lier Snntni Bog, en hei Russische schip San Anatolio di Taganrog, leden aan. merkelijke schade. De pest is thans in Widdin en Brussa, zooals ook hier en daar in onze hoofdstad uitgebroken. De Sultan heeft derhalve de in Brussa gestationneerde vier regimentenbij een eigenhandig senrijventeruggeroepen. piet gerucht, dat het Engelsch koopvaardijschip the Ciuiser, door de Russen in de Zwarte zee zou genomen zijn, is geheel bezijde de waarheid, dat schip nameniyk lag nog den 24 juli) gerust te Trebizonde. Z W E D E N. Uit Kopenhage wordt van den ioden dezer geschrevendat de gisting in de zaak der veroordceling van den heer Crusenstolpc nog voortduurde en men vreesde, dat liet, wanneer de Regering niet toegaf, tot eene bedenkelijke uitbarsting zou komen. De Stendevergadering heeft hem in bescherming ge nomen en het Ilofgerigtdat hem veroordeeld beeft, bij het hoogste Zweed, sche Geregtshof aangeklaagd, als beschuldiging nemende, dat dit hof niet vooraf de toestemming des Konings had gevraagd om hem wegens hoog ver raad te mogen vervolgen, en in het vonnis de reden waarom hij veroordeeld was, niet was gemeld geworden. Men verwachtte, dat het geslageu vonnis vernietigd en hij in vrijheid zou gesteld worden. SPANJE. Berigtcn over Parijs van den 2 6 Augustus. Telegraphische Depeche, Bayonne, 23 Augustus. Munagorri staat op het punt om den vcldtogt te openen en de Baski- sche gewesten binnen te rukken, om aldaar de Ftieros te herstellen. Espartero moet den 22Sten den aanval van Estella begonnen hebben. Uit Bayonne meldt men van den ipdcn: De Carlistische opperbevelheober, Generaal Marotto, heeft, bij eene order van den laden, alle de Gouverneurs en bevelhebbers der forten in den om trek van Estelia en van do linien dier stad, aangeschreven, dat zij, aange vallen wordendeden vijand tot de geheele uitpticting hunner krijgsbehoef ten, of wel tot het verlies van drie vierden der bezetting toe, wederstand moeten bieden en zulks ouder bedreiging van doodstraf. Indien namelijk deze Gouverneurs, ten gevolge eener lafhartige capitulatie, zich bij den vijand bevonden cn later uitgewisseld wierden, zouden zij dadelijk vooreenen' krijgsraad worden gebragt, ten einde zich te zien veroordeelen, om doodge- schoten te worden. Omtrent de vesting Morella, die, zooals in onze voorgaande is vermeld geworden, door de Christinos onder Oraa is ingenomen wordt in een Fransch btad het volgende opgegeven: De stad ftlorella, van welke de opperbevelhebber Oraa zich thans meester beeft gemaakt, ligt in de gebergten, die Neder-Arragon van het Koningrijk Valencia afscheiden. Zij was met het in dezelfde streek gelegene Cantavieja, de voorname wapenplaats van Cabrera. Beide die sterkten zijn, omstreeks een jaar geledendoor verraad in zijne handen geleverd. Hare ligging maakt de belegering daarvan ten uiterste moeijelijk, en zelfs bijna onneembaar. Van daar beheerschte de vreesselijke Cabrera eene aanzienlijke uitgestrekt, lieid lands, van de Beneden-Ebro tot aan de gebergten van Cuenca, en van die gebergten tot aan Segorbe en Castellon de la Plana. Morella is eene stad van 6000 zielen, en waar in den tijd de Arabische Koningen van Valencia eene zeer gewigtige sterkte hadden de Koning van Arragon D.Jayme maakte zich daarvan in 1232 na een langdurig beleg meester. De oude gekanteelde muren uit den Moorschen tijd bestaan nog en maken den buitemval daarvan uit. Hare huizen verheffen zich amphitheatersgewijze rondom eene steile rots, op welker top eene citadel gebouwd is, die mén, goed verdedigd wordendeslechts door hongersnood bedwingen kan. Daar de telegraphische depêche omtrent de vermeestering van Morella zich slechts in algemeene bewoordingen uitdrukt, zonder iets omtrent de cicadel te zeggen, vreezen wij, dat de stad alleen stormenderhand door de troepen tier Koningin vermeesterd is, en dat de sterïte zich nog in het bezit der Cariisten bevindt. Het zal echter thans gemakkelijk zijn, om hen daar tot de overgave uaauw ingeslocen te hóuden. Cabrera kan de bezetting der citadel niet te hulp komen. Hij zon daarvoor zich een weg door de muren van Mo. rella moeten banen die thans door de troepen van het leger van het midden in dienst der Koningin worden bewaakt. Die belegering van Morella heeft langdurige en groote toebereidselen nood* zakelijk gemaakt. Oin daartoe te gerakenmoest men in steile gebergten doordringenen daar voor het belegerings-geschut en een overgrooten trein mond- en krijgsbehoeften een weg banen; en zulks door een land, waar de geest des opstands diepe wortelen heeft geschotenen in weerwil van de ge. heele krijgsmagt van Cabreradie zich natuurlijk de buitengewone, door het leger der grondwets-gezinden te overwinnen moeijelijltlieden. ten nutte maakteom de onderneming te doen mislukken. Maar men had ook zeer aanzienlijke strijdkrachten in beweging gebragt. De Generaal San Miguel, die in Arragon bevel voert en het grof geschut uit Saragossa aanbragt, had zijnen marsch in verband met dien van Oraa, den opperbevelhebber van bet leger van het midden, die van nit Valencia aanrukte, geregeld. Twee 'af. zonderlijke legerafdeelingen, die van Borso de Carminali en van Pardinas, hielden Cabrera op zijne beide flanken in het oog, steeds gereed, om zich te vereenigen, als hij eene der beide colonnes aantastte. Door die met ge. meen overleg beraamde beschikkingen, is de krijgsverrigting ten volle ge. lukt, zoodat Cabrera, in weerwil van drie onderscheidene aanvallen, het ontwerp van de Generaals der Koningin niet heeft kunnen doen mislukken. DUITSCHLAND. Innsbruck den 17 Augustus. Nadat HH. KK. MM. heden morgen om 8 ure m de hofkapel nog eene stille heilige mis hadden bijgewoondhebben Allerhoogstdezelve na balf 10 ure hunne getrouwe hoofdstad van Tyrol ver. latenom de reis naar Maiiand voort te zetten. De eervolle opwachting en begeleiding tot aan den reiswagen was geheel dezelfde als bij de ontvangst; luide vivats volgden, zoowel ais het vaarwel en gebed, zoo als te voren de welkomstgroet, nu de beminde vertrekkenden. Den iSden zijn HH. MM. te Botsen aangekomen. Men meldt uit Triest van den I4den Augustus: In den loop der vorige week is het naburige Fii'.me en deszelfs omtrek een tooneel van gevaar en schrik, hoezeer gelukkiglijk zonder beduidende ge volgen, geweest. Reeds op Donderdag den (jden omstreeks 5 Ure in den achtermiddag, liet er zich eene ligte aardschndding bespeuren. Daarna bleef alles rustig tot half drie ure 111 den nacht, als wanneer verscheiden geweldige schuddingen volgden. Den daarop volgenden dag voelde men slechts enkele schommelingen, maar des avonds tusschen 8 en 9 ure ontstond eene zware, met onderaardsch gedruisch verzelde aardbeving. De klokken begonnen van zelve te luiden, menschen en rijtuigen werdén op de straten overhoop ge worpen, de milten der gebouwen spleten, de ter reede liggende schepen slingerden heen en weder, enz. Overal vloog men verschrikt de huizen uit en zocht zich in de open lucht te bergen. Weldra echter hielden de schok ken op; schoon de inwoners niet onder hunne dalten durfden terugkeeren maar den nacht van Vrijdag op Zaturdag onder den biooten hemel doorbrag- ten. Over de tcweeggebragte schade is nog niets naders beltend. In bet drie uren van Fimne verwijderde Btikari stortte bij deze aardbeving de kelk toren in en beschadigde verscheiden huizen. Ook te Triest bemerkte men den loden des avonds enkele aardschitddingdn. De Koning van Napels heeft de tweegevechten verboden, met bepa. ling, dat hij, die zijn tegenpartij ïn een duel doodt, de doodstraf za! onder, gaan, als ook hij die iemand zulke wonden heeft toegebragt, dat hij binnen 40 dagen sterft. De Aetna is gelijktijdig met den Vesuvius in beweging geweest. F R A N K R IJ K, Parijs den 26 Augustus. In den achtermiddag van den 24Sten dezer, is de ileftogin van Orleans van eenen zoon verlost; 101 schoten uit het grof geschut hebben dat nieuws aan de Parijssche bevolking bekend gemaakt: Die Prins zal den titel van Hertog van Parijs ontvangen. De Koning heeft aan de Regering van Parijs den volgenden brief ge. zonden: „Mijne Hoeren, de leden van het gemeentelijk bestuur der stad Parijs! Ik haast mij u zelf te berigten, dat Mevrouw de Hertogin van Orleans, mijne teerderbetninde schoondochter, het leven heeft geschonken aan eenen Prins, die, dank hebbe de Hemel, welvarende is. Ik heb gewild, dat deze eerste telg van mijnen oudsten Zoon tien naam zoude dragen van Graaf van Parijs. Het municipale ligchaam. Vlier ben ik zeker vaii, zal de vreugde van mij, van de Koningin, van mijnen Zoon en van mijn geheele gezin deelen. Mét genoegen meld ik aan ieder van n, dat deze gelukkige gebeur tenis dubbel verblijdend is voor mijn hart, vermits dezelve eenen waarborg te meer oplevert voor de hechtheid onzer.instellingen en voor de veiligheid van allen, en omdat, terwijl hierdoor tusscheii ons een nieuwe band worde geknoopt, deze heugelijke gebeurtenis mij de gelegenheid verschaft, om aan mijne geboortestad een schitterend blijk te geven van de groote gene. genheid, welke ik haar toedraag en die ik steeds voor haar zai blijven koesteren." De Regering heeft daarop dadelijk een adres als antwoord aan den Koning opgesteld en de noodige sommen ter viering van de geboorte van den Prins toegewezen. Denkelijk zal de Prins, die reeds den avond van den 24Sten in de Ko. ninglijke kapel gedoopt is, plegtig herdoopt worden, den 9 October, zijnde dan de feestdag van St. Denys, vermeenden beschermheilige van de Franschen. Onderscheidene liefdegaven zijn bij gelegenheid der geboorte van den Prins door de Koninglijke fainielje gedaan. Z. M. heeft aan de 14 arondis. sementen van het departement der Seine 28,000 fr. gegeven, aan de armeti van eenige andere departementen 10,000, aan den Bisschop van Parijs tot het doen van liefdegaven, 25,000 aan den Minister van onderwijs voorarme kweekelingeu 8eoo fr. De Hertog van Orleans heeft 150,000 fr. toegestaan' tot het stichten van beurzen aan de krijgsschool te S, Cyr; bjj gelegenheid van zijn huwlijk had hij daaraan reeds 150,000 fr. geschonken. Voor be. hoeftige werklieden te Nantes, Lyon, Bordeaux en Marseille heeft hjj 12,500 fr.gegeven. De Hertogin, die bevallen is, heeft gewild, dat voor elk kind, dat op denzelfden dag als haar kind, den 24 Augustuj, is ter wereld gekomenin de spaarbank 100 fr. zou gelegd wordenaan de moeder- of kraamvrouwen-societeiten in Frankrijk heeft zij 12.,000 fr. en nog 2,500 fr. aan andere inrigtingen geschonken. De toestand van de Hertogin en den jonggeboren Prins is voldoende. Het gerucht liep, dat de Fransche Gezant in Zwitserland, Montebello, bevel had ontvangen, om naar Frankrijk terug te keereD. zee-tijding. I11 Tesse! binnengekomen H. Biokzielvan BataviaN. K. Dykliuisvan Surinamen T. Walker, van Bahia, j. Grey, van Londen, W. Rouclivan Sunderland, Y. Baay, Van New-Castle, J. Crockner, van Ipswich, A. Hoop, H. H. Bosker, N. Èriclisen en H. R. With, van Archangel, E. Knutsen, van Nerva, P. OlsenM. Salveseil, R. C. Agerup, A. A. Haraldsen, H. U. Torgesen, H. Fhus, K. Swensen, j. Larsenj. Wal ler, E. Andersen en J. Bionncs, van Drammen, IC. H. de Weerd, van Ostrisber, p. Jensen, van Koningsbergen, J. Swensen, van Archangel. I11 het Vlie binnengekomen J. K. de Weerd en A. II. van Wykvan Riga, H. J. Hadsen, van Koningsbergen, B. A. Visser, van MemelU. Krawéll, van Archangel, H. K. de Weerd, van Dantzig, N. S. Beek, van Arendahl, K. T. Harding, van Ilro- bakG. Hilling, van Drammen, R. Sprik, van Hamburg. Het schip the LibertyKapc. White, van Rotterdam naar Plymouth, is den 20 Aug, met gescheurde mast te Rye binnengeloopen. Üe schépen Diana, Kapt. R. H. Duit, cn de Vrouw JcntieKapt. A. G. JonkhofF, beide van Rouen naar Amsterdam, zfln den 18 Aug.-te Havre binnengeloopen. Eene Hollandsche bark, toonende vlag van bet Collegie Zeemanshoop met N®. ooi; zijnde die van Kapt. G. Mulder, voerende het schip Straat Sundavan Amsterdam naar Bataviais den 13 Aug. gezien op 48° 40' N. breedte8° 45' W. lengte. Te Buenos-Ayres was den 2 Julij nóg slechts een schip bezig inct laden zijnde Alpha, Kapt. Turner, voor Rotterdam. PRIJS-COUR Amsterdam Nederlanden, Werkel. Schuld 2 JpCt, jOito 5 Uifg» Kans-Biïjecten Amort.Syndic. 4I 31 Hand.-Maats. 4J Nieuwe dito4^ Aandl.II.Spoorw. Rfjn-Spoorw. 4 J Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. Rusland. Gb.ff.&C°.i798 5pCt. 18JS 5 Ins. en Certif. 6 i8IJ 5 54,a 54' ioijaiotJ K 1 24Ia 24J 94«a 95 79ïa 79r i65jai67i ioojjaioi lo7jaIo8 I05{ai6ö Io5jaio£> 69U 69J 97ia 98 ANT der EFFECTEN. den 27. Augustus 1838. Gebl. Pruissen, Getdl. te Land. 4 pCt. a Aandeden van dito.. a Spanje. Nieuwe 1835 85 5pCt. ipJa2oJ Ditoonbep.st...a Dito passive- 4J1 5 Dito uitgesta Coupons 1 Nov...a-— 54v l°i,8 1 c ta 245 95 795 167! 107? 105; i°5f <59Ï 97! Oostenrijk. Obi. GollC°. 5 pCt. a Certificaten.21a Neg: Metaliek 2}-a Idem 5 103 ato3{ Dito in Lond. 5 a Bank-Aktien.3 Napels. Certificaten.5 pCt. a Dito in Napels. 5 a Gebl. ao. 4' 103} Voor de menigvuldige blijken van deelneming bij hét smartelijk ver. lies van ons geliefd jongste Kind, betuigen Wij langs dezen thans gebrüike. lijken wég onzen öpregcen dank. Leyden a. BROWN, 27 Augustus 1838. W. N. BROWN, geb. Jonoeneel. Men vraagt een fatsoenlijk JONG MENSCH, van beproefde solidf. teit, die het vak van Distilleerderij, Kantoorwerk en Administratie grondig verstaat, bij voorkeur die daar voor gereisd heeft, tegen salaris en condl. tién geëvenredigd aan de connexiën, die hij kan aanbrengen. Adres ondet lett. A., bij den Heer WIJNHOVEN HENDRIKSE, Boekhandelaar te Rot, terdam, met Franco en door de belanghebbenden zelve getèekendé Brieven,! bevattende, behalve de opgave van leeftijd, enz., tevens aanwijzing, waai men, omtrent soliditeit, goed gedrag en kunde, informatiën kan inwinnen, zonder welk op geen schrijven zal worden acht gegeven. Door vertrek naar elders wordt in een der deftigste standen en in het midden der Stad Leyden TE HUUR of TE KOOP aangeboden: Een dub. beid HUIS, Waarin 10 Behangen Kamers, vele met Stookplaatsen en ver. dere gemakken voorzien, Marmeren Gang met Fomijntje, royale Keuken met best Put- en Regenwater, Droog- en Turfzolders en verdere Gemak, ken, benevens TUIN en STALLING voor 3 Paarden. Te bevragen bij S. SIEBOLD, Mr. Kerwer en Glazenmakerop de Haarlemstraat te Leyden. Te bezigtigen des Maandags en Vrijdags van iedere week, van de: morgens 10 tot des middags ten één uur. Brieven Franco. Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2