A°. ÏS38. L E V l> S 1! C O R A MAANDAG, NEDERLANDEN. U-.-,-- .is. ySI&?=5;~.-: j, Leyden den sden Augustus, jj Héden wordt alhier de tode verjaardag van H. K. H. Prinses Louisa, vDochter van HH. KK. HH. Prins en Prinses Frederik der Nederlanden, bp de gebruikelijke wijze gevierd. Heden morgen trof deze stad een groot verlies door het afsterven, na eene kortstondige, doch hevige ziekte, van den Wel-Edelen Achtbaren -Heer Mr. Pierre Antoine do Pui, Secretaris dezer Stad, Hotghecmraad yan\RhijnlandCurator van deLatijnsche ScholenRidder van de Orde van den Nederlandschen Leeuw, enz. Sedert bijkans 30 jaren was zijn EH. in eerstge noemde betrekking geplaatst, en steeds volijverig en verstandig werkzaam, óm alle belangen, die'Zijn Ed. Waren toevertrouwd, waar te nemen. Al gemeen was hij hoog geschat, geacht en bemind, waarom zijn overlijden, zoowel voor Leydens Ingezetenen als voor zijne Echtgenoot, Kinderen en Vrienden, gewis treurig mag genoemd worden. k Volgaarne verleenen wij eene plaats, aan het door den ondergetee. kende ons toegezondene: MUSEUM va.n OUDHEDEN te LET D E N. De voorbereidende werkzaamheden ter plaatsing en schikking van een aanzienlijk deel der voorwerpen van het Museum .thans genoegzaam vol eindigd zijnde, zal de verzameling der Ae^yptische Oudheden van en met Dingsdag den 7 Augustus, voortaan onder de volgende bepalingen algemeen toegankelijk worcjen gesteld I. Het Museum van Oudheden zal des Dingsdags, Donderdags en Zater dags van des morgens n tot des namiddags,4 lire, voor ieder bezoeker, welke zich, behoorlijk gekleed, daarioe aanmeldtter bpzigtiging openstaan. II. Het is den Custos van het Museum er. verdere heldenden verboden, eenige fooi of beloonitig hoegenaamd van de bezoekers op deze uren van algemeene bezigtiging te ontvangen. III. De bezoekers zullen wandelstokken, regen- of zonneschermen in het. voorhuis op eene^aartoe geschikte plaats achterlaten, en voor zoo ver Jiet gtoote aantal zulks noodzakelijk mogt maken, daarvoor bewijzén,ontvangen, .tegen welke zij, bij het verlaten van het Museum, het bun toebehoorende terug kunnen bekomen. Zoo een bediende daarbij voor het een en ander ter bewaring is aangesteld, zal deze daarvoor eene kleine belooning mogen ontvangen. IV. Er zal een boek bij den ingang voorhanden zijn, in hetwelk de be. zpekers,, of een derzelven,, die zich, daardoor voor het. bij hem bevindende gezelschap verantwoordelijk stélt, gehouden zijn, Namen en Woonplaatsen op te teekenen. r V. Op Woensdag, Vrijdag van 11 tot 4, en Zondag van 12 tot. 4, zull.cn bezigtigers worden toegelaten, na alvorens daartoe een door den eersten of tweeden Conservator onderteekend Toegangsbiljét bekomen te hébben. VI. Het zal alsdan aan den Custos of andere bedienden geoorloofd zijn van de bezoekers eene belooning te ontvangen. VII. Buitenlanders zpllen door dep Custos ook vóór en na de hierboven gemelde uren van 1°. April tot i°. October, van des morgens 7 tot des avonds 7, en gedurende de ove.rige maanden van des morgens 9 tot des nu, middags 4 ure worden rondgeleid. VUL Aan zuTke personen, weiké ter eigen? oefening, of andere weten schappelijke QOgiilérkën, herhaaldelijk of gedurende eenigen tijd achtereen- volgend van de verzameling wenschen gebruik te maken, zal, op geraqen- lijk overleg der beide Conservatoren, etn door den eersten, of bij deszelTs afwezigheid, do.or.den tweeden Conservator onderteekend bewijs vail toegang kunnen worden afgegeven. IX. Zij, aan welke zulk een verlof verleend is géworden, ontvangen hetzelve onder voorwaarde, van zoikler nadere toesïeraming, geene voój". jverpen van het Museum in deuk óf 111 plaat uitje geven;, en verbjnden gich, bij aidien zij tot zulk eene uitgave toestemming zullen verlj,reébn hébben, van het werk, waarin dé.,afgeschrevene of afgerekende 'stükii'én 'zullen voórkoni'eneen exemplaar aan het Museum ten geschenke té doen toekomen. X. Des Maandags het geheele jaar door en verder zoo dikwerf zulks door tusschenkpmende omstandigheden nóodig zal geacht worden, zal hec )Vtuseum volstrekt gesloten blijven, en alleen bij. buitengewone gevallen, aan enkele personen, door de Conservatoren den toegang verleend worden. De Conservatoren van het Museum hebben zich voorgenomenvoor zoo verre zij dit met hunne bezigheden kunnen overeenbrengenzoo veel mogelijk gedurende de uren, waarop het Museum opengesteld is, op hunne vertrekkenin het gebouw aanwezig te zijn, ten einde aan een ieder, die zulks mogt verkiezen, gelegenheid te geven, hc'n over Iza- kenHet Museum bet) effendete kunnen spreken. - De eerste Conservator van het Museum van Oudheden C. L E E MANS. Wij meenen onze stadgenooten en bewoners Van omliggende plaatsen te moeten opmerkzaam maken, dat wij van goederhand ondérrigt zijn, tiac èeii driétal pefsó'hïhj'Zich dan eens als heéreh, dati weder als kpoplieéep pnz.. voordoende, en,,voorgevende met elkander niet bekend te zijn, zich in veerschbiten plaatseh, en hunne medereizigers tot kaartspel of zooge. iiaamd banken Mtnöodl'gert, hetgeen door laatstgenoemden niet kan aangeno. men worden, zonder dat zij een groot vérliéS 'lijdenonderscheiden vooi-. beelden zijn ons hiervan,opgegeven,, en wij kunnen dus de reizigers waar- schuwen zich niet die speelers niet in te laten. Mén meldt uit 's Gravephage van den 4 Augustus: Dócr Z. M. is,'als administrateur bij den Raad van Nét Algemeen Burger. lijk. Pensioen-fonds eervol ontslagen, de heer .7. Borgesius iVinter. Z. M. beeft benoemd, tot school-opzieher in het zesde district van Zuid-Ilolland, D°. H. Boers, Predikant te Middetha'fnls. T- Wijders zijn benoemd: tot surnumerairs bij de 'directe belastingen, in- eh' uitgaande fegten en accijns, ré Moordrecht, de heer G. Blok; te Rotter, damde heeren Matthes en R. Baelde. Bij Koninglijk besluit van 21 Julijis de onlangs te Amsterdam opge. Wgte naamfooze maatschappij, aangegaan onder de benaming van de Zee- risico-Societeitbekrachtigd, en zijn de bedingen en voorwaarden, welkej éiaaryoot bij acté vastgesteld ziin'tevens goedgekeurddoch met de bepaling; o'fi Verzoek der'belanghebbenden, in welgemeld besluit opgenomen, dat, ia TEi I 1W W ii. iu. i k 9 6 AUGUSTUS. overeenstemming met art. 15 van het reglementgoedgekeurd bij Koninglijk besluit van 1 December J R33 Staatsblad N\ 6o) en met wijziging in zoo Verre van het vierde artikel der bedoelde statuten het stemregt der. deelheb, bers in dier voege zal beperkt wezen, dat niemand hunner meer dan diie stemmen zal mogen uitbrengen, welke ook het getal zijner aandeden, 1111 of in het vervolg, zou mogen wezen. Uit de even bedoelde openbare acie biiikt, dat het doel der Zee-risico-Societei: zich uitsluitend bepaalt tot het doen van verzekering tegen zeegevaar; dat de maatschappij is aangegaan voor een tijdvak van tien jaren; en dat het kapitaaleene som bedraagt vin f 100,000, verdeeld in 20 aandeden, ieder groot"/5000alle bij het teelte nen der acie geplaatst, en waarop aanvankelijk door de deelhebberen twintig ten honderd zal worden gestort. Onverminderd den bepaalden tijd van duur zal de maatschappij, moeten ontbonden worden bij een verlies van veertig percen. ten van het kapitaal, behoudens wedcraanvullihg van hetzelve, of Voortrek king met het verminderde kapitaal, bijaldien daartoe ce goedkeuring des Ro llings wordt verkregen, [iet maximum, waarvoor door de sociëteit op ieder schip zal mogen worden geteekend, is bepaald op !2pCt. van het maatschap, pelijk kapitaal. Het bestuur dezer maatschappij is opgedragen aan tie heeren K. II'. van Staten en G. van der Voort, als Commissarissen, en II. Salm, als Directeur, allen te Amsterdam wonende. Zijne Maj. heeft zijne goedkeuring en tevredenheid doen betuigen aan den matroos tier l.ste klasse IV. J. Kramer en den schieman IV. Kosterdienst doende op'het 'naar de Oost-Indïe bestemd fregat de Maas, gecommandeerd door den Kapitein ter zee van Marenter zake van het door hen bewezen kloekmoedig hulpbetoon bij het redden van twee schepelingen van dien bó. dem, welke op de reis tot aan Rio-Janeiro waren over boord gevallen, en aan ben doen uitreiken eene zilveren medaille, door Hoogstdenzelve inge- steld ter bèlooning van edele en menschlievende daden. Z. K. H. de Erfprins van Oranje is gisteren middag uit Noord-Braband, in deze 'Residentie aangekomen.' Gisteren avond is er eene luisterrijke partij bij HH. KK, HH. Prins en Prinses Frederik der Nederlanden gehouden, ter viering van den geboortedag van Z. M. den Koning van Prilisseh, die gisteren zijn 68ste jaar bereikc heeft. -Z. M. de Koning, HM. KK. HH. Prins en Prinses /ilbert van Pruis- sen, Z. K. II. de. Erfprins van Oranje, woonden het feest bij. Z. Exc. da Baron s'ait dcr Capellen en deszeifs Gemalin, Zr, Mjs. Ministers, het Corps Diplomatique, en een groot aantitl hooge en aanzienlijke personen, waren daarbij tegenwoordig. Tot laac in den nacht dmirde deze feestviering. HH. Exc. de Ministers voor de koloniën en der Hervormde Eeredierist, alsmede Z. Exc. de Secretaris van Staat, Baron' vah Doorn van LVesikappelie waren uit deze Residentie afwezig. Naar het schijnt hebben de jongste be. rigten, welke uit Londen ontvangen zijn, hunne tegenwoordigheid alhier noodzakelijk gemaakt. HH. Exc. zijn ten minste naar herwaarts opontboden geworden ten gevolge waarvan Z. Exc. de Baron van Doom en Z. Exc.de Luitenant-Generaal Baron van den Bosch, reeds gisteren avond in deze Re» sidentie zijn aangekomen. Naar men verneemt zijn hij arrest van het Hoog-Geregtshof, kamer van beschuldiging, op vrije voeten gesteld eenige voormalige commiesen en vi siteurs van-'s Rijks in- en uitgaande regteti te Rotterdam, die den 19 Sep.- tëmber 1837 aldaar fn hechtenis waren genomen, ter zake van verkorting van 's Lauds schatkist. Gemelde Kamer heeft geene termen aanwezig gevonden', 0111 deze personen naar het Hof van Assises te verzenden. Dezelve zuilen a'lzoo op vrije voeten worden gesteld. Daarentegen verneemt men, dat de boekverkooper Leljveltuit Rotter dam, besthuldigd van het vervaardigen van valsche effecten, door gemelde Kamer, naar het Hof van Assises dtr provincie Zuid-Holland verwezen is. Hét is echter onbekendof dezelve voor het Hof verschijnen zal, hetwelk aanstaanden Maandhg dbszelfs zittingen-aanvangt. Behalve over ondérscheidene diefstallen, ook met geweid en bij herhaling gepleegd, zal dat Hof, den I5den dezer, te oordeelen hebben over den per. soon van F. van Kal, beschuldigd van poging tot moord, en den eosten, over .7. Mutton, van gelijke misdaad beschuldigd. Bij de eerste zaak zal de Advocaat-Generaal de lieer van Maanen, bij-de tweedé de Substituut van den Procureur-Generaal, de heer van Hagendorpde fnnctien van het open. baar ministerie waarnemen. Nog meldt men uit *s Gravenhage van den 5 Augustus: Bii Konyiglijk besluit is de Zee-Assurantie-Maatschappij te Rotterdam, waarvan dfe statuten bij besluit van 14 Junij 1828 zijn goedgekeurd, voor den tiid van tién jarén verlengd. Gisteren heeft H. K. H. Prinses Albert en Iloogstdérzelver Dochter, Prinses Charlotte, de bierbrouwerij, aan den heer Gasman toebehoorende, bezigtigd en met bijzóndere belangstelling het brouwen van het bier na- gegaan. Reeds Vrijdag mórgen Is er op het Huis in het Bisch, een Kabinets raad van alle de aanwezige Ministers gehouden, alwaar de jongste, uic Londen ontvangen gewigtige depêches, behandeld zijn geworden. Heden morgen is het 2de bataljon grenadiers nit deze Residentie ver. trokken, zich naar het kamp bij Reijen begevende. Morgen zal hetisteba'. taljon met den staf het tweede bataljon volgen. Het 2de bataljon van do 1.0de afdeèling infanterie, van het kamp komende, wordt morgen in deze Residentie verwacht. Uit Rotterdam meldt men van 3 Augustus Gisteren liep alhier op de werf de Naarstigheidmet het beste gevolg, van stapel het fregatschip Battca, groot 800 tonnen, gebouwd voor rekening van dé heéren C. en A. Vlierboom, door de scheepsbouwmeesters de Jong er» Korteland Anthony, waarna pnmiddelijk, op dezelfde werf, voor dezelfde rekening, de kiel werd opgehaald voor een fregatschip van gelijke grootte, hetwelk den naam zal voeren van Kenau Hasselaar. Uit Amsterdam schrijft men van den 3 Augustus: In de kweekschool voor de zeevaart alhier, werden heden, na gehouden examen, de prijzen uitgedeeld voor vlijt en gedrag, en daaronder eene fraaijé octant en eeti scheeps-kijker. als jaarlijksche gifc van wijlen den Admiraal van Kinsbergen, door zijne erven voortgezet. Wij vernenien, dat het borstbeeld van Z. M., hetwelk, gelijk men zicli zal herinneren tijdens des Konings jongste verblijf in onze hoofdstad en in Iloogstdeszelfs bijzijn gegoten werd, in de stpomwerktuigen-fabrijk der hee ren Paul vanVlissingen en Dudok van Heel alhier, door deze heeren aan Mevrouw de Prinses Albert van Prnissen is aangeboden, fi. K. H. heefc dit geschenk met erkentelijkheid aangenomen en als bewijs daarvan aan ge-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leydse Courant | 1838 | | pagina 1