k\ 1838. LEYDSCHE N°. lót. ÊOÜRAN TV lcy WOENSDAG* NEDERLANDEN. T U R K Y E. aas. K. D. •J. igs- van M. déft onl j ter» odi 1 ddl I vait sertd laii, ïbii van gen iene •affi- deer ïveu Ver- 'out- ■rit, heid aren r de elke épót n. idert •bert and; een dai i 11- eken [JK, D. 'ES. des eu^ s bi| J en ng<- INE Vol- be- na. Leyden den n8sten Augustus. -jNden meldt uit 's Gravenhage van den 27sten dezer: Naar men verzekert, zal Zijne Maj. de Koning, tegen de helft der vol. tende maand, het Paleis het Huis in het Bosch verlaten, en weder Hoogst, eszelfs intrek nemen in 's Konings paleis in deze Residentie. Tegen dien tijd zal, naar men verneemt H. K. H. prinses Albert van Pruis- hen naar Berlijn terugkeeren. Hoogstderzelver verblijf, in de nabijheid der Residentie, verschaft eenè bijzondere levendigheid aan dezelve. Dikwerf hebben de ingezetenen der Hofstad, zoowel als van het naburig Schevenin- gen, het genoegen deze algemeen beminde en edele Vorstin te zien. Hec maakt steeds eene Harer aangenaamste bezigheden uit verschillende bestaande ïnrigtingen in oogenschouw te nemen. Zoo heeft Hoogstdezelve, onder an- deren, heden de Koninglijke Muzijkschool bezigtigd en de bekwaamheid der kweekelingen, zoowel in de zang als op üe piano, met de meeste oplettend- heid nagegaan. H. K. H. oe Prinses scheen óver dé door hen afgelegd wor. tiende proeven wel voldaan te zijn. Z. K-. H. de Prins van Oranje is heden naar Tilburg vertrokken. HH. KK. HH. de Erfprins en Prins Alexander zijn reeds Vrijdag avond uit deze Residentie derwaarts teruggekeerd. Naar men verneemt, heeft het 2. K. H. Prins Frederik der Nedérlan- den behaagd in ce teekenen op het tijdschrilt: het Nederlandsch Lancet, tijd. schrift aan de practische chirurgie en oogheelkunde gewijd, door A.G.van 'OnsenoortMed. en Chir. Dr. enz., onder medewerking van verschillende Itunstgenooten. In den afgeloopen nacht is alhier aangekomen en aan het Hèéren-Loge- ment afgestapt de heer FabriciusZaakgelastigde van Nassau, en gewezen Raad van Legatie van Nederland bij het Fransche Hof, laatstelijk komende van Wiesbaden, en die, gedurende de afwezendheid van den heer R, Baron Fagel, Envoyé-Extraoidinaris én Minister Plenipotentiaris van Nederland in Frankrijk, de zaken Van het Gezantschap had waargenomen. Z. E. de Baron •Fagel zal, naar men verneemt, binnen weinige dagen naar Parijs vertrekken. (In eene bijzóndere briefwisseling uit Parijs, leest men in eén der buiten. landsche dagbladen: De zaak van Fabricius, die, sints eenige dagen, de aigemeene aandacht tot zich trok, begint zich thans op te helderen. Zeer vele en groote kuij>e. 'tijen zijn er in het spel geweest; vooral heeft de heerLehon, Belgisch Ge zant, die in de bijzondere gunst van den Hertog van Orleans staat, daarbij den grootsten ijver betoond. Het is van dien kant, dat bijna al het gedruisch ontstaan is, hetwelk er van deze zaak gemaakt is. De heer Fabricius stond in hooge achting bij het géheèie Corps Diploma, tique; de voornaamste leden, waaruit hetzelve bestaat, hebben hem met leedwezen zien vertrekken.) Ook is in deze Residentie aangekomen Baron deRcybold, bijzondere Staats raad van Zijne Maj. den Koning van Saxen. Dezer dagen is door Z. M. de Generaal-Majoor titulair IV. M. von Schmidt, Militie-Commissaris te Haarlem, op het daartoe door hem gedané verzoek, en onder te kennen geving van 's Konings tevredenheid over de, door denzelven, als zoodanig bewezene diensten, eervol uit gemelde be. trekking ontslagen. Door den Directeur-Generaal voor de Marine, is ter kennissé van alle zeevarenden en daarbij belanghebbenden gebragt, dat de vroeger aangekon digde verplaatsing van de zéekimp op Ameland thans is bewerkstelligd', zoodat alsnu tot het binnenzeilen van hec Noordwestelijke Amelander zeegat, de gedachte zeekamp, met den toren van Huilum, weder in 'één kan Wóu den gebragu Uit Rotterdam wordt van den 27 Augustus gemeld: In de afgeloopen week zijn weder uit de haringvloot aangekomen 18 sche pen, als: 17 te Vlaardingen en 1 te Amsterdam; bij de eerste waren 2 sche pen van Zwariewaal, waarvan édn tweede reizer, en 1 van Enkhuizen. De gezamenlijke aanbrengst was p. m, 250 last; de prijs van de vollen haring staat nog tot den 28sten dezer op 21. Uit Amsterdam melde men van den 27 Augustus: Het Koninglijk-Nederlandsche Instituut van wetenschappenletterkpnde en schoone kunsten, heefc op heden hare 31ste aigemeene vergadering ge. houden, wordende dezelve voorgezeten door deb heer H. H. Klijn. Voor. zitter der vierde klasse, terwijl het secretariaat, door den heerJ.deVoslVz., Secretaris dier klasse, werd waargenomen. Na het ten einde brengen der gewone werkzaamheden is tot algemeenèn Voorzitter voor het volgende ihstituut-jaar geproclameerdde heer IV. S. Smart, Voorzitter der eerste klasse, ten gevolge waarvan de werkzaamheden van den algemeenen Secretaris zjjn overgegaan op den heer G. Vrolik, Secre. t'aris der laatstgenoemde klasse. Met eene gepaste toespraak Werd deze vergadering door den Voorzitter geopend en gesloten. Gisteren avond iaac is uit den Binnen-Amscel opgehaald de huisvrouw van'Isaak Swaab, gewoond hebbende in de Foeiiestraac; zij is overleden ih weerwil der kunstbewerking, en heden ochtend is de man dier vrouw mede aldaar dood uit het water opgehaald. Beide waren door den aandrang van hec volk in het water geraakt. In de Leprozengrachc Is drijvendé gevonden het lijk van een tot nu onbe. kend persoon, gekleed met gröen lakensche jas, zwart vest, dito broek, gestreept overiiembd, hebbende een breukband om het lijfen zijnde, naar gissing, tusschen de 30 en 40 jaren oud. Men zal zich herinneren, dat eenige maanden geleden, veel geruclus maakte een regtsgeding, hetwelk door de Nederlandsche Handelmaatschappij tegen de hêeren Poelman de Zoon en Fervaeckeeigenaars der Fabriek de Phoenix, te Haarlem, voor de Regtbank van Koophandel dier stad gevoerd Werd. Met genoegen kunnen wij thans melden, dat dit droevige regtsgeding in der minne, en ten genoege der beide partijen, geëindigd is, hetgeen blijkt «it het volgende verslag, hetwelk wij nopens de op 11. Woensdag den 22Sten gehoudene zitting van de Regtbank van Koophandel te Haarlem, hebben ontvangen „Regtbank van Koophandel te Haarlem. Zitting van IVoensdag den 22 Augustus 1838. Voorzitter, de heer Hunrkamp van der Vinne: „De Nederlandsche Handelmaatschappij contra Poelman fiis en Fervaecke. „Deze zaak opgelezen zijnde, verzoekt de Procureur iVillekes Macdonald, Voor de Nedetlaudsehe Handelmaatschappij, dat, aangezien de zaak, cot on. 29 AUGUSTUS. derling genoegen, tnsschen partijen is geëindigd, de Regtbank dezeiVe van de folie zou gelieven te roijeren. „De Procureur van Haarlem verklaart, voor zijne principalen, daarin ge noegen te nemen. „De President zegt, dat de Regtbank met zeer veel genoegen verneemt, dat eene zoo belangrijke zaak, tusschen zulke aanzienlijke partijen, in der minne en tot wederzijdsch genoegen is geschikt, en verklaart de zaak voor ge'roijeerd." Naar men verneemt hebben de heeren Poelman de Zoon en Fervaecke hunne schoone inrigting ce Haarlem, bekend onder den naain van Phoenix verkocht aan de heeren E. L. Jacobion, Makelaar te Rotterdam, enJos.Har- tog de Zcón, van Antwerpen, die, ter verdere exploitatie dezer belangrijke fabrijk eene associatie en commandite, onder de firma van Jacobson enC'omp:, hebben aangegaan. De Commandant van het gevangenhuis te Hoorn, die, ten gevolge van eene hem door een' der gevangenen toegebragte wonde in de buik, zoó als wij gemeld hebben, den 24 Augustus overleden is, is de Luicenanc-Co- Ionel IV. Duppe. Te Arnhem is den 25 Augustus overleden de heer F. Beyerinck, Oud- Hoofd-Ingenieur van den Waterscaac, iste klasse, Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuwin den ouderdom van ruim 72 jaren. Het Teeken-Insticuuc te Breda heeft den 24 Augustus 11. belooningen aan de verstgevorderde leerlingen uitgereikt. Uit het kamp van Reijen wordt omtrent de viering van 's Konings ver. jaardag hec volgende gemeld: Reeds bij hec morgenschot begon de viering van den dag; corpsgewijze werd de reveille door de muzijkanten gespeeld, honderde zoo Nederland sche- als Oranje-vlaggen wapperden crotsch op de linnen-daken der centen, terwijl het kamp smaakvol met eerebogen en groen versierd was. Ten 10 ure werd niettegenstaande het allerongunstigst weder de gewone Godsdienstoefeningen der beide gezindheden gehouden, en de ijverigste ge beden voor hec behoud van den geliefden Koning aan hec Opperwezen opgezonden. Ten 12 ure schaarden zich de troepen in slagorde, voor het kamp, toe het houden eener groote parade, bij welke door luide hoera's de ondubbel, zinnigste bewijzen van verknochtheid aan den dag werd gelegd. Niets one. brak; dan de tegenwoordigheid der Koninglijke kleinzonen, dewelke kinder, iijke pligten daags ce voren naar 's Gravenhage hadden doen vertrekken. Ten 2 ure vereenigden zich de heeren Generaals, benevens hunne officie ren en een aantal genoodigden, in de Vorstelijke tent, in hec midden van het kamp gelegen, ten einde het middagmaal te houden. Op dat uur ver eenigden zich corpsgewijze de heeren officieren tot hetzelfde doel. De voor hec centrum in bacaille geplaatste en tot de divisie behoorende batterij loste hierop 33 schoten, waarop de maaltijden begonnen; op hec oogenblik dat mee bruisende geestdrift en onder de gepaste en hartelijkste uitdrukkingen, door den Luitenant-Generaal Baron van Geen, het welzijn van Zijne Maj. werd ingesteld, loste het geschut wederom 35 schoten, hec. welk tevens coc waarschuwing aan de corpsen diende, dat "het oogenblik van de Koninglijke toast was gekomen. Een ander salvo van 33 kanonschot ten kondigde het einde der maaltijden aan. Van dat oogenblik afaan, begonnen de menigvuldige vermakelijkheden by corpsen, bestaande in het mascklimmen, in het naar de schijfschieten, enz. Prijzen werden aan de handigste uitgedeeld, en niet tegenstaande alle mo. gelijke gegevene vrijheid tot maskerades als anderzins, zijn er geene de minste wanorden bespeurd, waartoe de tegenwoordigheid der heeren Gene raals, en hun welmeenend en gepast toezigc over alles veel heeft bijgedragen. AMERIKA. Uit New-Orleans wordt herige, dat een Noord-Amerikaansche goelet, de waakzaamheid van de Fransche blokkade-vloot voor Mexico had weten ce ont duiken en waren naar genoemde plaats had overgebragt; terug komende echter was dezelve aangehouden, prijs verklaard en bemand met 1 officier en 8 man, terwjjl de Kapitein op zijn woord van eer beloofd had met zijne manschap, pen krijgsgevangen te zullen blijven. In den nacht echter van den 3denjulij hebben de Kapitein en de manschappen den officier en soldaten overmeesterd en hen geboeid naar New-Orleans opgebragt, waar zij hen weder losgelaten hebben. De Overheden der Vereenigde Staten hadden hieropzoo het schijnt, nog geen acht geslagen en den Kapitein in niets bemoeijelijkt. Van. Buenos-Ayres zijn naar Parijs berigten overgezonden, dat, liever dan aan FrankrijkS eisschen toe te geven, men daar alles zou wagen. AFRIKA. bi en heeft berigten van de Kaap de Goede Hoop van den 21 Junij, Waarin medegedeeld wordt, dat de Hollandsche kolonisten, die zich te Port Natal bevonden, aldaar nog stand hielden en de plaats schenen te zullen behouden. De Gouverneur-Generaal Napier heeft eene inspectie-reis naar het district van Grahamstown gedaan en zijne omevredenheid over den toestand der zaken aldaar betoond. De inwoners van dat district hebben menigvul dige adressen aan hem aangeboden, waarin zij klaagden, dat de grenzen zoo slecht verdedigd werden tegen de Kaffers, en dat het tegenwoordige stelsel van bestuur nadeeiig was voor den handel en landbouw. De Gouverneur had kortaf geantwoord, dat hem dat stelsel beter voorkwam, dan dat van zijnen voorganger, en dat hij nu zelf een onderzoekingsreis doende, het best over de zaal? zou kunnen oordeelen. Het schip de Dortenaar, Kapitein Abbema, had, zoo als gemeld is, wegens stormen en schade te Simonsbaai binnengeloopen, gedeeltelijk moeten lossen en was een groot deel der lading beschadigd gevonden; hetgeen dade lijk verkocht is. Binnen 35 dagen Zouden de noodige reparatien aan het schip gedaan wezen. Behalve dat schip lagen er in Simor.sbaai en Tafelbaai nog zes schepen, wegens avarij aldaar binnengeloopen. Konstantinopei. den 29 Julij, Eergisteren heeft een plotseling ontstane orkaan onze hoofdstad bezocht. Nog heviger woedde de storm op zee. Bij geluk was die orkaan slechts kort van duur. Nabij de 1000 kleine vaartuigen in de haven zijn bijna geheel verbrijseld; vele groote schepen, waaronder bet Oostenrijksch schip Romuald, en de pas van Odessa aangekomen schob-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1