A0. 1838.' letdsch IJ# CODR1N WOENSDAG, NEDERLANDEN. Leyden den i4den Augustus. IMen meldt uit 's Gravenhage van den ieden dezer: Naar men verneemt vertrekt Zijne Maj. de Koning in het begin der vol- jgende week naar het kamp bij Reijen. Naar men verzekert zal Z. K. II. de Erfprins van Oranje, eerstdaags, liet paleis van HH. KK. HH. Prins en Prinses Albert van Pruissen, op hec Plein alhier, betrekken. Uit St. Helena wordt in een brief, den 18 Junij geschreven, de fees, telijke ontvangst medegedeeld, welke Z. K. H. Prins IVillem Frederik Hen drik, aldaar den 8sten Junij en vier volgende dagen is te beurt gevallen. Niettegenstaande de mislukte pogingen tot het boren van een Artesi. aanschen put in het huis van Militaire Detensie te Leyden, onder oppertoe- voorzlgt van den Hoogleeraar van Breda, heeft Zijne Maj. den Minister van Binnenlandsche Zaken gemagtigd, om order te stellen tot het doen nemen eener tweede proeve op het terrein, tot het huis behoorende. Zijne Maj. heeft den onder-Bibliothecaris der Koninglijke Bibliotheek gemagtigd, om door den druk voor het publiek verkrijgbaar te stellen het handschrift genaamd den Dietschen Doctrinaal van Jan de Clerc. Eervol is ontslagen en gepensioneerd, D. IV. Hellema, ontvanger der Directe Belastingen en Accijnsen te Wirdum. Met genoegen verneemt mendat men zich steeds ijverig met het plan tot den aanleg eener zeehaven te Scheveningenbezig houdt. Nog <lezer dagen is deswege, op het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, eene bijeenkomst gehouden, tnsschenden wel-edel achtb. heer Burgemeester dezer stad en de heeren H.EwykRaad-Adviseur bij het Departement van Binnenland, ache Zaken, werkzaam als Referendaris van den waterstaat, B. H.Goudriaan Hoofd-Ingenieur voor de dienst van den waterstaat, hij het Departement van Binnenlandsche Zaken; l). Mentz, Inspecteur van den waierstaat voor het tweede district, enz. Te wenschen is het, dat de veelvuldige werkzaam, heden dezer, de zaken zoo kundige lieden, weldra met eenen goeden uitslag mogen worden bekroond. In deze Residentie is overleden de hoog-wel-geb. heer IV. F. Graaf van Reede, Grootkruis der orde van den Nederlandsclïen Leeuw, Comman. deur der Militaire Willemsorde, Luitenant-Generaal, Opperkamerheer van Zijne Maj., lid en, gedurende de laatste zittingen, Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. In 1834 werd hij door de Nederlandsche Rege. ring met eene zending, óvër de Luxemburgsche aangelegenheden, naar het Hof van Z. D. H. den Hertog van Nassau, belast. Voorts is alhier, in ■den èuderom van 89 jaren, overleden de hoog-wel-geb. heer J. J. Baron de Constant Rebeeque Villars, Generaal der infanterie in Nederlandsche dienst op retraite, Grootkruis der orde van den Nederlandschen Leeuw, Comman. deur der Militaire Willemsorde, in 1831 Chef van den algemeenen staf bij, het leger te velde, enz. Hij wordt diep betreurd door zijn gezin en dooq, -alle de personen, die in staat geweest zijn de uitmuntende eigenschappen, van zijn geest en hart te leeren kennen. Naar men verneemt, is de Baron van JVestreenen van Tiellandt geko zen tot lid der Koninglijke maatschappij van oudheidkenners te Londen (in April 1838); tot lid van het Bataviaasch genootschap van kunsten en we tenschappen te Batavia (den 27 Augustus 1837), en tot lid van de Archeo. logische maatschappij, onlangs te Athene opgerigt (den 5 Julij 1838). De Öirecteur-Generaal voor de Marine heeft ter kennis van alle zee. varenden en daarbij belanghebbenden gebragt, dat de aangekondigde verplaat sing van de zeekaap op Ameland thans is bewerkstelligd, zoodat als nu tot het binnenzeilen van het Noordwestelijk Amelander zeegat de gedachte Zed- kaap, met den toren van Hallum, weder in één kan worden gebragt. In deze Residentie is aangekomen de heer Dessayn, Attaché bij de Oostenrijksche Ambassade in Beijeren; alsmede de Graaf de Batthyany, ver. gezeid van zijn gezin. De Graaf is aan het h6tel de Bcllevue afgestapt, komt vanWeenen en is voornemens te Scheveningen de zeebaden te gebruiken. Het Dagblad van 's Gravenhageons 'oerigt, omtrent de verandering in onze Latijnsche scholen gebragt, overnemende, voegt daarbij het volgende: Wij meenen, bij deze gelegenheid, te moeten zeggen, dat de stedelijke Raad dezer Residentie, in deszelfs vergadering van den 27 Julij, 'onder Ko- ninglijke goedkeuring, besloten heeft, de Latijnsche en de Middelbare scho len te vereenigen, en aan die vereenigde inrigting den naam van stedelijk Gymnasium te geven. Zoodra de goedkeuring van Z. M. zal ontvangen zijn, hopen wij in staat gesteld te zullen worden, eenige nadere bijzonderheden omtrent deze nieuwe inrigting te kunnen mededeelen, waaromtrent wij' nu ajleen nog dit kunnen bijvoegen, dat ook de jonge lieden, welke geene ge- leerde, maar alleen eene beschaafde opvoeding verlangen te ontvangendaar toe op het Gymnasium de gelegenheid zullen vinden, en dat er alle reden bestaat, om te verwachten, dat hetzelve reeds in den loop der maand Sep. zember zal geopend worden. Uit Rotterdam meldt men van den 13 Augustus: In de vorige week zijn uit de haringvloot aangekomen 15 schepen, als: 13 te Vlaardingen waaronder 1 van Zwartewaalen 2 te Amsterdamwaar. onder 1 van de Rijp. te ^amen met 116 lasten hating, waarvan de prijs den 6den dezer is gesteld op 28 en den nden tot den isden op f 26 de ton, Vrijdag middag is, met bijzonder goed gevolg, op de werf de Haan, in de Groore Bikkerstraat te Amsterdam, van stapel gelaten het voor reke- ning der Nederlandsche stoombootmaatschappij, door den scheepsbouwmees ter J. R. Boeten, gebouwde stoomschip IVillem de Eerste, hetwelk nagenoeg 450 lasten meet, bestemd is voor de vaart op Hamburg, en zal gevoerd worden door den tegenwoordigen bevelhebber der stoomboot op Hamburg Kapitein J. H. Savert. Uit Staphorst wordt van den 6 Augustus gemeld, dat aldaar in eene groote boetenhuizing, aan K. van Huls toebehoorende, de bliksem geslagen en hetzelve geheel afgebrand is. Alleen de vrouw met eene zuigeling was te huis, de bewoners der plaats waren op het veld, zoodat, voor men aan blusschen kon denken, de vlam reeds de overhand had gekregen. De moeder met het kind hebben geen letsel bekomen. Uit Zierikzee wordt van den 6 Augustus gemeld, dat door de schip pers Adrianus bisser en Isac de JVaerd, de equipage van het bij het eiland Schouwen verongelukte Fransche brikschip Titus, Kapitein Le Merle, ko mende van Adra en bestemd naar Rotterdam, met lood geladen, uit 9 man bestaande, na veel inspanning van krachten en oogensehijnliik groot gevaar, gered, en te Zierikzee aangebragt was.Vau uit 9 man waren 5 zwaar gekwetst, «AOe JlSTCTCN'fo ji$ GEP*'H>£ fA sg AUGUSTUS. welke in het Armengesticht in genoemde stad zijn overgebragt en aldaar zich onder behandeling bevinden; voor de vier overige wordt mede zorg gedragen. Schipper Visser heeft binnen vier maanden reeds drie en schipper de IVaerd twee eqnipagien. van verbrijzelde schepen gered. Uit eene statistieke opgaaf blijkt, dat er in het geheel tusschen de 250 en 260,000,000 Christenen leven, bij de 5,000,000 Jouen en 96,000,000 Mahoroedanen. Verder zijn aan het Buddhismus, met deszelfs vertakkingen, 170,000,000 menschen toegedaan; aan het Brahmanismus 60,000,000; aan de leer van Conficius en andere godsdienstige secten in het westen, 147,000,000. Van de Christenen behooren 142,000,000 tot de Roomsche, 62,000,000 tot de Grieksche en 56 000,000 tot de Pretestantsche Kerk. Wat de Monarchen en Vorsten betreft, zoo zijn Kathoiijk: 1 Paus, 1 Kei. zer, 5 Koningen, 2 Koninginnen3 Groothertogen1 Groothertogin4 kleine Vorsten, 3 Republiek-Presidenten. Totaal 20 onafhankelijke Vorsten. Luthersch1 Koning, 7 Groothertogen, 3 kleine Vorsten, 4 Opperhoof den van vrije steden. Totaal 15. Evangelisch-Luthersch: 2 Koningen, 1 Groothertog Keurvorst, 1 Land. graaf, 2 kleine Hertogen,, 1 Prins, 1 vrij Landheer. Hervormd: 1 Koning, 1 Republiek-President. Tot de Anglicaansche kerk behooren: 1 Koning, 1 Koningin, 3 Prinsen. Tot de Grieksche: 1 Keizer, 1 Koning, 3 Prinsen. Tot het I.-lrmismus: I Keizer. Algemeen totaal 56. AFRIKA. De nadere berigten van de Kaap de Goede Hoop tot 10 Junij bevestigen de reeds gemelde belangrijke nederlaag door het Kaffers-Opperhoofd, Dingaan, aan de uitgewekenen kolonisten te Port-Natal toegebragt. Bij een eerder treffen hadden de Kaffers een aanzienlijk verlies van meer dan 3000 man ge. leden, doch in grooter getal ten strijde opgekomen, waren zij op hunne beurt overwinnaars geworden en hadden omstreeks 300 kolonisten doen sneu velen. De uitgewekenen vleiden zich echter niettegenstaande deze tegen spoeden, met een goeden uitslag hunner onderneming. SPANJE. Berigten over Parijs van den 12 Augustus. Telegraphische Depeche. Bordeaux, 10 Augustus. De Carlisten zijn op nieuw door Oraa den 2den dezer, in de omstreken van Morella, aangevallen, en in wanorde naar die stad teruggetrokken, en hebben zich vervolgens in verschillende rigtingen verspreid. Den 4den bevond San Miguel zich te Cerollera, de equipage en het geschut, bestemd voor het beleg, van Morella, met zich voerende, Don Carlos heeft zijn hoofdkwartier te Onate gevestigd. Espartero had wederom eenige beweging naar den kant van Estella ge maakt. De Carlist Alaix zou Pampéluna verlaten en zich met 16 stukken naar Estella begeven hebben. ZWITSERLAND. Uit Zurich wordt van den 7 Augustus medegedeeld: In de zitting van den 6den heeft de Landdag zich bezig gehouden met de noia van het Fransche Gouvernement, waarbij de uitdrijving van Prins Lode- wijk Napoleon wordt geëischt. Na eene lange beraadslaging, waarin de meeste Afgevaardigden zich tegen de vorderingen van de Fransche nota verklaard hebben, is tot de verzending der nota naar het kanton Thurgau door 13 en een halve kanton besloten. De Afgevaardigde van Thurgau verklaart dat hij zich na deze beslissing verpftfet acht bij den Staat, die hij vertegenwoordigt, stappen te doen, opdat de Groote Raad onmiddellijk wordt bijeengeroepen. De benoeming van eene Commissie belast om met de Regering van Thur gau in correspondentie te treden en om voorscellen aan den Landdag te doen, wordt vervolgens door 14 Staten goedgekeurd. Thurgau heeft zich zijne stem voorbehouden, DUITSCHLAND. HH. MM. de Keizer en Keizerin van Oostenrijk waren den 4 Augustus uit Weenen naar Innspruk vertrokken om van daar naar Milaan voort te reizen. Brieven uit de oostelijke provinciën van Pruissen maken melding vati eene onrustige stemming der Roomsch-Katbolijken tegen de Protestanten; zelfs zou er een voornemen ontdekt wezen, om de Protestanten in ééneti slag van kant te helpen. De Policie zou gestrenge maatregelen aanwenden, om dergelijke gruwelen te voorkomen. Uit onderscheiden plaatsen in het Pruissische wordt bij voortduring mei. ding gemaakt van den ongunstigen staat der veldvruchten. In Oost-Vriesland was het grootste gedeelte, de rogge verloren, en van het koolzaad en den haver was zeer weinig {te regt gekomen. Ook in Polen was de oogst zeer slecht uitgevallen. Z. M. de Koning van Zweden was weder in zoo ver hersteld, dat hij den isten Augustus een watertogtje naar het lustslot Rozendaal gedaan heeft. GROOT-BRITANNIE. Londen den loden Augustus. In eene bijzondere briefwisseling worde gemeld, dat er bij de Conferentie nog niets voorvalt, ja zelfs dat de Ge. zanten der Mogendheden, die de Conferentie zonden uitmaken, als zoodanig neg niet zijn vergaderd geweest. Sommige dagbladen willen weten, dat deze vertraging, daar de Conferentie den isten Augustus zou moeten ver- gaderd hebben, aan de zaken te Parijs, die met den heer Fabriclus gebeurd Zijn, moet worden toegeschreven, daar de onechte documenten, door dien Gezant verkregen en aan de Noordsche Hoven medegedeeld, eenige verandering in de plannen van Frankrijk, omtrent de zaken van Belgie zou. den hebben te weeg gebragt; zoodat de Fransche Gezant zou hebben ver klaardaan de Conferentie niet eerder deel te kunnen nemen, dan bij de vreemde Mogendheden de slechte indruk was weggenomen, welke die docu. menten gemaakt hadden. In het Hooger-IIuis heeft Lord Brougham eene motie gedaan, met be- trekking de Kanadasche zaken, welke met 54 tegen 36 stemmen is aange. nomen en nu in Committé zal worden behandeld. De motie heeft de strek, king om te verklaren, dat de Gouverneur-Generaal van Kanada, LordDv- harn, zijne magt is te buiten gegaan, door eenen nieuwen Raad aldaar iü

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1