r« f Bayomnr, 23 September. Den ip^en dezer i? de Géneraal Alaix nit Arcajona getrokken, om aan gene zijde van den Arga ccnen aanval tegen de Carlistcn te beproeven; maar zelfs, door-eene overmngt aangetast, is hij gedwongen geworden den tcrug- togt in de rigting van Pu ent a de la Reyna aan te nemen, alwaar hij zich met de colonne van La Ribera heeft vereenigd, waarmede hij den voorgenomen aanval denkt te hervatten. Men zegt, dat Alaix bij deze gelegenheid eene wonde heeft ontvangen. De Carlistische B igadier Echevarrca moét gesneuveld zijn, terwijl Marotto en Don Carlos zich den ipden dezer te Balmaceda bevonden. Bayonne 23 September Bij een besluit van den i8den roept de Koningin de Cortes tegen 8 No vember bijeen. Bayonne, 22 September. Be Generaal Ilarispe aan den Minister van Oorlog. Estella is bij verrassing en door verraad in den nacht van 2ö dezer door jEspartero ingenomen. Marottomisleid door den afrogt van lispartcrohad de verdedigingsmiddelen dier plaats verzuimd, welke alzoo door de Christinos is ingenomen. Hij zelf was zwaar gewond. Er zijn bij die gelegenheid 4 Ge neraais, 9 Colonels en 3200 officieren, onder-officieren en soldaten in handen der Christinos gevallen. Buerens is aan het hoofd zijner afdeeling gesneuveld. Deze laatste depêche wordt ondertusschen niet in de Fransche papieren bekend gemaakt, alleen het Belgisch biad, le Beigebevat dezelve; zoodat aan de echtheid van die tijding met grond getwijfeld wordt. Te Madrid is een groot aantal exemplaren verspreid van eene Carlisti sche proclamatie. In dezelve wordt aangekondigd, dat het leger van Don Carlos de hoofdstad wederom nadert; dat de oudste zoon van den Pretendent den schepter van Spanjehem door zijnen vader afgestaanzal voeren in het huwelijk vereenigd met Koningin Isabella; en dat de Regentes in den haar toekomenden rang, in Italië zal gaan wonen. Er wordt voorts bij die procla matie eene algemeene amnestie toegezegd. DUITSCHLAND. IIH. MM. de Keizer en Keizerin van Oostenrijk hebben Milaan den i4den verlaten, en zijn op linnne terugreis naar Weenen den léden te l'avia bin- nengekomen. Men schrijft uit Weenen, dat te Pesth, welke stad in hec voor- jaar zoo veel door overstrooming geleden had, een brand zeer veel schade heeft aangcrigt. De brand bralt in den namiddag van den 15 September uit en kon eerst in den morgen van den volgenden dag geheel gebluschc worden. Achttien huizen liggen in den asch, en hetgeen de stad bijzonder gevoelig treft, is, dat het grootste gedeelte van den naar de stad aangevoerden voorraad van hout, voor het opbouwen der huizen bestemd, eene prooi der vlammen geworden is. De wind woei bij gelegenheid van den brand zoo sterk, dat de gansche stad zeer bedreigd werd. Men berekent de schade voorloopig p een millioen gulden, welke dit maal grootendeels de assurantie-maatschap, ijen en dc arme klasse der inwoners van Pesth zullen moeten dragen. De bepalingen voor het aanleggen van eene kettenbrug van Pesth naar Ifen zijn thans vastgesteld. Het werk is opgedragen aan den Baron Lina, •e hetzelve voor eigen rekening laat verrigten, zoo echter, dat hij een tol. egt gedurende 99 jaren zal mogen vorderen. De beroemde Engelsche bouw- nndige Clarke is met liet daarstellen van de brug belast, die in 4 jaren ereed zal moeten zijn. Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden is den 24 September te Ber. •in aangekomenook bevindt zich in die stad Z. K. II. de Kroonprins van leijeren. Brieven uit Mnnchen, te Parijs ontvangen, melden, dat de Koning van Beijèren, jnet wiens herstel men zich gevleid had, thans weder in-zorgelijke omstandigheden verkeerde. Uit Embden meldt men van den i8den, dat het verhoor van de 4 matro zen van het Amerikaansche schip Braganzahetgeen bij Embden gestrand is, met ijver wordt voortgezet. Hunne verklaringen komen hierop neder. Zij moeten tot de muiterij zijn gedreven door de verregaande, aan wreedheid grenzende strengheid van den Kapitein. Midden op den Oceaan, in eenen donkeren nacht, is het oproer uitgebarsten; weldra is het scheepsvolk met de officieren handgemeen geworden, waarbij met messen, bijlen en handspa ken werd gevochten; ten gevolge hiervan ontvingen de Kapitein en de Opper stuurman gevaarlijkeeenige matrozen ligte wonden. Deze laatste namen nu het besluit om de in hun bloed op den grond liggende officieren over boord te werpen. Uit deze poging ontstond eene vreeselijke worsteling; de strijdende hielden zich als een knoop aan elkander gehecht. Eindelijk wer den wel de Kapitein en de Opper-Stuurman over boord geschovendoch een der matrozen werd hierbij mede in zee gerukt. Terwijl nu de oproerlingen alle middelen in het werk stelden om hunnen kameraad te reddengelukte het ook de beide officieren zich aan het schip vast te klampen en weder naar boven te klimmen. De Opper-Stuurman sprong in de kajuit, waar het ove rige scheepsgezelschap, de eigenaar van het vaartuig met zijne vrouw, de vrouw van den Kapitein, de Onder-Stuurman, de kok en een neger bijeen verzameld waren. De Kapitein daarentegen werdzoodra hij op het dek verscheendoor de woestaards weder aangegrepen en in weerwil van zijn smeeken en zijne verzekering om het gebeurde te willen vergeven en verge ten andermaal over boord geworpen. Hij wist zich ook nu aan het schip vast te klemmen, doch de wreedaards sloegen hem met bijlen en knuppels zoolang op de handen, dat hij los moest latenhij zwom nog eenige keeren rondom het schip en zonk eindelijk, met den uitroep: oh Mary, my dear Mary door vermoeidheid en bloedverlies uitgeput in den afgrond der baren. Een der matrozen moet na dit verhaal gezegd hebben, dat het hart hem bij dit moordtooneel meende te breken, en dat hij naar het voorste gedeelte des vaartuigs was gesneld, om ten minste zoo ver mogelijk van dezen gruwel verwijderd te zijn. Zooals reeds is gemeld geworden, waren de overigen, die in de kajuit ge. vlugt warendoor hen in eene boot gezet en daarna door het Engelsch schip Hebdcn opgenomen. De opperstuurman zou in de kajuit gestorven wezen. Men meende, dat de middadigers naar Amerika zouden worden overgevoerd. De Paus heefc te Rome twee Bisschoppen Kardinalen gemaakt, namen, lijk Fieschi in Italië en Sterckx van Mechelen. F R A N K R IJ K. Parys den 25 September. Volgens sommige berigten, zou de Generaal Bugeaud, ten gevolge van zijne bekentenissen in het proces van den Gene. raai Brossard, op non-activiteit gesteld zijn. Te Parijs ging de spraak, dat de Hertog van Nemours eene buitenland» sclie reis in de eerste dagen van October zou ondernemen, vergezeld van zijnen Adjudantden Generaal Athalin. Door sommigen werd die reis opge geven te zullen gaan over DresdenBerlijn en Mnnchen, terwijl anderen willen, dat hij zich over Tyrol, Milaan.en Rome naar Napels zal begeven. Den 2isten hebben de Nederlandsche Minister, Baron Fagel en de Zweed, sche Minister, Graaf van Lowenhielmbij Z, M. de eer gehad het middagmaal te gebruiken. De Kamers zouden binnen kort bijeen geroepen worden en tegen de helft van November vergaderen. Men sprak ook van eene verandering in het Ministerie. In October zal de Fransche zecmagt voor Mexico bestaan uit 27 sche. pen, waaronder 6 fregatten en 4 bombardeer-galjoten. De koloniale Raad van Martinique heefe den nden dezer tot het aatC bieden van een adres aan Zijne hjaj', den Koning besloten, waarin in zeer sterke bewoordingen wordt te kennen gegeven, dat, indien niet eene ver. mindering van het inkomend regt op de van daar naar Frankrijk verzonden suiker, van 20 francs per 100 kilogrammes, Jmogt worden toegestaan, als. mede de vergunning verleend, om jaarlijks 30,000 vaten suiker onder vreemde vlag naar vreemde markten.te mogen vervoeren, deze overzeesche kolonie weldra haren ondergang zon te gentoet gaan. 7. E R - T IJ D 1 N G. In Tessel binnengekomen A. Struik, Kapt. Smnnpliler, E. Visser en II. Richersen, van Batavia, Kapt. Jensen, van Baltimore,, W. Thatcher, van Ncwbedforr. In het Vlie binnengekomen D. J. Aden, van Koningsbergen, VV. Veen, van Stokholm. Tc Tersch. binnengekomen G. S. Bakker, van Stettin, H. j. Puister, J. N. van Dui nen F. T. Busen, ii. j. Brons, G. S. Vcgtcr, ii. I-. Kok, G. h. de Jonge en h. j. Schuuring, van Koningsbergen, N. S. Beek, van Arendahl. J. Andriessen, van Dront- heim, W. D. Dekker, van Petersburg, J. II. Cappen, van'Ostrisoer, B. H. Plukker, van Oudsoen, W. A. de Jonge, van Metnel, E. W. Kreije, van Dantzig, W. H.Mul der, van Holmstrand, B. K. Visser, van Larwich, K. II. Kok, van Drobak, K. Ug- land, van Drammen, j. 11. Savert en II. Lange, van Hamburg, j. G. Eheldcrs, van Bremen, P. Frickvan Helgoland. Kapt. J. C. Radelof, van Surinamen, in Tessel binnen, heeft den 13 Sept. op de hoogte van LcSzard gepraaid bet schip Iptta, Kapt. Walch, 74 dagen reis hebbende van New-Orleans naar Bremen; en den 15 dito, op de hoogte van Wight, hetschiprfe Koning der Nederlanden, Kapt. G. W. van Barneveld Kooyvan Amsterdam naar Batavia. PRTJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den 26. September 1838. Nederlanden. Gebl Pruissen. Werkel. Schuld aJpCt, Dito 5 Uitg. Kans-Biljetten Amort.Syndic. 4 j 3j Hand.-Maats. 4J Nieuwe dito..4J Aandl.H.Spoorw. Rijn-Spoorw. 4 J Frankrijk. Irischr. Grb. 3 pCt. Rusland. Gb./7.&C°.i798 5PCt. I8J5 5 Certif. 6 -18JJ5 53ïa 54, 101Jaioi n >5 24 a 24Ï 94?a 95t 79ia 79s '70ia'7it a lo5jaio6J Ins. en i°5lalos! losjaioö 69 a 69J 97ïa 97 S3? 101J 11 24rs 95 s 79» 171J 105* i°5 I°5ï 69. 97 r. Geldl. te Lond. 4pCt. a Aandeelen van dito.. a Spanje. Nieuwe 1835 85 spCt. I7'ai8{ Ditoonbep.st...a Dito passivea— Dito uitgest5Ja 5J Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. Obl. Goll&C. 5 pCt. a - Certificaten.2- a Neg. Metaliek2ja Idem5 lo3|aio4j Dito in Lond. 5 a Bank-Aktien.. 3 a Napels. Certificaten... 5 pCt. a Dito in Napels. 5 94ïa 94' Gebl. 18 5ie 104 94i LEYDSCHE SCHOUWBURG. Voor de Laatste Voorstelling van den Heer ROSENVELDT, Oud Lid en Eerste Komiek van den Koninklijken Schouwburg. Op Morgen Zaturdag den 29 September 1838. DE MATROOS, Tooneelspel, naar het Fransch, door IV. Créven. Na hetzelve: DE HONDERDJARIGE MAN, Blijspel, in één Bedrijf, door J. Crave. Tot slot: 'HET DORPS-PLEIDOOI, Blijspel, met Zang, in één Bedrijf. Geene HALVE LOTEN zullen dezen avond worden uitgegeven. De Aanvang ten ZES ure. Getrouwd: Leyden den 26 September 1838. J. VV. BROUWER en A. A. S C H U L T Z. Er wordt In HUUR gevraagd: Een BOVEN- of BENEDEN-HUIS met drie of vier logeable Vertrekken, met gebruik van Keuken en Kelder, binnen deze Stad, Met opgave van Huurprijs gelieve men zich te adres seren bij den Boekhandelaar J. VV. BROUWER, op de Visqbraarkt te Ley den, onder letter Z. VERKOOPING op REGTEKL7JKE AUTORISATIE, Op Morgen Zaturdag den 29 September, des avonds ten vijf ure, in b»c Heeren-Logement aan den Burg binnen Leiden, van de navolgende HUIZEN en ERVEN, als: Een aan de Westzijde van de Lange Diefsteeg, Wijk 4 N°, 509. Een aan de Westzijde van de IJzerengracht, Wijk 5 N°. 108. Een aan de Zuidzijde van de Langegrachr, tusschen de Prinsen- en Lange Scheistraten, Wijk 5 N°. 665. Een aan de Zuidzijde van de Langegracht, tusschen de Lange Scheistraat en IJzerengracht, Wijk 5 N". 700. Een aan de Westzijde der Maren, op den hoek der Langegracht, Wijk 5 N°. 753. 1 En een aan de Noordzijde van de Noordrundersteeg Wijk 6 N". 670. VRlJlVILLIGjDe HELFT in een Dito, aan de Noordzijde van de Langegracht, tusschen het Werkstraatje en de achterste Zandstraat, Wijk 5 N°. 901. Allen te J-eiden. De voorschreven Percelen kunnen daags yóór en op den Verkoopdag wor. den bezigtigd, zijnde nadere Informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris P. MULLER te Leiden. J. VVESSELING, H. WESSELING, G.W. WESSELINGen J. WES. SELING Hz., Makelaars, zullen op Maandag den isten October 1838, des namiddags ten half drie ure, te Amsterdam, in de IVitte Zwaanop den Nieuwendijk, presenteren te Verkoopen: Eene extra mooije, geheel nieuw aangekomene Partij Greenen en Vuren, Noordsche, Riga, Narva, Memel, sche en Dantziger Balken en Riga Wagenschotten, Twaalf EllensJuffers, Kolters, Dantziger Deelen, Dantziger Duigen, en andere HOUTWAREN. Liggende in den Binnenkant en op den Wal. VRIJWILLIGE VERKOOPING, op Maandag den 8sten October 1838 des voormiddag ten 11 ure, ten huize van Jacobus van Haastregt, aan het Leyderdorpsche Hek, te Leyderdorp, van de BUITENPLAATS, genaamd RlfNSTROOM, aangenaam gelegen aan den Hnogen Rijndijk, buiten de Hoogewoerdspoort der Stad Leyden, in de nabijheid derzelve Stad, onder Souterwoude, met derzelver HeerenhuizingeTuinmanswoning, Koetshuis en Paardenstal, Bosch, Boomgaard, Broeijerij en Moestuin, geteekend met N°. 428, nitzigt hebbende, zoo op den Straatweg, als over en langs den Rijn bij het Kadaster bekend Sectie AN°. 63 tot en met 71ter grootte van 2 Bunders, 10 Roeden en 27 Ellen. In de Directe Belasting over den jare 1838, aangeslagen tot 55. De voorschreven Buitenplaats kan met primo November dezes jaars in gebruik worden aanvaard, kunnende dezelve voorts worden bezigtigd op Maandag den isten en Vrijdag den 5den October, telken dage des voormiddags van 10 tot des namiddags ten 4 ure, zullende vóór den isten October niemand ter bezigtiging kunnen worden toegelaten. Zijnde inmiddels nadere informatie te bekomen, ten Kantore van de Notaris C. KLAVERWYDEN, te Souterwoude. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2