Don Carlos heeft Cabrera tot Luitenant-Generaal benoemden hem en zijnen nakomelingen den titel van Graaf van Morella gegeven, r De Generaal Evans is te Bayonne aangekomenom de achterstallige gelden voor het voormalige Britsche legioen in te vorderen, ITALIË. Milaan den 2 September. Gisteren had de feestelijke intogt van den Kei zer van Oostenrijk te Milaan plaats, te midden van eene talrijke volksmenigte en onder taliooze uitdrukkingen der openlijke vreugde. Des avons was de stad verlicht. Nader zal door de Allg. Zeitung, waaruit wij dit berigt one. leenen, eenige bijzonderheden, dien intogt en het verblijf van Z. M. te Mi laan betrekkelyk, medegedeeld worden, DUITSCHLAND. Hanoves den 28 Augustus, Men verneemt, dat het Kabinet van den Ko* ning zich verzet heeft tegen de uitgaaf van de geschiedenis der Stenden van Hanover van 1833 door Kletizc, daar men hierin niets anders verwachten kan dan hevige aanvallen en beleedigingen. De openbare rust blijft voortgaan. Wij verwachten altijd eenige nieuwe gebeurtenis, die niet kan achterwege blijven, en die, op ae eene of andere wijzebeslissend zal moeten zijn. Uit Baden-Baden schrijft men van 3 September: De Engelschen, die in onze stad wonen, hebben het regt gereclameerd om een Kerspel te mogen hebben, en willen, ten dien aanzien, niet langer van den Duitschen Protestantschen Geestelijke afhangen. Wij vernemen, dat hunne petitie dien aangaande als eene der beweegredenen van dien stap, bevat de groote toenadering, die bestaat tusschen de Ar.glikaausche en Ka. tholijke Godsdienst Men meldt uit Munster van den 30 Augustus: Volgens eene naauwkeurige opgaaf, zijn er in de provincie Westphalen 717 doofstommen van de beide kunne, van welke 140 tusschen de 8 en 15 jaren oud zijn. De scholen voor de doofstommen van de provincie kunnen slechts de helft van dat getal bevatten. Uit Lucern schrijft men het volgende van 3 September: De Landdag heeft, met eene meerderheid van 15 kantons, besloten tot het gevraagde uitstel, op grond dat vele deputatien te voren instructien van hunne lastgevers dienen te vragen. Eene meerderheid van 12 stemmen heeft dit uitstel tot den isten October bepaaid. GROOT-BRITANNIE. Londen den 8 September. H. M. heeft gisteren eenen geheimen Raad gehouden, waarin eenige zaken, de koloniën betreffende, behandeld zijn; er zjjn naar de koloniën orders afgezonden. Leopold van Belgie en zijne Gemalin, zijn den 5den te Ramsgate aan. gekomen en hebben zich vandaar dadelijk naar het kasteel van Windsor be geven. Zij zijn te Ramsgate ontvangen geworden, van wege de Koningin, door den Hertog van Wellingtonden heer v. d. IVeijer en eenige anderen. De stedelijke Regering van Ramsgate heeft hun een adres aangeboden. De directie van de Bank van Engeland heeft bekend gemaakt, dat zij op goede wissels, welke niet langer dan 6 maanden loopen, leeningen zal doen tegen 3$ pCt. De Avondbode bevat wederom eenen bijzonderen brief uit Londen, waarin het heet dat eindelijk aan den Nederlandschen Ambassadeur van wege de Conferentie antwoord was gegeven op het voorstel van den Koning van Nederland tot aanneming der 24 artikelen. Voor het overige bevat deze brief geene bijzonderhedenalleen te kennen gevende, hetgeen reeds dikwijls ge meld is, dat Engeland en Frankrijk niet willen, dat Belgie de achterstallige schuld zou dragen. F R A N K R IJ K. Pasijs.den 9 September. In een der Parijsche dagbladen leest men, onder dagteekeliing van den 8sten dezer: De wapeningen, die in de havens van Sardinië ten behoeve van Don Carlos plaats lipbbenhebben, zoo men zegt, gisteren ochtend tot een levendig onderhoud tusschen den lieer Molé en den Gezant van den Koning van Sardinië aanleiding gegeven. De Voorzitter van den Raad zou den Gezant zeer scherpe verwijten gedaan en tevens verklaard hebben, dat er bevelen zouden worden gegeven, om op de Sardinische havens het naauwgezetste toezigt te houden. Men voegt er bij, dat een smaldeel, onder het opperbevel van den heer Afar. situ de Clerval, met deze belangrijke zending zou worden belast. De Gazette de France, zich de vraag ter beantwoording voorstellende, wat de Belgische zaak in hare oogen beteekent, geeft daarop het merk. waardige antwoord, dat de Belgische zaak, volgens haar, niet anders is,, dan de vereeniging van Belgie met Frankrijk, als eene provincie, onder het bestuur van een' onder-Koning te Brussel, met eene vertegenwoordigende vergadering. PRIJS-COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den 10. September 1838. Nederlanden. Gebl Pruissen. *11 Dito 5 Uitg. Kans-Biljetten Amort.Syndic. 4» 3i Hand.-Maats. 4} Nieuwe dito4^ Aandl.lI.Spoorw. Rijn-Spoorw.'|4 J Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. a Rusland. Gb.ff.&C°.i798 5pCt.io5-Iaio5| i8J| s ios|aioöf lus. en Certif. 669!a 69? 18JI s 54 3 54i loi(aio2{ 24ra 24t 9596 79|a 80 i68jai69j 101 aioil Io9|auoj 106 aio6£ =4rJ 95 fs 79s 169 loij 110 10 6 l°5i 105! 69\ Geldl. te Lond.4pCt. a Aandeelen van dito.. 117Ja 118J Spanje, Nieuwe 1835 85 spCt. i8iai9 Ditoonbep.st...a Dito passivea Dito uitgesta Coupons 1 Nov...a Oostenrijk. Obl.Ca«&C°.5pCt. a - Certificaten.2 J a Neg. Metaliek 2I581a 58I Idem5 —103!'103! Dito in Lond. 5 a Bank-Aktien.3 a Napels. Certificaten.5 pCt. a Dito in Napels. 5 a Gebl. 117Ï 5öj 103; 7. E F. - T IJ D 1 N G. In Tcssel binnengekomen Kapt. Hofman, van Batavia, C. H. Molien, van Havana, laatst van Cowes, M. de Villavaso, van Penescola, C. Robsonvan Venetic, B. J. Wygers en B. G. Smith, van Oleron G. A. fonklioff, van Havre de Grace, W. de Jong en H. A Hazewinkelvan Londen, M. Jacksonvan Sunderland, W. P. Dunk- Wetten, van Tuyne, L. H. Singer, van Archangel, P. Cliristensen van Koningsbergen O. Stub, van BrewichA. "Westrothvan Finland, H. GicrsoeN. Eversen en J. Pc- dersen, van Drammen, L. Droke en S. Lukas, van Hamburg. I11 het Vlic binnengekomen K. P. Kieviten A. E. Koning, van Petersburg, R. R. van Wyk, van Christiaansand, R. J. Jaski, van Koningsbergen, B. J. de Boer, S, J, Brou wer, J. H. Straacholder, 'S. P. flansen en j. K. de Boer, van Riga, R. Sluik, van Memel, L, B. Janssen en A, Klein, van Bahtzig, J. Siljeback van Bjornebong, I. H, Hatt en H- E, Vos, van CiiristiaaustandJ. lampki, van Hamburg, J. R, Sell ieder, van Einden. Volgens een Brief van ScMermonikoog van den 2 Sept., was den 31 Aug, aldaar een menigte wrak hout aangespoeld, waaronder het deksel van een langwerpig vierkant doosje, waarop in zwarte letters stond II. J. Middelen nog een ander deksel waaropJ. II. Middel, benevens eene nog vrij nieuwe jol, zonder naam, inct een half groene en half zwarte gangals ook den volgenden dag eene uit Rotterdam den 3 Febr. 1838, gedagtee. kende brief van de Heeren N. van den Berg en Zonen, aan den Heer J, van der Mculen te Scheetnda. Tevens wordt door den op Schiermonikoèg t'huis behoorende Kapt, W. J. Visser, gerapporteerd, dat hij den vorigen dag op twee mijlen afstand van liet Oostéinde van Ameland vastzittende beeft gezien het voorschip van eene nogenschijnlijk nieuwe kof, waarvan de Equipagie vermoedelijk verongelukt zal zijndrijvende de tui- gagie rondom bet wrak. fit en en ander vermoedelijk afkomstig van de kof Katharina Kapt. J. H, Middel, van Koningsbergen naar Amsterdam. Getrouwd: L. A. COEBERGH van den BRAAK LeVden en den 6 September 1838. M. T. P. G R O E N. Eenige Kennisgeving aan Famielie en Bekenden, Heden overleed mijne veelgeliefde Dochter CORNELIA JOHANNA FRANCINA, in den jeugdigen leeftijd van 19 Jaren. Eene onverwaebtte ongesteldheid, welke in weinige dagen gepaard ging met een plotseling verval van krachten, eindigde voor mij en hare zeer beminde Zusters haaf dierbaar leven. Leiden den 10 September 1838. C. van der BREGGEN. Heden overleed, tot onze droefheid, ons jongste Kindje P1ETRO- NELLA ALBERTINA, bjjna 5 maanden oud zijnde. Leyden P. B L A A U W, den n September 1838, J. B L A A U W, geb. Dorsman. Burgemeester en Wethouders der Stad Leyden advérteeren, dat de aanstaande PAARDENMARKT binnen deze Stad, welke invalt op Donderdag den 13 Sepiember, niet op het Plein van de Ruine of het Exercitieveld, maar op de gewone Beestenmarkt, bij de Rijnsburger Poort, zal worden gehouden. De Ondergeteekende, reeds sedert lang vernomen hebbende, de ten haren nadeele uitgestrooide lasteringen en hare eer schendende praatjes, mo gelijk gegrond op een laag veroordeel of verachcelijke praatzucht, waar schuwt bij deze een ieder dezer eerrovers, als ook diegenen, die van hec tegendeel hunner gezegdens zelfs wel overtuigd moeten zijn, doch er een plaisjer in schijnen te hebben, mijne eer en goeden naam te bevlekken, om met hunne lasteringen niet voort te gaan of de waarheid hunner gezeg dens te staven, zoo zij zulks zoude kunnen doen, daar ik anders niet zat nalaten hun in Regten te vervolgen en hun publiek bekend te maken. Leyden, 10 September 1838. ELISA MEYER A AN. De Ondergeteekende maakt aan zijne geëerde Stadgenooten bekend dat hij binnen deze Stad een FABRIJK van BRUINE of SCHEEPSMOS- TERD heeft opgerigt. Dezelve is aan het huis van den Ondergeteekende, in de Janvossensteegtegen ove' de Klarensteeg. Verzoekt eens ieders gunst en recommandatie, daar hij Afleveringen, zoowel in het groot als in het klein zal bewerkstelligen. Leyden den 4 September 1838. A. TOLK. G. WENDE LAAR en J. H. NIEUWENHUIS, Makelaars, te Am- sterdam, zullen in qualiteit als speciale gemagtigden van hunnen Principaal, door den Notaris J. G. CRAMERUS, doen Verkoopen, op Donderdag den 27Sten September 1838, in het Raadhuis te Hillegom, des middags ten 12 ure: N°. 1. Eene extra kapitale en zeer geëxtendeerde BUITENPLAATS, genaamd Meer en Dorp, met derzelver kapitale en logeable Heerenhuizing, Tuinmanswoning, Koetshuis en Stallingen voor 2 en 4 Paarden, Loods of Wagenhuis, Magnifique Koepel en verdere getimmerten, welaangelegde Moes-, Teel- en Broei-Tuinen, hoogopgaande Bosschen, formidable Lanen, Boom gaarden, Vischrijk Waterwerk, Grasperken en Plantsoen; alles in één Koop; zijnde alleraangenaamst gelegen onder Hillegom en de Vennip, hebbende eene uitgestrektheid van 4 Bunders, 4 Roeden en rnim 25 Ellen, voetstoots. N°. 2. Een Perceel extra weltoegemaakte TEEL- en OOFT-TU1N, met eene van steen gebouwde Schunr of Bergplaats, genaamd Groot-Bakkum gelegen onder Hillegom en de Vennip, groot 85 Roeden en 16 Ellen. N°. 3. Een Perceel extra weltoegemaakt TUINLAND, genaamd Klein- Bakkum of Kost Verloren, groot 49 Roeden en ruim 67 Ellen, gelegen in den Ambacht van Hillegom, in den Vennipper Polder. N°. 4. Een Perceel extra weltoegemaakt WEI- of HOOILAND, gele gen in den Vennipper Polder, onder de Vennip, groot tweemaal 92 Roeden en 26 Ellen, of in zijn geheel 1 Bunder, 84 Roeden en 52 Ellen. N°. 5. Een Perceel extra weltoegemaakt WEI- of HOOILAND, gele gen onder Hillegom, in den Vennipper Polder, groot 1 Bunder, 71 Roeden. N°. 6. Eene Partij DU1NGR0ND, groot 8 Bunders, 72 Roeden en ruim 25 Ellen, gelegen onder Hillegom; alles voetstoots. Breeder bij Biljetten omschreven en te bezigtigen N°. 1, des Maandags, Woensdags en Zatnrdags, des voormiddags van 10 tot 3 ure, mits vertoo- neiide een briefje, door bovengemelden Notaris of door een van de gemelde gemagtigden te Amsterdam, geteekend. De Bewijzen van Eigendom en Veil- conditiën zullen 8 dagen vóór en op den Verkoopdag ter visie liggen, ten Kantore van den Notaris J. G. CRAMERUS, te'Lisse, en de Kopij der- zelven bij bovengemelden, te Amsterdam. Betreffende de Perceelen onder N°. 2, 3, 4, 5 en 6, informatien bij den Tuinmansbaas, op de Buiten plaats zelve. Nog zal men op Woensdag den 3den October 1838, op de Buitenplaats Meer en Dorp, te Hillegom, doen Verkoopen: Eenige MEUBILAIRE en andere GOEDEREN, Tuin- en Tuinmans-GereedschappenBloemen in potten, Visch-Want, een kleine Pont-Schuit, Boecen-Kar en twee Schel ven welgewonnen HOOI. Laatstelijk een uitmuntenden grooten buitenland, scben TREK- of WERK-OS, bijzonder gedresseerd en mak in alle Tuigen» Alle deze Goederen kunnen bevorens één dag voor den Verkoopdag door een ieder worden bezigtigd, des voormiddags van 10 tot 4 ure. VRIJWILLIGE VERKOOPING, Op Zaturdag den 29sten September 1838, des avonds ten zes ure, in het Heer en-Logement aan den Burg binnen Leyden, van diverse Partijen extra goed, degelijk en weltoegemaakt WARMOESLAND, gelegen onder de Gemeente van Leyderdorp, als: N°. 1. Twee Partijen, gelegen bij en aan elkander, buiten de Zijlpoort der Stad Leyden, in de Waard; Kadaster Sectie A, N°s. 1101, 1102, nu, 1112, 1113, 1114 en 1115; te zamen groot 1 Bunder, 79 Roeden en 8 El len. N°. 2. Eene Partij gelegen als voren; SectieA, N°s.uo8, 1109 en iito; groot 44Roeden en 7 Ellen. N°. 3. Drie Partijen, gelegen nevens en bij den anderen in de Waard, aan den Cingel tusschen de Hoogewoerds en Zijlpoorten der Stad Leyden; Kadaster SectieA, N°s. 1125, 1126, 1127, 1128, 1173 tot en met 1178; groot 1 Bunder, 89 Roeden en 6 Ellen. N°. 4. Drie Partijen, gelegen bij en aan elkander buiten de Hoogewoerds. poort der Stad Leyden, in de Waard; Kadaster Sectie A, N°. 1129 tot en met 1134, en 1074 tot en met 1077; groot 1 Bunder, 99Roeden en 42 El. len. En N°. 5. Eene Partij extra goed, degelijk en weltoegemaakt WEI- of HOOILAND, gelegen aan den Hoogen Rhijndijk, buiten de Witte Poort der Stad Leyden, in het Boschhuizer Blok, onder de Gemeente van Soeter. woude; Kadaster Sectie A, N°s. 1941I94IWj en 1942; groot 1 Bunder, 88 Roeden en 95 Ellen. De voorschreven Percelen kunnen allen met Kersmisdage door de Koo- pers worden aanvaard. Nadere Informatiën zijn te bekomen ten Kantore van de Notarissen A. B. BARKEY Nz. en J. A. PR VN, residerende te Leyden. Bij de Wed, ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2