„Vol vertrouwen in de geheel vaderlijke zorg van U. M., zijn wij over. tuigd dat Hoogstdézelve onze regteu zal verdedigen en dat wij regt zullen erlangen. „Sire, reken op de Limburgers, gelijk Zij ojj u rekenen; zij zullen voor geene opoffering terug deinzen, om hunne onafhankelijkheid'én de integti. teii van het grondgebied te handhaven." Leopold heeft .daarop geantwoord: „Mijne Heeren! „Ik zal korcelijk antwoorden ,op het door u mij zoo even voorgelézen adres. Vooreerst zal.'ik u zeggen dat ik altijd over deze provincie héb te roemen gehad; zij hééft zich steeds onderscheiden door hare vaderlands- liefdehare verknochtheid en haren gematigden geest. Gij kunt dan ook .verzekerd zijn, Mijne Heerendat hare belangen op dit oogenblik voor de Conferencie te Londen met veel ijver en veel volharding worden verdedigd. Echter is het, en dit mag ik u niet ontveinzen, ongelukkiglijk te betreu. ren, dat de betrekkingen van Luxemburg met den Duitschen Bond uwe staatkundige gesteldheid verwikkelen. Er bestaan schikkingen, welke Hol. land wel zou goedkeuren, 'welke het zelfs zou verlangen, en welkemén 'gemakkelijk tot welzijn der beide landen tot stand zoude brengen; maar misschien zoude men van de zijde van eenige Mogendheden moeijelijkhèden ontmoeten. „Het statui quo is gunstig voor Belgie geweest. Het heeft hetzelve in staat gesteld zijnen openbaren geest en-zijne nationaliteit te ontwikkelen, zaken die niet op dénen dag erlangd worden. Dit status quo zijn wij bijna uitsluitend aan mijn denkbeeld verschuldigd; met eiken dag verheug'ik mij er meer om; en echter vorderden in 1838 eenige lieden, en inzonderheid eenige woelgeesten, met luid geschreeuw de onmiddellijke en eindelijke uitvoering der 24 artikelen. „Wat het einde onzer geschillen betreft, is bet onmogelijk hetzelve thans reeds vooruit te zien. Er blijven verscheidene punten te regelen oyer en de begonnen onderhandelingen zijn verre van geëindigd te zijn. Inrus-schen rade ik u dezelfde gematigdheid en dezelfde wijsliéjd aandie steeds Lim» burg gekenschetst hebben. Al te plotselinge manitestatien zouden onze na buren, en wij hebben er verscheidene, kunnen bewegen om ons geschil tot eiken prijs te eindigen en gij weet dat bij tractaten dikwijls de zwaksten in het ongelijk gesteld wordt. Ik kan niet anders dan u nog eens aanraden in uwe gevoelens van ge. magtigdheidwijsheid en vertrouwen te blijven. Met ken waar genoegen, Mune heeren, zie ik mij omringd door eene zoo talrijke vereeniging, van Afgevaardigden uit Limburg. Het is een nieuw bewijs van de eenstemmig, beid, die onder u heerscht." Bij gelegenheid van de feestén der Belgische Septemberdagen zal er te Brussel een tournooiin navolgitjg der middeneeuwen, gehouden worden. Die in het schoonste ridder-kostuuti verschijntzal eCiie premie van 1000 fr. ontvangen. ZWEDEN. Uit Stokholm wordt van 24 Julij gemeld, dat de gezondheids-toestand van den Koning dagelijks verbeterdezoodat alleen tijd en rust de verdere gene. 'zing van het gebroken sleutelbeen zullen bevorderen. Den 21 en 22sten hebben nog eenige volkshoopen eenige beweging in jiStokholm gemaakt. Met steenen hébben zij op de gewapende magt gewor pen en de glazen bij den uitgever van het Regeringsblad ingegooid. Degene die den dader kan aanwijzen, zal eene belooning van 100 daalders genieten. Over Lubeck verneemt men, clat later tot den 2Öscen de rust niet ver der is gestoord geworden, doch dat.een gedeelte van de burgerwacht wei gerde patrouilles te doen, omdat zij voorgaven, wel voor den Koning te willen strijden, maar geen gepeupel in bedwanj,te willen houden, dat daar de Policie voor zorgen moest. SPANJE. Berigten over Parijs van den 3 Augustus De 'Generaal Alava is door het Ministerie te Madrid tot Gezant naar Lón. den benoemd. Er waren geruchten in omloop, dat Estella reeds door de Christinos 'vermeesterd was en Don Carlos door een kogel in de borst was getroffen. Andere geruchten echter wilden, dat Eipartero zeer bedenkelijk ziek lag en niet in staat was iets tegen Estella uit te voeren. De magt, die laatstge noemde bij zich heeft wordt op 38 bataljons infanterie, 1500 paarden én jo stukken geschut. Oraa is tegen Cantaviëja, de sterke wapenplaats der Carlisten in Cata. l.iiiiein aantogt. Uit Madrid wordt van den 25 Julij geschreven, dat Espartero zijn hóófd, jkwanier te Viana had gevestigd. Er zijn nog 10 bataljons Castilianen te Estella binnengeruktom die plaats te verdedigen. DUITSCHLAND. TL M. de Keizerin van Rusland heeft den 28srén dezer Munchen ver. laten en de reis naar de badplaats Kfeuth voortgezét. De Oom des Konings van Wurtemberg, Hertog Hendrik van IVurtem. berg, is den 28sten dezer in den ouderdom van 66 jaren te Stuttgardt overleden. De Koning van Hanover was ziek en bedlegerig wegens zware ver. kondheid. Z. K. H. de Grootvorst-Troonopvolger vah Rusland was geheel her. steld en is dén 31 Julij uit Hanover vertrokken, zich over Kassei naar Ems 'begevende. Uit Greitz schrijft men van den 21 Julij, dat H. D. H. de regerende Vorstin von Reussgeboren Prinses von Löwenstein-Wertheim-Rozenberg dién rdag onverwachts, doch na een lijden van verscheiden jaren overleden was. Uit Frankfort wordt van den isten Augustus gemeld, dat de Hertog van Saksen-WeimarLuitenant-Generaal in Nederlandsche dienst, bij zijne ontscheping te Palermo gestruikeld is en den schouder uit het lid heeft ge. 'vallen, In genoemde plaats is in '62 jarigen ouderdom overleden, de sede-rc eenige jaren als ambteloos persoon te Manheim wonende Nederlandsche Ge. 'neraal-Majoor K. F. A. Keizer Aan de Pruissische Akademie te Koningsberg was het getal Studenten Jn het afgeloopen vierendeeljaars, eindigende met ultimo Jnnij, 374. Het was verdeeld, als volgt Faculteit der Godgeleerdheid 134, der Regtsge. leerdheid 67, der Wijsbegeerte 11162 in de Geneeskunde. Het getal der Üoogleeraren was: In de Godgeleerdheid iS gewone Hoogleeraars en 3 Lec. toren; in de Regten 6 gewone Hoogleeraars; in de Geneeskunde 4, 1 bui tengewoon Professor, en 4 bijzondere Lectorenin de Wijsbegeerte 13 gè. .wóne, 4 buitengewone Hoogieeraren en 8 bijzondere Lectoren. De volgende inrigtingen zijn San die Hoogescbool verbonden Godgeleerd, wijsgeerig, geschiedkundig, en mathematisch seminarium, benevens dat voor de natuurlijke wetenschappen, de predikkunde en de Lit. hauwsche en Poolsche talenhet hospitaal van geneeskundige kliniek en het hospitaal van heelkundige kliniek,, dat, voor de vroedkunde, benevens eene school voor de vroedkunde, eene school voor de ontleedkunde, zoöligisch jMuseum, kruidkundige tuin, kabinet van delfstoffen, verzameling van na. iuurkutidige werktuigen, verzameling van meetkundige werktuigen, sterren- toren, kabinet van penningen, verzameling van plijscerbeelden vooral de oud. Jieidkunde betreffende, verzameling van voorwerpen van kunst, bibliotheek van dè Hoogeschool en handbibliotheek ten gebruike der Studenten. GROOT-B R IT ANNIE. Londen den isten Augustus; 'De Hertog van Wellington heeft aan den Maarschalk Soult en verscheiden andere buitengewone Amóassadeurs een grooten en praclnigen maaltijd..gegeven. De tweede lezing van de Iersche tiende-wet is der. sisten in het IIoo- ger-Hnis doorgegaan, - In dat Huis heeft de Burggraaf Melbourne medegedeeld, dat er eindelijk van wege Spanje Commissarissen te Londen gekomen waren, om over de ach, cerstgilige prétènfien van het Britsche legioen te handelen. Ook. heeft Lord Brougham g-eklaagd, .dat door Lord Durham in Kanada zoo streng werd te werk'gegaandoch de Minister Melbourne heef; geantwoord, dat nlen de daden van eeneo 'staatsman, op de plaats, waar de opstand was voorgevallenin Londen móeijelijk beoordeélen ikon. In her Huis der Gemeenten is dentisten eene wet goedgekeurd, om f500,000 st. aan het Ministerie toe te staan tér bestrijding van de onkosten, welke er ter demping van den opstand van Kanada waren moeten gemaakc worden. v Dat Huis heeft zich met het voorstel vereenigd om uit de geconsolideerde fondsen in de pensioenen te voorzien, die voor de troonsbeklimming der te genwoordige Koningin verleend waren. CfConnell heeft een adres aan het Iersche volle gerigt, waarin hij de handelipgen van het Parleftienc in de bijna afgeloopen zitting zeer berispt, én zegt, dcc mogelijk sppedig de tijd daar is om hec verbond tusschen Engeland en Ieriand re verbreken. Den isten Augustus is het de dag, waarop 672,000 slaven in de ver- schillende Engelsche kolomen vrijverklaard zullen worden. Vrijdag is in de kapel, aan de Dissenters toebehoorende, een Chinees, uic de nabuurschap van Canton geboortig, gedoopc geworden. Door hec vertalen van eenige stpkken des Bijbeis in hec Chineesch onderrigt, heefc hij zelf den wetisch te kennen gegeven, 0111 Christen té worden. Volgens den Morning Herald moec de hongersnood en sterfte in Oost- ■Iridie, ten westen en noora-westen van Calcutta, verschrikkelijk zijn. In Lissabon had weer een oploop den 22Sten plaats gehad, doch de zelve was spoedig bedwongen. FRANKRIJK. Parijs den 3 Atignsyis. Hec Journal des Dêbats, waaruit wij de tijding der bevalling van de Tiertogin van Orleans hadden overgenomen, had eeii ,;verkeerd berigt geplaatsc, wane, niet deze Hertogin, van wie men echter spoedig de bevalling te gemoet ziec, maar Prinses Maria, gemalin van den Hertog van IHurtemberg is bevallen. Ook was door dat olad verkeerdelijk opgegeven, dat in het rijtuig waarin de Koning zat, toen de as brak en hetzelve om viel, ook de Hertog van Orleans gezeten was, want in hetzelve bevond zich alleen 's Konings zuster, Prinses Adelaide-, nocb zijnoch de Koning hebben eenig letsel bekomen. De Maarschalk Soult is den 2 Augustus uit Londen te Parijs aangeko men en heeft zich dadelijk naar Neuilly begevenwaar de Koning zich bevindt. Nog dagelijks worden er gevangennemingen door de Policie bewerk, stelligd, en niet alleen te Parijs, maar ook te LyonStraatsburg, Nantes,, Bordeaux en andere plaatsen, welke allen in eene en dezelfde betrekking schijnen te staan. MENGELINGEN. BIJDRAGE tot de GESCHIEDENIS van het BUDDHISMUS. (Uit de reis des Cliineschen Priesters Fa-hian.) De beroemde, vóór drie jaren overledene, Abel Rcmusatheefc het hand. schrift eener Fransche vertaling van een gewigtig Chineesch werk, achter, gelaten, dat den titel van Fo-kue-ki, óf Beschrijving van het Buddhistische Rijk, voert, en waarvan de schrijver, een Priester der sekte van Foe, (dat is Buddhaop het einde der vierde eeuw onzer tijdrekening leefde. Deze man, een Chinees, Fa-hian genaamd, ondernam, uic ijver voor de leer, waaraan hij zich gewijd had, eene reis door alle ten Wescen van China ge legene landen, alwaar de Buddliasche leer toen bloeide, en gedeeltelijk zui. verder da'n. bij de Chinesen was bewaard geworden. De Fransche vertaler verrijkte den tekst met geleerde aanmerkingen, welke gelukkig reeds groocendeels afgewerkt waren, toen hij door den dood werd weggerukt. Professor Julius Klaproth nam de voortzetting van het werk op zich, doch ook deze geleerde stierf, alvorens hij het doel had bereikt, en de heer Landresse, een vlijtig leerling en groot vereerder van Abel Remusat legt nu met ijver de laatste hand aan deze letterkundige gedenkzuil. Het Buddhismus, welks oorsprong meer dan drie duizend jaren opklimt, beeft eenen tijd lang in een gedeelte van Indrë gebloeid, en zich later over Ceilon, Opper-Indië, China, Japan, Tibet en geheel Ópper-Azië uitgebreid. Menig halfwild volk is door de milde leerstellingen dezer sekte mensclielij. ker geworden, en reeds daarom kunnen ons haar ontstaan en hare geschied kundige ontwikkeling niet onverschillig zijn. De reis van Fa-hian is voor namelijk hiervoor belangrijk, want de ijverige Buddhist, bekommert zich weinig over dingen, welke zijn geloof niec raken. Slechts hier en daar mengc hij eenige topograpliisohe aanmerkingen in zijne reisbeschrijving. Even als de bekende Spaaiisch-Joodscbe reiziger, Benjamin van Tu'dela, de geheele .wereld doorreist, en overal Joden en alleen Joden ziet en schildert, zoo zoekt en ziet Fa-hian niets als Buddhisten. Onze reiziger verliet in lïec jaar 499, met meerdere vroome collega's^ zijn vaderstad, welke in eene der noordelijke provinciën van China lag, en ïeisde noordwestelijk door de grooce woestijn van Tartarije tot bij Karascliar, in Chineesch Turkestan. Van daar sloeg Fa-hian eene zuidwestelijke rigting .in, trok hec groote bi.nnengebergtebijna noordelijk van Cachemir, en toen den Indus over, bezocht Afganistan in Perzië, wendde zich toen naar Indië, dat hij, den loop van den Ganges tot aan deszelfs monding volgende, door reisde, scheepte zich in naar Ceilon en keerde van daar, op zijnen weg Java aandoende, naar China terug. Hij had in zestien jaren tijds ongeveer 3000 mijlen, afstand door-getrokken. Op deze, voor dien tijd ongehoorde reis, verloor hij meerdere zijner togc. genooten: eenige stierven, en andere, wien de Indische kluizenaars heiliger voorkwamen dan de Chinesche, bleven daar. Alleen Fa-hian, die hec zich tot eene pligc gemaakt had, de geliefkoosde leer in zijn vaderland te predi ken, jZette geheel alleen zijnen weg voort. liét dagboek des Chineschen pelgrims is redelijk droog; sleéhts zelden schildert de schrijver zijne gevoelens, zijne indrukken; maar men wordt des te aangenamer verrast, wanneer zij zich op eens vertoonen en in den afge- trokken Buddha-dienaar ook een gevoelend mensch doen kennen. Uit zijne reis zien wij verder, dat Buddha1 s leer, in de vierde eeuw onzer tijdrekening, op den regeer oever der Indus, in een land dat thans nog hec land der ongeioo- vigen (Kascristan) genoemd wordt, wortel had gevat. Sederc dien tijd ge- raakte dezelve echter in verval, tot dat de godsdiensc van Mahomet, haar eindelijk den doodsteek gaf. In de landen, welke hij bezoekc, ziet onze reiziger afwisselend de leer der Braminen en der Buddhisten zegevieren. Nadat hij, van Perzie terug- keerende, den oostelijken oever des Indus weder betreden had, vond hij ds

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 3