het Arrondissement Leyden en de daaronder behoorende Kancons-Gereg- ten, beëedigd en geïnstalleerd. Uit 'sGravenhage meldt men van den 29 September: Naar men verneemt heeft hec Z. M. behaagd den Majoor bij de 10de af. deeling infanterie Hase Bomme, te benoemen cot Adjudant van Z. K. H. dea Erfprins van Oranje. Door Z. M. is dezer dagen bepaald, dat, gedurende de afwezigheid van Mr. 1J. IngenhonszCommissaris in het 7de district der provincie Noord-Brabandtevens btlast met de waarneming dier functien in hec 6de dis. trikt der gemelde provinciewelke afwezigheid veroorzaakt wordt door bec bijwonen, door dien heer, van de zittingen derTweede Kamer van de Staren- Generaal, de heer Mr. H. F. de Grez, Advocaat te Breda, met de waar. neming van de genoemde districts-commissariaten zal zijn belast. Ook is dezer dagen benoemd tot Secretaris van het parket van den Pro. cureur-Generaal bij den Hoogen Raad, de heer A. Niemeyer, sints 1835 Secretaris van het parket van den Procureur-Generaal bij het Hoog-Geregcshot. Voorts is benoemd tot Hoofd-Inspecceur der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accvjtisen in de provincie Zeeland, in plaats van wijlen den heer G. G. Vogelvangerde heer P. A. van der Heydenthans arrondisse. mepts-Inspecteur te Nijmegen. Dezer dagen is door Z, M. een besluit genomen, bepalingen behelzen de, nopens het naar Oost-indien Dit ce zenden personeel der artillerie. Bij het wapen der artillerie in Oosc-Indie, zijn in hunnen rang van anciënniteit overgeplaatst de ede Luitenants IV. c. T. Pape, van hec 6de batailjon artille rie nationale militie, PV. O. van Blommcsteinvan het 3de batailjon artillerie nationale militie; .7. F. Cloèievan het batailjon artillerie—schutterijII. P. van Dentschvan hetzelfde corps; E. A. C. Simons, van het 3de batailjon veld—arciIlerieA. IV. van Oldenborghvan het 6de batailjon artillerie uatio, nale militie; en G. C. Fabius, van hec batailjon vrijwillige artilleristen. Z. M. heeft de orde van Broeder van den Nederlandschen Leeuw ver leend aan F. VellicuSfabrijkant in ziiden stoffen te Gorinehem en zulks ter bevordering van de zijdeteelt in ons Rijk, toe proeve waarvan hij aan Z. M. een oranje zijden vlag heefc aangeboden. Tot Griffier bij het kantongeregt te dezer stede is benoemd, Mr. .7. F. Pringlein plaats van Mr. A. van der Graaf Iluygensdie voor deze betrek king bedankt heefc. Door Z. M. is benoemd, tot hoofdbewaarder der scheepsbewijzen alhier, D. IV. A. Patijn, thans bewaarder der hypotheken in deze Residentie, ter. wijl in zijne plaats is aangesteld .7. 77. Bachicne, bewaarder der hypotheken te Amersfoort, en in laacstgemelde betrekking, Mr. .7. G. Thierry de Bye thans adjunct-commies bij het Departement van Financien. Aan den Luitenant ter zee der 2de klasse, G. Fabius, is door Z. M. verlof verleend voor drie jaren, om zich ter koopvaardij te begeven, met stilstand van tractement. Zijne Maj. heeft het plan tot uitbreiding en versterking van het fort Bath goedgekeurd. De agent van het domein te Zevenbergen, en ontvanger van de goede, ren der algemeene Nededandsche maatschappij ter begunstiging van de volks, vlijt, van het kantoor Ooscerhout, is door den Koning ontslagen. Sedert de laatstgedane bekendmaking, zijn door de belanghebbenden geligt de navolgende door Z. M. verleende octrooiien: Een octrooj'in dato 31 Maart 1838, voor den tijd van tien jaren verleend aan C. Toole te Dublin, domicilium verkozen hebbende bij Mr. R. Twiss Ezn., Advocaat te 's Gravenhageop de invoering van de uitvinding eener verbetering in vuurwapenen. Een oerrooi in dato 21 Jnlij 1838, voor den tijd van tien jaren verleend aan A. Monnczon en J. Foderé te Parijs, domicilium verkozen hebbende bij

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1