A". 1838. LEYDSCHE 1S\ 163. COUR A. N T, MAANDAG, NEDERLANDEN. Leyden den afisten Augustus. ©e zoo heugelijke 66ste verjaardag van onzen geëerbiedigden Koning is 'èok eergisteren in onze stad op eene meer buitengewone en vreugdevolle Hvjjze gevierd geworden. Wij zullen hier niet opsommen, wat iedereen weec 'én waaraan schier niemand twijfeltdat het voor Nederland van groot belang Is, den verjaardag van Koning Willem dankbaar en mee vreugde te vieren, waar vooral meenen wij hét ven gewigt in den tegenwoordigen tijd aan vreem. -den te bewijzen, dat de Koning door zijné onderdanen geacht, vereer# en bemind wordt, en zij omtrent Hem in hunne toegenegenheid en eerbie'd, in 'de bijkans volbragte 25 jarige regering, niet verminderd zijn. Zoo kan Neder, lands Koning en zijn Doorluchtig Huis weten en zoo het moest, er opnieuw ten volle van overtuigd wordendat zijné onderdanen voor Hem en het Va. derland willen ondernemen en dragen, wat, daar wijsheid en billijkheid het roer van Staat houdt, moet gedaan en geduld worden. Het gebed ook van de inwoners van Leyden ging ten hemel op, en dat gebed was opregcdar "God hunnen Koning in lengte van dagen spare, zijne naderende grijsheid 'ondersteuneHem bij voortduring wijsheid en moed,geve, alzoo ten zegen "doe strekke voor de zrjïien en voor het Land, welks zorg Gods Voorzienig, beid Hém heeft toebetrouwden weldra het einde doe zien van moeijëiijk. beid en bekommeringen, waarin oproer en afval Hem en het Vaderland ge. bragt hebben. Zooals wij hebben aangekondigd'waren er van Stadswege toebereidselen 'gemaakt om 'op de Ruïne eene schitterende verlichting re doen plaat hebben. ■Het weder, dat nog des morgens alles scheen te 2ullen verhinderen, keerde na den middag ten goedezoodat het plan van onze Regering is kunnen vol. bragt worden. Te 's Gravenhage en elders, wij gelooven het, mogende illuminatien voortreffelijk geweest zijn, maar wij schroomen niet het te zeg gen, dat wei niéts het gezigt kop overtreffen, hetgeen de heerlijk verlichte Ruïne opleverde. Déze plaatst, waar eenmaal de trotsch der gebouwen van Leyden stond, doch nu met fraai opgaand en belommerènd geboomte beplant 'is, leverde door de duizende aangestokene lampions eene vertooning op, die biet re beschrijven is. Op de voet-en rijpaden waren, eënige schreden van elkander, palen geplaatst, in ieder van welke 6 lampions prijkten, tusschen de hoornen van de paden, die de Ruïne omgeven, waren geregeld op'elkan. der volgende guirlandes aangebragt, waaraan ontelbare lampions gehangen ■waren, dit had ook op het middenpad plaats, terwijl het pad aan de over. kant'van het warer, hetgeen het exercitieveld bepaalt, op dezelfde wijze Verlicht was. 'tn het midden van het rijpad, (hetgeen, zooals van zelve spreekt, was afgesloten) was eene tent geplaatst, welke van boven tot be. meden verlicht, van binnen vervuld werd, met een aantal muzijkanten, die den geheelen avond, een aangenaam en geordend muzijk hebben doen hooren, terwijl de schoone Volksliederen meenigmaal herhaald werden. Duizende inwoners stroomden aan en af, op wier gelaat zoowel bewondering als goed- Veuring te lezen wasen waarlijk wij kunnen niet nalaten zoowel de uitvin- tjing als de volvoering te prijzen. Eere hebbe daarvoor, dien eer toekomt. Tot laat in den 'nacht heeft de verlichting geduurd welke, zooals gewoon, "tijk in Nederland, door geene wanorde is verstoord geworden. Uit andere plaatsen ontvangt men ook berigten omtrent de plegtige wijze, '■Waarop 's Konings verjaardag is gevierd gewordenonder anderen schrijft 'mén"uit 's Gravenhage van'den 25 Augustus: Gisteren avopd heeft de aangekohdïgee verlichting en het afstekên van het vuurwerk, ter gelegenheid van den he'ugelijken verjaardag des Konings, in .het's Gravenhaagscbe Bosch, en bijzonder in de Maliebaan, plaats gph'ad. "R.éeds aan den ingang van het BosCh prijkten vier fraaije obelisken. Op'de Maliebaan bevond zich een prachtige Gothische tempel, en verder op het veld een theètre, van waar bet vuurwerk, ten 10 ure, werd afgestoken. Hetzelve bestond uit fonteinen, bloemen, draaijénd'e zon, sterren, enz., ke'rwijl hetzelve door een fraai bouquet besloten en door luchtballen en vuür. pjjlen afgewisseld werd. Voorts waren vele lanen in het Bosch, alsook'de Societeits-tenc en het Paveljoen in hetzélve, smaakvol versierd en verlicht. Ijitmunrende rïmzijk van de schutterij der Residentie en van de 10de afdce. "ling infanterie, welke zich op de Maliebaan, in de tent en in het Paveljoen bevondbragt niet weinig tot veraangenaming van dezen avond bij. Ook in de stad zelve wharen vele gebouwen en particuliere woningen verlicht. Onder anderen was er èene eerepoort voor het Stadhuis, en eene andere, door de gezamenlijke turfdragers, op de brug van de Turfmarkt opgerigt; terwijl men onder de bijzondere gebouwen dat van onderscheidene vreemde Gezan ten, alsmede van Z. Exc. den Minister van Buitenlandsche Zaken, opmerkte. J)es middags had er bij Z. Exc. een groot diner plaats gehad, waarop alle de Diplomaten genoodigd waren. Des avonds werd er eene luisterrijke partij hij den Burgemeester der Hofstad gehouden. Overal was eene ontelbare menigte op de been, die aan dit ware volks-feest deel nam, en van derzelve liefde en gehechtheid aan den Konihg en HoogstdeszelfS Gezin, deed blijken, öe tneeste orde heeft ailerwege geheerscht. De doelmatigste beschikkingen wa ren tot dat einde genomen. Zoo eindigde dan déze heugelijke dag, Waarvan de plegtige viering steeds een der grootste genoegens van Neérlands burgeren zal uitmaken. En uit Amsterdam meldt men van den 44 Augustus: Ook op het Y heerschce dezen dag buitengewone drukte en levendigheid. Aangespoord door erkentelijkheid voor den toenemendén bloei, wélkén kóóp. handel en zeevaart onder 's Konings vrijgevig bestier mogen genieten, was onze stadgenoot, de heer B. fV. van Straten, op het gelukkige denkbeeld gekomen, zich de gelegenheid ten nutte te maken, dat het fraaiie onder deSzelfs fêederij varende Nederlandsche fregatschip 'de Koning der Nederlan- itnKapitein C. IV. van Barneveld Kooijzich in het dok alhier bevond, om hetzelve van daar op stroom te doen verhalen, en aan boord van het- lelve een feest te geven, ter viering van den jaardag des Konings, van wien het den naam had ontleend. De Regering der stad, en alle tot deii handel en de zeevaart in regtstreeksche betrekking staande collegien, waren, benevens een aantal bijzondere personen, genoodigd geworden, deel aan die feest te nemen. Ten zeven ure in den morgen werd, tot teelten van het hijsschen der vlaggen, het eerste kanonschot gelost, en de vlag met den naam: Koning der Nederlanden onmiddellijk in top geheschen; andere vlaggen, niet minder dan 72 in getalvolgden onmiddelijk, en zoo prijkte het fraaije vaartuig als een der sierlijkste vlaggeschepen die het oog kon aanschouwen. Van •elf ure af tot in den middag toe ging het aan- en afvaren der sloepen toe =7 AUGUSTUS. overhaling der genocdigden onafgebroken door. liet aantal dames, hetwelk zich, in weerwil van her door buijen afgewisselde weder, mede aan boord bad begeven, was aanzienlijk en bragt niet weinig toe ton veraangenaming van het feest. Een toast, dorr den heer Voorzitter van den Handel-Maac- schappij op het welzijn van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden en -het welvaren van het schip, hetwelk met dezen naam mogt prijken ingesteld werd door de zich in de kajuit vereenigd bevindende personen met de meeste geestdrift ontvangen en met de kreet: Leve de Koning! beantwoord. Ten acht ure in den morgen waren 33 saluut-schoten gedaan, ten twaalf ure des miüdags is het schieten met een getal van 35 schoten herhaald en dezen avond zullen nog 33 schoten het eere-saluut van 101 schoten voltallig maken. Eene fraaije verlichting vin het schip zal dezen avond het feest besluiten. Men meldt uit 's Gravenhage van den 26 Augustus: Gisteren avond hebben -de bewoners van wijk R, die eergisteren avond verhinderd waren geworden 's Konings geboortedag, op de door hen vast. .gesteld^ wijze, te vieren, verschillende straten dier wijlt versierd en ver. licht; werd door hen vuurwerk afgestoken, hadden er allerlei vermakelijk heden plaats, en gaf men zich aan eene billijke vreugde over. Ook de eerepoort, door de turfdragers opgerigt, was op nieuw verlicht. Eergisteren avond heeft er ook eene luisterrijke partij bij den Baron van rVéstreehen van Tiellahdt plaats gehadalwaar onderscheiden vreemde Gezanten, hooge ambtenaren en de aanzienlijksten der Residentie, veree nigd waren. Naar men verneemt is dezer dagen, ter gelegenheid van Zijner Majs. 25jarige regering, ain 'den Koning aangeboden, eene met de pen vervaardigde teekening van den heer B. J. Oudenampsente Doesburg, reeds gunstig be kend in 'net vervaardigen van dergelijke kunstwerken, door zijne uitgegevene voorsteiiingen der geboorte en opstanding van den Zaligmaker, alsmede door de stukken, welke van zijne hand in het Koninglijke kabinet van zeldzaam heden te 's Gravenhage berusten. Ook deze onlangs vervaardigde teekening zal, even als de vorigen, op steen gebragt en bij inteekening worden uit. gegeven. De heer P. Huidekoper heefr, naar men verneemt, voor zijne benoe. ming tot lid der Twèede Kamer der Staten-Generaai, voor die betrekking bedankt; de Provinciale Staten van Holland zullen dierhalve eerlang weder vergaderen, ten einde in deze vacature te voorzien. Zijne Maj. de 'Koning heeft den heer Berres, teWeenen, doen toeken, nen eene gouden medaille, met eene toepasselijke daartoe te vervaardigen inscriptie, wegens een door dezen heer aan Hoogstdenzelve aangeboden pracht-èxemplaar van een door hem in druk uitgegeven werk, getiteld: Ana* tomie der microscopische gebilde des menschitclien karpers Hoogstdezelve heeft bepaald, dac de havenmeesters op het grcot Noords Hollandsche Kanaal, en zoodanige ambtenaren, die hen eventueel in hunnen post mogten vervangen, zullen verpligrwezen, om, ten behoeve van het Rijk, borgtogt 'te stellen, in inschrijvingen op het grootboek der nationale werke lijke aj-. perCent rente gevende schuld, naar evenredigheid hunner ontvangst. Bij Koninglijk besluit van den ióden dezer, is op het daartoe, aan Zijne Maj. gedaan verzoek, aan den Raad van administratie der Hollandsche IJze- ren Spoorweg-Maatschappij, te Amsterdam gevestigd, een uitstel van twaalf maanden verleend voor de plaatsing der thans nog onuitgegeven zestig aan. deelen in deze maatschappij, welke, volgens art. 6 der maatschappelijke sta. tuten, binnen één jaar na het verlijden der acte van oprigting dezer naam. looz'C v'ereeniging zouden hebben moeten geplaatst zijnonder gehoudenheid van den Raad van administratie, om bij afloop van het verleende uitstel aan deze administratie, nader verslag omtrent de plaatsing dezer aandeelen in te zendenblijvende voorts de bepalingen van Zijner Majs. besluit van den 4 September 1837, houdende bekrachtiging dezer maatschappij en goedkeu ring barer statuten, gehandhaafd en van waarde. Bij besluit van Zijne Maj. van den i8den dezer, is tot President van het provinciaal Ueregtshof van Gelderland benoemd, Jonkhr. Mr. IV. L. F. C. van Rappard. In het begin der aanstaande week vertrekt de hoog-welgeboren heer ■R. Baron Fagel, Neder!, buitengewoon Gezant en gevolmagtigd Minister in Frankrijk, naar Parijs. De heer Fabricius, gewezen Nederl. Zaakgelastigde in die hoofdstad, en 'die zich van daar naar Wiesbaden begeven heeft, worde eerstdaags alhier verwacht. Naat men verneemt is de heer Swaan, oud-Commissaris bij de do- 'méinen alhier, tot lid van het Archaeologisch Instituut te Athene benoemd. Het Nederlandsche leger heeft dezer dagen het verlies te betreuren van den hoog-edel-gestr. heer .7. van Gorkum, Luitenant-Kolonel, Com. mandant van de 17de afde'eling infanterie en Ridder van de Militaire Willems orde, die den 19de!! dezer te 's H'ertógenbosch is overleden. Ook zijn de zer dagen overleden: op iVelgelegenin den Ouden Rijn, aan de Leidsche vaart, bij Utrecht, de wei-edel-gestr. heer j. Leydel, oud-Luitenant-Kolo. helen te Utrecht, de ivel-edel-gestr. heer H. J. Buddingh, gepensioneerd Majoor eh Ridder van de Militaire Willemsorde; In den avond, van den 23sten dezer is door den ijverjgen Commissaris van politie IValdeckin den schouwburg te 's Hage, een Duitscher gearres teerd, die verdacht gehouden worcic eenen diefstal van gond en zilver te Leyden te hebben gepleegd, en die de onbeschaamdheid zoo verre gedreven had, om op den eersten rang plaats te nemen. In deze Residentie is aangekomen de Russische Generaal-Majoor von Badberg, uit Petersburg. Dezelve is aan het Badhuis afgestapt. De Staats-Courant van den 24 Augustus bevat de twee volgende Ko. ninglijke besluiten: BESLUIT van 1ten 8 Augustus 1838, waarbij dat van den ssien Augustus 1828, (Staatsblad N°. 52), voor zoo veel noodig wordt gewijzigd en aangevuld met de bepalingen, Welke tot de iAvoering vfin het hypothecair stelsel worden vereischt Wij WILLEM, bij de gratie GodsKoning der NederlandenPrins van Oranje NassauGroot-Hertog van Luxemburgenz.enz.enz Herzien Ons besluit van den jstcn Augustus 1S28, Staatsblad N°. 52), eu willendg hetzelve voor zoo veel noodig wijzigen en aanvullen met de bepalingen, welke tot dé invoering van het hypothecair stelsel word efl'ver cischt; Op de rapporten van Onzen Minister van Justitie van den 9 November 1837 en van den 7den Julïj II. N°. 55en van Onzen Minister van Financiën van den 30 April en den 6 ,|UHi li.N°. tVv'V én Tiran» Registratie; Den Raad van State gehoord, (adviezen van deil 22 Julij en 3 Aug., N°. 10 en 15); Hebben besloten en besluiten: Artikel 1. De artikelen 26, 27 en 29 van Ons besluit van den isten Augustus 1828, (Staatsblad N°. 52)worden bij dezen ingetrokken eu vervangen door dc navolgende bfcpuliugcn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1