eta',- Koning van Denemarken geleegd ismet het volgende IJslandsche versje uit de gezangen van Havatr.alde Edda der Ouden versierd: •Til góds vinar Liggia gagnvegir, Thott hann se firr farinn. Veizcu ef tlïü vin Att, Thami er thu vel trrlir Ok vil thn of honnm gott geta: Gethi skaltn vidthann blanda: Ok giöfnm skipta Fara at linna opr. S P Toe lieve vrienden Is de weg slechts kort, Hoewel zij ver wonen. Hebt gij eenen vriend, Houdt hem in eer, 'En wilc gij goed van hem, Verwissel met liem de gedachten, Geef wederkeerig "vriendschaps-gaven En bezoek zijn liuis dikwijls. A N J E. Berigten over Parijs van den 5 Augustus* Oraa zou zich volgens tijdingen te Madrid door eenen renbode aange- bragt, reeds bij Cantavieja, wapenplaats der Carlistcnbevinden, om dezelve aan te tasten. Don Carlos heeft den 26 Julij te paard gezeteneene groote wapen, schouwing om de troepen, rondom Estella gelegen, gehouden. Tusschen den Ebro en Duero beginnen zich weder vrij sterke guerillas der Carlisten te vercoonen. Ook worden de steden Segovie en San Ildefonso, in Cascilie, door eene bende van 1200 man onder La Perdiz bedreigd, DUITSCHLAND. Uit Weenen wordt van den 27Sten Julij gemeld: Twee jonge geneesheeren van de Josephs-Akademie zijn als lijfartsen door den Sultan aangenomen, en zullen spoedig naar Koustantinopel vertrekken. Hun jaarlijks inkomen zal 6,000 fl. zijn, en na 10 jaren een gelijk pensioen. Z. K. II. de Grootvorst Troonopvolger van Rusland, is den 5 Augus tus, ten 5 ure, te Frankfort aangekomen, zich naar Eins begevende. Hij heeft voor alle festiviteiten, ter zijner eer aangerigt, bedankt. Z. M. de Keizer van Rusland zou zich weder van Töplicz naar Peters, burg begeven hebbendoch binnen kort in Duitschiand wederkeeren. Prins en Prinses Albert van Pruissen zouden, uit Nederland komende, vóórdat zij te Berlijn kwamen, hunne heerlijkheid in Silesie Bezoeiten. Te Berlijn is de Turltsche Gezant bij het Fransche Hof, Fet/ry-Pacha aangekomen. Hij spreekt de Fransche en Italiaausche talen. In de omsteken van Samt-Maurice, in Walliserlandwas reeds in de maand [Vlei 1837 een meisje van omtrent 8 jaren vermist geraakt, van welke, na verloop van eenige dagen, de schoenen en een gedeelte der verscheurde kleeriingstukken gevonden werden, waardoor hec vermoeden ontstond, dat zij door een of ander wild dier verscheurd was. In Mei van het tegenwoor dig jaar verdween een ander kind, dac zich met het plukken van bloemen had bezig gehouden, en nu kwam men tot het besluit, dat deze ongelukkige kinderen door eenen arend of gier der Alpen geroofd waren. Dien ren gevolge werden er nasporingen gedaan, en vond men, in eene rotskloof, een arends. nest van ongemeene grootte. Een stoutmoedig man daalde, door koorden vastgehouden, in de diepte af, terwijl gewapende jagers den ingang bewaak ten. Gelukkig was de wijfjes-arend uitgevlogen, en vond de onderzoeker, behalve de beenderen van dieren, die toe voedsel gestrekt hadden, alleen twee jonge konings-arenden, een van het mannelijk eu een van het vrouwe lijk geslacht, naar gissing slechts zes of zeven weken oud, reeds twee Fran sche voeten hoog en mee eene vlugt van acht voeten, geel van kleur, en met zeer groote klaauwen gewapend, terwijl de bek, de groote vleugels en de oogappels zwart zijn. Naar hunne tegenwoordige gestalte te oordeelen, zullen deze jonge vogels, welke terstond medegenomen zijn, eene onge meene grootte bereiken. GROOT-BRIT ANNIE. Londen den 4 Augustus. Er is voorleden Woensdag, onder voorzitting van den Hertog van iVellingtoneene vergadering gehouden, om re beraad, siagen over het oprigten van een gedenktegken voor den Admiraal Nelson, voor eenige dagen overleden. Er is reeds een aanzienlijke som tot dat einde ingeschreven. Het Huis der Lords heeft zijne beraadslagingen over de Iersche tien den—bill gisteren begonnen. De Minister Russell heeft aan dat Huis voorgesteld, om in eene confe rentie de veranderingen te behandelen, welke de Lords in de wet over de Municipale Corporatien in Ierland gemaakr hadden. De Lords hebben voorloopig eene wet aangenomenwaarbij bepaald wordt, dat zij, die ooit tot de kwakers of Moravische Broeders behoord hadden van het doen eener eed vrij zouden zijn. Dezer dagen is in den ouderdom van 112 jaren in Schotland een Neger overleden die met zijn 20ste jaar in dat land als bediende gekomen was. De Forcing Quarterly Revieuwhoudt zich thans bezig mot uit de li teratuur van andere natiën bewijzen voor den voorgang in dez'eive aan te halen, en heeft als zoodanig nit de Nederlandsche literatuur het stukje van van Lennep, het Dorp aan de Grenzen, aangehaald. De Morning Post bevat het volgende: Sommige Hollandsche en Belgische bladen hebben de gewoonte berigten te gevendie zij voorwenden van hunne corresponten in Londen ontvangen te hebben, maar die vervolgens regelmatig worden teruggezonden en alsdan ook in de Londensche bladen verschijnen. Deze berigten zijn meestal be stemd om de openbare meening te misleiden, omtrent hec belangrijke onder werp, hetwelk zij behandelen, namelijk, het tegenwoordige standpunt der onderhandelingen tot het regelen en afdoen der geschilpunten tusschen den land en Belgie. F R A N K R IJ K. Parijs den 5 Augustus. Het gerucht, sedert eenige dagen verspreid, dat de Koning ongesteld zou wezen, en die ongesteldheid door het ongeval met zijn rijtuig, verergerd zou zijn geworden, is onwaar; wel lijdt Z. M. dikwijls aan hevige hoofdpijnen, doch die geen gevaar vercoonen. De Hertog van Nemours is naar Luneville vertrokken, om aldaar hec bevel over het cavallerie-kamp op zich te nemen. Bij zekeren Chactas zijn valsche diplomatieke stukken door de Policie in beslag genomen, en daaronder verscheidene brieven, die den schijn gaven als waren zij door Fransche Ministers bij vreemde Hoven geschreven, met voorgewende antwoorden van den Minister van Buicenlandsclie Zaken, Hol. Graaf Mole, Te Contances, departement der Manche, was onlangs een persoon in de gevangenis, die zich tot dus verre voor een man had uitgegeven, doch nu ontdekt iverd tot het vrouwelijk geslacht te behooren. Zij had vroeger bij de marine gediend en 4 reizen naar Newfoundland medegemaakt. Onder de weinige vermakelijkheden van de Julijdagen te Parijs heefc ook behoort de luchtreis van Margatdie. nu reeds 54 luchtreizen gedaan heeft. De Koningin had hem nog eene aanmaning laten doenwegens het ontstuimige wederzijnen cogt niet voort te zetten. Genoodzaakt wegens den hevigen wind den bol zeer ligt te maken, is hij slechts een uur in de hoogte geklommen, en heefc zich laten zwakken, doch is, daar hij weinig bestuur over den bol had op eenen eikenboom nedergekomenop 17 uren af stand van Parijs, langs welken hij naar beneden is geklommen, zijnen bol, wiens aan den boom vastgemaakte touwen gebroken warenaan deu wind prijs gevende. De heer Letellier heeft aan hec Fransche Instituut eene verhandeling ingezonden, waarvan de slotsom is, dat papieren van waarde, behangsels, meubels en timmerhout onbrandbaar worden wanneer men ze bedekt met eene laag eener glasoniossing. De glassoorten, die de soda, de potasch or den "aluin tot bases hebben, voldoen £ven zeer aan «dit-oogmerkdoch die met potasch-basis zijn liet gemakkelijkst te bewerken. Voor timmer hout van de poreuste soort is eene halve once glasoplossing genoegzaam voor twaalf kubieke duimen hout en de bewerking duurt slechts drie dagen, gedurende welken tijd het bout in geschikte bakken in de glasoplossihg te weeken wordt gelegd. r -y Z E E - T IJ D 1 N G. In Tessel binnengekomen K. J. Bolhuis, van Batavia, H. K. Ruyl, van Surinatnen T. J. Brouwer en C. West, van Havana, de laatste 1. v. Cowes, L. C, dc Vries, vair Genua A, Casïclafio, van NapolieA. Landians j'^aii TïfnffcFI. Drewes,; van New-Castle. In het Vlie bimiengèkomen S. W. Finchvan Londen, H. R. Eeggervan Ostrisoer, J. D. Sandersfeldvan Bremen. Het schip Canton, Kapt. J. A. Cockling, zou den 30 Mei van Montevideo naar Cowes en Amsterdam vertrekken. I-Iet schip AlidaKapt, Drinkwater, was den 6 Julij te Finne bezig met laden voor Amsterdam. Te Cardiff hééft" den 28 Julij een aanvang, gemaakt niet laden liet scliip Sytill, Kapt.-' Butlervoor Rotterdam. Af ri vemen tenTe Northshields Kapt. G. Robinson, vaii Rotterdam,, J. Wood, van Amsterdam; te Bremerhaven D.. L. Knoop, van Rotterdam, H. von Ehrén, en te Ham burg H. A. Kemper, J. Schreiber, J. L. Jonker, F. Bunlvliorst en J. hl. Hólst, allen van Amsterdam; te Wistriar JJ A. Meijer, van Lubeck, dezelve is' aén'27 Jtilij naar Amsterdam vertrokken; te Swinerirande D. D. Visser, van Holland; te Dantzig P. Jagt- man, van Amsterdam, D; G. Loersj, van Leer, O, Hanssens, van Edam, K. A. Boer, TI. J. Top en J. Scherpbier, van Delfzyl; te Boldcra H. j. Korter, C. F. Maas en S J'. Brouwer, van A msterdam C. F, P. Wilt, P. JMiejahi:^ li. C, With en C. Staben van Schiedam, II. Andnes, van Rotterdam. PRIJS -COURANT der EFFECTEN. Amsterdam den 6Augustus 1Ö38. Nederlanden. Werkel. Schuld 2|pCt. Öico 5 UiCg. 1 Kans~Bi!jetren.....w, Am0rc.Syndic.4J 3 Hand.-Maats. Nieuwe dito..4I Aaijdl.H.Spoorw. RijnrSpoorw. Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCc. Rusland. Gb.//.&C°.i7p8 5pCt. i8y| 5 Ins. en Certif. 6 i8Ü5 54ïa 54f ioijaio2 II l, 24fa 25' 95»a 96 a l66jai68 108^109! loójaioó 105 aioóJ 6pla 69; 97ia 97l Gebl 54r' ioij 31 'SI «4ü 95s 167 108; i°5f tosj 691 97li Pruissen. Geldl. te LtmtL 4pCt. a Aandeelen van dito., fcióJajijr} Spanje, Nienwe 1835 85 5pCj.2oJa2i Ditoonbep.st...4- a Dito passive Dito uitgesc Coupons i Nov... Oostenrijk. Obl.G»//C°. 5 pCt. a - Certificaten.2y 1 a Neg. Metaliek2ya Idem5 102}ai03{ Dito in Lond. 5 a Bank-Akcien.3 a Napels. Certificaten.5 pCc. a Dito in Napels, 5 a Gebl. "7', 5l 103 Aan de Deelhebbers in de Leydsche Spaarbank wordt bekend gemaakt, dat door Commissarissen zal worden gevaceerd tot Bijschrijving en Uitbetaling der Inrressen toe den isten Julij 1838 ingesloten, op Maandag 'den 13, 20 en 27 Augustus aanstaande. van des voormiddags elf tot des namiddags ten eed uur. a. libreght LEZWYN, Penningmeesters LEYDSCHE SCHOUWBURG. B UITE NGEIFONE TO O NE EL FOOR STEEL ING. De Hollandsche Tooneelisten, onder Directie van den Heer ROSEN. VELDT, Oud Lid en Eerste Komiek kan den Koninklijken Schouwburg, zullen de eer hebben te vertoonent Op ÏFoensdag den 8sten Augustus 1838, De DOCHTER van den VREK, of de EDELMOEDIGE DIEFSTAL, beroemd Tooneelspel, in twee Bedrijven, vrij gevolgd naar het Fransch, door den Heer IV. Greeven. 'Na hetzelve: De EERSTE BRUIDSDAG, Blijspel, in twee Bedrijven, naar het Engelsch, door Mr. Burlage. Na het einde van het Voorstuk, zal door Mejiifvrouw M. E. VINK, gezongen worden: Het Folkslied, en door Mejiifvrouw ROSENVELDT worden voorgedragen het Gedicht, getiteld: Neêrlands Koning. De Aanvang ten ZEFÈN Ure. Heden overleed alhier Jonkvrouwe SARA GEERTRUID van SCHAGEN. M. A. van PEENE Psz. Amsterdam, E. ZWEER TS, I Augustus 1838. D. HOOGEBOOM, 1 Testamentaire Executeurs. Leyden 5 Augustus 1838. Heden overleed, in den ouderdom van 53 Jaren, de Wel-Edel Geboren Heer Mr. PIERRE ANTOINE du PUI, Ridder der Orde van den Nederlandschen LeeuwSecretaris der Stad Leyden, Hoogheemraad van Rijnland, en». Een fatsoenlijk JONG MENSCH wenschte gaarne den tijd, die liern nog overig is, tegen een billijke belooning, te besteden, tot waarne- ming van een Kantoor of tot éenig ander Schrijf- of Copieer-Werk. a- jj. mand genegen zijnde hem hierin de behulpzame hand te bieden, vervoege zich met gcslotene Briefjes, onder letc. D., bij den Boekhandelaar P. EN GELS, te Leiden, welke op den 7den dezer aan H. H. Edele Achtbaren Heeren Burgemeester en IFethouderen dezer Stad, ter vertaling in het Neder- duitsch heeft aangeboden: Bitte der armen Thierre, von C. A. DANN. Tubingen 1838. 2de Auflage. VERKOOPING op REGTERLJJKE AUTORISATIE, Op Zaturdag den j8 Augustus 1838, des avonds ten zes ure, in het Heeren- Logcment aan den Burg binnen Leiden, van een aanzienlijk, groot, hecht en zeer goed onderhouden HÜIS en ERVE, met fraaije Marmeren Gang, diverse Boven- en Benedenkamers, meest allen Behangen en van Stookplaat sen voorzien, mime Droog- en Turfzolders, Binnenplaats, Keuken, Kelder, Dienstboden- en Provisiekamers, en verdere Offices, alhmede een groote wel aangelegde TU'N achter hetzelve; staande en gelegen binnen de Stad Leiden, aan de Westzijde van het Rapenburg, omtrent de Nonnensteeg, hebbende een uitgang in zekere gemeene Poort, aan de Zuidzijde van de Nonnensteeg, Wijk I N°. 410; Kadaster Sectie F N°. 397. Voorts een HUIS, geapproprieerd tot Pakhuis, mede staande en geiegen binnen deStad Leiden, aan de Zuidzijde van de Nonnensteeg, omtrent het Rapenburg, Wijk I N'. 410 rood; Kadaster Sectie F N°. 391. Dit Perceel kan met i°. November 1838 worden aanvaard, en zal voof een ieder te zien zijn Dingsdags en Donderdags, van 12 tot 3 ure, det week vóór en van de Verkooping; mits belet viagende. Zijnde inmiddels nadere Informatien te bekomen ten Kantoren van de Notarissen P. MULLER en Mr. H. OBREEN, te Leiden. '1 Bij de Wed. ANTHONY de KLOPPER en ZOON, te Leyden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 2