F.erscc:: Aanleg te Nijmegen; Mr. 7an Gerard SwclkngrebelOfficier van Justitie l'fij dc Rcgtbank van Eersten Aanleg te Utrecht; Mr. Ulrich Her- wav Sijfl'rsRaadsheer in het IIoog-Géregtshof te 's Gravenliage, en Mr. Gerrit flicker linkProcurenr-Crimiceel in de provincie Overijssel. Bij een ander besluie van den iöden dezer, is de heer Mr. A. kV. J. J. Baron van Hu \enpi van Afrdt, Kamer-President van het Hoog-Geregtshof te 's'Graven hage, benoemd to: lid van de Eerste Kamer der Sraten-Gene- raai. Volgens bepaling van Zijne Maj. zal de algemeene inspectie over de zicli met verlof bevindende schutterij in de aanstaande maand October plaats hebben. Door Zijne Maj. is voor 25 a'andeelen of 2500 deel ge nomen in de naamlooze maatschappij tot invoering der zijdeceel in Noord- Brabanri. Te Amsterdam had men vernomen, dat door Zijne Maj. in de aanstaande zitting van de Scaten-Gencraal een ontwerp van eene onteige ningswet, ten behoeve desRhijnspöorwegs zou worden aangeboden, ten ein. de de vertragingen te voorkomen, welke ten dien aanzien bij den Haarlem mer-spoorweg hebben plaats gehad. Deze wet schijnt alleen eene speciale strekking te zullen hebben en de voor het Gouvernement uit het Keizerlijke decreet van 1810 voortvloeijende regten in het midden te laten. - Voorts verneemt men dat het fonds, bij Zijner Majesteit besluit ten behoeve van den Rijnspoorweg daargesteld, en van welk besluit wij in der cijd melding gemaakt hebben, ten doel heeft, om de gelden, voor dien spoorweg bij- eengebragt en benocdigd, afzonderlijk te beheeren en dus van de gewone landsmiddelen geheel gescheiden te houden. Wijders nog verneemt men,, dat eenige houders van Rhijnspoorweg-aand.die dezelve tot den eersten inteekenings-prijs of daarenboven in bezit hebben, bij Z. M. aanzoek zullen doen, om art. 7 van het Koninglijk besluit van 30 April 11. in dier voege te veranderen, dat de aflossing niet £1 104 maar k 112.J zou plaats hebben. De verzoekers, zegt men, becoogen, dat uit dit verschil van den aflos sings-prijs, slechts een gering nadeel zou ontstaan voor het Rijkhetwelk daardoor alleen een weinig later in het bezit van den spoorweg zoude komen. Men hoopt dat door Z M. dit verzoek zal worden ingewilligd. De doof Zijne Maj benoemde Commissie, ter vervaardiging van de stan daards der Nederlandsche maten en gewigten, en bij welke zich ook Prof. Uilenbroek bevindt, is bereids naar Parijs vertrokken. Laatstleden Dings dag heeft de Russische Gezant te 's Hage een thée-dansant gegeven, wel ke, buiten meer andere aanzienlijke personen, door de tegenwoordigheid van Iill. KK. llil. de drie Zonen des Prinsen van Oranje is bezocht geworden. BUITENLAND SC HE BERIGTEN. Uit Batavia wordt van i Mei gemeld, dac du Nederlandsche bark Sumatra, wiens K.'i-'icein te Amboina was overleden, onder geleide van den isten stuur» man J. Ellis naar Meuado gestevend was. Op reis echter daarheen stierf ook laatstgenoemdeen zich nu aan boord niemand bevindendedie het schip kon bestuien moest men het op Gods genade laten drijve'n. Het werd ech ter in dien toestand gelukkig opgemerkt door het Engelsche schip Pacific, wiens Kapitein G. Offer., zijn eersten stuurman aan boord van de Sumatra plaatste, die hetzelve behouden te' Banjoewaagie binneribragt. Door den Gouverneur-Géneraal waren onderscheiden civiele en militaire benoemingen gedaan. Uit Siny.r.a wordt van 24 Augustus gemeld, dat het geboorte, west van ,Z. M. der. Koning der Nederlanden aldaar plegtig was gevierd ge- worden. Zoosls voor eenige dagen gemeld is gewórden, bevond zich de Nederlandsche oorlogsbrik ALrkuurKapitein Tuningin de haven van dit schip werden re vroeg de vlaggen geheschen en eere-salvo's gedaan, die door de andere schepen beantwoord weiden. De Nederlandsche Consul-Generaal, Ridder Lcmiep gaf des middags een groot gastmaal, waarop de staf-offi. eieren van de Me.~kv.ur, het ge he ah personeel van het consulaat, en de aan Zknhiksie der te S.r.yrna wonende Nederlanders genoodigd waren. Des avonds was er bal. Zweden. Een Hamburger dagblad wil weten, dac er, mee betrekking tot de .onlusten, die thans van tijd tot tijd te Stokholm voorval len, een verschil van gevoelen tusschen den Koning en den Kroonprins zou bestaan, waarom die laatste, met toestemming van zijnen vader, de hoofd, siad zou verlaten hébben. De Koning zou met strengheid de Kroonprins met zachtheid willen te werk gaan. Ondertusscheu melden andere berigcen hiervan nog geen woord. Spanje. Berigcen 'uit Madrid van den 10 Sep. tember meiden, dar de stedelijke Regering eene Commissie aan II. M. ge zonden had, om haar een adres te overhandigen, waarbij haar verzocht wordt een einde te maken aan het stelsel van regering, dat sederc December II. ge. volgd is geworden. De leening met Rothschild was nog niet stellig besloten, hoewel dit reeds was gemeld geworden. De teriigtogc van Espartero van voor Estella wordt door den een aan gebrek aan krijgs- en leger-benoodigdheden door den ander daar aan toegeschreven, dat Espartero meer nabij Madrid wil wezen, om te zien hoe het daar nu zal toegaan. Waarschijnlijk echter is liet, dac de afzending van troepen van zijn leger naar Arragon en andere pro vinciën hem cot dien terugtogt genoodzaakt hebben. De Christinos-Generaal Flinter heeft zich te Madrid voor het hoofd geschoten. Duitsckland. Den 12 September is de Keizer van Rusland te Maagdenburg aangekomen, om de herfst-manoeuvren van het Pruissisch leger bij te wonen. Aldaar bevinden zich ook de Koning van Pruisseo, benevens zijne zonen en dochters, Prins en Prinses Frederik der Nederlanden, de Koning van Hanover, de Groot hertog van Mecklenburg Schwerin de Hertog van Brunswjk en andere aan. zienlijke personen, Frankrijk. De Nederlandsche Gezanc, Baron Fagel, is bij den Koning in een bijzonder gehoor toegelaten, om aan Z. M. het ant woord van zijnen Koning over te geven, op de bekendmaking der bevalling van de Hertogin van Orleans. PRIJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den 19. September 1838. Nederlanden. Gebl, Pruissen. Werkel. Schuld 2|pCc Dito 5 Uitg. Kans-Biljetren. Amort.Syndic. 4^ 3ï Hand.-Maats. 44 Nieuwe dito Aabdl.H.Spoorwj Rijn-Spoorw. 4.J. 53ia 53i loijaiolf a 23|a 24 95 a 955 16753168^ a -lo4|«iosi - 103jai04j Frankrijk. Inschr, Grb. 3 pCc. a Rusland. Gb.//.&C0.i7p3 5pCt. a i8f| 5 io5|aio5 Ins. en Certif. <569 a 69^ i81i 5a - 53s icif =3s 95 s 168 i°5 io4{ Geld!, te Lond. 4pCt. a Aandeelen van ditoa Spanje. Nieuwe 1835 e 85 5pCt. 18 ai8j Ditoonbep.st...a Dito passivea Dito uitgesta 1 Nov...a Coupons Oostenrijk. OblGoll C°. 5 pCt. a - Certificaten.24a Neg. Mecaiielt2ja Hem5 io3jtio3j- Dito in Lond, 5 - a Bank-Akcien.3 a 105(1 Napels. 69Certificaten..5 pCt. a ÜDito in Napels. 5 a -1 Gebl, S' GiïAVEniiagv. ilcn i? Scnivinber. T)e Kerkeraad der F.vantjelisch-Luthcrsche Ge meente alhier, dnnr her bedank n van Ds. F. J Pomelo NtenwenhuisTlteol. Doet., liet bestaande Zes:,:! asi evnUt hebbende niet Ds. J. C. Höltzapfel, Predikant teBrielle, liecl't de Grnnte Kerkcraad ut dit vernieuwde Zestal een Drietal geformeerd, bestaande uit do Wcl-Berw. Heeren DD. A. J. Schroder, te Arnhem; J. D. Schuttz Jacobite. Zntnhcn 1: lè. Langenahente Bodegraven; waaruit is beroepen de Wcl-Eerw, Zeer Gel. lieer Alloutus jou annus Scurödeu, Predikant te Arnhem. 175ste Koninglijke Nederlandsche Loterij. Trckhhig der Derde Klasse. 5de J.ijst. N°. gripe een prijs van j 2500. K°. 24551 een prijs van 1500* N°. 15730 een prijs van 1000. 6de N°. 1567 een prijs van 1000. N°. 6064 een premie van f 2506, Alle degenen, die iets te vorderen hebben vau-, verschuldigd zijn aan-, of eenige Boeken of Papieren onder zich mogten hebben, behoo. rende tot den Boedel van den Heer WILLEM POTTUM, in leven Pedel aan de Universiteit te Leyden en Commissaris in Efecten, gewoond hebbende te Leyden eh aldaar op den 5 September 1838 overleden, gelieven dairvan opgave, betaling of afgifte te doen, vóór of op den 15 Occober 1838, ten Kantore van deit Notaris A. B, BARKEY Nz.te Leyden. Een eenig Heer verlangt bij fatsoenlijke Burgerlieden binnen dezer Stad: Eene of Twee gestoffeerde KAMERS, met het Middagmaal en Be diening. Zij, bij wien hiertoe gelegenheid is, worden verzocht zulks te melden met geteekende en verzegelde Brieven, alsmede de opgave van Woonplaats, Prijs en Godsdienscige Gezindheid, onder letter W., bjj de Boekhandelaars H. W. HAZENBERG COMP., op de Breedescraac, Wijk 4 N°. 303, over het Stadhuis te Leyden. Bij wien is uitgegeven: I. F. KAISER, De KOMEET van ENCKE, en hare nadere verschij. ning, met twee Steendrukplaten, 1. 25. II. IETS over FERGUUT, Ridder-Roman, uit den Fabelkring van de Ronde Tafel, ii 30 Cents. Er wordt gevraagd in HUUR: Een geschikt VERBLIJF, voor drie Personen, buiten de Witte Poort, in de nabijheid der Stad, of wel in de Stad zelve, in de nabijheid der Witte Poort. Adres bij den Boekhandelaar J. W. BROUWER, op de Vismarkt, te Leyden, De Boekhandelaar C. C. van der HOEK, te Leyden, zal op Maan. dag' den 24 September en twee volgende dagen Verkoopen: Eene Kleine doch NETTE Verzameling van BOEK- en PLAATWERKEN, waaronder vele GENEESKUNDIGE Werken, zijnde het grootste derzelve gebonden iii lieele en halve banden alsmede eene Kast mee voorwerpen van Natuur, lijlte Historie, eene Draaibank, eene Electrizeer MachineInstrumenten-, Rariteiten en Schilderijen. Ailes Kan bezigtigd worden den 21 en 22 September, des morgens van tien tot des namiddags ten drie uren. J. WESSELING, H. WESSELING, G. W. WESSELING en J. WES. SEL1NG Hz., Makelaars, zullen op Maandag den 24Sten September 1838,, des namiddags ten half drie ure, te Amsterdam, in de Witte Zwaan, op den Nieuwendijk, presenteren te Verkoopen: Eene extra mooije, geheel nieuw aangekomene Partij Greenen en Vuren, Noordsche, Riga, Narva, Memel.' sche en Damziger Balken en Riga Wagenschotten, Twaalf EllensJuffers,. Kolters, Helsingforsche Deelen, Dantziger Duigen, en andere HOUTWA REN. Liggende in den Binnenkant en op den Wal. Men is van meening op Woensdag den 26 September 1838, op den Huize MADESTE1N, onder Loosduinen, des morgens om 9 uren, ten over staan van den Notaris CORNELIS JOANNES SCHIEFBAAN, residerende te 's Gravenliageen Getuigen, publiek te Verkoopen: 2 Effen Bruine BLES-KOETSPAARDEN, zijnde Ruin, oud 4 en 5 Ja. ren; 1 Bruine Bles Harddravend TILBURIJ-PAARDzijnde Ruin, oud 6 Jaren; 2 Bruiue Bles KOETSPAARDEN, zijnde Merrie, oud 6 Jaren; voorts eene allerbrillantste LANDAUER-KOETS, voor 4 Personen, zijnde van binnen gevoerd met fijn licht blaauw Laken, en zijden Passementen er» Hangers, met daarbij zijnde Statie-Bok, mee zijden Franjes behangen, als. mede een Scoel-Bok, zijnde dezelve olijf geschilderd, en van Engelsche Patent-Assen voorzien en naar den laatsten smaak vervaardigd, door den Rijtuigmaker Frojïberg te Amsterdam; eene allerbrillaniste net bewerkte- KOETS-COUPÉ, zijnde van binnen gevoerd met rood Laken en rijkgepar- setneerde Passementen, Franjes en Koorden, van buiten omgeven met wit koperen Lijsten en geel geschilderdzijnde nagenoeg nieuweene brillante- net bewerkte BAROUCHETTE, met Knechtsbank, gevoerd met fijn blaauw Laken en rijk gemonteerde Passementen, en met dubbelde Patemassen voor. zien, zijnde geel beschilderd en met rood koperen Lijsten omzet; eene- brillance DROSCHKI, voor 1 en b Paarden, blaauw gevoerd en groen Ge schilderd TUIGEN, overheerlijk van rood Koper voorzienmet gareelen en- broeken, Hoofdstellen enz.; een stel zwarte TUIGEN, alsmede STREN GEN en LEIDSELS voor 4 Paarden, BITTENDEKKEN, alsmede HAL. STERS. Zullende al bec bovenstaande Verkocht worden, des middags om 1 uur precies. 32 KALFKOEIJEN, waaronder eene Lakenvelsche, echt ras; 8 VAREN, 8 VETTE, een PINK-OS, 2 PINK-VAARZEN, 10 Verre VARKENS, 6 WERKPAARDEN, 200,000 Ned. Ponden KOE- en PAARDEN-HOOI4 eene aanzienlijke Partij BRANDHOUT, ten gebruike voor de Ketels, eit eene Partij ZOMER- en WINTER-ROGGE, en eindelijk 13 Koperen KANNEN en EMMERS, TOBBENS, KAARN, eene STAR-, KAAS-, BOTER- en andere TONNEN, VATEN en KUIPEN, KAASPLANKEN met Schragen, MELKTESTEN, en al wat verder aangeboden zal worden. Alles re zien 2 dagen voor de Verkooping, van des morgens 10 tot des namiddags 4 uren. VERKOOPING op REGTERLIJKE AUTORISATIE, Op Zaturdag den 29 Sepcember 1838, des avonds ten vijf ure, in het Heeren-Logement aan den Burg binnen Leiden, van de navolgende HUIZEN en ERVEN, als: Een aan de Westzijde van de Lange Diefsteeg, Wijk 4 N°. 509. Een aan de Westzijde van de IJzerengrachc, Wijk 5 N°. :o8. Een aan de Zuidzijde van de Langegracht, tusschen de Prinsen- en Lange Scheistracen, Wijk 5 N°. 665. Een aan de Zuidzijde van de Langegracht, tusschen de Lange Schelstraat en IJzerengrachc, Wijk 5 N°. 700. Een aan de Westzijde der Maren, op den hoek'der Langegracht, Wijk N°. 753. En'een aan de Noordzijde van de Noordrundersteeg, Wijk 6 N°. 670. Alles te Leiden. De voorschreven Percelen kunnen daags vóór en op den Verkoopdag wor den bezigtigd, zijnde nadere Informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris P. MULLER te Leiden. VRIJWILLIGE VERKOOPING, op Maandag den 8stenOctober 1838, des voormiddag ten 11 ure, ten huize van Jacobus van Haastregt, aan net Leyderdorpsc're Hek, te Leyderdorp, van de BUITENPLAATS, genaamd RIJNSTROOM, aangenaam gelegen aan den Hoogen Rijndijk, buiten de Hoogewoerdspoorc der Stad Leyden, in de nabijheid derzelve Stad, onder Souterwoudemee derzelver I-Ieerenhuizinge, Tuinmanswoning, Koetshuis en Paardenstal, Bosch, Boomgaard, Broeijerij en Moestuin, geteekend met N°. 428, uiczigt hebbende, zoo op den Straatweg, als over en langs de» Rijn; bij het Kadaster bekend Sectie A, N°. 63 tot en met 71, ter grootte- van 2 Bunders, 10 Roeden en 27 Ellen. In de Directe Belasting over den jare 1838,.aangeslagen tot 55. De voorschreven Buitenplaats kan mee primo November dezes jaars in gebruik worden aanvaard, kunnende dezelve voorts worden bezigtigd op Maandag den isten en Vrijdag den 5den October, telken dage' des voormiddags van 10 tot des namiddags ten 4 ure, zullende yóór den isten October niemand ter bezigtiging kunnen worden toegelaten, pijnde inmiddels nadere informatie'te bekomen, ten Kantore van de Notaris C. KLAVERWYDEN, te Souterwoude, Bij dc Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2