96 door iuni 'hr:. 'en wordende leer ook in midden-Indië Jieerschende en bloei- Jende. Deze óaadzaak is voor de geschiedenis van het Bnddbisinns ven ge- wigr, want andere Chinesche reizigers, die iets later Indië bezochten, mei den ons, dat die leer, welke zich, in weerwil der gruwelijkste vervolgingen, in het zuidelijk Indië doorgestaan, zoo lang aan de oevers des Ganges had staande gehouden, toen reeds begon te vervallen. Men verneemt ook uit Fa -hi aids berigtc-n, dat de lêer van Tao-szu in zijnen tijd in Tndië opgang had gevonden. Vermoedelijk kwam dezelve nit Tibet, alwaar zij zoo lang heerschcnd wastot dat Tiet Buddhismus er een einde aan maakte. Men weet dat de leer van Tao-szü eene der drie in China hedr- schende godsdiensten is. China is eene wereld op zich zelvemaar de Chinezen hebben desniette min dikwijls, dan om veroveringen te maken, dan om vijandelijke aanvallen af te weren, hunne grenzen overschreden en den schrik huns naams, eenige malen zelfs tot in de omstreken der "Kaspische zee, verbreid. Geene andere natie geeft ons zulke naauwkeurige en aaneengeschakelde berigten omtrent de volkstammen van het onmetelijke hooge land van centraal Azifc. Is het niet eene der verrassendste ontdekkingen voor de wetenschappen, wanneer wij in de jaarboeken van China verslagen omtrent den oorsprong der Ger- maansche volken, en wenken omtrent de eerste oorzaak der volksverhuizing, welke de Europesche middeleeuwen voorafging, vinden? tJegingnes dcoudè, heefc in zijne geschiedenis der Hunnen, het eerst getracht de geschiedenis van het westen door t)akawelke hij uic ChinesChe bronnen putte, met aanmerkingen te verrijken. Bij dit onderzoek ging hij echter van net beginsel uit, dat de Hunnen identiek zouden zijn met de lliong-im des Chineschén historieschrijvers, hetgeen aan grooten twijfel onderhevis is. Of nu de meening der heeren Saint Martin en Abel Remus'atdat GrfèW en GctenA si en Asén, identieke benamingen zijn, beter tegen een scherp onderzoek bestand zoiide zijn, laten wij in het midden, liet blonde naar, dat de" Chinesche geschiedschrijvers aan'deze volken toeschrijven, is de eemge aannemelijke grond waarop dezelve als leden der groote Cennaansche tamille zouden kunnen worden beschouwd. Waren zij dit echter werkelijk, danklimc de gemeenschap der Chinezen met volken van Germaansch ras tót de tweede eeuw voor Christus op, als wanneer de Generaal Dsckatig-Kiaoals'Gezant m het land der Geten kwam (i). Eene andere nog vreemdere zendirtg naar het westen, was die van Kan-Ing, waarvan onze Buddhistischereiziger spreekt. Deze zond eenen beroemden "Chineschen veroveraar, in het jaar 97 onzer tijdrekening, naar de oevers der Kaspische zee, om zekei R'ijk, Fu-iin, waarvan de roep tot in de residentie van den Zoon des hemels" was doorgedrongen, te veroveren. Tu-lin, was volgens alle waarschijnlijkheid niets minder dan hec Romeinsche Rijk (2)! Van de andere zijde toont ons Fa-hianhoe deze Gne-ti of Geten, tegen volken aan den oever des Indus krijg voerden. Ook had een Duitsch volk, nog vóór den aanvang der 5de eeuw, eenen godsdienst-oorlog, eene soorc van Buddliiscischen kruistogttegen de Perziërs ondernomen! Aanwijzingen van dezen aard geven aan dit werk een groot'historisch belang. Buitendien bevatteV. tekst en coinmentarien vele merkwaardige uitleggingen over hec Budd hism^ deszclfs stelsels, mythen en legenden, en deszeiis kerkelijke of lie ver monarchale zamenstellingwant, zoo als Hodgson te regt aanmerkt, heefc hei Buddhismus monniken, maar geene kleresie. Een'ge uittreksels uit deze opgaven zullen deze godsdieilsr, uic verschillende gezrgcspuncenhec bësc doen kenner. Het Buddhismus heeft eene. boven-natunrkunde en eene fabelleer; de eerste is zeer ingewikkeldde laatste zeer rijlc doch verward. Hec dogmatische deel van dit sysrema spéélt, iii het périgt van onzen reiziger, eene zwakke, het mythologische, eene des ce groocere rol, waarmede wij ons dus voorna melijk zullen moeten bezig houden. tiet ontbrak 'Hen 'Buddhistenvoornamelijk de Indische, 'zeker niet aan verbeeldingskracht, om eene fabelleer te scheppen, doch zij vonden het ge schikter, de geheele mythologie der Brapiinen over te nemen, en met eigene verdichtselen uit te breiden; Brama heefc ook eene plaats in hec Buddhisti sche pantheon, dóch is aan Buddha onderVvorpên. N11 belasc men hem mee de administratie van de grootste der drie werelden, welke duizend .mitlioénen zonnen telt een eervol invaliden-postje dan is hij slechts de overste van twintig goden, die tot bestuurders der overige wezens zijn aangesteld. Hij voert den titel van Koning, eene slechte schadevergoeding voor den ver loren rang van hoogste godheid. Op andere plaatsen is het Buddhismus minder voor verandering geweest: in Nepal b. v. laat men aan het Bramasche drietal, deszelfs driedubbele ról, der schepping, bewaring en vernieling; maaralle hoóge en lagere godheden, gaan daar vooi uitvloeisels van den hoogscen Buddha door. 'Vervolg- hierna F) (1) Zijn geznnrsch'aps-berigt is medegedeeld in het met roem bekend werk des tlus- sischcn Monniks Ilyakinthbeschrijving van Dschungarijë en Ooiteltjk Turkestan Inleiding pag. XLV. Vergelyk ook Abel RemusatNouveaux Mélanges Asiati- quesTome I. pag. 220. (2) I11 bet jaar 166 onzer tijdrekening, zoude, zoo als een Cbineesch jaarboek.-schrij ver herigtde Romeinsche Keizer An-thun (misschien Antoninus aan het Hof des toenmaligen Keizers van China, een gezantschap hebben gezonden, dat ech ter niets merkwaardigs uitrigtfe. Z E E T ij D 1 N G. In Tcsscl binnengekomen l. Adholvan Demcrary, J. Sipkes Fzn. en S. Baxter, v^n New-York, R. Sill, van Ncwbcdfort, J. P. Hormochëavan Bilbao, J. Mowle, O. O. Pokkeina, W. van der Sluis en J. Manning, van Lofidcn, J. ÖomktnvanNew-Castle D. L). de long, van Huil. I11 het Vlie binnengekomen II. Ricktners, van Groenland met 3 vlsschen en 6do rob ben C. T. de Boervan NervaJ. Walljammervan Bergen J. H. Savëïtvan Hamburg. Te Tersch. niets gepasseerd. Het schip de PlanterKapt. C. L. Adboll'van Demerary naar Amsterdam, is, vol gens een partikulier berigt, den 2 Aug. in Tesscl binnengekomen. Kapt. J. Sipkes Fzn., van New-York, in Tessel binnen, heeft deii 13 Julij op 42® a' N. breedte53° 54' W. lengte, in goeden staat gepraaid de Bremcr. brik burgarnu'éS' ter SmidtKapt. f. C. Petersen, met landverhuizers, van Breinen naar Baltimore; aan "boord was alles wel. De schepen de Vrouw JantjeKapt. L. W. de Vries, de VrÖUw IdaKont. T. .dc Vries, AlbcrüindKapt. f. [oosten, CatarinaKapt. P. Kopeke, de Vrouw Janfi'nc Kapt. P. Vesselsen Helena Jacob aKapt. B. J. Davids, alle zes van Hamburgwaren den 29 July nog te Cuxhavcn liggende. De Scheveningsche visschers pinken de 7 Gezustersde Koning der NederlandenOr unie Bovende Jonge Pie terhet Jonge Geertje en Koning Daviden dc Maasslujsschc viscll- hoekevs de-Jonge Prinses Sophia en Albertiiszijn den 28 Jutfj te Scarbro biiulfciigeloopen. riet schip dè Handelmaatschappij Kapt. W. 11. liuykcsvan Amsterdam haar Batavï^. was den 27 Julij op de hoogte van Wight;. ArrivementcnTe St. Ubes Kapt. R. Ahlberg, van Rotterdam te Lissabon P- IJ. ocbabcling en A. van der Wcydenvan Vlaardingen, A. G. van Rcrkel en T. van dér Mcy van Amsterdam te Belfast J. Willinks, van Dordrecht; te Liverpool K. J. Jiln- scnvan Harlingcn,- J. Ooi'tgiese, van Einden; te Gravesand W. Norwood-, en 'rb Huil W. Rouch beide van Rotterdam, T. Visscher, en te Suhderland Kapt. Wood, beide van Amsterdam. Door den Brccden Rcrkernad der Ncderduitschc Hervormde Gemeemë të Groningen is, ter vervulling der, door het bedanken van D°. A. Tonkehsvoorrdurende vacature, bet bestaande twaalftal 'aangevuld met den Wcl-Ecrw. licei* E. II. 'SikhesPredikant "te Bonda, en dadelijk daarna uit hetzelve liet Drietal aangevuld met den Wdl-Eerw. Heer A. Rutgers van der Loef, Predikant te Noordbroek:, zoo dat het geformeerde Drietal alpliabetiscli gesteld, thans hesraac uit: DD. P. Bodes, te Noorddijk; ARutgers van der Loejfte Noordbrock cu D. Pyzelte Dordrecht. PRIJS-COUR ANT Amsterdam den 4. der 'EFFECTEN. Augustus 1838. Nederlanden. Wcrkel. Schuld 2-5pCt. 54!» 55 Dito 5 ioi'aio2 Ultg. a Kans-Biljetren....... 24®a 25; Am0rt.Synriic.4l95®a 96 j 3i79®°r Hand.-Maats. .ij I07pi68} Nieuwe dito4Ja Aandl.H.Spoorw. a Rijn-Spoorw. 4io8{aioj4 Frankrijk. Inschr. Grb. 3 pCt. !a Rusland. Gb.tf.&C°.i798 spCt.iosJaioö 18|5 5105 aio5y lus. en Certif. 669! a 70 -218Ü 597'a 97 Gebi.i 55 r I O I J Ï5 80! 168 10S l! i°5| Ic5ri 69 971 Pruissen. Geld!, te Lond. 4pCt. a \atideelen van dito.. a i Spanje, Nieuwe 1835 85 5pCt.2o|a5i{ Dito onbep. st.- a Dito passivea Dito uitgesta Coupons i Niv.,.a Oostenrijk. ObiGoll C°. 5 pCt. a Certificaten.2ja Neg. Metaliek 2}-a Idem,5 a Dito in Lond./S a f Bank-Aktien.3 a NAriÉLk. jCertificaten.5 pCt. a Dito in Napels. 5 a Geb'I, O vereenk omsrii inrignng 'van liet nsrig het Koninglijk besluit van den 2 Augustus 1815, betreffende de Hooger Oildcrwijs, zal de SredeTijke Commissie tot het examineren van longelicden, die verlangen tot de Latijnsche School alhier te worden toegeïaien ie dien einde zitting houden 111 het locaal van Ëe Stads Gehoorzaal, op Dïngsdag den 4d.h September, \s middags te twaalf ure. Al zulke Jongelieden worden uitgenoodigdojh zich vooraf te vervoegen bij één der lcde.n dezer Commissie, bestaande uit de Hcerêu Jonge. ,f Nikuwrnhöis, p. a. Kervel en den Ondergeteekende. L éi den 31 Ju ui 1838. A. BLUS SÉ, De Prijs van df. .BOTER aan.df. Waag binnen Leïden. Zatnrdast den 4. Augustus 1838. Vin 33 tot 36 a 37 gulden. ritSF Zij "die verlangen mog'ten de FEESTVIERING, ter gelegenheid der 'Oild-Sttuienten-Vereeniging dezer Iloogeschooi, den 9 Augustus te half elf ure zullende plaats hebben, bij te wonen, kunnen daartoe, op schriftelijke aanvrage, [IEEREN-KAARTJES bekomen, in de Boekwinkel van de Wed. D.duSAAR, op het Rapenburg alhier, des voormiddags van tien tor twee ure. De Ondergeteekende, zijne HÓROLOGIEMAKERS-AFFAIRE aait den Heer j. W. KLEfYSKENS overgedaah hebbende, neemt de vrijheid, genoemden [leer aan zijne geëerde Stadgenooten en Begunstigers aan te BeVelen, hun'tevens hartelijk dank zeggende voor de gunst en het vertrutl. wen, gedurende zoo vele jaren van hun te hebben mogen genieten. Leyden-, 3 Augustus 1838. P. G R O E N.t De Ondergeteekende, ingevolge bovenstaande Advertentie, de HÖ. ROLOGIËMAKERS-AFEAIRE van den Heer P. GROEN overgenomen hebbende, beveelt zich in de gunst zijner ge.ëerde Stadgenooten en diege. nen, welke bovengenoemden Heer zoo vele Jaren hun vertrouwen hebben geschonken, beloovende alles te zullen aanwenden, dat zelfde vertrouwen en die gunst zich waardig te maken. Leyden3 Augustus 1838. J. W. KLUYSIÊENS. De Ondergeteekenden, thans alhier woonachtig, geven bij deze te kennen, dat de waarneming hunner Zaken alhier, onder bescherming van den Heer Notaris A. ZUURDEEG geplaatst geweest zijnde, vroeger was ren opgedragen aan den Heer A. II. van den BURGI1, te Uagp, dia wel met hunne Uitgaaf als Ontvangst was bélast, en wel alhier in" hec maken van eene filiale scheidingen verdeeling van Onroerend Geld of Goedj daar echter door omstandigheid zulks nog geen plaats kon vinden, zoo heb ben zij, ten voordeeie van hun zeiven, besloten, de verdere verantwoor. ding en ontvangst alhier, hen aangaande, zelvén fe incasseren. Leyden, 3 Augustus ,1838. j. N. SARK Jz., Hooglandsche Kerk gracht, M. SARK, Wijk VII,N°. 967. geboren Labk& Ten Kantore van N. NATHANS, re Leyden, zijn nog ie bekomenr HEELE en GEDEELTEN van KOOP-LOTEN voor de 175ste Kon. Ned. Loterij, waarvan de Eerste Klasse begint te trekken op den 20sren dezer. r VRIJWILLIGE VERKÖOPING op Zatnrdag den 18 Augustus 1838, des avonds ten zes ure, in het Heeren-Logement aan den flurg binnen Lei den, van de volgende ONROERENDE GOEDËtlÉN', als: N°. 1. Een zeer aangenaam en welgelegen BUITENPLAATSJEgenaamd: VLIET- en CANCEL ZICIIT, bestaande in twee zeer goed onderhouden .lo geabele Huizingen, waarin verscheidene Behangen Beneden- en Bovenkamers, een zeer groote modern getimmerde Koppeltwee Keukens, Regenbak en Poinp; voorts Orangerie en Berghuis, Koepel en Hut, een Schuitenhuis, Hoender- en Eenden^Mehagerie'; wijders'drie Boomgaarden, met zeer veel fijne Vruchtboomen beplant, egne klein^ Broejjertj met de Bakken en Ra men, Moesland, Bdscbjes en roijale Opzijlaan met een Ijzer Hek; staande en gelegen aan den Heerenweg, even buiten de Koepoort der Stad Leiden, en van achteren uitkomende aan de Haagsche en Delftsche Vliet;'tégenover de Woutenbrug, onder Soeterwotide; bij het Kadaster bekend in Sectie A, ,Nq. 1070 tot en rn'et 1086 en N°.ao7s; fer grootte van 2 Bunders, tó'Rffe- den en 24 Ellen. Kunnende den 15 November 1838 worden aanviiard, N°. 2. Een groot, ruim, hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS,eh ERVE, voorzien van vier Benedenkamers, 'allen Behangen en met Sch'oorsteenen Keuken, Achterkeuken, Kelder, drie Binnenplaatsen, vier Bovenkamers, allen Beliangen en drie met SchoorsteenenZolder, Turfzolder, Meidenka mer en verdere Gemakken; staande en gelegen binnen Beidenaan de Oost zijde van de Hcerengra'chttuss'chen den NiemvenUijn en de Groeneiieeg, geteekend Wijk 8 N°. 816; bij het Kadaster bekend in Sectie C, N°. 805; voorts nog een Achreihuis, zijnde een gedeelte van de Huizing, in de. Lan- gestraat, geteekend Wijk 8 N°. 746, Kadaster Sectie C, N°. 804, en waar door het Woonhuis in de Langestraat uitgang is hebbende. Het voorschre. ven Woonhuis kan met den isten November 1838, en het .Achterhuis uttTftb April 1839 woiden aanvaard. Op hel voerschreven Perceel Allien, des verkie zende, de helft der Kooppenningen als eerste Hypotheek gevestigd 'kunnen blij. ven, tegen den Interest van 5 perCent en Aflossing van f '250. 't 'Jaars, N°. 3. Een PAKHUIS en ERVE, staande en' gelegert binnen Leiden, ain de Westzijde van de Langestraat, tusschen den Nieuwen Rijn en Groe- nesteeg, zijnde een gedeelte vaii de Huizing, geteekend Wijk 8 N°. Kadaster SeSctie C,. N°. 804. En N°. 4. Een PAKHUIS en ERVE, staande eb gêf'egen binnen Leideh, aan de Westzijde van.de Langestraat, ttissclien den Nieuwen Rijn en (jroe. nesteeg, zijnde een gedeelte van de Huizing, getéekend Wijk 8 N°. 746, Kadaster Sectie C, N°. 804. Het Perceel N° 1. zal kunnen worden bezigtrgd op den 7, 9, 14 en j6 ,n Augustus 1838, van des voormid'dags ten elf, tot des namiddags ten ii twee ure, mits voorzien van een Toegang-Billetverkrijgbaar bij den Notaris A. B. BARKEY Nz.s, te Leiden; het Peréeel N°. 2. des VrijB dags en Zatttrdags van iedere week vóór de Verkooping, tusschen jo en 2 ure, en de Percelen N°. 3 en 4, daags vóór en op den dag der Ver kooping, tusschen 10 en 2 ure. Zijnde inmiddels nadere Informatien te bekomen ten Kantore van den Notaris BARKEY voornoemd. Bij de Wed. ANTHONY dé KLOPPER en ZOON, te Lcyderi.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 4